#دکوثر در فروردین کار مهمی کرده و ۱۷۳۶ میلیارد ریال فروش داشته است  در اردیبهشت ۸۲۲ و خرداد هم  ۸۱۶ میلیارد ریال بود
در تیر دوباره با رشد ۱۰۰۸ میلیارد ریال فروش داشت و ۴ ماهه  ۴۳۶۴  میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه  قبل  ۹۳۶ میلیارد ریال بود
#شپلی در تیر با فروش ۱۷۵۷ میلیارد ریالی مواجه بود و کمی تولید وفروش افت کرد و جمع فروش به  ۲۱۱۸۵ میلیارد ریال رسیده که مشابه سال قبل ۱۲۶۸۱ میلیارد ریال است  
علت کاهش تولید و فروش تیر ماه سال جاری شستشوی دوره ای کارخانه الیاف پلی استر و شستشوی ماهانه کارخانه اکریلیک ۲ می باشد .
#رنیک تیر خوبی زد و ۳۲۷۵ میلیارد ریال درامد داشت  
 در اولین ماه سال مالی به فروش ۲۵۲۰ میلیارد ریالی رسیده است و درادیبهشت به ۳۱۵۰ و خرداد  ۲۸۳۵ میلیارد ریال رسیده و ۴ ماهه  ۱۱۷۸۰  میلیارد ریال بوده است
#پخش البرز در فروردین با فروش و درامد ۱۲۳۰۱ میلیارد ریالی مواجه بوده و ۱۶۹۹۵ میلیارد ریال فروش و درامد  اردیبهشت و ۱۶۸۸۵ میلیارد ریال فروش خرداد بوده و
در تیر ۱۶۳۶۹ میلیارد ریال بوده و ۴ ماهه ۶۲۵۵۰  میلیارد ریال فروش داشت . کل عدد سال قبل ۱۴۶۶۷۴ میلیارد ریال بوده است
#دپارس در فروردین با فروش ۷۴۶ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت  ۱۱۵۷ میلیارد ریال و خرداد ۱۲۹۹ میلیارد ریال فروش داشت 
در تیر این عدد ۱۲۷۷ میلیارد ریال فروش داشته است 
۴ ماهه به   ۴۴۷۹  میلیارد ریالی رسیده و  مدت مشابه  قبل  ۲۱۷۴ میلیارد ریال بوده است
#خفنر خرداد و تیر خوبی داشت و خرداد ۹۰۸ میلیارد ریال و  در تیر این عدد ۹۲۱ میلیارد ریال فروش داشت   
در فروردین با فروش ۲۹۱ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت به ۸۲۳ میلیارد ریال رسید و ۴ ماهه  ۲۹۴۵ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه  قبل ۱۶۴۳ میلیارد ریال بود
#کگاز دلایل افزایش میزان سود عملیاتی الف-بهره برداری از پروژه فاز دوم و به تناسب آن افزایش میزان تولیدات جهت فروش ب-افزایش میزان فروش صادراتی ج-افزایش درآمد حاصل از تسعیر ارز
افزایش سرمایه در #شلعاب 
افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران شرکت به منظور اصلاح ساختار مالی و استفاده حداکثری از پتانسیلهای تولید و فروش، مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد نسبت به تجدید ارزیابی زمین شرکت به وسیله کارشناسان رسمی و تدوین طرح توجیهی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارائی زمین شرکت اقدامات لازم صورت پذیرد تا پس از تایید سهامدار عمده و اخذ نظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت نسبت به طرح توجیهی فوق الذکر و موافقت و کسب مجوز لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار، مقدمات لازم جهت دعوت از سهامداران شرکت و برگزاری مجمع فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه به عمل آید.
#غگلپا در تیر ۱۳۵۱ و خرداد ۱۳۰۴ ،  اردیبهشت  با کمی رشد ۱۵۰۳  میلیارد ریال فروش داشت ۴ماهه  ۵۶۰۹ میلیارد ریال فروش زده  است
#شصدف  در فروردین ۱۵۰۸ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ صادراتی فروش ۳۲۲,۶۳۳,۶۲۵ ریال بود  
در اردیبهشت  این عدد ۱۵۹۵ میلیارد ریال و خرداد ۱۶۶۱ میلیارد ریال شد 
در تیر این عدد به ۱۳۵۶ میلیارد ریال رسید و نرخ ۴۳۱,۵۷۰,۹۹۷ ریال شده است 
۴ماهه به ۶۱۲۲ میلیارد ریال رسیده است  .
#غمایه تازه وارد بازار در تیر ۶۴۶ میلیارد ریال فروش داشت و ۴ماهه به  ۲۲۸۲ میلیارد ریال رسیده است که مدت مشابه  قبل ۱۱۷۵ میلیارد ریال بوده است
#چفیبر در راستای اجرای استانداردهای حسابداری مبنی بر تجدید ارزیابی دارایی ها با توجه به اینکه این شرکت در سال مالی ۱۳۹۷اقدام به تجدید ارزیابی اراضی خود نموده ، لذا در سال مالی جاری موضوع تجدید ارزیابی اراضی بر اساس گزارش کارشناسان رسمی دادگستری مجددا انجام و مبلغ ۶٫۵۵۰,۱۴۰ میلیون ریال تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی در دفاتر این شرکت شناسایی و ثبت گردیده است
#بسویچ در تیر با فروش ۱۱۷۵ میلیارد ریالی مواجه بود و ۴ماهه به ۴۱۴۱ میلیارد ریال رسیده است و مدت مشابه قبل ۲۷۸۷ میلیارد ریال بوده است
#سرود در فروردین با فروش ۱۲۳۶ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت این عدد  ۱۴۰۰  و خرداد  ۱۶۸۰ میلیارد ریال شد
در تیر ۱۸۸۹ میلیارد ریال بود و ۴ ماهه  ۶۳۲۷  میلیارد ریال بود . مدت مشابه سال قبل  ۳۱۰۴ میلیارد ریال بوده است .
#کخاک
اردیبهشت این عدد ۸۹۹ میلیارد ریال شده و نرخ ۴۰,۰۲۵,۳۶۰ ریال و خرداد با رشد ۱۰۳۶ میلیارد ریال بود و نرخ ۴۵,۱۷۸,۸۸۵ ریال بود 
در تیر ۱۲۳۲ میلیارد ریال و  ۴ ماهه ۳۹۰۲  میلیارد ریال فروش داشت  مدت مشابه سال  قبل این عدد   ۲۳۸۶ میلیارد ریال بوده است
#خنصیر در فروردین با فروش ۲۴۷ میلیارد ریالی  مواجه بود و اردیبهشت  ۶۳۶ میلیارد ریال و خرداد ۶۳۳ میلیارد ریال بود 
در تیر این عدد با رشد ۹۷۸ میلیاردیال شد و ۴ ماهه  ۲۲۵۵ میلیارد ریال شده  و مدت مشابه قبل ۷۹۴  میلیارد ریال بود
#زشگزا در فروردین با فروش ۴۱۳ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت  این عدد  ۴۶۳ میلیارد ریال و خرداد ۵۶۸ میلیارد ریال شد 
در تابستان در تیر ۶۴۴ میلیارد ریال شد و ۴ماهه به  ۲۰۹۰ میلیارد ریال رسید مدت مشابه قبل ۱۲۴۴ میلیارد ریال بوده است
#کخاک در چند ماه متوالی اخیر صعودی بود  
در فروردین با فروش ۷۷۵ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ  فروش ۳۸,۲۴۶,۷۶۰ ریال بود 
اردیبهشت این عدد ۸۹۹ میلیارد ریال شده و نرخ ۴۰,۰۲۵,۳۶۰ ریال و خرداد با رشد ۱۰۳۶ میلیارد ریال بود و نرخ ۴۵,۱۷۸,۸۸۵ ریال و تیر به ۱۲۳۲ میلیارد ریال رسیده بود و ۴ ماهه ۳۹۰۲  میلیارد ریال فروش داشت  مدت مشابه سال  قبل این عدد  ۲۳۸۶ میلیارد ریال بوده است
#پلاسک در ۲ماهه گذشته ۴۹۲۸ و خرداد ۳۳۹۹ میلیارد ریال و تیر ۳۱۲۷ میلیارد ریال بود در مجموع ۴ ماهه  ۱۱۱۶۱ میلیارد ریال فروش داشت که بیش از ۲ برابر مدت مشابه سال قبل است
افزایش سرمایه در #شاروم  
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالي که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#ولغدر با درامد ۷۴ میلیارد ریالی مواجه بود و ۷ ماهه به عدد ۳۶۹ میلیارد ریالی رسیده است
#گدنا در تیر با فروش ۷۰۴  میلیارد ریالی مواجه بود ۴ماهه به ۲۸۰۱ میلیارد ریال رسیده است و کل سال  قبل ۶۰۲۴ میلیارد ریال بود
فروش #بالبر خیلی منظم نیست سهم در فروردین ۱۰۲۰  میلیارد ریال بود  و اردیبهشت  ۸۲۶ میلیارد ریال و خردا با رشد خوب ۲۰۳۵ میلیارد ریال شد 
در تیر با کمی افت ۱۹۶۵ میلیارد ریال فروش داشته ولی بد نبوده است 
 در۱۰ ماهه   ۱۱۴۶۸ میلیارد ریال فروش داشته است 
مدت مشابه سال  قبل این عدد  ۸۵۲۳ میلیارد ریال بود
#بنو  ۳ماهه  ۲۸۹ ریال زیان شناسایی کرده است
#حفاری : قرارداد اجاره و تامین یک دستگاه دکل حفاری ۲۰۰۰hp به صورت Full Crew در پروژه قزل تپه به مدت ۲۸۰ روز تقویمی  
تاريخ انعقاد قرارداد:۱۴۰۲/۰۵/۰۳  
طرف قرارداد  شرکت خدمات مهندسی پژواک انرژی  
مبلغ قرارداد  ۳,۸۷۸,۶۱۳ میلیون ریال  
نحوه تسویه:غیر از مبلغ پیش پرداخت ، نرخ تسعیر کلیه پرداخت ها به پیمانکار بصورت ریالی و بر مبنای نرخ خرید حواله در روز پرداخت مطابق سامانه cbi و یا سامانه های جایگزین اعلامی از سوی بانک مرکزی خواهد بود  
شرح جزئيات قرارداد:اجاره یک دستگاه دکل حفاری خشکی به قدرت ۲۰۰۰ اسب بخار به همراه تجهیزات ، متعلقات و پرسنل به کارفرما جهت انجام عملیات حفاری و راهبری دکل در میدان قزل تپه (مربوط به قرارداد شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران)مبلغ تخمینی کل قرارداد بصورت ناخالص و بدون احتساب مالیات برارزش افزوده مبالغ ناخالص برای یک دکل مجموعا ۸٫۴۴۰٫۰۰۰ یورو بعلاوه ۴۰میلیارد تومان در قرارداد برآورد گردید که به ازای هر روز و هر دکل در حالت عملیاتی می باشد
#فسرب کل ۳ماهه قبل ۴۸۴ و تیر ۴۴۸ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ماهه به ۹۳۲ میلیارد ریال رسیده است
#شغدیر در فروردین فروش ۲۴۸۷ میلیارد ریالی داشت و نرخ ۳۱۴,۶۰۴,۲۴۴ ریال شده است . 
در اردیبهشت  این عدد ۴۷۱۸ میلیارد ریال شده و نرخ  ۳۱۱,۵۶۶,۲۹۴ ریال و خرداد ۴۰۴۶میلیارد ریال و نرخ ۲۹۵,۶۴۸,۴۷۳ ریال بود   
در تیر با فروش کمی کمتر شده به ۲۶۸۴ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۳۲۴,۸۶۴,۴۶۳ و ۴ماهه  ۱۳۹۴۱  میلیارد ریال است  
مدت مشابه سال قبل ۱۴۶۸۰  میلیارد ریال بوده است
#وسینا در تیر ۶۳۹۹  میلیارد ریال سود تسهیلات و ۴۹۳۴   میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و تراز فعلا مثبت است
#دتولید در تیر خوب بود و ۴۸۲ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد  ۱۵۷۹ میلیارد ریالی رسیده است که رشد ۵۰% را نسبت به مدت مشابه داشته است
#لطیف در فروردین ۴۳۹ میلیارد ریال و اردیبهشت  با رشد ۲ برابری ۸۱۶ میلیارد ریال فروخت و خرداد ۶۶۸ میلیارد ریال بود و تیر به ۶۱۸ میلیارد ریال رسیده و  ۴ ماهه  ۲۵۴۲  میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۲۰۱۱  میلیارد ریال بود
زرین پرشیا از زیرمجموعه های #وغدیر تا تیر  ۲۷۵۱۰۴۷  میلیون ریال سود مجمع داشته و ۴۳ میلیارد ریال سود فروش شناسایی کرده است
#فاذر مالیات و شفاف سازی اخیر را اصلاح کرد 
ابلاغ برگ تشخیص مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۴٫۳۹۹٫۸۹۲ میلیون ریال که عمدتا مربوط به افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی زمین و ساختمان به مبلغ ۴٫۳۳۰٫۲۷۴ میلیون ریال که مورد قبول این شرکت نمی باشد،لذا حسب ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اعتراض خود را طی لایحه کتبی با ارائه مستندات به سازمان امور مالیاتی ارسال و تقاضای رسیدگی مجدد می نماید.
بتا سهم, [۷/۲۵/۲۰۲۳ ۶:۴۸ PM]
#خپارس در فروردین با فروش ۸۷۳۴ میلیارد ریالی آغاز کرده است و ۵۳۴۰ دستگاه  فروش داشته است
 در اردیبهشت  با رشد فروش ۲۱۱۹۵ میلیارد ریال  و خرداد با  فروش ۲۶۸۱۰ میالیارد ریالی مواجه  بود 
در تیر با  فروش ۲۲۳۳۵ میلیارد ریال مواجه  بود و ۱۱هزار دستگاه  فروش داشته  ۴ ماهه  ۷۹۵۵۴  میلیارد ریال فروش داشت  مدت مشابه سال قبل این عدد  ۶۲۲۴۰  میلیارد ریال بود
#ختور در در تیر با فروش خوب ۲۱۰۲ میلیارد ریالی مواجه  بود و به  جمع ۴ماهه  ۶۲۸۶ میلیارد ریال رسیده است  و مدت مشابه قبل ۳۹۶۱ میلیارد ریال بود
#گنگین  در راستای گسترش فعالیت های شرکت و نیز متنوع سازی پرتفوی دارایی های آن، مقرر گردید نسبت به برگزاری مجمع فوق العاده شرکت کارت گردشگری پارس اقدام و موضوع فعالیت ذیل به موضوع فعالیت فعلی شرکت کارت گردشگری پارس الحاق گردد: – تهیه، تدوین، نشر و ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه فرهنگ عمومی از طریق تولید محتوی و محصول با استفاده از ابزارهای دارای توجیه لازم در کسب و کار و ظرفیت های فناوری اطلاعات
#سباقر در تیر با فروش ۴۱۵ میلیارد ریالی به عدد  ۱۶۳۷ میلیارد ریالی رسیده است
#خکاوه  در فروردین به  فروش ۵۷۵ میلیارد ریالی رسیده و اردیبهشت  ۷۶۲۸ میلیارد ریال و خرداد ۶۴۰۰ میلیاردریال بوده است
در تیر با یک افت به  فروش ۲۴۵۴ میلیارد ریالی رسیده است و ۴ ماهه  ۱۷۰۵۹  میلیارد ریال بود
#کسرا در فروردین با فروش ۱۸۸ میلیارد ریالی و اردیبهشت  با عدد ۲۹۷ میلیارد ریال و خرداد ۵۵۸ میلیارد ریال و تیر نرمال بود و ۴۷۲ میلیارد ریال فروش داشت   ۴ ماهه به ۱۵۱۷  میلیارد ریال رسیده است
#حفاری در مجمع خود ۷۰ ریال تقسیم کرد
#خمهر در فروردین با فروش ۲۷۰۴ میلیاردریالی آغاز کرد و اردیبهشت ۴۹۲۱ میلیارد ریال و خرداد ۴۶۱۶ میلیارد ریال بود 
در تابستان در تیر ۴۶۵۳ میلیارد ریال بوده و ۴ ماهه  به   ۱۹۶۶۶  میلیارد ریال رسید  . مدت مشابه قبل این عدد ۱۰۲۲۴  میلیاردریال بود
سرمایه گذاری #ورنا در تیر  ۷۵۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا تیر ۳۰۲,۲۸۳ میلیون ریال سود محقق کرده است
گروه سمند از زیرمجموعه های #خودرو تا تیر ۲۹۲۱۹۴۵ میلیون ریال سود مجمع داشته است
#کپشیر هم ثبت کرد 
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-092 مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#کایزد در تیر با فروش و درامد ۲۰۲ میلیارد ریالی مواجه بود و در مجموع به فروش ۸۴۸ میلیارد ریالی در ۴ماهه  رسیده است  که مدت مشابه  ۵۲۳ میلیارد ریال بود
افزایش نرخ در #خریخت  
افزایش نرخ محصولات ارسالی به شرکت ساپکو۱۰درصد می باشد که از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ لغایت ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ لازم الجرا بوده و اثرات مالی و سود و زیانی گزارش مذبور در این محدوده زمانی شامل افزایش مبلغ فروش به مبلغ۷۳٫۴۹۰میلیون ریال می باشد. لازم به ذکر است در سال ۱۴۰۲ ،نرخ محصولات مذبور از مبلغ ۷٫۶۵۷٫۱۰۰ به مبلغ ۸٫۴۲۲٫۸۱۰به میزان ۱۰ درصد نیز افزایش داشته که اثرات سود وزیانی آن از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ مبلغ ۱۵۸٫۰۹۹ میلیون ریال می باشد.
#والبر  در تیر  ۴۳۶  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
#خاذین در فروردین با فروش ۷۴۹  میلیارد ریالی آغاز کرده است اردیبهشت این عدد ۱۸۱۸ میلیاردریال و خرداد ۱۷۰۴ میلیارد ریال شد 
در تابستان در تیر ۱۶۴۸ میلیارد ریال بود و  ۴ ماهه  ۶۱۷۱  میلیارد ریال بود و که مدت مشابه سال قبل  ۴۵۲۸ میلیارد ریال بود
#فاذر در تیر با شناشایی درامد  ۳۹۴ میلیارد ریالی مواجه بود و به فروش ۲۹۲۶ میلیارد ریالی رسیده است
گروه مالی پارسیان از زیرمجموعه های #وپارس تا تیر ۵۰۲۹۸۰۶ میلیون ریال سود مجمع داشته و ۱۴۸ میلیارد ریال سود فروش شناسایی کرده است
#چافست فصلی و مقطعی است در بهمن با فروش خوب ۱۲۲۵ میلیارد ریالی مواجه بود و اسفند  ۳۸۱ میلیارد ریال و فروردین ۷۵۸ میلیارد ریال شد 
در اردیبهشت به ۸۳۰  میلیارد ریال و خرداد ۷۳۵ میلیارد ریال رسید و تیر ۱۰۰۱ میلیارد ریال بود و  ۱۰ ماهه فعلی به عدد ۵۲۷۰  میلیارد ریالی رسیده است
#مداران در تیر با درامد خوب ۹۶۹ میلیاردریالی به عدد ۴ماهه  ۱۸۴۴ میلیارد ریال رسیده است که کل سال قبل شرکت ۸۴۱۱ میلیارد ریال است
#دسینا در ۳ماهه به سود  ۴۷۴ ریالی رسیده است و ۱۴۸۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۱۳۷ میلیارد ریال سود خالص دارد
#کمنگنز  در فروردین ۳۰۳ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ  ۳۴,۵۱۴,۵۰۰ ریال بوده است 
  در اردیبهشت  به ۲۹۷ میلیارد ریال رسید و نرخ  فروش ۳۶,۵۹۴,۵۱۸ ریال و فروش خرداد ۴۲۲ میلیارد ریال است
در تیر به فروش ۳۶۸ میلیارد ریالی رسیده و  ۴ماهه  ۱۴۰۶  میلیارد ریال فروش داشت  و مشابه قبل  ۱۲۰۶ میلیارد ریال است
از آنجايي که آناليز کيفي محصول فروش رفته مربوط به ماه مورد گزارش، در ماه بعد توسط خريداران گزارش مي گردد، فروش در تیرماه بصورت تقريبي درج شده است.
#سنیر در فروردین با فروش ۲۴۱ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۲۸۵ میلیارد ریالی مواجه بود. خرداد ۴۳۳ میلیاراد ریال بود و رشد خوبی داشت و در تیر با افت  ۳۶۷ میلیارد ریال شد 
۴ ماهه ۱۳۲۷  میلیارد ریال و   ۲ برابر مدت مشابه  قبل فروش داشت.
#وهور تا تیر ۳۸۳,۰۴۵  میلیون ریال سود مجمع داشته است
#فاذر پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان شيخ بهائي جنوبي، شهرک والفجر، انتهاي خيابان ايران شناسي، ميدان شهداي دانشجو، خيابان نهم،پلاک۶، مرکز همايش هاي مديريت صنعتي برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
#فاسمین در ۳ماهه به سود  ۱۷۱ ریالی رسیده که  ۳۲%کمتر از مدت مشابه قبل بوده و البته هنوز سود های زیرمجموعه در آن  شناسایی نشده و پایان دوره این موضوع رخ میدهد . 
سهم ۴۶۲۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۱۰۱ میلیارد ریال سود خالص دارد
#تفارس در در تیر با درامد  ۱۲۸ میلیارد ریالی مواجه بود و ۴ماهه به ۴۹۴ میلیارد ریال رسیده است
#شلعاب در تیر با فروش ۴۳۷ میلیارد ریالی مواجه بود و ۴ماهه به ۱۲۸۶ میلیارد ریال رسیده است
#تکنو  تار در تیر با درامد ۶۴ میلیارد ریالی به عدد ۲۲۸ میلیارد ریالی رسیده است  مدت مشابه سال قبل ۱۲۷ میلیارد ریال بود
#تاپکیش در تیر با فروش ۸۱۰ میلیارد ریالی مواجه بوده و جمع  فروش به ۵۴۱۸ میلیارد ریال رسیده و کل سال  قبل ۴۷۳۲ میلیارد ریال بود
#خلنت فروردین با فروش ۲۰ میلیارد ریالی آغاز کرد اردیبهشت  ۲۰۷ و خرداد  ۳۸۰ میلیارد ریال  و تیر به ۲۰۲ میلیارد ریال رسید و ۴ ماهه ۸۱۱  میلیارد ریال بود که مدت مشابه  قبل ۵۶۰ میلیارد ریال بود
#سابیک در فروردین ۱۷۸۲ و اردیبهشت با رشد خوب ۲۳۹۰ میلیارد ریال و خرداد ۲۷۵۶ میلیارد ریال بود 
در تیر با فروش ۲۳۴۰ میلیارد ریالی مواجه بودو ۴ ماهه  ۹۲۷۰ میلیارد ریال فروش زد . مدت مشابه قبل ۵۶۵۱ میلیارد ریال بود
#فلوله در فروردین با فروش ۱۳۲۸ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۱۸۱۸ میلیارد ریالی مواجه . خرداد به ۲۲۵۵ میلیاد ریال  و تیر ۲۰۹۵ میلیارد ریال رسید ۴ ماهه ۷۴۹۸ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه سال قبل این عدد ۴۲۳۹  میلیارد ریال شده بود
#کاما  تضمین تسهیلات شرکت ذوب روی اصفهان به مبلغ ۷۳ میلیارد ریال-ارزش تسهیلات ۶۰٫۶ میلیارد ریال
#وملل در تیر  ۸۲۸۵ میلیارد ریال سود تسهلات اعطایی   ۸۲۹۰ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده ها را دارد
تراز ۴ ماهه نیز منفی شده است
#دزهراوی فروش را در خرداد  ۳۴۶ میلیارد  و تیر ۵۳۳ میلیارد ریال زده است . ۴ ماهه  ۱۶۴۸ میلیارد ریال فروش داشته است  مدت مشابه قبل  ۱۸۵۶ میلیارد ریال بود
#خودرو  در تیر با کمی افت  ۱۸۸۰۷۱ میلیارد ریال فروش داشت  
سهم در خرداد با فروش ۳۳۷۰۰۵ میلیارد ریالی مواجه شده ۲ ماهه  قبل فروش ۱۸۵۱۳۹ میلیارد ریال بود و ۴ ماهه به  فروش ۷۲۳۶۷۸ میلیارد ریال رسیده که ۲۰  هزار میلیارد تومان بیشتر از مدت مشابه قبل است
#تلیسه فروردین را با فروش ۵۹۸ میلیارد ریالی آغاز کردیم و اردیبهشت ۷۰۳ میلیارد ریال و خرداد  ۷۴۱ میلیارد ریال فروش داشت 
در تیر این عدد به  ۷۲۸ میلیارد ریال رسید و ۴ ماهه  ۲۷۷۱ میلیارد ریال بود ه مدت مشابه قبل ۱۸۲۴  میلیارد ریال بوده است
#سیتا به مجمع می رود 
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس سالن آمفي تئاتر شرکت بين المللي بازرسي کالاي تجاري واقع در تهران خيابان شهيد مطهري، بعد از تقاطع قائم مقام فراهاني، پلاک۳۳۴ برگزار میگردد
#سجام در تیر ۵۸۳ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد  ۳۰۷۲ میلیارد ریالی رسیده است
#فنوال در فروردین ۴۵۵ میلیاردریال فروش ثبت کرد و نرخ فروش ورق ۱,۱۹۴,۷۳۳ ریال است 
در اردیبهشت  فروش ۱۶۰۱ میلیارد ریال بود و نرخ  ۱,۱۹۲,۱۵۲ ریال شده 
در خرداد ۱۵۵۸ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱,۰۳۷,۲۹۳ ریال 
در تیر این عدد ۱۲۴۱ میلیارد ریال شد و نرخ ۹۸۹,۱۶۰ ریال است  
سهم  ۴ ماهه  ۴۸۵۷   میلیارد ریال  فروش داشته است  که مدت مشابه  سال قبل  ۳۵۳۸ میلیارد ریال بود
#وتوسم در تیر ۴۸۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشت و تا تیر ۵,۰۲۳,۰۸۰  میلیون ریال سود محقق کرد  .
#خزر در فروردین با فروش ۲۹۶ میلیارد ریالی مواجه بوده است و اردیبهشت  ۶۸۵ میلیارد ریال و خرداد ۵۸۶ میلیارد ریال  و تیر ۹۹۹ میلیارد ریال بوده و ۴ ماهه  ۲۵۶۸ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه  قبل ۱۳۸۰  میلیارد ریال بوده است
#غشاذر در تیر با فروش ۱۵۱۷ میلیارد ریالی مواجه بوده است و جمعا ۴ ماهه به عدد ۵۴۴۱ میلیارد ریالی رسیده است
#چدن   
فروردین را با فروش ۸۸۹ میلیارد ریالی آغاز کرد و نرخ ۸۴۱,۵۳۵,۳۰۸ ریال بود . در اردیبهشت  به فروش ۱۰۶۰  میلیارد ریالی رسیده  و خرداد ۱۰۶۵ میلیارد ریال و تیر هم  ۱۰۶۳ میلبارد ریال بوده  و ۴ماهه ۴۰۷۸  میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه سال قبل این عدد  ۲۵۰۲ میلیارد ریال شده بود
#شرنگی در تیر با فروش ۲۷۴ میلیارد ریالی مواجه بود و ۴ماهه ۷۷۸ میلیارد ریال فروش داشت  که  شبیه دوره  قبل است
#قچار در تیر با فروش ۱۹۵۹  میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۴ماهه  ۵۳۵۸ میلیارد ریالی رسیده است
#زکشت در فروردین به فروش ۳۲۷ میلیارد ریالی رسیده  و اردیبهشت  ۳۷۳ میلیارد ریال و خرداد با رشد ۴۳۶ میلیارد ریال بود
در تیر این عدد ۴۳۰ میلیارد ریال شد و شبیه ماه  قبل بوده و ۴ ماهه  ۱۶۳۱ میلیارد ریال بود که مدت مشابه  قبل ۱۰۲۵ میلیارد ریال بود
#سپید در اولین ماه سال مالی به فروش ۷۶۴۳ میلیارد ریالی رسیده و اردیبهشت با رشد ۸۶۶۸ میلیارد ریال  و خرداد ۸۷۸۴ میلیارد ریال فروش داشت 
در تیر این عدد  ۹۳۴۷ میلیارد ریال فروش داشته است و ۴ ماهه ۳۴۴۲۶ میلیارد ریال فروش داشته بیش از  دو برابر مدت مشابه سال قبل است.
#امید سال مالی متفاوتی دارد و ۴۴۰ میلیارد ریال فروش در تیر ثبت کرده و ۲۸۶۲ میلیرد ریال فروش داشته است
#ثفارس به واسطه فروش دارایی در تیر ۴۱۹۴ میلیارد ریال فروش داشت و این عدد  برای کل سال مالی تا کنون هم  ثبت شده است
#کی_بی_سی فروردین به فروش ۲۰۹ میلیارد ریالی رسیده و اردیبهشت  ۵۰۰  و خرداد  ۵۷۹ میلیارد ریال بود در تیر این عدد  به ۶۲۵ میلیارد ریال رسیده و ۷ ماهه  ۲۷۷۲ میلیارد ریال فروش داشت
#ثغرب عدد و درامد خاص ۱۵۴۸ میلیارد ریالی را درتیر داشت و به جمع درامد ۱۷۵۴ میلیارد ریالی رسیده است
#قلرست در تیر با فروش ۲۱۲۳ میلیارد ریالی رسیده است  و به عدد  فروش ۴۵۷۷ میلیارد ریالی رسیده است  .
#وصنا  با توجه به بند ۱۰ شرایط شرکت در مزایده برنده مزایده ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ برنده می بایست نسبت به امضا قرارداد و پرداخت ۵۰ درصد ثمن معامله اقدام نماید و تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ انعقاد قرارداد نهایی خواهد شد. در غیر اینصورت مبلغ تضمین شرکتی که بعنوان برنده اعلام شده است به نفع شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران ضبط خواهد شد.
#فافق را باید ۱۲ماهه و تلفیقی دید و در هر صورت در تیر ۹۶,۷۱۴ میلیون ریال سود مجمع داشته است
#خگستر در تیر ۳۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا تیر ۷۶,۹۸۴ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#قنقش در تیر با فروش ۲۹۳ میلیارد ریالی به عدد  ۴۳۰۴ میلیارد ریال رسیده است
#زمگسا در فروردین با فروش ۴۴۷ میلیارد ریالی مواجه بوده اردیبهشت به ۵۶۰ میلیارد ریال و خرداد با رشد ۷۲۰ میلیارد ریال رسید
سهم در تیر به عدد ۶۰۱ میلیارد ریالی رسیده است و ۴ماهه  ۲۳۵۳ میلیارد ریال بود
#خدیزل خرداد خوبی زد 
سهم در فروردین با فروش ۵۴۰ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت  با یک پرش در فروش ۱۵۲۸۷ میلیارد ریال و خرداد ۲۰۶۳۹ میلیارد ریال و تیر با کمی افت ۹۰۸۹ میلیارد ریال بوده  و ۴ ماهه به ۴۵۵۵۶  میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه سال قبل  ۱۱۴۷۹ میلیارد ریال شده  بود
#ولصنم در تیر ۱۱۱ میلیارد ریال درامد داشته و به جمع عدد  ۹۱۶ میلیارد ریال در ۷ماهه  رسیده است
#زفجر در خرداد با فروش و درامد ۷۸۷ میلیارد ریالی مواجه بود و تیر به ۸۹۹ میلیارد ریال رسید و ۴ماهه به عدد ۳۱۴۹ میلیارد ریال  رسیده ات و مدت مشابه  قبل ۲۱۷۲ میلیارد ریال بود
#شپاکسا در فروردین با فروش ۱۰۴۹ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۲۳۴۵ میلیارد ریال و خرداد هم با رشد ۲۷۷۳ میلیارد ریال بود 
سهم در تیر با افت  ۲۰۹۶ میلیارد ریال شد و ۷ ماهه  ۱۴۶۲۳ میلیارد ریال بوده که مدت مشابه قبل ۱۱۵۹۳ میلیارد ریال  بود
#پارتا با فروش ۱۵۷۴ میلیارد ریالی فروردین را آغاز کرده و اردیبهشت ۱۶۷۳ میلیارد ریال و خرداد ۲۳۵۵ میلیارد ریال بوده است
در تیر این عدد  به  ۱۶۹۳ میلیارد ریال رسید و  ۴ماهه به  ۷۲۹۶  میلیارد ریال رسید که مدت مشابه قبل  ۶۳۳۲ میلیارد ریال بود
#فسازان در فروردین با فروش ۴۴۸۸ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت  ۵۱۹۴ میلیارد ریال و خرداد ۴۸۰۱ میلیادر ریال بود 
در تیر ۴۷۶۵ میلیارد ریال فروش داشت و ۴ ماهه  ۱۹۲۰۴  میلیارد ریال فروش داشه که  ۲ برابر مدت مشابه است  
نرخ صادرات شمش ۲۳۸,۸۹۱,۹۵۴ ریال بوده است و اردیبهشت  ۲۳۰,۵۱۱,۰۵۵ ریال و خرداد ۲۰۳,۸۸۳,۶۱۴  است  .
در تیر این عدد ۲۰۷,۴۲۸,۳۳۱ ریال شده است
#کچاد فروردین با فروش ۳۳۳۵۹  میلیارد ریالی مواجه بود واردیبهشت  به ۴۹۷۲۸ میلیارد ریال و خرداد ۴۹۲۹۰ میلیارد ریال  رسید
سهم در تیر ۴۵۴۰۵ میلیارد ریال فروش داشت و۴ ماهه ۱۸۴۴۵۹  میلیارد ریال بود     
 مدت مشابه قبل ۱۵۸۸۳۲   میلیارد ریال بوده است  
فروردین شمش را ۱۸۷,۲۲۷,۶۹۸ و کنسانتره را  ۳۰,۷۵۶,۱۴۳ ریال فروخته است
اردیبهشت  شمش  ۱۹۴,۷۴۴,۵۶۶ و کنستانتره  ۳۱,۵۰۹,۷۷۹ ریال است
خرداد  شمش۲۰۵,۹۵۴,۰۸۸   و  کنستانتره  ۳۳,۵۶۳,۲۵۳ ریال است
تیر شمش را ۲۰۵,۹۶۲,۷۲۰ و کنستانتره ۳۴,۷۳۱,۶۸۴  ریال فروخته است
سرمایه گذاری #وسبحان  در تیر ۱۱۰۸  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا تیر  ۲,۷۸۷,۰۸۳ میلیون ریال سود محقق کرده است
#فصبا افزایش سرمایه میدهد  
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به منظور فروش آن در بازار سرمايه و صدور سهام جايزه براي سهامداران فعلي از محل ما به‌التفاوت صرف سهام” به منظور تأمين بخشي از مخارج سرمايه‌اي مورد نياز جهت اجراي طرح احداث واحد احياي مستقيم با ظرفيت ساليانه ۱٫۷۶ ميليون تن بريکت گرم که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.
#سصوفی در فروردین با فروش ۱۱۶۲ میلیارد ریالی مواجه بوده است و اردیبهشت ۱۵۰۱ میلیارد ریال و خرداد  ۱۵۶۴ میلیارد ریال  و تیر ۱۵۷۴ میلیارد ریال بود و۴ ماهه  ۵۸۰۲  میلیارد ریال رسیده است  که مدت مشابه این عدد  ۴۱۸۴ میلیارد ریال بود
#تکمبا در تیر با فروش ۶۵۹ میلیارد ریالی در حد میانگین قبل بود  
سهم در فروردین با فروش ۴۸۹ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت  به ۷۸۹ میلیارد ریال رسید و خرداد ۵۲۶ میلیارد ریال بود 
۴ماهه ۲۴۶۴  میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه سال قبل   ۱۶۱۹ میلیارد ریال است
#پتایر در فروردین با فروش ۱۷۶۱ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۲۴۴۴ میلیارد ریال و خرداد ۲۵۷۳ میلیارد ریال شد 
سهم در تیر با فروش ۲۳۹۹ میلیارد ریالی مواجه بود و ۴ماهه به  ۹۱۷۹ میلیارد ریال رسید .  مدت مشابه قبل این عدد   ۵۷۸۱ میلیارد ریال  بوده است و رشد خوبی داشته
#وساخت ونوین می فروشد 
با توجه به تصمیمات این شرکت جهت واگذاری بلوکی ۵ درصد سهام بانک اقتصاد نوین در گروه ، بدینوسیله آگهی فراخوان شناسایی خریدار در روزنامه دنیای اقتصاد چاپ شده است
#فروس در فروردین با فروش ۱۰۳۳ میلیارد ریالی کار خود را آغاز کرد و اردیبهشت ۱۴۰۵ میلیارد ریال و خرداد ۱۲۷۱ میلیاردریال فروش داشت 
در تیر این عدد  به  ۱۲۵۰ میلیارد ریال رسید و۴ماهه به   ۴۹۶۱  میلیارد ریالی رسیده است  
مدت مشابه این عدد ۲۶۹۸  میلیارد ریال بود 
۱- از دلایل اصلی کاهش نرخ فروش صادراتی نسبت به فروش های داخلی عمدتاً بابت کاهش نرخ جهانی می باشد. ۲- مقادیر مصارف انرژی بر اساس کنتورهای داخلی و روند مصارف دوره های قبل برآورد و ریالی گردیده است.

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *