کفرا

#کفرا شهریور با رشد ۹۴۴ میلیارد ریال فروش زد و
در مهر به ۷۹۶ میلیارد ریال و ابان ۷۴۶ میلیارد ریال رسید وکمی کم شد و۸ ماهه ۶۵۷۷ میلیارد ریال بوده مدت مشابه قبل ۵۱۵۸ میلیارد ریال بوده است .

فاراک

#فاراک در دومین ماه سال مالی با درامد ۹۱۹ میلیارد ریالی به عدد ۱۳۶۳ میلیارد ریالی رسیده است و کل سال قبل ۱۸۹۲۴ میلیارد ریال بود
لازم بذکر است بخش عمده ای از درآمد این شرکت مربوط به پروژه هایی است که به روش درصد پیشرفت کار محاسبه می گردد که در بازه زمانی مورد گزارش ( ماهیانه ) امکان محاسبه دقیق آنها وجود ندارد لذا اطلاعات درآمد مربوط به این پروژه ها که هر ۳ ماه یکبار همراه با سایر اطلاعات مالی در سامانه کدال درج می گردد در اطلاعات فوق لحاظ نگردیده است و اطلاعات مربوط به ۳ ماهه اول سال جاری در مهلت مقرر ارسال خواهد شد .

چخزر

#چخزر آبان کمی افت کرد
سهم در شهریور ۳۹۰ میلیارد ریال شد و مهر ۴۷۰ میلیارد ریال بود و ابان به ۳۸۶ میلیارد ریال رسید و ۸ ماهه عدد فروش به ۲۹۹۷ میلیارد ریال رسیده است که مدت مشابه این عدد ۲۳۵۲ میلیارد ریال است

دکیمی

#دکیمی در آبان ۱۱۹۳ و مهر ۸۸۲ میلیارد ریال فروش داشت سهمی که در اغاز ۳ماهه دوم در تیر ۴۹۶ میلیارد ریال و مرداد۶۸۸ میلیارد ریال وشهریور ۶۷۴ میلیارد ریال فروش زد و۸ ماهه ۵۴۸۸ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۹۳۹ میلیاردریال بود

غمهرا

#غمهرا شهریور با رشد خوب ۲۰۴۴ میلیارد ریال شد
در مهر به ۱۷۴۸ میلیارد ریال رسیده و کمی افت کرد و ابان بهتر بود و ۱۸۵۳ میلیارد ریال فروش داشت
۸ ماهه ۱۲۵۷۴ میلیارد ریال فروش داشته است
مدت مشابه سال قبل ۶۹۱۶ میلیارد ریال بوده

سنیر

#سنیر در تیر ۲۱۸ میلیارد ریال و مرداد ۲۱۴ میلیارد ریال بوده و شهریور به فروش ۲۱۸ میلیارد ریالی رسید
و مهر ۱۶۳ میلیارد ریال و ابان ۲۰۸ میلیارد ریال شد و ۸ ماهه ۱۴۵۹ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه قبل ۱۱۰۸ میلیارد ریال بود

خزر

#خزر آبان خوبی داشت
سهمی که در مرداد ۴۵۳ میلیارد ریال در شهریور ۵۵۱ میلیارد ریال و مهر ۴۷۳ میلیارد ریال بوده و آبان به ۶۲۵ میلیارد ریال رسید و ۸ماهه ۳۴۸۴ میلیارد ریال فروش داشت و در زمان مشابه سال قبل ۱۷۵۶ میلیارد ریال بود

شفن

#شفن ابان با رشد فروش ۵۷۴۳ میلیارد ریال فروش داشت
و ۳۲هزار تن با نرخ ۸۴,۵۸۳,۰۳۹ ریالی صادر کرده
مهر افت کرد و ۳۵۰۸ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۷۲,۳۴۵,۹۷۸ ریال شد
در شهریور با فروش ۷۳۶۳ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۸۳,۹۱۵,۷۲۴ ریال بود
۸ ماهه ۵۴۷۱۰ میلیارد ریال بود و مدت مشابه ۶۰۱۵۸ میلیارد ریال بوده است

سابیک

#سابیک
در تابستان خوب ظاهر شد
در ۳ماهه دوم در تیر ۱۸۳۴ میلیارد ریال و مرداد ۱۵۹۷ میلیارد ریال و شهریور ۱۷۸۸ میلیارد ریال فروش داشته
در ۳ماهه سوم مهر ۱۷۱۱ میلیاردریال و ابان ۱۶۴۳ میلیارد ریال بود و ۸ ماهه این عدد ۱۲۳۹۳ میلیارد ریال بود این عدد مدت مشابه ۸۱۵۰ میلیاردریال بود
تا ابان ۱۶۱۰ میلیارد ریال هزینه گاز و برق داشته است

دکوثر

#دکوثر ابان متفاوتی داشت
سهم در فصل دوم در تیر ۲۷۲ و مرداد ۲۶۵ میلیارد ریال بود شهریور با رشد به ۴۲۶ میلیارد ریال رسید
سهم در مهر با رشد ۶۸۱ میلیارد ریال شد و ابان به ۱۴۷۴ میلیارد ریالی رسیده است و ۸ ماهه ۳۷۸۴ میلیارد ریال بود که از مدت مشابه قبل که ۱۴۱۷ میلیارد ریال بود بیشتر است

غشهداب

#غشهداب مهر و ابان خوبی داشت
در ۳ماهه دوم در تیر ۶۵۶ میلیارد ریال فروش و درامد داشت و رشد نرخ گرفته
درامد مرداد ۶۶۴ میلیارد ریال و شهریور ۷۵۹ میلیارد ریال بود .
در ۳ماهه سوم متفاوت ظاهر شده و مهر به ۱۰۷۴ میلیارد ریال رسید و ابان ۱۱۱۹ میلیارد ریال بود و۸ ماهه ۵۵۰۱ میلیارد ریال فروش رسیده است که مشابه سال قبل ۳۶۰۹ میلیارد ریال بود

فروس

#فروس مهر خوبی زد ولی آبان افت کرد
سهم در تیر با فروش ۷۳۷ میلیارد ریالی مواجه شد و مرداد ۸۶۸ میلیارد ریال بوده وشهریور ۸۵۹ میلیارد ریال
در مهر به ۱۰۲۹ میلیارد ریال رسیده و ابان ۸۷۸ میلیارد ریال شده و ۸ ماهه ۶۳۳۴ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل ۶۴۲۱ میلیارد ریال بود
تا مهر ۷۷۴ میلیارد ریال هزینه سوخت داشت
۱- از دلایل اصلی افزایش مقدار تولید و متعاقباً افزایش مقدار و مبلغ فروش در ماه جاری در مقایسه با میانگین ۷ ماهه ابتدای سال جاری ، بعلت رفع نقص فنی و تعمیر ترانس برق کوره بوده که قبلاً از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی گردیده بود. ۲- با توجه به عدم دریافت قبض برق آبان ماه تا تاریخ تهیه این گزارش ، مقدار مصرف آن در ستون یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱ صرفاً از طریق داده های کنتور های برق شرکت ثبت و ریال آن بصورت برآوردی تهیه شده است لذا آثار تفاوت آن در گزارش فعالیت ماهیانه بعدی اعمال خواهد شد.

بکهنوج

#بکهنوج در آبان ۲۵۶ و مهر با درامد ۳۵۵ میلیارد ریالی به عدد ۲۸۹۱ میلیارد ریالی رسیده است.

ساراب

#ساراب گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالي شرکت وجلوگيري از خروج نقدينگي وبهبود وضعيت مالکانه وتامين سرمايه در گردش اوليه پروژها که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

گکوثر

#گکوثر در شهریور با رشد ۱۶۷ میلیارد ریال شد و و مهر ۱۴۰ میلیارد ریال بود در ابان با افت ۱۲۰ میلیارد ریال شده و
در مجموع ۱۱۰۳ میلیارد ریال درامد داشته است و کل عدد سال قبل ۷۲۰ میلیارد ریال بود

فنوال

#فنوال پاییز هم مثل متوسط ماه های قبل است
در تیر کمی از ماه های قبل کمتر شد و ۹۲۳ میلیارد ریال فروش داشت و مرداد با کمی رشد ۱۰۵۵میلیارد ریال و شهریور ۱۱۰۲ میلیارد ریال بوده است
در ۳ماهه دوم در مهر با افت ۹۹۸ میلیارد ریال و آبان ۱۰۴۲ میلیارد ریال شد و۸ ماهه ۷۷۳۸ میلیارد ریال فروش زد و مدت مشابه قبل ۵۱۷۳ میلیارد ریال بود

قاسم

#قاسم رو به بهبود است سهم
در مهر به ۹۴۵۷ میلیارد ریال و ابان به ۱۰۲۵۱ میلیارد ریالی در فروش رسیده است
۸ ماهه ۷۰۱۳۶ میلیارد ریال درامد داشت کل عدد سال قبل ۶۴۷۸۸ میلیارد ریال بوده است

ختوقا

#ختوقا بازهم تاکید کرده تا آبان ۲,۱۶۰,۲۴۲ میلیون ریال درامد سود مجمع محقق کرده است

زمگسا

#زمگسا در آبان کمی افت کرد و ۴۳۰ میلیارد ریال درامد داشت در مهر ۶۰۶ و شهریور ۴۲۴ میلیارد ریال فروش داشت و۸ ماهه ۳۵۱۰ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل ۲۰۱۸ میلیارد ریال بود

شدوص

#شدوص ابان بهتری نسبت به مهر داشت
تیر ۱۰۳۹ میلیارد ریال فروش داشت در مرداد این عدد ۸۷۰ میلیارد ریال شده و کاهش یافت و شهریور هم ۸۷۷ میلیارد ریالی بود
در مهر با کمی افت ۷۴۹ میلیارد ریال شد و ابان با رشد به ۹۰۱ میلیارد ریال رسید
۸ماهه ۷۵۷۷ میلیارد ریال فروش زد و مدت مشابه سال قبل این عدد ۵۱۳۲ میلیارد ریال بود

اخابر

#اخابر درگیر ماجرای ابونمان شده !
سهمی که درامدش در تیر ۵۶۹۴ میلیارد ریال بود
در مرداد ۵۸۱۰ میلیارد ریال شده و شهریور ۵۴۷۲ میلیارد ریال بوده است در مهر این عدد به ۸۰۱۴ میلیارد ریال رسید و ابان هم ۸۱۴۲ میلیارد ریال بوده است تا ۲ ماه اخیر متفاوت باشد
۸ ماهه ۵۲۲۳۹ میلیارد ریال بود کل عدد سال قبل ۶۹۵۰۴ میلیارد ریال است

فخوز

#فخوز
در شهریور این عدد ۵۶۶۹۰ میلیارد ریال بوده و نرخ ۱۱۷,۸۷۹,۷۸۹ ریال است
در ۳ماهه سوم در مهر ۴۰۰۱۴ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ بلوک صادرات ۱۲۱,۱۳۸,۴۱۳ ریال است
در ابان ۴۱۴۱۰ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ صادراتی ۱۲۹,۷۶۸,۰۸۱ ریال بوده است .
۸ ماهه ۳۱۹۲۸۰ میلیاردریال فروش و۸ ماهه مشابه قبل ۲۷۶۵۱۱ میلیارد ریال بوده است

وکبهمن

#وکبهمن واگذاری ۲۰ درصد سهام شرکت توسعه نوآوري و فن آوري سينا به تعداد ۱۹،۹۹۹،۰۰۰ سهم به ارزش هر سهم ۱۹۴ ريال

فملی

#فملی
در شهریور فروش به ۶۸۴۱۶ میلیارد ریال رسید و در ۳ ماهه گذشته بی سابقه بوده و ۴۴۰۰ تن به نرخ ۲,۵۵۴,۴۲۸,۱۴۸ ریال صادر کرده است
در مهر ۵۲۸۳۹ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ صادرات ۲,۲۹۰,۹۰۲,۸۱۱ ریال و ۲۵% فروش صادراتی بوده است .
در ابان با رشد فروش ۶۳۴۹۸ میلیارد ریال شده و نرخ ۲,۳۸۳,۵۹۹,۲۶۵ ریال بود و ۸۵۰۰ تن صادر کرده است
جمع فروش ۸ ماهه ۵۱۳۶۰۰ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل ۴۷۹۰۲۷ میلیارد ریال بود
تا آبان بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان هزینه انرژی دارد

والبر

#والبر در آبان ۴۲۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

خفنر

#خفنر فروشش در ابان به فروش ۶۴۳ میلیارد ریالی رسید و مهر ۵۷۷ میلیارد ریال بوده است
در شهریور ۴۸۳ میلیارد ریال رسید
۸ ماهه ۳۸۶۲ میلیارد ریال درامد داشت مدت مشابه این عدد ۱۷۰۴ میلیارد ریال بود

فخاس

#فخاس در آبان ۱۲۱۶۹ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۴۶,۲۳۳,۵۲۳ ریال شد
مهر ۱۰۱۲۰ و نرخ ۱۴۸,۷۱۶,۸۵۰ ریال شد
شهریور ۷۷۸۵ و نرخ ۱۴۴,۶۶۸,۶۰۰ ریال بود .
۸ ماهه ۸۱۱۹۶ میلیارد ریال بوده و نزدیک مدت مشابه قبل بود که ۶۹۱۳۷ میلیاردریال بود

سهرمز

#سهرمز سهمی که فروشش در شهریور ۱۰۰۸ میلیارد ریال شده و مهر ۱۲۱۲ میلیارد ریال و ابان ۱۴۳۴ میلیارد ریال بود و جمع فروش به ۱۲۴۲۳ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۶۹۹۰ میلیارد ریال بوده است

سخوز

#سخوز ابان متفاوتی داشت
سهم در شهریور بسیار خوب عمل کرد و ۱۹۰۹ میلیارد ریال فروش داشت ولی مهر با کمی افت ۱۶۶۳ میلیارد ریال و ابان ۲۲۶۱ میلیارد ریال شد
در تیر ۱۲۰۶ میلیارد ریال شد و مرداد ۱۱۲۴ میلیارد ریال شده و ۸ ماهه ۱۱۷۰۸ میلیارد ریال فروش داشته است مشابه قبل ۷۷۵۲ میلیارد ریال بود

سبهان

#سبهان
در تیر این عدد ۳۴۵ میلیارد ریال بود و مرداد ۳۳۵ و شهریور ۳۰۶ میلیارد ریال بود .
در مهر به ۶۷۱ میلیارد ریال رسید و و ابان ۶۶۷ میلیارد ریال بوده و ۸ ماهه ۳۶۱۶ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۲۹۲۸ میلیارد ریال بوده

خکاوه

#خکاوه در ابان متفاوت ظاهر شد و ۵۳۹۳ میلیارد ریال فروش زد
سهم در مهر ۲۶۵۹ و شهریور ۳۵۲۶ میلیارد ریال فروش داشت و رشد خوبی داشت و ۲۰۵۱۳ میلیارد ریال فروش ۸ ماهه داشته است .مدت مشابه این عدد ۵۶۸۳ میلیارد ریال بود

دپارس

#دپارس مهر کمی افت کرد ولی آبان با رشد جدی ۱۰۴۲ میلیارد ریال شده است
در نیمه دوم در تیر ۶۴۳ میلیارد ریال بود و مرداد ۸۲۴ میلیارد ریال بود و رشد کرد در شهریور هم به ۱۰۵۳ میلیارد ریالی رسید و مهر ۷۳۰ میلیارد ریال بوده و افت کرده است
در ابان به ۱۰۴۲ میلیارد ریال رسیده و خوب عمل کرده است
و۸ ماهه ۵۸۲۵ میلیارد ریال فروش زدو مدت مشابه قبل این عدد ۳۷۱۱ میلیارد ریال بود

خموتور

#خموتور شركت موتورسازان تراكتورسازي ايران (سهامي عام)، در نظر دارد نسبت به فروش ملك مندرج در آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات مورخه ۰۵/۰۹/۱۴۰۱ از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد.

زفکا

#زفکا در شهریور با فروش ۹۵۷ میلیارد ریالی و مهر هم ۹۶۸ میلیارد و ابان ۹۲۲ میلیارد ریال مواجه بود و به فروش ۶۵۹۹ میلیارد ریالی رسیده است

شلعاب

#شلعاب در ابان با فروش ۲۱۷ میلیارد ریالی مواجه بود و ۸ ماهه به ۱۶۵۲ میلیارد ریال فروش رسیده است مدت مشابه قبل ۷۰۶ میلیارد ریال بود

حگهر

#حگهر
مهر به فروش ۲۵۹۷ میلیارد ریالی و ابان هم ۲۶۰۲ میلیارد ریال رسیده است و۸ ماهه به عدد ۲۱۱۸۶ میلیارد ریال بود و کل عدد سال قبل ۱۹۷۴۵ میلیارد ریال بوده است

لخزر

#لخزر مهر و ابان خوبی داشت
در ۳ماهه سوم در مهر ۱۱۷۰ میلیارد ریال و ابان هم با رشد ۱۵۴۷ میلیارد ریال فروش داشته
۸ ماهه به ۱۰۳۰۴ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه قبل ۷۴۹۴ میلیارد ریال بود

حفارس

#حفارس درشهریور و مهر کمی افت کرد و آبان هم دوباره نزولی بود و ۷۳۳ میلیارد ریال فروش داشت
درامد سهم درتیر به ۱۸۲۹ میلیارد ریال و مرداد ۱۶۲۴ میلیارد ریال رسید و شهریور ۱۳۶۴ میلیارد ریال بوده .
در ۳ماهه دوم در مهر ۹۰۵ میلیارد ریال و ابان ۷۳۳ میلیارد ریال بود ۸ ماهه ۱۱۶۰۸ میلیارد ریال فروش و درامد داشته است کل سال قبل این عدد ۷۶۰۹ میلیارد ریال بود

وتوسم

#وتوسم در آبان ۳۱۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا آبان ۴,۸۲۱,۱۲۳ میلیون ریال سود مجمع دارد .

دبالک

#دبالک
سهم در مهر ۲۷۷ میلیارد ریال و ابان ۳۱۰ میلیارد ریال فروش زد و ۱۱ ماهه به ۲۴۸۶ میلیارد ریال فروش رسیده است که ۲۰۸۲ میلیارد ریال فروش مشابه قبل است

زگلدشت

#زگلدشت ابان با رشد ۷۳۰ میلیارد ریال فروش داشت و ۸ ماهه ۴۲۶۲ میلیارد ریال فروش بوده است
مدت مشابه قبل ۱۹۷۷ میلیارد ریال بوده است.

وپست

تراز #وپست در آبان مثبت است ۵۲۸۱ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۲۷۵۱ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و تراز ۸ ماهه ۱۵۶۵۰ میلیارد ریال مثبت است

غگیلا

#غگیلا مهر کمی کاهشی شد و ۷۳۳ میلیارد ریال فروش داشت در ابان این عدد ۸۳۹ میلیارد ریال فروش زده و ۸ ماهه ۵۵۴۳ میلیارد ریال فروش زد مدت مشابه قبل ۲۷۱۳ میلیارد ریال بود

غگلپا

#غگلپا در تیر ۱۲۵۱ میلیارد ریال و مرداد ۱۰۲۸ میلیارد ریال بوده است و شهریور با رشد ۱۲۲۵ میلیارد ریال شد
در ۳ماهه سوم در مهر ۱۲۵۵ میلیارد ریال و ابان ۱۳۰۴ میلیارد ریال فروش داشت
۸ ماهه ۸۸۴۹ میلیارد ریال فروش داشته است.

گوهران

#گوهران در آبان ۷۶میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا آبان ۳,۲۳۶,۱۹۱ میلیون ریال سود مجمع دارد .

ونیرو

#ونیرو در آبان ۷۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و ۱۰۶,۶۲۲ میلیون ریال سود مجمع داشته است .

سفار

#سفار درتیر ۴۵۸ میلیارد ریال و مرداد ۳۴۸ میلیارد ریال فروش داشت و مهر با عدد ۳۷۰ میلیارد ریالی مواجه بوده و ابان ۴۱۳ میلیارد ریال بوده
۸ ماهه به عدد ۲۹۶۵ میلیارد ریالی رسیده است
مدت مشابه قبل ۱۷۶۷ میلیارد ریال بود

شپلی

#شپلی در ابان با رشد مواجه بود
سهم با فروش ۲۷۱۹میلیارد ریالی شهریور خود را به پایان برد و مهر ۲۱۱۴ میلیارد ریال و ابان با رشد ۳۱۵۲ میلیارد ریال بود و ۱۱ ماهه ۲۳۲۲۰ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل این عدد ۱۵۹۱۷ میلیارد ریال بوده است

غسالم

#غسالم
فروش ابان با رشد ۱۳۴۸ میلیارد ریال بود
سهمی که در شهریور این عدد به ۱۱۱۳ میلیارد ریال رسید و مهر به ۱۱۱۴ میلیارد ریال فروش داشت
۸ ماهه ۸۱۳۸ میلیارد ریال فروش داشت که در مدت مشابه سال قبل این عدد ۳۶۹۹ میلیارد ربال بود

وبهمن

#وبهمن تا آبان ۳,۱۰۰,۱۵۱ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

مداران

#مداران و افزایش سرمایه
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-01A-130 مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان استاد نجات الهي(ويلا)- چهارراه ورشو- ضلع جنوب غربي پارک ورشو- سالن فردوسي برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

فولاژ

#فولاژ در آبان کمی رشد داشت و ۱۰۹۸۰ میلیارد ریال فروش زد سهم مهر ۹۶۷۵ میلیارد ریال رسیده بود
در شهریور این عدد ۹۶۸۱ میلیارد ریال بود و ۸ ماهه ۸۳۷۱۴ میلیارد ریال بوده و نسبت به مدت مشابه قبل ۵۸۳۰۸ میلیارد ریال بوده است
تا ابان حوالی ۳۰۰۰ میلیارد ریال هزینه انرژی و سوخت داشته است

تلیسه

#تلیسه در آبان ۵۵۲ و مهر هم ۵۵۲ و شهریور ۵۳۵ میلیاردریال فروش و درامد داشت و ۸ ماهه ۳۹۰۴ میلیارد بود و مدت مشابه قبل ۲۲۶۵ میلیارد ریال بوده است

فسرب

#فسرب در ابان ۳۰۰ میلیارد فروش داشت و نرخ فروش شمش روی ۸۱۱,۵۰۸,۵۷۱ ریال است . ۸ ماهه به فروش ۲۹۵۳ میلیارد ریالی رسیده است

قپیرا

#قپیرا در ابان به فروش ۷۱۵ میلیارد ریالی رسیده است . در ۲ ماه اخیر فروش ۱۴۷۴ میلیارد ریال بود

وفتخار

مجوز افزایش سرمایه ۵۴ درصدی #وفتخار از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شد.

تملت

#تملت شرکت تامين سرمايه بانک ملت اقدام به پذيرش تعهد پذيره‌نويسی و بازارگردانی ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ميليون ريال اوراق اجاره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (صگل ۰۵۹) نموده است. درآمد تعهد پذيره نويسی معادل ۱درصد کل مبلغ اسمی اوراق به میزان ۸۰٫۰۰۰ میلیون ریال که در زمان ایفای تعهد (تکمیل پذیره نویسی) شناسایی می‌شود و درآمد بازارگردانی اوراق نیز مبلغ ۱٫۰۴۰٫۰۰۰ میلیون ریال که طي عمر اوراق (۴ سال) شناسایی خواهد شد.

سهامیار

با پایان مهلت خرید نماد #سهامیار، طی ۱۰ روز کاری حدود ۵۸۰ هزار نفر پرتفوی بورسی ۴ آبان خود را بیمه کردند.

خبهمن

مهم برای #خبهمن
خرید ۶ دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت تقریبی ۱۰۰ هکتار واقع در استان تهران شهرستان قدس کیلومتر ۱۶ جاده قدیم تهران کرج – کیلومتر ۲ جاده زرنان توسط شرکت بهمن موتور به مبلغ ۹۸۳۰ میلیارد ریال

سقاین

#سقاین
در ۳ماهه دوم در تیر ۳۷۴ میلیارد ریال بود و مرداد ۳۱۹ میلیارد ریال در شهریور این عدد ۳۰۱ میلیارد ریال و مهر به ۳۱۸ میلیارد ریال رسیده بود
در ابان فروش ۳۰۶ میلیارد ریال شده است
۸ ماهه ۲۳۱۹ میلیارد ریال شده و مشابه ۱۸۳۴ میلیارد ریال بود .

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *