واحد بورس اوراق بهادار

نماد بانک نام بانک شماره حساب شماره شبا
بانک ملت ۱۴۴۱۵۸۹ IR660120000000000001441589
بانک ملی ایران ۰۱۰-۵۵-۱۴۱۰-۸۰۰۰ IR530170000000105514108000
بانک مسکن ۱۴۰۰۵۳۳۸۹۱۹ IR850140040000014005338919
بانک کشاورزی ۷۸۷۹۲۷۰۱۸ IR180160000000000787927018
بانک کارآفرین ۰۱۰۱۱۰۱۵۹۴۶۰۹ IR070530000000101101594609
بانک صادرات ایران ۰۱۰۹۰۹۸۰۸۰۰۰۰ IR460190000000109098080000
بانک شهر ۱۰۰۸۱۶۶۸۰۸۵۳ IR060610000000100816680853
بانک سامان ۸۴۹-۴۰-۵۵۵۰۴۴۴-۱ IR170560084904005550444001
بانک رفاه کارگران ۳۵۲۸۹۶۸۰۲ IR650130100000000352896802
بانک تجارت ۱۶۶-۶۲۰-۶۹۴ IR260180000000000166620694
بانک پارسیان ۲۰۱۰۰۵۱۳۵۲۹۶۰۶ IR230540105320100513529606
بانک آینده ۰۱۱۵۶۱۱۵۶۱۰۰۹ IR660620000000115611561009
بانک ایران زمین ۱۴۰-۱۱-۱۸۷۴۲۲۹-۱ IR780690014001101874229001
بانک اقتصاد نوین ۱۱۱-۲-۶۶۶۰۳۳۷-۱ IR520550011100206660337001
بانک خاورمیانه ۱۰۰۸-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۵۴۸۸ IR590780100811040707075488
بانک پاسارگاد ۲۰۲-۱۱۰-۱۲۳۰۳۲۱-۱ IR830570020211001230321001

صندوق هدیه فارابی

نماد بانک نام بانک شماره حساب شماره شبا
بانک خاورمیانه ۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۵۹۷ IR۹۰۰۷۸۰۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۵۹۷
بانک سامان ۸۴۹-۴۰-۲۷۲۰۲۷۳-۱ IR۸۵۰۵۶۰۰۸۴۹۰۴۰۰۲۷۲۰۲۷۳۰۰۱

 

صندوق یکم اکسیر فارابی

نماد بانک نام بانک شماره حساب شماره شبا
بانک خاورمیانه ۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۶۵۵ IR۷۶۰۷۸۰۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۳۶۵۵

صندوق جهش فارابی (واحد عادی)

نماد بانک نام بانک شماره حساب شماره شبا
بانک ملل ۰۵۵۰۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۸۷ IR280750055010277000000387
بانک ملت ۹۸۷۳۵۸۵۶۶۳ IR420120020000009873585663