افزایش نرخ سود سپرده بانکی پایداری سپرده‌ها را بیشتر و امنیت بازارها را تأمین می‌کند

افزایش نرخ سود سپرده بانکی پایداری سپرده‌ها را بیشتر و امنیت بازارها را تأمین می‌کند کارشناس پولی و مالی درباره پیشنهاد افزایش نرخ سود سپرده‌های…

ادامه مطلب