#شکام ۹ماهه به تحقق سود ۵۰۰ ریالی رسیده است در ۱۲ماهه به سود ۷۶۱ ریالی رسیده است . در ۳ماهه سهم ۱۹۴۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۳۳۶ میلیارد ریال سود خالص دارد. در ۶ماهه ۳۸۳۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۴۲۹ میلیارد ریال سود خالص دارد. در ۹ماهه سود عملیاتی ۵۶۱۴ و سود خالص ۳۸۵۳ میلیارد ریال بود. در ۱۲ماهه به سود ۸۹۷۱ میلیارد ریالی رسیده است و ۵۸۵۷ میلیارد ریال سود خالص دارد
#کاما در ۱۲ماهه  تلفیقی ۱۸۲ و در سود اصلی ۱۵۴ ریال محقق کرده است

#ثالوند در ۶ماهه حسابرسی شده به سود ۷۲۰  ریالی رسیده است  .

گزارش ۱۲ماهه ایران #خودرو در فعالیت ماهانه فروش اصلاح شد و ۳۹۰۰ میلیارد تومان به فروش اضافه شده است و به ۱۸۸۱۵۰۳ میلیارد ریال رسید
#شگویا در ۱۲ماهه به سود  ۲۰۳۶ ریالی رسیده است
#شبصیر  با سرمایه جدید در ۱۲ماهه  ۲۵۳۴ ریال سود داشت
سهم  ۳۷۶۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۹۸۷ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه  سود عملیاتی ۶۹۶۷ میلیارد ریال و سود خالص ۷۰۱۸ میلیارد ریال بوده است
در ۹ماهه  سود عملیاتی ۱۰۱۸۱ و سود خالص ۹۳۶۱ میلیارد ریال بود
در ۱۲ماهه  سود عملیاتی ۱۳۲۳۳ و سود خالص ۱۱۴۰۳ میلیارد ریال بود نرمال پیش رفته است
به نظر در #غزر باید منتظر گزارش حسابرسی شده و تکمیلی هم بود در  ۹ماهه  ۲۳۰  ریال  بود و ۱۲ماهه  ۳۰۰  ریال 
۳ماهه ۳۲۳۴ میلیاردریال سود عملیاتی و ۲۵۵۱  میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه  سود عملیاتی ۵۱۴۲ و سود خالص ۳۸۶۴ میلیارد ریال بود
در ۹ماهه  سود عملیاتی ۷۸۰۹ و سود خالص ۵۶۴۱ میلیارد ریال بود
در ۱۲ماهه  سود عملیاتی ۱۰۰۱۰ و سود خالص ۷۳۴۲ میلیارد ریال است
#فروی در ۱۲ماهه  ۱۳۰  ریال زیان شناسایی کرده است
#ولبهمن در ۱۲ماهه  ۳۶۵ریال سود محقق کرده است
برنده شدن #نیان در یک قرارداد حدود ۳۰۰  میلیارد تومانی
تحویل ۴۸ دستگاه UPS پرظرفیت با متعلقات ۸ مجموعه سیستم همبندی به همراه نصب و راه اندازی به شرکت ارتباطات زیرساخت 
تاريخ شركت در مناقصه  ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ 
تاريخ اعلام نتايج  ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ 
نتيجه مناقصه  اعلام برندگی در مناقصه تحویل ۴۸ دستگاه UPS پرظرفیت با متعلقات ۸ مجموعه سیستم همبندی به همراه نصب و راه اندازی به شرکت ارتباطات زیرساخت 
شرح مناقصه(شامل توصيف نتيجه به دست آمده)  اعلام برندگی در مناقصه تحویل ۴۸ دستگاه UPS پرظرفیت با متعلقات ۸ مجموعه سیستم همبندی به شرکت ارتباطات زیرساخت به ارزش ۲،۹۳۸،۹۰۱ میلیون ریال با دریافت ۲۵% از کل مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت 
تضامین ارائه شده  ارائه ضمانت نامه به ارزش ۱۰% مبلغ معامله به تضامین انجام تعهدات 
مبلغ قرارداد و ذكر اعداد و ارقام، مطابق با آيين نامه هاي مرتبط و رويه هاي جاري (اگر برنده شده باشد)  ۲,۹۳۸,۹۰۱ میلیون ریال
#آردینه در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود تلفیقی ۷۹۶۸ ریالی رسیده و در سود اصلی این عدد ۸۴۲۷ ریال  بود
#اپرداز در ۱۲ماهه به  سود  ۲۹۰ ریالی رسیده است
#تکاردان در ۱۲ماهه به سود ۳۷۶ ریالی رسیده است
#فگستر در ۱۲ماهه به سود ۲۲۶ ریالی رسیده است
#شگویا  در ۳ماهه به سود ۱۱۵۷ ریالی رسیده در ۶ماهه این عدد ۱۸۰۶ ریال شد  و ۹ماهه به ۲۲۶۹ ریال  رسید . جالب است که در ۱۲ماهه عقب گرد کرد و ۲۰۳۶ ریال محقق کرده است 
سهم در ۳ماهه    ۳۱۱۳۰ میلیاردریال سود عملیاتی و ۲۷۷۱۷ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه سود عملیاتی نصف ۳ماهه بود  ۴۶۸۲۸  سود خالص ۴۳۲۷۲ میلیارد ریال بود که کمی هم سود غیرعملیاتی به آن کمک کرده است
در ۹ماهه  سود عملیاتی ۵۸۲۴۶ و با کمک  کمی سود غیرعملیاتی به سود  ۵۴۳۵۹ میلیارد ریال رسید
در ۱۲ماهه  سود عملیاتی ۵۱۸۳۹ و سود خالص ۴۸۷۷۸ میلیارد ریال است  . نقش سایر هزینه ها در اثرات کاهنده سود موثر بوده است
#فسوژ در ۶ماهه به سود ۲۰۳۸ ریال رسیده بود در ۹ماهه این عدد ۳۰۶۵ ریال شد و ۱۵۴۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۸۳۹  میلیارد ریال سود خالص دارد  .
در ۱۲ماهه  به  ۳۶۸۰ ریال  رسید و ۱۶۸۳ میلیارد ریال سود عملیانی و ۷۰۱ میلیارد ریال سود غیرعملیاتی و ۲۲۰۸ میلیارد ریال سود خالص دارد
#لوتوس در ۳ماهه با سرمایه جدید به  سود  ۱۵۲ ریالی رسیده است
#لکما در نهایت در ۱۲ماهه به ازای هر سهم  ۲۹  ریال  زیان داشت 
سایر درامدهای غیر عملیاتی عمدتا مربوط به سود ناشی از فروش اقلام خرد دارایی های ثابت مشهود ،سود سهمی و درامد ناشی از دانشگاه علمی کاربردی میباشد .هزینه های عملیاتی عمدتا مربوط به هزینه های جذب نشده در تولید میباشد به دلیل تغییر در نوع قراردادهای جدید جهت خدمات و نگهداری سایت های مخابراتی و تغییر واحد اندازه گیری از سایت به دستگاه و تنوع دستگاهها ، امکان تعریف واحد یرای برخی از تولیدات یا خدمات میسر نبوده و در امار تولید و فروش واحد یک در نظر گرفته شده است
#شصفها در ۶ماهه به سود ۱۷۴۷۰ ریالی رسیده است و ۵۲۴۱ میلیارد ریال سود خالص و ۷۴۲۲ میلیارد ریال سود عملیاتی دارد
در ۹ماهه  سود  ۲۰۹۵۴ ریال  بود و ۸۷۳۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۲۸۶ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۱۲ماهه  سود ۲۳۷۷۸ ریال و سود عملیاتی ۱۰۸۸۵ و سود خالص ۷۱۳۶ میلیارد ریال  بود
#غدیس در گزارش ۱۲ماهه  ۲۴۲۰ ریال  سود محقق کرد  ۳ماهه ۹۳۴ ریال و ۶ماهه ۱۶۲۳ ریال سود محقق کرد
در ۹ماهه با رشد خوب ۲۲۰۰ ریال شد
#فنوال در  ۱۲ ماهه با سرمایه جدید به سود ۹۱۷ ریالی رسیده است
 ۱۰۹۱ مییارد ریال سود عملیاتی و ۷۸۶ میلیارد ریال در ۳ماهه  سود خالص دارد
در ۶ماهه سود عملیاتی ۲۷۹۵ و سود خالص ۲۰۸۰  میلیارد ریال است
در ۹ماهه  سود عملیاتی ۴۴۲۸ و سود خالص ۳۳۲۴ میلیارد ریال بود
در ۱۲ماهه  سود عملیاتی ۶۱۹۷  سود خالص ۴۶۶۵ میلیارد ریال بود و پیشرفت خوبی داشت
#بسویچ در ۳ماهه به سود ۷۴ ریالی  و ۶ماهه به  عدد ۲۲۸ ریالی رسیده است  در ۹ماهه این عدد ۳۰۷ ریال بود و ۱۲ماهه  ۴۰۶ ریال 
در ۳ماهه  ۱۱۰۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۹۴۸ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ماهه ۳۳۷۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۹۳۷ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۹ماهه  سود عملیاتی ۴۵۶۴ و سود خالص ۳۹۵۲ میلیارد ریال بود
در ۱۲ماهه  سود عملیاتی ۶۱۳۴ و سود خالص ۵۲۳۳ میلیارد ریال  بود
#کساپا در ۶ماهه به سود ۳۷ ریالی رسیده بود و ۹ماهه این عدد ۹۰ ریال شد و ۱۰۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۶ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۱۲ماهه با رشد چشم گیر با سرمایه  قدیم البته  سود  ۷۱۰ ریال  شد که  ۶۱۱ میلیارد ریال  سود عملیاتی و ۴۴۵ میلیارد ریال سود خالص دارد
#شرنگی در ۱۲ماهه به  سود ۶۵۴ ریالی رسیده است
#وبشهر نیز از آن دست گزینه هایی است که احتمالا تغییراتی در گزارش نهایی حاصل می شود سهم فعلا در ۱۲ماهه با  سرمایه قدیم  ۷۹۱ریال  سود محقق کرده است
#شاروم  در گزارش ۶ماهه حسابرسی شده به سود ۹۴۴  ریالی رسیده بود در ۹ماهه پیسرفت خاصی نداشت و ۱۰۷۶ ریال محقق کرد  و ۱۲ماهه  ۱۵۱۷  ریال  شد 
. سهم  در ۶ماهه سود عملیاتی ۲۸۶۵ و سود خالص ۱۸۹۰ میلیارد ریال بود
در ۹ماهه  سود عملیاتی ۳۲۱۵ و سود خالص ۲۱۵۲ میلیارد ریال
در ۱۲ماهه  سود عملیاتی ۴۳۰۹ و سود خالص ۳۰۳۳ میلیارد ریال شد
#شستان در ۱۲ماهه  ۴۹  ریال محقق کرده است
#ثبهساز ۳۰۰  ریال  تقسیم کرد
#قزوین در گزارش ۱۲ماهه به سود  ۹۸۹ ریالی رسیده است
#دزهراوی جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش واقع در تهران خيابان وليعصر- نرسيده به چهارراه شهيد چمران(پارک وي ) برگزار میگردد
#شبندر در گزارش ۱۲ماهه به سود ۱۸۳۱ ریالی رسیده است
#کقزوی ۱۲ماهه  ۴۹۸۸ ریال و  ۹ماهه  ۳۴۴۷ و در ۶ماهه ۲۵۴۲ ریال سود محقق کرده
در ۱۲ماهه  سود عملیاتی ۸۹۶۵ و سود خالص ۷۱۲۲ میلیارد ریال است 
۹ماهه  سود عملیاتی ۶۲۴۷ و سود  خالص ۴۹۲۱ میلیارد ریال  بود 
 ۶ماهه ۴۴۰۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۶۲۹ میلیارد ریال سود خالص دارد 
 در ۳ماهه  ۷۷۳ ریال سود محقق کرده است .سهم  ۱۵۸۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و۱۱۰۳  میلیارد ریال سود خالص دارد
#کهرام در ۱۲ماهه زیان ۳۱۹۳ ریالی را به ازای هر سهم محقق کرده است
#کزغال هم در ۱۲ماهه  افت داشت و ۲۳۰۰  ریال محقق کرد . سهمی که  ۹ماهه  ۲۴۵۸ و  ۶ماهه  ۲۲۴۱ و  ۳ماهه  ۱۲۶۶ ریال سود محقق کرده تا ۳ماهه سوم خوبی نداشته  باشد  
سهمی که ۳ماهه  ۴۴۲۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۴۳۰  میلیارد ریال سود خالص دارد 
 ۶ماهه  سود عملیاتی ۷۷۳۹ و سود خالص ۷۸۴۳ میلیارد ریال شد  .
۹ماهه ۸۵۰۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۶۰۳ میلیارد ریال سود خالص دارد  .
در ۱۲ماهه  سود عملیاتی ۷۷۷۴ میلیارد ریال و سود خالص ۸۰۵۱ میلیارد ریال است
#گنگین در ۳ماهه  قبل زیان داشت در این ۳ ماه به  سود  ۵۴۵ ریالی رسیده است
افزایش نرخ محصولات  #لطیف
  تیشو تک لایه 
نرخ قبلي  ۴۲۵,۵۶۹ ريال 
نرخ جديد  ۴۹۳,۸۶۰ ريال 
 مشخصات محصول
مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل  ۴۲۵,۵۶۹ میلیون ریال 
نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به كل درآمد شركت در سال مالی قبل  ۹ درصد 
شرح  با توجه به ضرورت افشاء اطلاعات با اهمیت طبق دستورالعمل افشای اطلاعات ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افزایش قیمت، به استحضار می رساند با عنایت به افزایش هزینه های تولید شامل مواد اولیه، دستمزد و سربار، با دریافت مجوز از هیات مدیره محترم طی مصوبه شماره ۴۵۶ مورخ ۲۹/۰۲/۱۴۰۳ و موافقت بورس کالا با افزایش قیمت، نرخ پایه فروش محصولات (تیشو) شرکت محصولات کاغذی لطیف(سهامی عام) از تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ با نرخ جدید در بورس کالا عرضه میگردد.
#کیا    عقد قرارداد خرید خط سوم ماشین آلات تولیدی 
تاريخ انعقاد قرارداد  ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ 
طرف قرارداد  شارپ تولز (sharp tools) 
مبلغ قرارداد  مشخص نیست 
نحوه تسویه  نقدی 
شرح جزئيات قرارداد  خرید خط تولیدی سوم تولید الکترود های پودری
#کیمیا در ۱۲ماهه به  سود  ۱۶۹ ریالی رسیده است
#سپید به استحضار می رساند مجوز جوجه ریزی با مشخصات : شروع اعتبار: ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ پایان اعتبار: ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ تعداد کل مجوز:۳۸۰۰۰ قطعه برای واحد سیاهکل به مالکیت سپیدماکیان صادر گردید.
#وحکمت با بیمه حکمت صبا ۵۷۱ میلیارد تومان زیان محقق کرده است  به ازای هر سهم  ۱۸۳۵ ریال زیان
#لسرما در ۶ماهه ۷۸۷ ریال سود محقق کرده است و ۲۶۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۷۱ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۹ماهه این عدد  ۱۲۲۶ ریال بوده و ۴۰۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۶۷ میلیارد ریال سود خالص دارد
۱۲ماهه هم درجا زد و ۱۲۳۵ ریال سود داشت و ۴۵۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۶۹ میلیارد ریال سود خالص
#فسرب هم  ۱۶ ریال  زیان داشت 
درآمد های عملیاتی فروش های خدماتی شمش روی و سرب نسبت به دوره قبل اقزایش داشته که این امر موجب کاهش ۴۰درصدی داشته است . هزینه های توزیع و فروش به دلیل افزایش صادرات نسبت به دوره قبل و هزینه های گمرکی افزایش ۳۷درصدی داشته است . سایر هزینه ها به دلیل تعطیلی کارخانه سرب هزینه ظرفیت بلااستفاده داشته و به دلیل نوسانات قیمت برق و گاز و آب مصرفی و سایر هزینه افزایش ۹۳درصدی برخوردار شده است .
#کایزد در ۱۲ماهه  ۸۱۶ ریال سود محقق کرده است که ۸۴۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۱۲ میلیاردریال سودخالص دارد
#ومعلم در ۱۲ماهه ۱۲۹ ریال سود محقق کرده است ۷۴۶ میلیارد ریال سود خالص دارد
#تکمبا ۱۲ماهه ۸۹۶ و  ۹ماهه ۶۷۱ ریال  سود داشت و  ۶ماهه خوبی داشت و ۴۲۹ ریال سود محقق کرد سهم در ۳ماهه به سود ۱۱۹ ریالی رسیده بود  و پیشرفت خوبی داشت 
سهم در ۳ماهه ۱۹۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۰۴ میلیارد ریال سود خالص داشت
 در ۶ماهه  سود عملیاتی ۸۱۱ و سود خالص ۷۳۹ میلیارد ریال بود
در ۹ماهه  سود عملیاتی ۱۳۶۸ و سود خالص ۱۱۵۵ میلیارد ریال  بود
در ۱۲ماهه ۱۸۹۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۵۴۳ میلیارد ریال سود خالص دارد
#پدرخش در ۱۲ماهه به سود  ۴۶۳ ریالی رسیده است
#قشیر سال قبل زیان ده بود امسال به سود  ۴۳۷ ریالی رسیده است
#فلوله در گزارش ۶ماهه حسابرسی شده به سود ۲۱۸ ریالی رسیده است در ۹ماهه نیز این عدد  ۳۳۰ ریال و ۱۲ماهه  ۳۷۱ ریال شده
سهم ۹ماهه ۲۶۱۶ میلیارد ریال  سود عملیاتی و ۲۲۱۱ میلیارد ریال سود خالص دارد  در ۱۲ماهه  سود عملیاتی ۳۲۸۸ و سود خالص ۲۴۸۷ میلیارد ریال بود
#شلرد در اسفند با فروش ۱۰۷۸۱ میلیارد ریالی به عدد ۷۷۴۷۶ میلیارد ریالی در سال ۱۴۰۲ رسید
#خریخت۱۲ ماهه  ۴۲۳ ریال سود محقق کرده است
۳ماهه امسال ۹۷ ریال سود داشت و ۳۰۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۲۹ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه ۲۴۸ ریال سود داشت و ۹۱۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۸۴ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۹ماهه  سود عملیاتی ۱۶۰۱ و سود خالص ۱۱۱۹ میلیارد ریال است
در ۱۲ماهه  سود عملیاتی با افت  ۱۵۰۴ و سود خالص با کمک  سود غیرعملیاتی ۱۲۶۸ میلیارد ریال بود
#حسینا گزارش۱۲ ماهه  خوبی را زد ۵۵۹۸ ریال سود محقق کرده است 
۹ماهه  ۴۰۹۸ ریال و  ۶ماهه ۲۳۷۷ ریال سود محقق کرده است
در ۳ماهه  ۶۰۶ ریال سود محقق کرده بود 
سهم ۳ماهه ۱۸۸۲ میلیارد ریال سود عملیاتی . ۱۵۱۱ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه سود عملیاتی ۷۱۹۷ و سود خالص ۵۹۳۱ میلیارد ریال بود
در ۹ماهه  سود هر سهم  ۴۰۹۸ ریال بود و ۱۲۶۴۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۰۲۲۶ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۱۲ماهه  سود عملیاتی ۱۷۱۴۰ میلیارد ریال و سود خالص ۱۳۹۶۸ میلیارد ریال بود
بورس #کالا در ۱۲ماهه ۷۷۷ ریال سود محقق کرده است
#ذوب در ۱۲ماهه  ۶۸ ریال  زیان محقق کرده است 
در ۶ماهه  سود عملیاتی داشته و ۴۰۶۳ میلیارد ریال بوده و در نهایت  به زیان ۴۷۹۴ میلیارد ریالی رسیده که هزینه های مالی ۱۱۶۴۱ میلیارد ریالی در این موضوع موثر بوده
در۹ماهه نیز همان سود عملیاتی زیان ۹۳۳۵ میلیارد ریالی بود و با  ۱۸۸۱۸ میلیارد ریال هزینه مالی زیان  ۲۳۱۶۱ میلیاردریالی را رقم زد  …
در ۱۲ماهه  سود عملیاتی به  ۲۷۹۰۲ میلیارد ریال زیان  رسید و هزینه مالی هم  اضافه شد و در نهایت  ۴۵۰۸۳ میلیارد ریال  زیان کرد
#فولاد  ۱۲ماهه داد که بخشی از سود غیرعملیاتی و هنوز محقق نشده و اضافه می شود  سهم  ۱۲ماهه ۷۳۵ ریال محقق کرده است 
در ۳ماهه به سود عملیاتی ۲۷۰۷۲۳ میلیارد ریالی رسیده و ۶۸۸۲۱ میلیارد ریال سود غیرعملیاتی دارد
در ۳ماهه ۲۶۷۴۱۲ میلیارد ریال سود خالص محقق کرد
در ۶ماهه سود عملیاتی ۵۱۲۸۵۷ میلیارد ریال بود و سود غیرعملیاتی ۹۸۸۱۶ میلیارد ریال شد و به کمک او امد و در نهایت  ۵۲۴۴۷۳ میلیارد ریال سود خالص دارد 
در۹ماهه  سود عملیاتی ۶۹۳۶۰۲ و سود خالص ۶۵۸۶۱۷ میلیارد ریال بود
در ۱۲ماهه  سود عملیاتی رشد خاصی نداشت و ۷۸۸۰۰۸ میلیاردریال بود و در سود خالص به ۷۹۳۷۳۷ میلیارد ریال رسید  .
#شاوان در ۱۲ماهه به سود  ۳۷۹۳ ریالی رسیده است  در ۹ماهه به سود ۲۴۰۶ ریالی رسیده است .   ۶ماهه  حسابرسی شده  ۱۸۱۸ ریال سود محقق کرده بود
#شبریز پیش از این ۹ماهه به  ۱۶۰۳ ریال  رسیده  است و با ابلاغیه جدید سود هرسهم ۹ماهه ۱۲۳۴ ریال شده  حالا در ۱۲ماهه  ۲۰۴۵ ریال سود شناسایی کرده است  که البته بخشی از سود غیرعملیاتی است که در ۱۲ماهه  شناسایی می شود.
#وگستر در ۱۲ماهه  ۲۳۵ ریال  سود محقق کرده است
#خاذین در ۱۲ماهه به سود  ۴ ریالی رسیده است !!! مثل سال قبل
#خکمک   در۹ماهه  با  بیش از ۱هزار میلیارد تومان فروش کمتر از ۳ میلیارد تومان سود در ۹ماهه داشت و ۷ ریال محقق کرد در ۱۲ماهه این عدد به  ۱۰۳ ریال رسید و پیشرفت کرد لی رشد خاصی نسبت به مدت مشابه  قبل ندارد
#غپونه در ۱۲ماهه به سود ۴۰۹ ریالی رسیده است
#خزر راباید با  سود  زیرمجموعه ها دید .
در ۱۲ماهه به سود ۴۵۴ ریالی رسیده است
 در ۶ماهه ۹۸۰ میلیاردریال سود عملیاتی و ۱۳۸۲ میلیارد ریال سود خالص دارد که سود غیرعملیاتی به این پوشش سود کمک کرده است
در۹ماهه  سود عملیاتی ۱۳۱۶ و سود خالص ۱۶۵۴ میلیارد ریال بود
در ۱۲ماهه  سود عملیاتی ۱۹۳۱ و با کمک سود غیرعملیاتی به عدد ۲۲۴۰ میلیارد ریالی رسیده است
#غبهنوش هم عقب گرد داشت 
در ۶ماهه به سود ۷۱۲۰ ریالی رسید و البته  باید گفت که معمولا فصلی عمل میکند ولی عجیب است ۹ماهه این سود  ۶۷۷۷ ریال  شد  و ۱۲ماهه ۳۱۵۶ ریال بود
در هر صورت ۶ماهه  ۳۶۳۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۵۶۳ میلیارد ریال سود خالص دارد
در۹ماهه  سود عملیاتی ۳۹۸۲ و سود خالص ۲۴۳۹ میلیارد ریال بود
در ۱۲ماهه  سود عملیاتی ۴۳۷۶ و در نهایت  رشد چشم گیر هزینه های مالی سود  را خورد و به عدد ۱۱۳۶ میلیارد ریالی رسیده است
#تکشا در گزارش ۱۲ماهه به سود  ۵۹۲ ریالی رسیده است
#فروژ با سرمایه قدیم  به سود ۲۲۸۱ ریال  رسیده که جالب است افت ۵۰% را نسبت به مدت مشابه دارد
#حگهر با سرمایه جدید در ۱۲ماهه ۶۶۹ ریال سود محقق کرده است 
در ۶ماهه  سود عملیاتی ۴۲۲۰ و سود خالص ۳۴۷۱ میلیارد ریال است
در۹ماهه  سود عملیاتی با رشد ۷۳۶۸ و سود خالص ۵۷۷۹ میلیارد ریال  بوده است در ۱۲ماهه  سود عملیاتی  ۷۱۴۷ و سود خالص ۷۰۴۶ میلیارد ریال بود و رشد داشت  خیلی در حوزه عملیاتی خوب نبود ولی بد هم نبود
تیسا کیش از زیرمجموعه های #ثاخت در ۶ ماهه به سود ۱۸۵۲ میلیارد ریالی رسیده که ۵۰% از کل سال  قبل بیشتر است
#خمحور  همیشه  ۱۲ماهه بهتر می شود و این  بار ۲۴۶ ریال محقق کرد 
 ۹ماهه ۶۵ و  ۶ماهه ۹۷ ریال و ۳ماهه به سود ۲۱ ریالی رسیده
 در ۶ماهه  سود عملیاتی به ۶۲۲ و سود خالص ۵۷۵ میلیرد یال بود
در۹ماهه سود عملیاتی با افت ۵۹۲ و سود خالص ۴۱۳ میلیارد ریال بود
در ۱۲ماهه  سود عملیاتی ۱۸۶۷  سو خالص ۱۵۵۸  میلیارد ریال بود و پیشرفت خوبی داشت
#کگاز در ۳ماهه به سود ۷۱۱ ریالی رسیده  و ۶ماهه با رشد خوب ۱۷۴۳ ریال و ۹ماهه  ۲۹۰۸ ریال شده است
در ۱۲ماهه این عدد به ۳۱۸۸ ریال رسید و او هم پیشرفت خاصی نداشت 
در ۳ماهه  ۴۶۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۰۴ میلیارد ریال سود خالص داشت 
در ۶ماهه ۱۴۱۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۴۸۱ میلیارد ریال سود خالص دارد 
در ۹ماهه  سود عملیاتی ۲۷۱۵ و سود خالص ۲۴۷۲ میلیارد ریال است
در ۱۲ماهه  سود عملیاتی ۲۷۱۹ و سود خالص ۲۷۱۰  میلیارد ریال است
#غشهد در ۱۲ماهه به سود ۵۲۱ ریالی رسیده است .
#شزنگ به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند؛ با توجه به نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ تعلیق می گردد.
#وسپهر  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران، قيطريه، بلوار شهيد اندرزگو، نبش خيابان شهيد مهرمحمدي، مجتمع فرهنگي سيدالشهدا(ع) برگزار میگردد
#کگل را هم  باید ۱۲ماهه و با سود  زیرمجموعه ها دید ولی در هر صورت ۱۲ماهه ۴۳۲ ریال سود محقق کرد
در ۶ماه سود عملیاتی ۴۰۸۸۶ میلیارد ریال و سود خالص ۴۱۲۱۶ میلیارد ریال بود
در ۹ماهه  سود عملیاتی ۶۹۸۶۲ و با کمک  ۵۰۴۴۱ میلیارد ریال  سود غیرعملیاتی به  سود  ۹۳۸۷۹ میلیادر ریالی رسیده است
در ۱۲ماهه  سود عملیاتی ۱۴۲۹۶۶ و سود خالص با کمک سود غیرعملیانی خوب ۱۶۴۲۱۰ میلیاردریال بود
#دلقما بدون سود سرمایه گذاری ها چیزی نیست و در نهایت  باید  صبر کرد آن سود هم اضافه  شود و ۱۲ماهه  فعلا  ۱۳۸  ریال سود محقق کرده و عملیاتی خوب بوده
#ذوب بالاخره در مورد مزایده اخیر شفاف سازی کرد
  فروش حدود ۱۷ میلیون تن سرباره کنورتور 
تاريخ برگزاري مزايده  ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 
شرح موضوع مزايده و فرآيند آن  فروش حدود ۱۷ میلیون تن سرباره کنورتور(ضايعات توليدي سنوات قبل)، موجود در سایت هواشناسی شرکت(تپه سیاه) به صورت دپوی آماده واگذاری به مجری واجد شرایط طبق اسناد مزایده بر مبنای قیمت کارشناسی به مبلغ ۵۰۴۵۱ میلیارد ریال 
دلایل عدم حصول نتیجه  موجودی تپه سیاه موضوع مزایده اطلاعیه کدال مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳، با توجه به اینکه ارزش گذاری دارایی مذکور بر اساس اطلاعات تکمیلی در دست اقدام می باشد لذا متعاقب بررسی های کارشناسی در صورت های مالی آتی اعمال و افشا خواهد شد.
#سرود  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان شهيد مطهري – بعد از چهارراه قائم مقام فراهاني -پلاک-۳۳۴-شرکت بين الملي بازرسي کالاي تجاري(IGI) برگزار میگردد
#پخش البرز در ۱۲ماهه به سود ۷۸۱ ریالی رسیده است
کابل خودرو سبزوار از زیرمجموعه های #ختوقا در ۱۲ماهه به سود ۴۳۷ میلیارد ریالی رسیده است
#دابور افزایش نرخ گرفت 
تعداد ۳۵قلم از محصولات این شرکت مشمول افزایش قیمت به طور میانگین ۲۴% شده است که تاثیر آن در کل فروش سال قبل ۳٫۱% درصد می باشد
#حشکوه در ۱۲ماهه به سود ۱۶۶ ریالی رسیده است
#غشان سال مالی متفاوتی را دارد و در ۳ماهه به سود  ۸۳ ریالی رسیده است ۳۳۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۹۶ میلیارد ریال سود خالص دارد
#خاذین و افزایش نرخ 
  افزایش نرخ شامل اکثر محصولات این شرکت میباشد. 
نرخ قبلي  ۵۶,۲۳۵,۲۲۰ ريال 
نرخ جديد  ۶۶,۴۳۹,۲۵۹ ريال 
 مشخصات محصول
مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل  ۱۸,۲۷۹,۹۱۹ میلیون ریال 
نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به كل درآمد شركت در سال مالی قبل  ۱۰۰ درصد 
شرح  به استحضار می رساند تعدیل نرخ فروش شامل اکثر محصولات بوده که قراردادهای آن در سیکل امضای شرکت سازه گستر میباشد لازم به ذکر است نرخ های اعلامی با توجه به اینکه ، تعدیلات به اکثر سبد محصولات اعمال گردیده است بالتبع میانگین افزایش نرخ اعلام گردید که پس از اخذ قراردادهای مربوطه، به تفکیک محصولات افشا خواهد گردید.
#وامید
ادامه گزارش آوای آگاه از مجمع شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید:
✅امیدواریم برای انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها موافقت بانک مرکزی را اخذ کنیم. مذاکرات اولیه انجام شده و احتمالا در سال جاری این موضوع را اجرایی کنیم. ضمن آنکه اگر بتوانیم برای این کار مجوز اخذ کنیم، مرحله بعد از محل مطالبات افزایش سرمایه می‌دهیم.
#وسبحان در ۹ماهه  ۱۵۴ ریال سود محقق کرده است
تمامی معاملات نمادهای پالایشی باطل شد!
#دسبحان در مجمع ۵۹۰ ریال تقسیم کرد
#شبندر اصلاح کرد  شرکت پالایش نفت بندرعباس در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۱,۹۵۵ ریال سود شناسایی کرده است
#تملت در ۳ماهه به سود ۷۴ ریالی رسیده است
انتشار اوراق توسط #پتایر
مبلغ منتشر شده  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال 
 شرايط انتشار
توصيف كلي  انتشار اوراق مرابحه جهت خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز 
نرخ  ۲۶ درصد 
شیوه تسویه  هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق 
طول دوره بازپرداخت  ۴۸ ماه 
شرح شامل محل كاربرد و برنامه شركت در مورد بدهي  تامین سرمایه مالی در خصوص خرید تجهیزات و ماشین آلات پروژه مهدیشهر سمنان
#سیدکو   جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر، بالاتر از صدا و سيما ، خيابان استقلال ، مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش برگزار میگردد
#بفجر با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-03A-009 مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۴:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس سعادت آباد، ميدان شهيدحسن طهراني مقدم (کاج)، پشت مسجدجامع الرسول(ص)،کوچه نهم شرقي (شعباني) ، پلاک ۱۴ ، مرکزهمايش هاي بين المللي نيايش برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه : 
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
#زملارد جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر پائيين تر از پارک وي مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش برگزار میگردد
#قشیر مناقصه ای در روز دو شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ جهت خرید ۴۰۰,۰۰۰ تخته کیسه شکری سایز ۹۰*۶۰ (۱۰۰ گرمی) در محل کارخانه قند شیروان برگزار می گردد.
#گنگین ۴۰۰۰ ریال تقسیم کرد
#زگلدشت در ۶ماهه حسابرسی شده ۱۰۸۱ ریال سود محقق کرده بود در ۹ماهه با یک گزارش خوب این عدد ۱۷۱۴ ریال بوده است و ۸۶۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۱۹۹ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۱۲ماهه  سود به ۱۸۷۹ ریال رسید و انتظار کمی بیشتر بود سهم  ۸۷۳ میلیادر ریال سود عملیاتی و ۱۳۱۵ میلیارد ریال سود خالص دارد
#ساوه  ۲۲۲۰ تومان تقسیم کرد
#وسدید
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت گروه صنعتی سدید
درصد افزایش سرمایه: ۲۳ درصد
محل تامین افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
#خموتور در ۱۲ماهه  حسابرسی شده به سود  ۵۱۹ ریالی رسیده است
بازرگاني عصر بهمن از زیرمجموعه های #خبهمن در ۱۲ماهه ۹۸۵ میلیارد ریال سود خالص داشت
نرم افزاري داتيس آرين قشم از زیرمجموهه های #وپاسار در ۱۲ماهه به سود ۷۸۵۹ میلیارد ریالی رسیده است
#وسنا در ۱۲ماهه به سود ۴۱۷ ریالی رسیده است
#غبهار در گزارش ۱۲ماهه به سود ۲۷۸۴ ریالی رسیده است
توليد نيروي برق آبادان #آبادا در ۱۲ماهه به سود ۴۹  ریالی رسیده است
#سبهان در ۱۲ماهه  حسابرسی شده به سود ۱۵۶۰۰ ریالی رسیده است
#دشیمی ۲۹۵۰ ریال تقسیم کرد
#فوکا ۱۲ماهه جالبی داشت و ۱۷۱۴ ریال محقق کرد
 در ۳ماهه در گزارش خود ۴۰۴ ریال سود محقق کرده بود در ۶ماهه این عدد کمی با سرعت کمتری می رفت و ۶۹۰ ریال سود محقق کرد
در۹ماهه این عدد  ۱۰۸۸ ریال  شد
در ۹ماهه  ۸۷۴۳ میلیار ریال سود عملیاتی و ۶۵۰۱ میلیارد ریال سود خالص دارد 
۳ماهه  ۳۱۸۰ میلیاردریال سود عملیاتی و ۲۴۱۵ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه  سود عملیاتی ۵۲۷۱ و سود خالص ۴۱۲۲ میلیارد ریال بود
در ۱۲ماهه ۱۴۰۴۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۰۲۴۰ میلیارد ریال سود خالص دارد
#سمتاز در گزارش ۱۲ماهه به سود ۶۲۶۰ ریالی رسیده است.
#شراز ۱۲ماهه به سود ۲۵۲۷ ریالی رسیده است
 در ۹ماهه ۱۹۷۸ ریال و در ۶ماهه به سود  ۱۲۳۸ ریالی رسیده است سهم  ۳ماهه ۱۷۳ ریال سود محقق کرده بود

بتا سهم

#کدال_نگر

سود عملیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *