آموزش تحلیل تکنیکال توسط مسعود فتوحی بخش پنجم

بخش پنجم: الگوهای ادامه دهنده قیمتی (مثلث ها / مثلث متقارن / مثلث افزایشی / مثلث کاهشی / مثلث انبساطی / پرچم ها / کنج ها / مستطیل ها ) الگوهای ادامه دهنده – Continuation Pattern الگوهای ادامه دهنده ،…

ادامه مطلب