دکپسول

#دکپسول در ۳ ماهه ۴۵۱ ریال و ۶ ماهه ۱۰۷۸ ریال سود محقق کرده است در ۹ ماهه این عدد ۲۳۴۷ ریال بوده و
سهمی که ۳ ماهه ۱۱۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۹۰ میلیارد ریال سود خالص داشت
۶ ماهه به ۲۶۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۱۵ میلیارد ریال سود خالص رسیده
۹ ماهه با پرشی خوب ۵۹۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۶۹ میلیارد ریال سود خالص دارد

خاور

#خاور در ۹ ماهه تخت گاز رفته و ۱۱۱۶ ریال زیان محقق کرده است در ۶ ماهه به زیان ۶۱۴ ریالی به ازای هر سهم رسیده است در کل در ۳ ماهه ۱۱۷۴ میلیارد ریال زیان عملیاتی و ۲۹۹۸ میلیارد ریال زیان خالص داشت در ۶ ماهه زیان عملیاتی ۲۴۴۴ میلیارد ریال شده بود. در ۹ ماهه این عدد ۳۱۰۹ میلیارد ریال و هزینه مالی سنگین داشته است.

ونوین

#ونوین در ۹ ماهه به سود ۵۳۲ ریالی رسیده است در ۹ ماهه نسبت به سال قبل سهم بانک از درآمدهای مشاع از منفی به مثبت رسیده و جمع درامد ها از ۴۴۷ میلیارد ریال به ۴۳ هزار میلیارد ریال افزایش یافته و رشد خوبی داشته است

دابور

#دابور در ۳ ماهه با سود ۷۴۶ ریالی مواجه بوده است و ۶ماهه ۱۹۱۳ ریال و ۹ ماهه ۲۷۲۶ ریال . سهم۳ماهه ۶۴۶ میلیارد ریال سود عملیاتی دارد و ۴۴۷ میلیارد ریال سود خالص دارد. ۶ماهه ۱۵۶۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۱۴۷ میلیارد ریال سود خالص دارد. ۹ ماهه ۲۳۵۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۶۳۵ میلیارد ریال سود خالص دارد.

کفرا

#کفرا در ۹ماهه ۱۱۸۰ ریال ، ۶ ماهه با سرمایه جدید ۷۹۸ ریال سود محقق کرد سهمی که در ۳ماهه ۳۱۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و با کمک سود های غیرعملیاتی ۱۱۰ میلیارد ریالی به سود خالص ۳۵۱ میلیارد ریالی رسیده است
در ۶ماهه سود عملیاتی ۶۴۷ و سود خالص ۶۳۸ میلیارد ریال است. در ۹ماهه ۱۰۴۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و سود خالص ۹۴۳ میلیارد ریال داشته است.

مادیرا

#مادیرا سرمایه را ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-176 مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۳,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۸,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۲۱۳۳۳۸۶ میلیون ریال ، از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ ۲۸۶۶۶۱۴ میلیون ریال و ) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

کاسپین

#کاسپین در ۳ ماهه به سود ۵۸۰ ریالی رسیده بود ۶ ماهه ۱۴۴۶ ریال سود داشت و ۹ ماهه ۲۴۴۸ ریال سهم در۳ ماهه ۴۲۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۶۱ میلیارد ریال سود خالص دارد. در ۶ماهه سود عملیاتی ۹۷۷ و سود خالص ۶۵۰ میلیارد ریال است . ۹ ماهه سود عملیاتی از ۹۷۷ به ۱۷۱۸ میلیارد ریال رسیده است.

توریل

#توریل با درامد سرمایه گذاری ها متحول شده . ۹ماهه ۸۱۶ ریال و ۶ماهه ۶۵۰ ریال سود محقق کرده است . سهمی که ۵۰۸ ریال در ۳ ماهه سود محقق کرده .حالا در ۹ ماهه ۱۹۲۱ میلیارد ریال ان غیرعملیاتی است
سهم در ۳ ماهه ۲۸۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۶۲۶ میلیارد ریال سود خالص داشت در ۶ ماهه سود عملیاتی ۷۴۲ میلیارد ریال و سود خالص ۲۰۸۰ میلیارد ریال است . در ۹ ماهه ۸۹۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۶۱۰ میلیارد ریال سود خالص دارد کمی عملیاتی سرعتش کم شده است.

لکما

#لکما در ۹ ماهه ۱۲۷ ریال زیان داشته و در توضیح اورده است خالص ساير درآمدهاي غير عملياتي عمدتاً مربوط به درآمد ناشی از سود سهام و دانشگاه علمی کاربردی کارخانجات به مبلغ ۱۹۰۰۵ میلیون ریال می باشد . ساير درآمدها و هزینه های عملیاتی عمدتاً مربوط به هزينه هاي جذب نشده در توليد مي باشد. هزینه های مالی عمدتاً مربوط به هزینه بهره تسهیلات بانک تجارت می باشد. به دليل تغيير در نوع قراردادهاي جديد جهت خدمات و نگهداري سايت هاي مخابراتي و تغيير واحد اندازه گیری ازسايت به دستگاه و تنوع دستگاهها ، امکان تعريف واحد ميسر نبوده و در آمار توليد و فروش واحد (۱) را درنظر گرفته ايم.

زمگسا

#زمگسا ۹ ماهه ۶۱۰ ریال ، ۶ماهه ۴۷۵ و۳ماهه ۱۵۷ ریال سود هر سهم شرکت است . سهمی است که ۳ماهه با ۵۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۷ میلیارد ریال سود خالص مواجه بود ۶ ماهه این عدد ۱۴۸ و سود خالص ۱۴۲ میلیارد ریال شده است. ۹ ماهه ۱۶۳ میلیارد ریال و سود خالص ۱۸۳ میلیارد ریال بوده است.

کفرا

#کفرا در ۹ماهه ۱۱۸۹ ریال ۶ ماهه ۷۹۸ ریال سود محقق کرد . سهمی که در ۳ماهه ۳۱۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و با کمک سود های غیرعملیاتی ۱۱۰ میلیارد ریالی به سود خالص ۳۵۱ میلیارد ریالی رسیده است. در ۶ماهه سود عملیاتی ۶۴۷ و سود خالص ۶۳۸ میلیارد ریال است. در ۹ماهه سود عملیاتی ۱۰۴۴ و سود خالص ۹۴۳ میلیارد ریال است.

سخوز

#سخوز ۹ماهه نزدیک ۲۰۰۰ ریال بود . سهم در ۳ ماهه ۱۷۰ ریال سود محقق کرده بود که در۶ ماهه این عدد ۱۲۵۵ ریال سود بوده است و ۹ماهه ۱۹۹۶ ریال . سهم در ۳ماهه ۲۶۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۳۷ میلیارد ریال سود خالص دارد. در ۶ ماهه سود عملیاتی ۱۶۹۶ و سود خالص ۱۷۵۷ میلیارد ریال شده است. در ۹ماهه سود عملیاتی ۲۶۷۷ و سود خالص ۲۷۹۳ میلیارد ریال بوده و رشد خوبی در سود سازی عملیاتی داشته است.

دشیمی

#دشیمی در ۳ماهه ۷۴۵ ریال محقق کرده و ۶ماهه به ۱۶۷۲ ریال رسیده و ۹ماهه ۲۳۶۴ ریال شد . سهمی که در ۳ماهه ۲۵۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۸۹ میلیارد ریال سود خالص داشت. در ۶ ماهه سود عملیاتی ۵۹۷ و سود خالص ۴۲۶ میلیارد ریال و ۹ ماهه ۸۶۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۰۲ میلیارد ریال سود خالص دارد.

سفانو

#سفانو در ۳ ماهه ۶۸۲ ریال سود محقق کرده است .۶ ماهه نیز این عدد ۱۶۰۱ ریال و ۹ماهه ۲۲۰۳ ریال است . سهم ۲۸۷ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است و ۳۴۱ میلیارد ریال سود خالص . در ۶ ماهه نیز سود عملیاتی به ۷۰۰ و سود خالص ۸۰۰ میلیارد ریال رسیده است. در ۹ ماهه سود عملیاتی ۹۷۰ و سود خالص ۱۱۰۱ میلیارد ریال شده است.

نوری

#نوری در ۳ ماهه ۲۵۴۳ ریال سود محقق کرده است . سود عملیاتی ۴۸۶۲ میلیارد ریال و سود خالص با کمک اقلام متفرقه ۳۶۸۳ میلیارد ریال در جمع به ۷۶۳۰ میلیارد ریال رسیده است. در ۶ ماهه ۴۱۴۳۶ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته و رشد خاصی کرده است . ۱۵۰۰ میلیارد تومان تسعیر ارز دارد . سود خالص ۴۴۴۶۰ میلیارد ریال شده است. در ۹ ماهه سود عملیاتی ۵۱۳۵۲ و سود خالص ۵۴۹۲۰ میلیارد ریال شده است.

جم

#جم در ۹ ماهه ۳۴۷۵ ریال سود محقق کرده است و سود عملیاتی ۴۵۶۹۷ و سود خالص ۴۷۹۵۷ میلیارد ریالی را دارد به نظر با توجه به سود جم پیلن عدد خوبی است . ۶ ماهه ۱۶۹۵ ریال سود محقق کرد که ۲۱۵۱۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۳۳۹۰ میلیارد ریال سود خالص دارد . ۳ ماهه ۷۷۵۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۳۳۷ میلیارد ریال سود خالص دارد و به ازای هر سهم ۶۰۴ ریال محقق کرده بود . هنوز سود سرمایه گذاری ها در سهم لحاظ نشده است.

فسازان

#فسازان رشد سود خوبی داشته ۹ ماهه ۲۰۰۴ ریال ، ۶ ماهه ۱۲۰۸ ریال سود داشته و این در حالی است که در ۳ماهه ۴۰۰ ریال محقق کرد سهم ۳ ماهه ۲۸۱ میلیارد ریال سود عملیاتی ۲۳۹ میلیارد ریال سود خالص داشته ۶ ماهه سود عملیاتی ۸۴۱ و سود خالص ۷۲۵ میلیارد ریال بوده است. در ۹ ماهه ۱۳۹۷ میلیارد ریال و ۱۲۰۲ میلیارد ریال سود خالص داشته است.

پتایر

#پتایر در ۶ ماه به ازای هر سهم ۳۵۲۶ ریال سود محقق کرده بود ۹ ماهه این عدد به ۶۲۴۲ ریال رسیده است سود عملیاتی رشد خوبی داشته و ۲۲۷۵ میلیارد ریال و سود خالص ۱۷۸۸ میلیارد ریال بوده است.

لپارس

#لپارس ۳ ماهه ۳۱۶ ریال محقق کرده بود حدود ۹۴ میلیارد ریال سود خالص و عملیاتی داشت  در ۶ماهه سود عملیاتی ۱۳۷ و سود خالص ۱۱۷ و سود هر سهم ۳۹۳ ریال است. در ۹ ماهه این عدد ۷۰۱ ریال بوده و ۲۰۹ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است.

پارس

#پارس در گزارش ۹ماهه ۱۰۲۹۲ ریال محقق کرد . ۶ ماهه به سود ۷۱۳۳ ریالی رسیده بود در سود فعلی پارس سود اریا ساسول در ان لحاظ نمی شود که اگر با احتساب ان بگیریم بیش از ۱۵۰۰۰ ریال در ۹ ماهه سود محقق کرده است
پارس ۳ ماهه با کمک شناسایی هزار میلیارد تومانی سود عرضه آریاساسول ۳۰۷۷ ریال محقق کرده بود و به نظر گزارش خوبی بوده است . در ۳ ماهه ۸۰۳۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۸۴۵۹ میلیارد ریال سود خالص دارد .
در ۶ ماهه سود عملیاتی ۳۰۵۳۳ و سود خالص ۴۲۷۹۸ میلیارد ریال است .
در ۹ ماهه سود عملیاتی با رشدی چشم گیر ۴۹۲۴۷ و سود خالص ۶۱۷۵۳ میلیارد ریال است .

شخارک

#شخارک در ۹ ماهه ۳۸۰۰ و ۶ ماهه ۲۴۴۷ ریال و ۳ ماهه ۵۸۴ ریال محقق کرده بود . ۳ ماهه ۲۸۰۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۵۰۳ میلیارد ریال سود خالص داشته ۶ ماهه سود عملیاتی ۱۴۰۰۰ میلیارد ریال و سود خالص ۱۴۶۸۳ میلیارد ریال . ۹ماهه سود عملباتی ۲۱۶۱۶ و سود خالص ۲۲۸۰۲ میلیارد ریال است.

خکاوه

#خکاوه برای اولین بار در سال های گذشته در یک مقطع ۳ ماهه سود داشته یعنی زیان را کم کرده و سهمی که در ۶ ماهه ۹۲۵ ریال زیان داشته در ۹ ماهه به ۹۰۴ ریال زیان رسیده است در مجموع ۶ ماهه ۷۲۲ میلیارد ریال زیان عملیاتی و با کمی کنترل هزینه مالی ۲۴۳۸ میلیارد ریال زیان داشته است. در۹ماهه ۷۰۶ میلیارد ریال زیان عملیاتی و ۲۳۸۲ میلیارد ریال زیان دارد.

فنوال

#فنوال در ۳ ماهه ۱۴۲ ریال محق کرده است ۶ ماهه این عدد با رشد ۸۵۸ ریال و ۹ماهه ۱۷۵۵ ریال شد سهم ۳ ماهه ۱۳۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۹۶ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ ماهه سود عملیاتی ۷۷۳ و سود خالص ۵۸۱ میلیارد ریال است در ۹ماهه سود عملیاتی ۱۵۷۱ سود خالص ۱۱۹۰ میلیارد ریال است.

کتوکا

#کتوکا ۹ ماهه ۲۸۳۹ و در۶ ماهه ۱۶۴۱ ریال سود محقق کرده است. در ۳ماهه ۲۵۷ ریال محقق کرده بود سهم ۳ ماهه با فروش ۹۰۴ میلیارد ریالی ،سود عملیاتی ۵۶ و سود خالص ۳۸ میلیارد ریالی مواجه بوده۶ ماهه سود عملیاتی با رشدی چشم گیر ۳۳۶ میلیارد ریال شده است و سود خالص ۲۴۶ میلیارد ریال . در ۹ ماهه سود عملیاتی ۵۸۴ و سود خالص ۴۲۵ میلیارد ریال بود.

سنیر

#سنیر را با هم مرور کنیم سهمی که ۹ ماهه به سود ۲۴۹۲ ریالی رسید
سهم در ۳ ماهه به سود ۴۱۸ ریالی رسیده است. ۳ ماهه ۴۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۱ میلیارد ریال سود خالص دارد .۶ ماهه بهتر بود و ۱۵۰۱ ریال سود داشته و سود عملیاتی ۱۵۱ و سود خالص ۱۵۰ میلیارد ریال است
در ۹ ماهه سود عملیاتی ۲۶۱ و سود خالص ۲۴۹ میلیارد ریال است.

کگاز

#کگاز در ۳ ماهه ۴۵۱ ریال سود محقق کرده است در ۶ ماهه این عدد ۹۳۹ ریال بوده و ۹ماهه ۱۶۰۳ ریال شده است .  کگاز در ۳ ماهه ماهه ۲۱۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۰۳ میلیارد ریال سود خالص داشته در ۶ ماهه ۵۰۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۲۲ میلیارد ریال سود خالص
در ۹ ماهه ۸۰۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۲۱ میلیارد ریال سود خالص داشته است.

بشهاب

#بشهاب لامپش در۹ ماهه خوب روشن بوده و ۹ماهه ۲۸۹۵ ریال سود محقق کرد سهمی که ۳ ماهه ۳۶۳ ریال و ۶ ماهه ۱۲۹۲ ریال سود محقق کرده بود . در ۳ ماهه سهم با ۱۲۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۸ میلیارد ریال سود خالص
در ۶ ماهه با ۳۳۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۰۹ میلیارد ریال سود خالص. در ۹ماهه با ۷۰۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۶۸ میلیارد ریال سود خالص مواجه بوده است.

بتا سهم

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *