کمرجان

#کمرجان خطی پیش می رود در آبان ۴۶، مهر ۴۳ و در شهریور ۴۱ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد ۴۳۸ میلیارد ریالی رسید
مدت مشابه ۱۹۸ میلیارد ریال بود

رنیک

#رنیک سهمی که مهر پر مهری داشت ولی ابان افت کرد
رنیک در تیر ۱۷۹۳ میلیارد ریال بود و مرداد ۱۷۳۵ میلیارد ریال در شهریور این عدد ۱۹۱۵ میلیارد ریال رسیده و مهر ۳۱۷۸ میلیارد ریال شد و رشد خوبی داشت و ابان ۱۰۴۸ میلیارد ریال بود
۸ ماهه ۱۴۱۷۱ میلیارد ریال بوده
کل سال قبل شرکت ۱۷۲۷۱ میلیارد ریال است

وپویا

#وپویا در ابان ۳۵۲ و مهر ۳۲۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا ابان ۱,۰۸۴,۵۸۳ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

شگویا

#شگویا رشد خوبی در ۲ ماه گذشته داشته است
در ابان ۱۵۶۰ ، مهر ۱۳۱۷ و شهریور ۱۶۰۲ میلیارد تومان مواجه بود
. میانگین فروش ماهانه سال ۹۹ شرکت برابر ۸۳۲ میلیارد تومان بود
۸ ماهه ۱۰۸۳۸ میلیارد تومان فروش داشته و مدت مشابه ۵۴۸۷ میلیارد تومان بود

هرمز

#هرمز ۲ ماه گذشته عالی عمل کرده
ابان با فروشی عجیب ۲۴۰۳۵ میلیارد ریال بود و نرخ ۱۵۷,۱۱۸,۵۲۴ ریال
مهر با فروش ۱۵۱۲۸ میلیارد ریالی به نرخ ۱۶۲,۹۰۸,۱۶۶ ریالی رسیده
شهریور با ۱۸۳۲۶ میلیارد ریال فروش و نرخ ۱۶۴,۱۹۸,۱۴۸ ریالی مواجه بود
۸ ماهه ۱۴۱۷۶۳ میلیارد ریال و مدت مشابه ۶۶۴۱۷ میلیارد ریال است

سصوفی

#سصوفی در مرداد ۶۷۸ میلیارد ریال ولی شهریور پرش کرد و ۱۱۳۲ میلیارد ریال فروش داشته و مهر این عدد ۸۵۴ میلیارد ریال است و ابان ۷۹۱ میلیارد ریال شد
۸ ماهه ۵۸۰۴ میلیارد ریال بود
مدت مشابه قبل این عدد ۳۱۹۲ میلیارد ریال بوده است.

خریخت

مجوز افزایش سرمایه ۴۰% #خریخت از محلمطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، به جهت تامين سرمايه در گردش و جبران مخارج سرمايه‌اي انجام شده صادرشد

بانک #دی

به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت ماده ۳۹ دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران ( عدم رعایت الزامات ماده ۷ بند ۱دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان فرابورس ایران اقدام به اعطای فرصت ۵ ماهه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹)جهت رعایت موارد فوق نموده است.

فسازان

مجوز افزایش سرمایه ۴۰۰% #فسازان از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته به جهت جبران بخشي از مخارج سرمايه‌اي در طرح‌هاي سرمايه‌اي، تأمين بخشي از مخارج آتي اجراي طرح هاي توسعه و تامين سرمايه در گردش مورد نياز صادر شد

کرازی

#کرازی ابان و مهر شبیه هم بود .
در شهریور با رشدی خوب ۷۳۰ میلیارد ریال شده است و نرخ ۹۶,۲۷۷,۹۳۴ ریال شده است
در مهر این عدد ۵۹۸ میلیارد ریال شد و نرخ ۱۰۵,۳۳۵,۶۱۶ ریال شده و ابان با ۵۹۴ میلیارد ریال فروش و نرخ ۱۰۱,۹۱۶,۶۳۹ ریال بود
۸ ماهه ۴۱۶۴ میلیارد ریال است .
۸ ماهه سال قبل این عدد ۲۹۶۳ میلیارد ریال بود.

تایرا

#تایرا در ابان بهتر از ماه های اخیر بوده سهمی که تیر به ۴۰۲۶ میلیارد ریال رسیده است
در مرداد ۳۸۴۸ میلیارد ریال فروش داشته است و شهریور با رشد خوب ۴۸۷۲ میلیارد ریال بوده است مهر هم خوب بود و ۴۹۰۴ میلیارد ریال شد و ابان ۵۴۲۰ میلیارد ریال
جمع ۸ ماهه ۳۳۴۳۷ میلیارد ریال بوده است
مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۲۶۸۸ میلیارد ریال شد

ساراب

#ساراب در مرداد با رشدی خوب ۳۵۱ میلیارد ریالی شد و شهریور با رشد ۳۸۵ میلیارد ریال بود و مهر با کمی افت به ۲۲۲ میلیارد ریالی رسید در ابان این عدد ۴۵۰ میلیارد ریال شده و خوش درخشید
۸ ماهه ۲۳۹۲ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبل ۱۹۳۰ میلیارد ریال بود.

شفارا

#شفارا در ابان عجیب بود و ۱۱۸۳ میلیارد ریال فروش داشت
مهر ۵۰۱ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ماه اخیر عدد خوبی زده شهریور ۱۷۷ ، مرداد ۶۷۴ و تیر ۶۲۸ میلیارد ریال بود
در۸ ماهه ۵۰۷۹ میلیارد ریال فروش داشت کل عدد سال قبل ۱۷۱۱ میلیارد ریال است

پکرمان

#پکرمان به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، طی نامه شماره ۸۱۱۹۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت ۱ ماه را به شرکت تاکید نمود .
با توجه به نامه واصله از شرکت مهلت مذکور به مدت ۲۰ روز دیگر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ تمدید می گردد.

خراسان

در #خراسان در آبان با فروش ۴۵۶۴ میلیارد ریالی مواجه بوده است نرخ فروش صادراتی هم ۱۰۱,۲۵۸,۸۶۶ ریال است
مهر ۵۳۴۲ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ فروش صادراتی ۹۴,۶۹۰,۲۲۴ ریال شده است
در شهریور ۶۱۶۵ میلیارد ریال فروش داشته است ۴۳ هزار تن با نرخ ۸۵,۷۴۷,۲۷۸ ریال صادر کرده است
۸ ماهه ۳۰۵۶۳ میلیارد ریال فروش زد
مدت مشابه قبل ۱۱۹۳۱ میلیارد ریال بود

شپترو

#شپترو به استناد تبصره ۱ بند ۶ ماده ۱۳ مکرر ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند؛ با توجه به وجود ابهام در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ تعلیق می گردد.
بدیهی است بازگشایی نماد معاملاتی منوط به رفع ابهام در خصوص اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.

آبادا

#آبادا به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت مفاد ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ( عدم رعایت الزامات ماده ۷دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران اقدام به اعطای فرصت يک ماهه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰)جهت رعایت موارد فوق نموده است.

سغرب

#سغرب در ابان ۲۰۴ ، مهر ۱۳۴ میلیارد ریال فروش داشت ، شهریور خوب بود و ۳۶۱ میلیارد ریال فروش زد مرداد با فروش ۲۵۷ میلیارد ریالی در ۸ ماهه به عدد ۲۰۲۵ میلیارد ریال رسیده است

خموتور

#خموتور خرداد و تیر خوبی را ثبت کرد مرداد اندکی کم شد و شهریور ۹۱۵ میلیارد ریال بوده و رشد کرده است مهر ۸۶۸ میلیارد ریال فروش داشت و ابان با کمی افت ۶۵۰ میلیارد ریال شد
۸ ماهه ۵۷۳۱ میلیارد ریال فروش زد
مدت مشابه این عدد ۳۸۵۰ میلیارد ریال است

بجهرم

#بجهرم در آبان ۴۱۱ ، مهر ۴۸۸ و شهریور ۶۰۴ میلیارد ریال فروش داشت و ۸ماهه به ۴۰۰۷ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه قبل ۲۶۹۰ میلیارد ریال بود

سباقر

#سباقر در ابان ۱۸۰ ، مهر ۱۱۳ میلیارد ریال فروش داشت ، شهریور با کمک صادرات ۳۹۷ و مرداد هم ۴۱۲ میلیارد ریال فروش داشت
۱۸۷۳ میلیارد ریال فروش۸ ماهه بوده .
کل سال قبل ۱۲۸۹ میلیارد ریال بود.

وغدیر

#وغدیر تا آبان در سود ناشی از مجامع زیرمجموعه ها به عدد ۳۲,۸۴۲,۸۸۵ میلیون ریال رسیده است . عمده درامد شرکت از سود زیرمجموعه های خارج بورسی و البته پارسان است

کماسه

#کماسه به فروش ۷۹میلیارد ریالی در مرداد رسیده وشهریور هم ۹۶ میلیارد ریال بود و مهر ۱۰۰ میلیارد ریال شد و ابان هم ۱۰۵ میلیارد ریال بود
۷۰۴ میلیارد ریال فروش ۸ ماهه داشته است مدت مشابه قبل ۳۱۸ میلیارد ریال بود

#پخش البرز ثبت کرد

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-025 مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۴۵۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

#پخش البرز ابان ۶۸۰۶ میلیارد ریال بود سهمی که در تیراین عدد ۶۱۵۹ میلیارد ریال و مرداد با رشدی خوب ۷۹۴۲ میلیارد ریال و شهریور هم ۷۴۰۷ میلیارد ریال فروش داشته در مهر با کمی افت به ۶۶۰۶ میلیارد ریال رسیده
جمع کل۸ ماهه ۴۹۲۹۲ میلیارد ریال است
کل سال قبل ۴۳۵۷۰ میلیارد ریال است

#واحیا به مجمع می رود

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-00A-164 مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ در استان اصفهان ،شهر اصفهان به آدرس خيابان هزار جريب ، روبروي درب شرقي دانشگاه اصفهان ، نبش کوچه چهارم ، سالن اجتماعات شرکت تکادو برگزار میگردد

ب– دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ولملت

#ولملت با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-122 مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ لغایت تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱

لابسا

#لابسا در ۲ماه اخیر عالی بوده
در مرداد با کمی افت ۲۲۸ میلیارد ریال شد ، شهریور ۵۳۲ میلیارد ریال شده و مهر ۷۴۵ میلیارد ریال در ابان این عدد ۷۰۷ میلیارد ریال شد
۸ماهه به ۴۰۱۹ میلیارد ریال رسیده است
این عدد برای سال قبل ۲۶۵۱ میلیارد ریال بود

بتا سهم

کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *