آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده پتروشیمی گلستان – شستان

Posted Leave a commentPosted in در بازار

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده پتروشیمی گلستان – شستان الف: زمان و محل برگزاری مجمع عمومی پیرو مجمع نوبت اول که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا […]