#نوری عطف به نامه شماره ۱۵۳۴۷۵/ ۱۲۲ مورخ ۰۵/ ۰۳/ ۱۴۰۳ در خصوص انتشار رای ديوان عدالت اداری مبني بر دستور توقف اجرا ی مصوبه ۶۲۱ شورای رقابت، به استحضار مي رساند: آثار مالي تغييرات نرخ های سرويس هاي جانبي طي نامه شماره ۱۰۸۵۹/ ۱۴۰۲/ ۴۲ ص پ مورخ ۱۶/ ۱۲/ ۱۴۰۲ (اطلاعيه شماره ۱۱۶۵۱۲۵ مورخ ۱۶/ ۱۲/ ۱۴۰۲) از طريق سامانه کدال افشا شده است. همچنين با توجه به قطعي نبودن راي لغو مصوبه ۶۲۱ شوراي رقابت، هزينه سرويس هاي جانبي بر اساس نرخ جديد محاسبه گرديده و در صورت هاي مالي حسابرسي نشده ۱۲ ماهه منتهي به ۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۲ اعمال شده است. بديهي است در صورت قطعي شدن راي مذکور و در صورت وقوع هرگونه رويداد و آثار مالي با اهميت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان افشا خواهد شد.

 

#تکاردان با درامد ۱۰۷۸ میلیارد ریالی در اردیبهشت به عدد ۲۱۲۸ میلیارد ریال رسیده و کمی از مدت مشابه قبل بیشتر است
#تاپکیش در اردیبهشت ۷۸۹ و ۵ماهه  ۳۳۵۰  میلیارد ریال بوده است
#غپاذر در اردیبهشت ۲۵۱۳ و فروردین با فروش ۲۳۴۶ میلیارد ریالی مواجه بود و در۴ ماهه به فروش ۹۶۰۰  میلیارد ریالی رسیده است
#کمرجان در فروردین با فروش ۱۰۲ و اردیبهشت با عدد ۱۲۲ میلیارد ریالی به عدد ۵۰۹ میلیارد ریال رسیده است  که مدت مشابه قبل ۳۵۰ میلیارد ریال بود
#داوه در اردیبهشت ۲۲۸ میلیارد ریال فروش و درامد ثبت کرد و به عدد  ۳۱۱ میلیارد ریالی رسیده است  که مدت مشابه قبل  ۱۸۴ میلیارد ریال بود
#غپاک فروردین خوبی داشت  و ۴۱۷۸ میلیارد ریال فروش داشت 
در اردیبهشت به ۴۵۳۸ میلیارد ریال رسیده و ۲ ماهه ۸۷۱۷ میلیارد ریال بود که کمی از مدت مشابه سال قبل کمتر است
#وخاور
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت بانک خاورمیانه
درصد افزایش سرمایه: ۵۰
محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته
#ولبهمن در اولین ماه سال مالی ۱۲۸  میلیارد ریال درامد و ۵۵ میلیارد ریال هزینه مالی داشت اردیبهشت ۸۲۳ میلیارد ریال درامد و ۹۵۲ میلیارد ریال جمع درامد ها بوده و جمع هزینه مالی هم ۶۴۵ میلیارد ریال بود
#ولملت در فروردین با درامد  ۱۱۲  میلیارد ریالی به عدد ۵۴۹ میلیارد ریال در ۵ماهه  رسیده است و ۱۴۴ میلیارد ریال هزینه مالی دارد
#هجرت  سال مالی را با عدد ۱۰۹۶۲ میلیارد ریالی آغاز کرده است در اردیبهشت این عدد ۲۰۰۳۲ میلیارد ریال بود و ۲ ماهه ۳۰۹۹۵ میلیاد ریال فروش و درامد داشت
#آریا ساسول بازگشت به نامه شماره ۱۲۲/۱۵۳۴۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ در خصوص انتشار رای دیوان عدالت اداری مبنی بر دستور توقف اجرای مصوبه ۶۲۱ شورای رقابت، به استحضار می‌رساند آثار مالی تغییرات نرخ‌های سرویس‌های جانبی طی نامه شماره ۱۲۶۲۵/ص/۱۴۰۲-ASPC مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶(اطلاعیه شماره ۱۱۶۵۲۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶) از طریق سامانه کدال افشا شده است. همچنین با توجه به قطعی نبودن رای لغو مصوبه ۶۲۱ شورای رقابت، در صورت‌های مالی حسابرسی شده سنوات گذشته همه ذخایر لازم در نظر گرفته شده است. بدیهی است نتیجه پرونده نرخ سرویس‌های جانبی پس از تعیین تکلیف از سوی مراجع ذیصلاح قانونی، از طریق سامانه کدال به سهامداران محترم اطلاع‌رسانی خواهد شد.
#وسکاب  در اردیبهشت  ۱۱۰  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا اردیبهشت ۵۲۸,۸۲۴ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#والبر در اردیبهشت  ۲۷۵  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
#پسهند در فروردین ۴۳۳ میلیارد ریال و اردیبهشت ۷۰۱ میلیارد ریال فروش داشته است و ۲ماهه به  ۱۱۳۵ میلیارد ریال رسیده است  که مدت مشابه  قبل ۹۵۱ میلیارد ریال بود
#خودرو  ۲ برابر فروردین در اردیبهشت فروخت و به عدد ۲۴۶۶۶۲ میلیارد ریال رسیده است و ۲ ماهه  ۳۶۹۱۴۰  میلیارد ریال در فروش رسیده است که ۲۰% از مدت مشابه سال قبل بیشتر است
#همراه فروردین ۴۹۶۵۰ میلیارد ریال و اردیبهشت ۵۲۰۶۵ میلیارد ریال بود و عدد خوبی را ثبت کرد  ۲ ماه ۱۰۱۷۶۸ میلیارد ریال فروش داشت در ۱۲ماهه ۴۹۵۶۶۴ میلیارد ریال فروش و درامد داشت
#زاگرس  در فروردین عملکرد خوبی داشت و ۲۲۷۹۲ میلیارد ریال فروش داشت نرخ  متانول ۱۲۲,۳۳۱,۱۳۸ ریال است  . اردیبهشت با رشد اندک  ۲۴۰۱۴ میلیارد ریال و نرخ ۱۲۵,۵۶۷,۱۲۵ ریال است 
فروردین  نرخ خوراک را ۶۰۰۰ زده است
نرخ خوراک را  ۶۳,۰۰۰ ریال زده است و بازهم ناهماهنگی در نرخ ها را شاهدیم
۲ ماهه ۴۷۱۶۶ میلیارد ریال فروش داشت
#سهرمز در اولین ماه سال مالی فروش به عدد ۲۰۱۹ میلیارد ریالی رسیده است و دی به ۲۲۹۵ میلیارد ریال و بهمن ۲۳۴۷ میلیارد ریال و اسفند ۲۳۵۳ میلیارد ریال رسیده
در فروردین با افت ۱۵۴۲ میلیارد ریال فروخت و اردیبهشت ۳۱۳۱ میلیارد ریال بود و ۶ ماهه  ۱۳۷۱۳  میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه  قبل  ۸۹۲۳  میلیارد ریال است
#درازک در اردیبهشت ۱۹۵۲ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ماهه به  ۲۵۱۸ میلیارد ریال رسیده است  که ۲۵% از مدت مشابه قبل بیشتر است
#نخریس که به تازگی راهی بازار شده اردیبهشت  ۹۵۵ میلیارد ریال فروش داشت و   فروردین ۸۰۹ میلیارد ریال بود  .۲ماهه  ۱۷۶۴ میلیارد ریال فروش زد
#سصفها در فروردین به عدد ۳۹۴ میلیارد ریالی رسیده است و اردیبهشت به عدد  ۶۸۸ میلیارد ریال رسیده است ۲ ماهه  ۱۰۸۲ میلیارد ریال رسیده است  که از مدت مشابه  قبل کمتر است
#فلوله در  فروردين ماه سال ۱۴۰۳  ۴۲۰ و در اردیبهشت ۲۲۰۸ میلیارد ریال بوده و ۲ ماهه ۲۶۲۹  میلیارد ریال بوده است  و مدت مشابه قبل ۳۱۴۷ میلیارد ریال   .
#کرازی سال مالی را با عدد ۶۰۷ میلیارد ریالی آغاز کرد و اردیبهشت ۶۸۱ میلیارد ریال   و ۲ماهه  ۱۲۸۹ میلیارد ریال بوده است
#خاور اردیبهشت با پرش فروش ۲۲۹۷۶ و  در فروردین فعلا ۱۱۹۱ میلیاردریال فروش محقق کرده است ۲ ماهه ۲۴۱۶۷ میلیارد ریال فروش داشته است که البته از مدت مشابه قبل کمتر است
#کمنگنز در فروردین ۱۵۸ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۶۱,۶۹۹,۰۲۹ ریال بود و اردیبهشت ۳۸۴ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ  ۵۶,۹۴۶,۰۵۰ ریال شده ۲ ماهه ۵۴۰ میلیارد ریال بوده است .
#دزهراوی در ۱۲ماهه ۲۱ ریال سود محقق کرده است .۱۱۹۰ میلیارد ریال سود عملیاتی بوده است  و با هزینه های مالی کاهنده سود بود و ۶۵ میلیارد ریال سود خالص داشت
#تملت در اردیبهشت با درامد ۲۸۵۳ میلیارد ریالی به جمع درامد ۴ماهه ۳۲۹۲ میلیارد ریالی رسیده است
#فمراد در فروش خیلی منظم پیش نمی رود در هر صورت در فروردین ۸۰۵ میلیارد ریال درامد داشت و اردیبهشت با عددی خوب ۱۵۵۴ میلیارد ریال فروخت و  به عدد  ۷۲۲۳ میلیاردریالی رسیده است مدت مشابه قبل این عدد  ۱۳۱۸ میلیارد ریال بوده و رشد خاصی داشته است
#ودنا در اردیبهشت ۲۰۲۱ میلیارد ریال و تا اردیبهشت ۹۰۳۵۷۲ میلیون ریال سود مجمع داشت
#کماسه در فروردین با فروش ۲۱۵ میلیارد ریالی آغاز کرده است و اردیبهشت با رشد ۴۲۴ میلیارد ریال بود و ۲ماهه به ۶۴۰  میلیارد ریال رسیده است که نزدیک به  ۲برابر مدت مشابه قبل است
#چکارن در اردیبهشت ۲۴۴ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ ماهه به عدد ۳۳۶ میلیارد ریالی رسیده است  . که نصف مشابه سال قبل است
#پیزد در اردیبهشت ۳۷۴۱  و فروردین ۱۴۱۵ میلیارد ریال فروش داشته است و ۲ماهه به ۵۱۵۶ میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه قبل ۳۶۰۴ میلیارد ریال است
#غدشت در فروردین با عدد  ۲۸۴ میلیارد ریالی و اردیبهشت با رشد خوب به عدد  ۸۷۸ میلیارد ریالی رسیده و ۱۱ماهه به عدد   ۸۱۲۴ میلیارد ریالی رسیده است  که عدد مدت مشابه  قبل  ۶۱۵۶ میلیاردریال است
#شپارس در فروردین با افت  ۷۴۲  و اردیبهشت ۱۸۵۰  میلیارد ریال بود و ۸ ماهه به ۱۲۳۳۵ میلیارد ریال رسیده است که مدت مشابه سال قبل ۹۰۸۱  میلیارد ریال بود
#نطرین چند ماهی است متفاوت می فروشد   در فروردین به عدد ۲۲۹  میلیاردریالی رسید و اردیبهشت ۵۲۷ میلیارد ریال شد و ۲ماهه  به ۷۵۶ میلیارد ریال رسید و بیشتر از مدت مشابه است
#فپنتا در اردیبهشت به فروش ۲۴۹۴ میلیارد ریالی رسیده است که جمعا به عدد  ۵۲۶۷ میلیارد ریال رسیده است
#کپارس در اردیبهشت خوب بود و ۱۱۷۰  میلیارد ریال فروش داشت و جمعا ۴ ماهه ۳۵۹۳ میلیاردریال فروش داشت که ۱۰% بیشتر از مدت مشابه قبل بود
#سپاها   فروردین با افت موقت ۱۰۲۳ میلیارد ریال فروش داشت  و اردیبهشت بهتر شد و ۱۸۳۶ میلیارد ریال فروش داشت 
در دی به ۲۴۶۸ میلیارد ریال رسیده است و بهمن ۲۱۴۴ میلیارد ریال بود و اسفند  به  ۲۶۳۴ میلیارد ریال رسید
۸ ماهه  ۱۶۸۱۴   میلیارد ریال بود که حدود ۶۰% بیشتر از مشابه قبل است
#ولغدر در اسفند  به فروش و درامد ۸۲ میلیارد ریالی رسیده و فروردین این عدد ۶۴ میلیارد ریال و اردیبهشت ۱۲۸ میلیارد ریال بوده است و ۵ ماهه  ۴۷۲ میلیارد ریال فروش ثبت کرده است
#دالبر فروردین ۱۶۷۹ میلیاردریال در اردیبهشت ۲۶۸۸ میلیارد ریال فروش داشت  و ۲ماهه  به ۴۳۶۷ میلیارد  ریال رسیده است  که کمتر از ۱۰% بهتر از مدت مشابه  قبل است
#شپاس فروردین با فروش ۱۰۶۵۸ میلیاردریالی اغاز کرده اردیبهشت کمی بهتر بود و ۱۱۶۶۳ میلیارد ریال فروخت و ۲ ماهه  ۲۲۳۲۲ میلیارد ریال بود و کمتر از مدت مشابه قبل است
#خزر   ۶۰۵ میلیارد ریال در فروردین  فروش داشته است و اردیبهشت ۱۶۵۴ میلیارد ریال بود و ۲ ماهه  ۲۲۶۰  میلیارد ریال بود که  ۲ برابر مدت مشابه  قبل است
مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا پارس از زیرمجموعه های #رمپنا به سود ۲۷۹۱ میلیارد ریالی رسیده است
#تملت  پذیرش تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق صکوک اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(سهامی عام) با نرخ سود سالانه ۲۳ درصد توسط شرکت تامین سرمایه بانک ملت(سهامی عام). درآمد تعهد پذیره نویسی این اوراق معادل ۲درصد کل مبلغ اسمی اوراق به میزان ۲۰۰,۰۰۰میلیون ریال که در زمان ایفای تعهد(تکمیل پذیره نویسی) شناسایی می شود و درآمد بازارگردانی نیز برای کل عمر اوراق جمعا ۴,۲۱۸,۸۰۰ میلیون ریال است که طی عمر اوراق شناسایی خواهد شد.
#خاهن در فروردین ۹۸۳ میلیارد ریال فروش داشت  اردیبهشت  ۱۱۲۴ میلیارد ریال فروخت و ۲ ماهه  ۲۱۰۸ میلیارد ریال بوده است که کمتر از مدت مشابه  قبل است
#ستران در فروردین با فروش ۱۹۹۰ میلیارد ریالی مواجه بوده است و اردیبهشت ۳۳۹۷ میلیارد ریال بوده و ۲ماهه  ۵۳۸۸ میلیارد ریال بوده است  و مشابه  قبل ۴۳۰۰ میلیارد ریال بود
#فروژ در فروردین به عدد ۱۲۹۹ میلیاردریال رسید و اردیبهشت ۱۹۳۷ میلیارد ریال بوده و ۳۲۳۷ میلیارد ریال ۲ماهه بوده است
۱- دلایل کاهش نرخ فروش محصول فروسیلیسیم صادراتی نسبت به فروش داخلی ، افت نرخ جهانی می باشد. ۲- دلایل افزایش مبلغ فروش در ماه جاری نسبت به ماه قبل ، عمدتاً بعلت افزایش مقدار فروش می باشد. ۳- مقادیر مصارف انرژی ماه جاری ، بر اساس کنتورهای داخلی و روند مصارف دوره های قبل ، برآورد و ریالی گردیده است لذا پس از دریافت قبض ، مبالغ واقعی اعلام و مورد تعدیل قرار خواهند گرفت.
از مدت مشابه قبل کمتر است
#کلر پارس در فروردین ۶۶۰ میلیاردریال فروش داشته و اردیبهشت ۱۰۴۶ میلیارد ریال بود و ۲ ماهه  ۱۷۰۶ میلیارد ریال فروش داشت  که مدت مشابه قبل ۱۴۱۲ میلیارد ریال است
#خشرق  در فروردین با رشد ۲۳۰۳ میلیرد ریال بود و اردیبهشت هم بهتر بود و ۳۶۶۴ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ ماهه  ۶۱۱۸ میلیارد ریال بوده است
#دکوثر فروردین را با فروش ۱۴۰۷ میلیارد ریالی آغاز کرده و اردیبهشت این عدد ۱۶۱۱ میلیارد ریال بود ۲ماهه  ۳۰۱۹ میلیارد ریال است که از مدت مشابه قبل کمی  بیشتر بود
#ثامید در اردیبهشت با یک فروش خاص ۶۳۴۲ میلیارد ریالی به عدد ۱۱۶۲۴ میلیارد ریالی رسیده است  و جالب عمل کرده است
#فغدیر در فروردین ۷۹۸۳ و اردیبهشت ۷۳۱۳ میلیارد ریال بود و ۲ماهه ۱۵۲۹۶ میلیارد ریال بود و مدت مشابه قبل ۲۱۶۴۸ میلیارد ریال بوده است  نرخ اسفنجی ۱۳۰,۰۳۰,۰۶۶ ریال است  .
#آبادا در فروردین ۴۸۶ و اردیبهشت ۴۳۹  میلیارد ریال و در مجموع ۲ ماهه ۹۲۵ میلیارد ریال فروش و درامد داشته است  که مدت مشابه قبل آن  ۵۹۱ میلیارد ریال بود
#پکرمان فروردین با فروش ۶۳۴۷ میلیاردریالی مواجه بود و اردیبهشت با رشد ۱۱۲۵۵ میلیارد ریال بوده است و ۲ ماهه  ۱۷۶۰۳ میلیارد ریال بوده است  و ۲ماهه قبل ۱۲۳۱۲ میلیارد ریال بود و فروش خوبی داشت
#سفارس تا اردیبهشت ١٩,۵٣۶,٢۶۶ میلیون ریال سود تا مجمع محقق کرده است
#دتوزیع در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود  ۲۸۰۹ ریالی رسیده است
#غصینو  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس کيلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج – گروه صنعتي مينو – سالن ورزشي شرکت پارس مينو برگزار میگردد
#وصندوق تا اردیبهشت ۵,٧٧٢,٨۶٩ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#شیراز در ۱۲ماهه به سود ۳۷۶۴ ریالی رسیده است و ۳۷۵۸ ریال سود هرسهم بوده است  . شیراز ۹ماهه خوبی زد و ۳۷۱۹  ریال تحقق سود داشت 
در ۳ماهه به سود ۱۳۰۹ ریالی رسیده بود و در ۶ماهه  این عدد  ۲۲۴۲ ریال شد 
 سهم  ۲۳۲۷۰ میلیاردریال سود عملیاتی و ۲۰۰۲۰ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ماهه  سود عملیاتی ۳۷۵۲۴ و سود خالص ۳۴۲۹۸ میلیارد ریال است
در ۹ماهه سود عملیاتی ۶۱۷۰۱ و سود خالص ۵۶۸۹۵ میلیارد ریال بود
در ۱۲ماهه به سود عملیاتی ۷۲۸۲۸ میلیارد ریالی رسیده است و ۵۷۴۹۲ میلیارد ریال سود خالص دارد
#جوین    آگهي مزايد سردرختي باغات شرکت کشت و صنعت جوين
#قهکمت در اردیبهشت ۱۳۲۳ میلیارد ریال فروش داشت  و ۲ماهه به  ۱۴۸۱ میلیارد ریال رسیده است
#خکاوه هنوز از خواب زمستانی بیدار نشده و اردیبهشت هم ۱۱۵ میلیارد ریال و و۲ماهه  ۱۹۴ میلیارد ریال فروش داشت
#دروز در ۱۲ماهه به سود  ۱۳ ریالی رسیده است
#شیران  فروردین ۹۱۷۰ میلیارد ریال و اردیبهشت  ۱۲۱۳۵ میلیارد ریال فروش داشت و ۵ ماهه  ۴۶۳۸۰  میلیارد ریال بود . شبیه مشابه سال قبل است ولی ۱۲% بیشتر
#ونیکی تا اردیبهشت ١٢,۶٢١,۵۶١ میلیون ریال مجمع دارد و در اردیبهشت  ۱۷۷ میلیارد ریال بوده سود  فروش سرمایه گذاری ها داشت
#شفن احتراما” عطف به نامه شماره ۱۵۳۴۶/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳٫۰۳٫۰۵ آن سازمان در خصوص اثرات مالی رای دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۳٫۰۳٫۰۱ مبنی بر توقف اجرای مصوبه ۶۲۱ شورای رقابت مربوط به نرخهای جدید سرویسهای جانبی سال ۱۴۰۱، به استحضار می رساند در صورت قطعی شدن رای مزبور آثار مالی برای بازه زمانی ۱۴۰۱٫۰۱٫۰۱ تا زمان تصویب مصوبه ( ۱۴۰۲٫۰۸٫۳۰) ، برگشت حدود ۴٫۸۴۱ میلیارد ریال از ذخایر منظور شده در حساب های این شرکت می باشد.
#سنیر به سمت تجدید می رود
هیات مدیره ضمن بررسی و باتوجه به مجوز اخذ شده از سهامدار عمده (شرکت سیمان فارس و خوزستان( سهامی عام))، با افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود (طبقه زمین) موافقت نمود. ضمناً مقرر گردید مدیر عامل شرکت، اقدامات لازم و قانونی در این خصوص را پیگیری نماید.
#فروسیل   فروسیلیسیم ۶۰-۱۰ (محصول اصلی) 
نرخ قبلي  ۵۶۶,۹۵۰ ريال 
نرخ جديد  ۶۳۵,۸۶۰ ريال 
 مشخصات محصول
مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل  ۶,۱۰۴,۲۲۳ میلیون ریال 
نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به كل درآمد شركت در سال مالی قبل  ۸۹ درصد 
شرح  ۱- قیمت فوق جهت هر کیلو تعیین شده است. ۲- بر اساس مجوز انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژ ، در صورت فروش محصول بصورت بسته بندی ، مبلغ ۲,۰۰۰ ریال به مبالغ فوق اضافه می گردد.
#شتوکا سال مالی را با فروش ۲۷۶ میلیارد ریالی آغاز کرده است و اردیبهشت ۶۶۵ میلیارد ریال بود و ۲ ماهه ۹۴۲ میلیارد ریال شده است  . مدت مشابه قبل ۵۷۶ میلیارد ریال بود
#وکار در اردیبهشت   با درامد  ۱۰۱۶۱  میلیارد ریالی در تسهیلات اعطایی و سود پرداختی ۸۰۷۹  میلیارد ریالی مواجه بوده است
#بالبر
اسفند  ۶ماهه را تمام کرد  با فروش ۱۰۷۷ میلیارد ریالی  و فروردین ۱۱۱۰ میلیارد ریال و اردیبهشت ۲۷۰۵ میلیارد ریال  بود۸ ماهه  ۱۱۳۴۱  میلیارد ریال است که مدت مشابه  قبل  ۷۴۵۰ میلیارد ریال است
#غنوش در اردیبهشت با عدد ۲۱۸ میلیارد ریالی به ۲۲۰ میلیارد ریال در فروش رسیده است
#فولاد  اردیبهشت رکورد شکنی کرد 
  در فروردین کمی کمتر بود و به عدد ۲۱۸۶۱۴ میلیاردریال رسید و نرخ ۳۰۴,۲۷۷ ریال است در اردیبهشت ۲۶۳۳۱۰ میلیارد ریال بود و ۲ ماهه  ۴۸۱۹۲۵ میلیارد ریال بود . ۲۰% بیشتر از مشابه قبل است
#غشان سال مالی را تغییر داده است و ۱۷۱۷ میلیارد ریال فروش اسفند و۱۶۶۶ میلیارد ریال فروش فروردین بود
اردیبهشت رشد کرد و به ۲۰۰۳ میلیارد ریال رسید و ۴ ماهه  ۶۹۵۶  میلیارد ریال  فروش۴  ماهه اخیر بوده است
#وتوکا در اردیبهشت ۹۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشت
#شصدف  فروردین خوبی داشت و ۲۱۶۰ میلیارد ریال و اردیبهشت ۳۲۰۳ میلیارد ریال فروش زد که گزارش خوبی بود و ۲ماهه ۵۳۶۳ میلیارد ریال بوده و ۲ماهه مدت مشابه  قبل ۳۱۰۴ میلیاردریال
#سیلام اولین ماه سال مالی با فروش ۷۰۲ میلیارد ریالی آغاز کرده است و اسفند ۷۹۵ میلیارد ریال و فروردین ۸۶۷ میلیارد ریال فروش داشت
در اردیبهشت این عدد  ۸۲۰ میلیارد ریال شده و  ۴ ماهه  ۳۱۸۰  میلیارد ریال فروش داشت. مدت مشابه قبل  ۲۴۰۴ میلیارد ریال بود
#نیان در فروردین ۱۰۳۵ میلیارد ریال فروش داشته است  و اردیبهشت ۱۰۷۲ میلیارد ریال بود و ۲۱۰۷ میلیارد ریال فروش داشت که ۸ برابر مشابه است
#خفنر   تولید انواع فنرهای مورد مصرف در صنایع ریلی 
تاريخ انعقاد قرارداد  ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ 
طرف قرارداد  شرکتهای زیر مجموعه صنایع ریلی کشور 
مبلغ قرارداد  ۳۰۹,۶۵۰ میلیون ریال 
نحوه تسویه  بر اساس میزان کالای ارسال شده در هر محموله و فاکتور صادره ، یک ماه پس از ارسال محموله 
شرح جزئيات قرارداد  تولید انواع فنرهای مورد مصرف در صنایع ریلی
#خزامیا فروردین ۲۸۷۸۶ میلیارد ریال فروش داشت ۵ هزار دستگاه فروش داشت . اردیبهشت با رشد ۳۳۹۴۳ میلیارد ریال فروخت و ۶۲۰۰ دستگاه  فروش داشته است  .
۲ماهه به عدد ۶۲۷۳۰ میلیارد ریالی رسیده است .مدت مشابه  قبل ۵۴۹۸۹ میلیارد ریال است
#سشمال در اولین ماه سال مالی به فروش و درامد ۷۷۳ میلیارد ریالی رسیده و بهمن ۵۸۱ و اسفند ۴۲۹ میلیاردریال بود
در فروردین این عدد ۵۱۷ میلیارد ریال و اردیبهشت ۷۸۱ میلیارد ریال شد که ۵ ماهه  ۳۰۸۳ میلیاردریال بود.
#دفرا در فروردین با فروش ۴۶۲ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۹۶۳ میلیارد ریال شد ۲ماهه  ۱۴۲۶ و اندکی بهتر از سال قبل ظاهر شده است  .
#آریا در اردیبهشت با رشد فروش ۳۸۰۲۲ میلیارد ریال فروش ودرامد ثبت کرد و ۲ماهه به ۶۸۹۲۸ میلیارد ریال رسیده است که ۲۰% بیشتر از مدت مشابه قبل است
#فصبا اسفند با  رشد چشم گیر ۱۹۵۱۹ میلیارد ریال شده و در فروردین با کمی افت  ۱۱۲۶۰ میلیارد ریال بود   و اردیبهشت  ۲۸۴۳۳ میلیارد ریال بود
 ۵ ماهه  ۷۳۵۸۶  میلیارد ریال فروش داشته است
#سفانو و تجدید ارزیابی دارایی ها
باتوجه به اخذ مجوز از طرف هلدینگ ، اعضا هیات مدیره با افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود (طبقه زمین) موافقت و همچنین مقرر نمودند مدیر عامل شرکت ، اقدامات لازم و قانونی در این خصوص را پیگیری نماید.
#لطیف ۹۰۰۰ ریال تقسیم کرد
#شفن فروردین به فروش ۶۴۲۵ میلیارد ریالی رسیده است و کمتر از مدت مشابه سال قبل است در اردیبهشت ۹۵۹۰ میلیاردریال فروش داشت و ۲ماهه به ۱۶۰۸۱ میلیاردریال رسیده است .
#کاسپین رشد خوبی را در فروردین نسبت به مدت مشابه دارد و ۱۷۱۰ میلیارد ریال فروش و درامد زده است در اردیبهشت این عدد ۱۷۳۷ و ۲ماهه  ۳۴۴۷ میلیارد ریال جمع فروش ۲ ماهه بوده است . مدت مشابه ۲۳۷۲ میلیارد ریال بوده است
#سدشت
در دی با عدد ۱۵۹۹ میلیارد ریالی مواجه بود و عدد خوبی ثبت کرد  در بهمن این عدد  ۱۳۹۴ میلیارد ریال و اسفند با ومی افت ۱۲۳۸ میلیارد ریال بود
در فروردین این عدد ۴۹۱ میلیارد ریال بود 
در اردیبهشت ۷۵۶ میلیارد ریال  و ۸ ماهه ۸۹۸۴  میلیارد ریال فروخت
#چکاپا   اسفند  ۱۳۳۷ میلیارد ریال  و ۱۳۲۱ میلیارد ریال فروش فروردین رسید و اردیبهشت ۷۶۱ میلیارد ریال بود  و۶  ماهه  ۷۰۳۵  میلیارد ریال رسید که در حد سال قبل است  .
#بزاگرس در اولین ماه سال مالی ۳۷۴ میلیارد ریال فروش و درامد ثبت کرده و اردیبهشت ۴۵۶ میلیارد ریال و ۲ماهه ۸۳۰  میلیاردریال بود . رشد خوبی نسبت به مدت مشابه دارد
#سهگمت در اولین ماه سال مالی به فروش ۹۶۵ میلیارد ریالی رسیده است  در اسفند  ۱۳۱۵ میلیارد ریال بود و فروردین این عدد ۱۷۸۱ میلیارد ریال شد
در اردیبهشت با ۱۴۶۷ میلیارد ریال مواجه بود و ۴ ماهه  ۵۵۳۱  میلیارد ریال فروش داشت  که کمی از مدت مشابه قبل که    ۴۳۱۴  میلیارد ریال  بود بیشتر است
صنايع معدني کاني سازان کيميا از زیرمجموعه های #وپارس به سود ۲۹۰۳۱ میلیارد ریالی رسیده است
#خودرو
به گزارش آوای آگاه ، فروش خودرو در بورس کالا به عنوان یکی از راهکارهای نجات صنعت خودرو اعلام شد.
تاثیر افزایش نرخ های محصولات در سال ۱۴۰۳ و سود آوری در صورت های مالی میان دوره شرکت مشخص خواهد شد.
ری را برقی و دنا جوانان در برنامه تولید قرار گرفته که قطعا سوداوری خواهند داشت.
#سامان    شرکت توسعه و عمران بهناد بنا( سهامی خاص) به وکالت از بانک سامان در نظر دارد املاک تخلیه و متصرف‌دار مشروحه ذیل در شهرهای اصفهان، اهواز، بندرعباس، تهران، خرمشهر، رشت، سلفچگان، سلمانشهر، شیراز، قائمشهر، قشم، کارون ، کرج، کرمانشاه، کیش، گچسر، گلوگاه، مشهد و نیشابور را با شرایط ویژه از طريق مزايده عمومي بفروش رساند
#کرماشا در فروردین با فروش ۳۴۵۹ میلیاردریالی مواجه بود  و اردیبهشت این عدد ۴۵۰۴ میلیاردریال شد ۲ماهه ۷۹۶۳ میلیارد ریال است و از مدت مشابه سال قبل کمتر است
#ارفع در فروردین با فروش ۱۶۱۷۴ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۲۳۰,۶۱۹,۸۰۸ ریال شده است اردیبهشت این عدد ۲۰۹۵۲ میلیارد ریال بود و نرخ ۲۳۷,۷۸۲,۲۹۸ ریال و ۲ ماهه به ۳۷۱۲۶ میلیارد ریال رسیده است فقط اندکی از مدت مشابه  قبل بیشتر است
#خودکفا به سمت تجدید می رود
پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر افزايش سرمايه به استحضار می رساند پيرو اخبار منتشر شده در فضاي مجازي و همچنين روشن شدن اذهان عمومي و سهامداران محترم مبني بر بررسي تجديد ارزيابي سرمايه گذاري بلندمدت و دارائي ثابت(زمين) به اطلاع مي رساند، طبق قوانين و مقررات و بعد از گذشت ۵ سال و استفاده از ظرفيت هاي مالياتي قانوني، اقداماتي جهت تجديد ارزيابي زمين در دستور کار قرار دارد و در خصوص سرمايه گذاري بلندمدت بعد از بررسي ها و ارزيابي هاي لازم و به محض تهيه گزارش هاي مربوطه، تصويب هيات مديره شرکت و همچنين اخذ تاييدات مورد نياز، اطلاع رساني به سهامداران محترم صورت خواهد پذيرفت.
#حسینا از سال قبل هم بهتر بود و فروردین به ۴۰۰ میلیارد تومان نزدیک شد و ۳۹۹۹ میلیاردریال فروش داشت در اردیبهشت از ۴۰۰ هم گذشت و ۴۴۸۱ میلیاردریال درامد کسب کرد ۲ ماهه  ۸۴۸۱ میلیاردریال فروش و درامد ثبت کرده است
#جم عملکرد خوبی در اردیبهشت و فروردین داشت و فروردین ۵۸۲۰۸ میلیارد ریال  و اردیبهشت ۵۱۸۷۲ میلیارد ریال فروش داشت .۲ ماهه  ۱۱۰۰۹۲ میلیلارد ریال بوده و  نزدیک  به ۵۰% بیشتر از مدت مشابه سال  قبل است
#پکویر رشد فروش در فروردین و اردیبهشت داشت و ۵۱۷۲ میلیارد ریال فروش فروردین و ۵۹۰۲ میلیارد ریال فروش اردیبهشت بود و عدد خوبی را  زد
در دی در اولین ماه سال مالی به فروش  ۳۷۵۴ میلیارد ریالی رسیده است و در بهمن هم ۴۹۴۹ میلیارد ریال  رشد داشت و اسفند ۴۴۹۴ میلیارد ریال بود
۵ ماهه  ۲۴۲۷۴ میلیارد ریال فروش داشت و رشد خوبی نسبت به مدت مشابه سال قبل و ماه گذشته داشت
#کویر در فروردین ۶۵۸۶ میلیارد ریال و اردیبهشت هم با رشد۱۴۶۰۹ میلیارد ریال فروش داشت  ۲ ماهه به ۲۱۱۹۵ میلیارد ریال رسیده و شبیه مشابه سال قبل است
#کاوه هم در ۱۲ماهه عقب گرد داشت و در تلفیقی ۲۰۳۲ و در سود اصلی ۲۰۳۶ ریال محقق کرد  .  ۹ماهه  ۲۱۵۸ ،  ۶ماهه  ۱۵۷۹ و در ۳ماهه به سود  ۸۴۳ ریالی رسیده است .در ۳ماهه سهم  ۳۲۰۱۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۶۹۶۷ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه سود عملیاتی ۵۷۱۱۲ و سود خالص ۵۰۵۲۸ میلیاردریال بود
در۹ماهه  سود عملیاتی ۷۸۷۲۵ میلیارد ریال شد و سود خالص ۶۹۰۵۲ میلیارد ریال بود
در ۱۲ماهه  سود عملیاتی ۷۷۱۴۰ و سود خالص ۶۵۱۵۶ یلیارد ریال بود
#جم_پیلن در فروردین ۷۵۶۸ میلیارد ریال  و اردیبهشت ۱۳۲۷۳ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ماهه به ۲۰۸۴۲ میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه قبل ۱۴۹۵۶ میلیارد ریال است
#دپارس اردیبهشت بهتر بود و ۱۱۴۴میلیارد ریال فروش را ثبت کرد در فروردین این عدد ۸۳۴ میلیارد ریال بود و ۲ماهه  ۱۹۷۹ میلیارد ریال بود
#فروژ و افزایش نرخ 
ت  فروسیلیسیم ۶۰-۱۰ ( محصول اصلی ) 
نرخ قبلي  ۵۶۶,۹۵۰ ريال 
نرخ جديد  ۶۳۵,۸۶۰ ريال 
 مشخصات محصول
مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل  ۱۷,۲۶۵,۷۸۹ میلیون ریال 
نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به كل درآمد شركت در سال مالی قبل  ۸۱٫۲۳ درصد 
شرح  ۱- قیمت فوق برای فروش هر کیلوگرم محصول فروسیلیسیم داخلی فله تعیین گردیده است . ۲- بر اساس مجوز انجمن صنفی فوق درصورت فروش محصول فروسیلیسیم ۶۰-۱۰ بصورت بسته بندی مبلغ ۲،۰۰۰ ریال به مبالغ فوق اضافه می گردد.
#غمهرا عدد جالبی در اردیبهشت ثبت کرد و در حالی که فروردین ۱۸۱۰ میلیارد ریال بود اردیبهشت با رشد به ۳۵۱۹ میلیارد ریال رسید و ۲ماهه ۵۳۲۹ میلیارد ریال فروش ثبت کرده است که مدت مشابه قبل ۳۷۷۷ میلیارد ریال بود
#سصوفی در فروردین با فروش نسبتا خوب ۱۶۸۶ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت این عدد با رشد ۲۳۵۸ میلیارد ریال شد و ۲ ماهه  ۴۰۴۵ میلیارد ریال است  و سال قبل ۲۶۶۳ میلیارد ریال بود
#شجم فروردین با کمی افت ۱۸۱۶ میلیاردریال فروش داشته و به عدد  ۲۴۴۹۹ میلیارد ریال  رسیده است نرخ هم  ۷۰۸,۳۶۵,۲۶۹ ریال است
اردیبهشت هم ۵۰۸۶ میلیارد ریال فروش داشته و در نهایت نرخ ۷۱۷,۸۴۷,۹۶۸ ریال شد   . ۸ماهه ۲۹۵۸۶  میلیارد ریال فروش داشته است  .
#وپست در  اردیبهشت ۷۰۶۰ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و۲۱۹۳ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد تراز ۲ ماهه مثبت است و ۸۷۶۶ میلیارد ریال تراز مثبت شده است  .
#سشرق
در زمستان اسفند ۱۰۰۴ میلیارد ریال فروش داشت  و حالا  فروردین ۹۵۱ میلیارد ریال شده و اردیبهشت ۱۱۳۶ میلیارد ریال 
تا ۸ماهه ۹۰۹۱  میلیارد ریال بوده 
مدت مشابه سال قبل  ۵۹۸۵ میلیاردریال بود
#پاسا ۲۸۰۰  ریال  تقسیم کرد
#سپید  ۵۵۰ ریال تقسیم کرد
افزایش نرخ در #فروس
  فروسیلیسیم ۶۰-۱۰ (محصول اصلی) 
نرخ قبلي  ۵۶۶,۹۵۰ ريال 
نرخ جديد  ۶۳۵,۸۶۰ ريال 
 مشخصات محصول
مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل  ۱۰,۹۰۹,۹۳۲ میلیون ریال 
نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به كل درآمد شركت در سال مالی قبل  ۸۵ درصد 
شرح  ۱- قیمت فوق جهت هر کیلو تعیین شده است. ۲- بر اساس مجوز انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژ ، در صورت فروش محصول بصورت بسته بندی ، مبلغ ۲٫۰۰۰ ریال به مبالغ فوق اضافه می گردد.

بتا سهم

#کدال_نگر

دستور توقف اجرا/ دستور توقف اجرا / دستور توقف اجرا / دستور توقف اجرا / دستور توقف اجرا / دستور توقف اجرا /دستور توقف اجرا/ دستور توقف اجرا / دستور توقف اجرا / دستور توقف اجرا / دستور توقف اجرا / دستور توقف اجرا 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *