مهم برای #وخارزم 

شرکت توسعه معادن صدرجهان از شرکت های فرعی گروه سرمایه گذاری خوارزمی، ۱۰۰ درصد سهام خود در شرکت معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان با موضوع فعالیت اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن و دارنده معدن طلای شادان را طبق صورتجلسه پیوست به ارزش دفتری به سهامداران خود منتقل نموده است. سهم شرکت سرمایه گذاری خوارزمی از این انتقال تعداد ۶۴۹,۵۹۸,۶۹۴ سهم(۵۰ درصد)می باشد.

 

#سپید در گزارش فروردین ۱۰۷۶۷ و اردیبهشت با عدد ۱۲۸۷۲ میلیارد ریالی مواجه بود و به ۲ماهه  ۲۳۶۴۰ میلیارد ریال رسید که مدت مشابه قبل ۱۶۲۹۴ میلیاردریال بوده است
#سبزوا اردیبهشت با فروش و درامد ۶۳۴ میلیارد ریالی به عدد ۳۵۷۶ میلیارد ریالی رسیده است که ۸ماهه امسال  ۶۰% از مدت مشابه  قبل بیشتر است
#شرانل فروردین ۲ برابر مدت مشابه قبل بود و ۱۳۴۳۳ میلیارد ریال فروش داشت در اردیبهشت هم ۱۵۰۸۰ میلیارد ریال بودو ۲ماهه ۲۸۵۱۴ میلیارد ریال فروش داشته است که  بیش از ۲ برابر مدت مشابه  قبل است و عدد خوبی زده
#بترانس در فروردین فعلا با فروش ۱۷۲۷ میلیارد ریالی مواجه بود .اردیبهشت این عدد ۳۱۲۴ میلیارد ریال بود و ۲ماهه  ۴۸۵۲ میلیارد ریال بوده است  که ۲ برابر مدت مشابه  قبل است
#حپارسا 
در ۳ ماهه دوم  در دی با  فروش ۵۱۹ میلیارد ریالی آغاز کرد و بهمن ۶۰۲ میلیارد ریال بود  و اسفند به ۵۶۱ میلیارد ریال رسیده و فروردین ۷۱۴ میلیارد ریال بود  و اردیبهشت هم با رشد ۷۱۰ میلیارد ریال شده است  . ۲ ماه  اخیر خوب بوده
۸ ماهه  ۴۹۸۷ میلیارد ریال بوده است  .
#شسینا در فروردین با فروش و درامد ۲۹۸ میلیارد ریالی مواجه بود واردیبهشت ۵۷۰ میلیارد ریال شد و ۲ماهه  ۸۶۸  میلیارد ریال فروش داشته است  مدت مشابه سال قبل۶۱۴ میلیارد ریال بود .
#مارون در فروردین ۳۹۶۵۰ میلیارد ریال  فروش داشت و اردیبهشت  ۳۲۸۲۰ میلیارد ریال بود.۲ماهه  ۷۲۴۷۰ میلیارد ریال بود و ۲ برابر فروش داشته است
#فزر مجموع فروش طلا اعم از شمش و مصنوعات در شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان(شرکت تابعه) تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ مبلغ ۱۱،۶۶۸ میلیارد ریال است.
#غبشهر در اسفند ۲۲۶۱۶ میلیارد ریال رسیده است و فروردین با کمی افت ۱۲۴۳۸ میلیاردریال و اردیبهشت ۱۴۳۹۴ میلیارد ریال بوده است و کمی رشد داشت
۵ ماهه ۷۹۴۸۶ میلیارد ریال فروش داشت  .۸۸۵۸۱  میلیارد ریال مدت مشابه  قبل بود
#کمینا  به اطلاع می رساند مطابق برنامه ریزی های انجام شده، شرکت در نظر دارد کوره شماره ۱ کارخانه تهران را بازسازی و تعمیر نماید. با توجه به زمانبندی انجام شده مدت زمان سرد کردن، تعمیرات و مجدد گرم کردن کوره مذکور حدود ۹۰ روز می باشد لذا به اطلاع می رساند طی مدت بازسازی و تعمیرات، تولیدات شرکت به میزان ۱٫۸۰۰ تن کاهش می یابد اما بعد از انجام بازسازی و تعمیرات، راندمان تولید و کشش کوره شماره ۱ رشد قابل توجهی می یابد. با عنایت به برنامه‌ریزی صورت گرفته، مجموع این فرآیند در سال جاری آثار سود و زیانی برای شرکت نخواهد داشت و در سالهای آتی منجر به افزایش و بهبود کیفیت تولید خواهد شد.
#فوکا در فروردین ۶۴۴۱  میلیارد ریال و اردیبهشت ۸۹۷۹ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ماهه  ۱۵۴۲۱ میلیاردریال فروخت و ۲ برابر مدت مشابه  قبل بود.
#فرود تولید داشت ولی در فروش کمتر فروخت و در نهایت  ۱۷۰۸ میلیارد ریال  فروش زد و نرخ  ۲۴۹,۳۳۳,۵۲۸  ریال است  . اردیبهشت با فروش  ۲۴۲۳ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ  ۲۵۰,۵۴۴,۳۵۹ریال ۲ماهه  ۴۱۳۱ میلیارد ریال بوده و کمی از مدت مشابه سال قبل کمتر است
#فسازان در فروردین  ۳۹۷۰ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش نیز ۲۱۱,۰۶۲,۰۱۸ ریال بود در اردیبهشت این عدد ۴۷۶۰ میلیارد ریال شده و نرخ ۲۱۰,۲۵۹,۲۶۸ ریال ۲ماهه  ۸۷۳۱ میلیارد ریال فروش داشته است    
از مدت مشابه  قبل کمتر است
#ددانا در فروردین به فروش خوب ۳۹۳۵ میلیاردریالی رسیده ااردیبهشت ۴۵۳۸ و ۲ماهه ۸۴۸۷ میلیارد ریال است  که شبیه مشابه سال قبل است
#حتوکا اولین ماه سال مالی را با درامد ۶۰۹ میلیارد ریالی آغاز کرد و اردیبهشت ۸۷۲ میلیارد ریال شد و ۲ماهه به ۱۴۸۱ میلیارد ریال رسید . کل سال قبل درامد حتوکا ۱۱۰۷۱ میلیارد ریال است
فوری مهم #شتران در گزارش ۱۲ماهه به سود ۵۰۸ ریالی رسیده است
#دماوند فروردین ۹۴۹ و اردیبهشت ۱۳۲۷ میلیارد ریال فروش و درامد ثبت کرد و ۲ماهه به ۲۲۷۶ میلیاردریال درامد رسیده است که کمتر از مدت مشابه قبل است
#ذوب در فروردین با عدد ۳۲۴۳۵ میلیارد ریالی آغاز کرد نرخ تیرآهن فروردین  ۲۴۶,۲۱۸,۳۴۳ ریال بود در اردیبهشت با عدد ۳۷۵۸۹ میلیارد ریالی مواجه بود نرخ ۲۶۳,۱۳۳,۹۱۹ ریال است و این عدد ۲ ماهه  ۷۰۰۲۵ میلیارد ریال شده است که از مدت مشابه قبل کمتر است …
توسعه قطعات اليکا از زیرمجموعه های #لبوتان در ۱۲ماهه به سود ۲۲۷۹ میلیارد ریالی رسیده است  که بیش از ۳ برابر مدت مشابه  قبل است
#ثجنوب در فروردین ۴۵ میلیارد ریال و اردیبهشت ۴۶۵ میلیارد ریال درامد داشت و ۸ماهه به ۲۳۸۹ میلیارد ریال  رسیده است
#فارس تا اردیبهشت  ۳۳,۳۳۵,۹۴۸ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#تنوین در فروردین ۴۵۸ و اردیبهشت ۴۲۰ میلیارد ریال درامد داشت و ۲ماهه به ۸۷۸ میلیارد ریال رسیده است
#دابور فروردین خوبی داشت و با عدد ۲۰۳۳ میلیارد ریال آغاز کرد اردیبهشت این عدد ۲۱۳۴ و ۲ ماهه ۴۱۶۷ میلیارد ریال فروش داشت که  دوبرابر مدت مشابه قبل است
#بهپاک اولین ماه سال مالی را با فروش ۱۳۰۳ میلیاردریالی آغاز کرده است بهمن داغ تر بود و ۳۱۴۵ میلیارد ریال فروش داشت و  و اسفند بینابین بود ۲۸۱۲ میلیارد ریال بود
در فروردین با افت ۱۷۳۸ میلیاردریال شد و اردیبهشت ۲۱۶۲ میلیاردریال بود
جمعا ۵ ماهه ۱۱۱۶۲  میلیارد ریال فروش داشته است و هر چند مدت مشابه ۱۳۲۴۹ میلیارد ریال است
مهندسي و ساخت برق و کنترل مپنا از زیرمجموعه های #رمپنا در ۱۲ماهه به سود ۲۸۴۳ میلیارد ریالی رسیده است
#کتوکا در فروردین ۵۹۱ میلیارد ریال فروش داشت  . اسفند هم با رشد ۹۳۹ میلیاردریال بود و ۲ماهه به  ۱۵۳۱ میلیارد ریال رسیده است  . که کمی از مدت مشابه قبل بیشتر است
#خدیزل گزارش جالبی زد و ۱۲ماهه ۱۱۰۲ ریال ،  ۹ماهه ۵۶۸ ریال ، در ۶ماهه ۴۸۶ ریال سود محقق کرد
در ۳ماهه   ۱۵۰۵۰  میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۱۳۴۰ میلیارد ریال سود خالص داشت
 در ۶ماهه  سود عملیاتی۲۳۹۵۶   و سود خالص ۱۷۰۱۳ میلیارد ریال است   .
در ۹ماهه ۲۹۷۸۶ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته و سود خالص ۱۹۸۸۱ میلیارد ریال بوده است
در ۱۲ماهه  سود عملیاتی ۴۵۳۷۰ و سود خالص ۳۸۵۵۰ میلیارد ریال بود و گزارش خوبی زد
#کگل در فروردین با درامد ۴۰۷۰۹  میلیارد ریالی مواجه بود   ۵۴,۵۳۴,۲۹۴  نرخ گندله و فروش ان بوده است در اردیبهشت این عدد ۴۹۶۶۷ میلیارد ریال شد و ۲ماهه  ۹۰۴۳۰ میلیارد ریال بوده است  . گندله  ۵۷,۴۷۶,۵۸۸ ریال است . البته از مدت مشابه  قبل کمتر است
#وخاور با  سرمایه جدید  به  سود ۵۳۳ ریالی در ۹ماهه  رسیده بود در ۱۲ماهه این عدد ۱۰۶۹ ریال شده است و رشد خوبی داشت
#کالا فروردین خوبی را ثبت کرد و ۱۱۲۵ میلیارد ریال فروش و درامد ثبت کرده بود و اردیبهشت  ۱۲۰۵ میلیارد ریال بود و ۲ماهه به ۲۳۳۱ میلیارد ریال رسید
#سرود در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود  ۷۵۲۳ ریالی رسیده است
#شکلر در بهمن به فروش ۶۹۰ میلیارد ریالی رسیده است و اسفند ۹۰۲ میلیارد ریال بود . سهم فروردین ۸۹۹ میلیادر ریال و اردیبهشت با یک پرش ۱۱۳۹ میلیارد ریال فروش داشته و۶  ماهه  ۵۰۶۰  میلیارد ریال فروش داشت
#دعبید اولین ماه سال مالی را با فروش ۶۱۱۵ میلیارد ریالی آغاز کرد و بهمن  ۶۳۵۰  میلیارد ریال و اسفند با رشد ۷۵۷۲ میلیارد ریال بود
 فروردین ۴۳۴۸ میلیارد ریال بود و اردیبهشت با یک پرش در فروش ۸۰۳۰  میلیارد ریال فروش داشت و۵ ماهه  ۳۲۴۱۷ میلیارد ریال رسیده است . بیش از  ۲۵% از مدت مشابه قبل بیشتر است
مدبران تجارت ايرانيان از زیرمجموعه های #وپاسار در ۱۲ماهه به سود ۳۸۳۸ میلیارد ریالی رسیده است
#شبصیر در فروردین با فروش ۱۳۲۳ میلیارد ریالی آغاز کرد و و اردیبهشت با رشد ۳۹۷۷ میلیارد ریال شد و ۲ماهه  ۵۳۰۰ میلیاردریال بود و هنوز از مدت مشابه سال قبل کمتر است
#غکورش  در فروردین ۱۲۹۸۰ میلیارد ریال بود اردیبهشت با رشد ۱۵۷۲۷ میلیارد ریال بوده و ۲ماهه ۲۸۷۰۹ میلیارد ریال بوده است  که کمی از مدت مشابه قبل بیشتر است
#فپنتا در۱۲ماهه تلفیقی ۴۱۲۶ و در سود اصلی ۴۱۸۹ ریال در گزارش حسابرسی شده محقق کرده است
#پاسا در اردیبهشت رشد کرد  ۲۳۷۸ میلیارد ریال بودو فروردین به عدد ۱۳۰۰ میلیارد ریال رسید و ۲ماهه  ۳۶۷۹ میلیارد ریال بوده است  که شبیه مدت مشابه  قبل است
گروه مالي #صبا تامين در اردیبهشت ۱۶۳۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشت و ۱۲,۷۴۲,۵۶۹ میلیون ریال سود مجمع داشت
#وبملت در اردیبهشت  ۱۲۹۰۷۷ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۷۵۹۳۹ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد که با ثبات است و تراز مثبت است ۲ ماهه ۱۱۱,۸۹۹ میلیارد ریال تراز مثبت است
#ثبهساز در فروردین ۲۰۶۲ میلیارد ریال و اردیبهشت ۲۳۹۲ میلیارد ریال و جمعا ۵ ماهه  ۷۸۱۸ میلیارد ریال فروش داشت
#سیستم در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده تلفیقی ۱۹۴۴ و در سود اصلی ۱۸۱۷ ریال محقق کرده است
#خپویش جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس هتل المپيک جنب درب غربي استاديوم آزادي سالن همايش هاي بين المللي المپيک برگزار میگردد 
#جم در راستای اجرای مفاد ماده ۱۳دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده در سازمان بورس و پیرو مکاتبات شماره ۱۰۹۹۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱، شماره ۱۱۰۷۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ و شماره ۱۲۸۱۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ به استحضار می¬رساند: با توجه به صدور مصوبه شماره ۶۲۱ توسط شورای رقابت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ مبنی بر تسری مصوبه شماره ۴۷۹ نسبت به سال ۱۴۰۱ و ۹ ماهه ۱۴۰۲ و در پی اعتراض صورت گرفته به مصوبه مذکور در دیوان عدالت اداری، اخیراً بر طبق دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۰۰۲۱ صادره از هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری، آن هیات به استناد غیرممکن و متعسر بودن خسارتی که مصوبه مذکور می تواند به شرکت های مصرف کننده وارد آورد، قرار دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه ۶۲۱ در بازه زمانی ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ لغایت تاریخ تصویب مصوبه ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ صادر نموده است. لذا به رغم عدم ابلاغ رای صدرالاشاره به شرکت پتروشیمی جم، با توجه به اینکه دادنامه اخیر دارای آثار مالی قابل توجهی برای این شرکت نیز است، در راستای شفاف سازی در این خصوص و رعایت مفاد ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده در سازمان بورس، این شرکت خود را مکلف به افشاء دانسته و به پیوست دادنامه مذکور برای استحضار سهامداران محترم تقدیم می شود.
#ختراک ۲۱۰ ریال تقسیم کرد
#سرود  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان شهيد مطهري – بعد از چهارراه قائم مقام فراهاني -پلاک-۳۳۴-شرکت بين الملي بازرسي کالاي تجاري(IGI) برگزار میگردد
#وسپهر ۴۲۰ ریال تقسیم کرد
#خراسان ۱۴۰۰ تومان تقسیم کرد
۱۷۰ تومن تقسیم سود #فنورد

 

بتا سهم

#کدال_نگر

سرمایه گذاری / سرمایه گذاری / سرمایه گذاری / سرمایه گذاری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *