زگلدشت

زگلدشت در آذر ۶۷۵ میلیارد ریال ، ابان با رشد ۷۳۰ میلیارد ریال فروش داشت و ۹ ماهه ۴۹۳۷ میلیارد ریال فروش بوده است
مدت مشابه قبل ۲۲۶۲ میلیارد ریال بوده است.

بمپنا

#بمپنا در آذر با فروش ۳۸۸ میلیارد ریالی به عدد ۳۹۴۸ میلیارد ریالی رسیده و مدتمشابه قبل ۳۶۵۲ میلیارد ریال بوده است

سدشت

#سدشت در اولین ماه سال مالی به فروش ۳۳۱ میلیارد ریالی رسیده و ابان با رشد ۵۱۹ میلیارد ریال و آذر ۶۵۰ میلیارد ریال بوده۳ ماهه ۱۵۰۱ میلیارد ریال است که از مدت مشابه سال قبل که ۱۳۶۴ میلیارد ریال بود کمتر است

شگویا

#شگویا
سهم در شهریور ۱۶۱۶ میلیارد تومان فروش داشته است و مهر با رشد ۱۷۹۹ میلیارد تومان بود و ابان ۱۵۳۶ میلیارد تومان
در اذر با رشد ۱۷۵۰ میلیارد ریال بود
۹ ماهه ۱۶۲۱۴ میلیارد بوده است ۹ ماهه قبل ۱۲۲۴۵ میلیارد تومان بوده است

لابسا

#لابسا در آذر کمی افت کرد
سهم درشهریور کمی افت کرد ولی مهر جبران کرد و ۹۶۱ میلیارد ریال فروش داشته است در آبان این عدد ۱۰۹۳ میلیارد ریال شده و عدد خوبی را زد در آذر ۶۴۳ میلیارد ریال بود
۹ ماهه ۶۵۷۱ میلیارد ریال فروش داشته است . مدت مشابه سال قبل این عدد ۴۵۸۱ میلیارد ریال بود

آریا

#آریا در آذر با کمی رشد ۱۸۳۷۵ و ابان هم ۱۶۱۳۱ میلیارد ریال فروش داشت
۹ ماهه ۲۰۰۳۱۵ میلیارد ریال بود و مشابه قبل ۱۸۸۱۳۸ میلیارد ریال شده است

ثغرب

#ثغرب در مجمع ۹۳ ریال سود تقسیم کرد

فاما

مجوز افزایش سرمایه ۴۰ درصدی #فاما از محل سود انباشته صادر شد.

پکویر

مجوز افزایش سرمایه ۵۰ درصدی #پکویر از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شد.

تاپکیش

مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی #تاپکیش از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ,سود انباشته صادر شد.

شبصیر

مجوز افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی #شبصیر از محل سود انباشته صادر شد.

وآذر

مجوز افزایش سرمایه ۷۹۵ درصدی #وآذر از محل سود انباشته صادر شد.

وسپهر

مجوز افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی #وسپهر از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شد.

تکنو

مجوز افزایش سرمایه ۲۴۲ درصدی #تکنو از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شد.

فپنتا

مجوز افزایش سرمایه ۱۸۰۰ درصدی #فپنتا از محل سود انباشته صادر شد.

پدرخش

مجوز افزایش سرمایه ۱۷ درصدی #پدرخش از محل سود انباشته صادر شد.

فنوال

#فنوال پاییز خوبی داشت
در ۳ماهه دوم در مهر با افت ۹۹۸ میلیارد ریال و آبان ۱۰۴۲ میلیارد ریال و آذر ۱۲۴۵ میلیارد ریال شد و۹ ماهه ۸۹۸۳ میلیارد ریال فروش زد و مدت مشابه قبل ۶۰۹۰میلیارد ریال بود

غمینو

#غمینو ابان بهتر شد
در مهر با کمی افت ۶۶۲ میلیارد ریال شد و آبان ۷۸۴ میلیارد ریال و آذر ۷۲۱ میلیارد ریال شده است
۹ماهه ۵۷۲۳ میلیارد ریال بود و مشابه سال قبل این عدد ۲۸۴۰ میلیارد ریال بوده است

شپاکسا

به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی #شپاکسا حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ تعلیق می گردد.

تکمبا

#تکمبا هم مهر و آبان بهتر بود و مهر ۳۱۷ میلیارد ریال و آبان ۵۹۷ میلیارد فروش داشت
سهم در اذر ۵۴۴ میلیارد ریال بوده است
۹ ماهه به۳۴۳۸ میلیارد ریال رسیده است
مدت مشابه قبل این عدد ۲۶۳۹ میلیارد ریال بود

فخاس

#فخاس در آذر ۱۳۳۲۰ و آبان ۱۲۱۶۹ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۴۶,۲۳۳,۵۲۳ ریال شد
مهر ۱۰۱۲۰ و نرخ ۱۴۸,۷۱۶,۸۵۰ ریال شد
۹ ماهه ۹۳۸۲۶ میلیارد ریال بوده و نزدیک مدت مشابه قبل بود که ۷۷۱۳۲ میلیاردریال بود

وسینا

شفاف_سازی
#وسینا

📌برگزاري مزايده

فروش ملک تجاری / اداری نیاوران واقع در تهران خیابان پاسداران تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۱۰/۱۱

سخوز

#سخوز آبان و آذر خوبی داشت
مهر با کمی افت ۱۶۶۳ میلیارد ریال و ابان ۲۲۶۱ میلیارد ریال شد
در آذر با فروش ۲۱۴۰ میلیارد ریالی مواجه بود و جمعا ۹ ماهه ۱۳۸۴۹ میلیارد ریال فروش داشته است . مدت مشابه سال قبل ۹۴۳۰ میلیارد ریال بوده

بگیلان

#بگیلان در آذر با فروش ۶۹۰ میلیارد ریالی به عدد ۲۰۲۳ میلیارد ریالی رسیده است

لخزر

#لخزر پاییز خوبی داشت
در ۳ماهه سوم در مهر ۱۱۷۰ میلیارد ریال و ابان هم با رشد ۱۵۴۷ میلیارد ریال و اذر ۱۵۶۷ میلیارد ریال فروش داشته
۹ ماهه به ۱۱۸۷۲ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه قبل ۸۷۶۴ میلیارد ریال بود

قاسم

#قاسم رو به بهبود است سهم
در مهر به ۹۴۵۷ میلیارد ریال و ابان به ۱۰۲۵۱ میلیارد ریالی و آذر ۱۰۱۰۱ میلیارد ریالی در فروش رسیده است ۹ ماهه ۸۰۲۳۷ میلیارد ریال درامد داشت کل عدد سال قبل ۶۴۷۸۸ میلیارد ریال بوده است

وصندوق

#وصندوق در آذر ۳۱۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا آبان ۴۱,۸۷۸,۴۸۴ میلیون ریال سود مجمع دارد .

کهمدا

افزایش سرمایه ۱۶۰ درصدی #کهمدا از محل سود انباشته مورد تائید حسابرس قرار گرفت.

کفپارس

#کفپارس سال مالی را در آذربا فروش ۴۶۱ میلیارد ریالی آغاز کرد
در ۳ماهه سوم با کمی افت ۲۴۶ میلیارد ریال بود و ابان به ۳۰۹ میلیارد ریال رسیده است .
۱۲ ماهه ۳۲۹۴ میلیارد ریال فروش داشته است که مدت مشابه ۲۵۶۴ میلیارد ریال بود

رمپنا

#رمپنا در آذر با فروش ۵۳۲۳ میلیارد ریالی به عدد درامد ۸۵۳۷۳ میلیارد ریالی رسیده است و کل درامد شرکت در سال قبل ۲۰۲۳۷۱ میلیارد ریال بود

دامین

افزایش_سرمایه
#دامین

📌آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت داروسازي امين

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-121 مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۳,۹۲۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱۵۸۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

سیستم

#سیستم در درامد خود در ابان ۶۳۸ میلیارد ریال و اذر با رشد ۷۶۴ میلیارد ریال فروش داشت و جمع فروش ۹ ماهه به ۴۷۵۹ میلیارد ریال رسیده است .کل سال قبل ۴۳۶۰ میلیارد ریال است

ولصنم

#ولصنم در آذر با فروش ۱۶۴ میلیارد ریالی به عدد و درامد ۱۶۳۵ میلیارد ریالی رسیده است ۱۲ماهه عدد فروش ثبت شد

خچرخش

#خچرخش
درمهر ۱۲۸۴ میلیارد ریال و آبان ۱۲۴۲ میلیارد ریال و آذر به فروش ۱۲۴۵ میلیارد ریالی رسیده بود و۹ ماهه ۱۰۱۲۲ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل این عدد ۴۷۵۳ میلیارد ریال بود

خوساز

#خوساز در آذر با رشد ۳۹۳۶ میلیارد ریال ، ابان ۳۳۹۱ ، مهر ۲۸۲۴ و شهریور ۲۶۹۳ میلیارد ریال بود و در ۹ ماهه ۲۳۳۲۹ میلیارد ریال فروش داشت مشابه سال قبل ۱۰۸۹۰ میلیارد ریال بود .

فروس

#فروس مهر خوبی زد ولی آبان و اذر افت کرد
در مهر به ۱۰۲۹ میلیارد ریال رسیده و ابان ۸۷۸ میلیارد ریال و آذر ۸۹۸ میلیارد ریال شده و ۹ ماهه ۷۲۳۳ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل ۷۵۸۳ میلیارد ریال بود
– از دلایل اصلی افزایش مقدار تولید و متعاقباً افزایش مقدار و مبلغ فروش در ماه جاری در مقایسه با میانگین ۹ ماهه ابتدای سال جاری ، بعلت رفع نقص فنی و تعمیر ترانس برق کوره بوده که قبلاً از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی گردیده بود.

شدوص

#شدوص ابان و اذر بهتری نسبت به مهر داشت
تیر ۱۰۳۹ میلیارد ریال فروش داشت در مرداد این عدد ۸۷۰ میلیارد ریال شده و کاهش یافت و شهریور هم ۸۷۷ میلیارد ریالی بود
در مهر با کمی افت ۷۴۹ میلیارد ریال شد و ابان با رشد به ۹۰۱ میلیارد ریال رسید و اذر به ۱۰۲۳ میلیارد ریال رسید
۹ ماهه ۸۶۰۰ میلیارد ریال فروش زد و مدت مشابه سال قبل این عدد ۶۰۷۳ میلیارد ریال بود

شلعاب

#شلعاب در آذر با فروش ۲۲۸ میلیارد ریالی مواجه شد و ابان با عدد ۲۱۷ میلیارد ریالی مواجه بود و ۹ ماهه به ۱۸۸۰ میلیارد ریال فروش رسیده است مدت مشابه قبل ۸۱۵ میلیارد ریال بود

وبوعلی

#وبوعلی در آذر ۱۸۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا آذر ۱,۶۱۶,۲۶۷ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

خاذین

#خاذین با عنایت به دریافت قرارداد فی مابین شرکت سایپا آذین و شرکت سازه گستر سایپا و زامیاد مبنی بر افزایش قیمت فروش مجموعه صندلی خودرو x131 از ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ۳۷٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال و مجموعه صندلی خودرو پادرا پلاس از ۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال به ۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال به اطلاع میرساند تاثیر تغییر نرخ فروش بر فروش ۹ ماهه ۱۴۰۱ جمعا مبلغ ۹٫۰۲۶ میلیون ریال بوده که کمتر از یک درصد می باشد و تاثیر آن بر سود و زیان به همان نسبت است. لازم به ذکر است قرارداد فوق الذکر مربوط به کل سال مالی ۱۴۰۱ می باشد.

خاور

گزارش ماهانه خاص خاور هم رسید
#خاور پاییز متفاوتی دارد
سهم در آذر ۵۰۰۸۲ و ابان ۴۰۶۳۷ ، مهر ۳۵۷۴۴ و شهریور ۴۷۸۱۷ میلیارد ریال فروش داشته است و جمع فروش ۹ ماهه ۲۴۰۵۶۳ میلیارد ریال شده است .مدت مشابه قبل ۵۵۰۴۹ میلیارد ریال بود .

سفانو

#سفانو ابان و اذر بسیار خوبی داشت آبان ۱۲۲۵ میلیارد ریال و اذر ۱۲۶۷ میلیارد ریال فروش زد
سهم مهر ۶۳۸ میلیارد ریال فروش و درامد داشت
در۹ماهه ۷۱۲۳ میلیارد ریال شده و مدت مشابه قبل ۳۶۳۶ میلیارد ریال بود

زپارس

#زپارس مهر خاصی نداشت و ۱۸۴ میلیارد ریال فروش داشت ولی ابان کمی بهترشد و ۲۲۳ میلیارد ریال درامد داشت و آذر به ۲۷۴ میلیارد ریال رسیده است
حالا ۱۲ ماهه ۵۱۱۲ میلیارد ریال فروش داشته است.مدت مشابه ۲۵۳۶ میلیارد ریال بود

کگل

#کگل در گزارش تلفیقی ۶ ماهه به سود ۶۰۸ ریالی با سرمایه ۲۰۰ هزار میلیارد ریالی رسیده است در سود اصلی این عدد ۱۸۶ ریال بود

 

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

زگلدشت زگلدشت  زگلدشت  زگلدشت زگلدشت زگلدشت زگلدشت زگلدشت زگلدشت زگلدشت زگلدشت 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *