خبهمن

کيا مهستان از زیرمجموعه های #خبهمن در ۳ماهه منتهی به آذر به سود فروش سرمایه گذاری های ۵۰۸ میلیارد ریالی رسیده و ۱۰۶,۷۴۶ میلیون ریال سود محقق کرده است

شپاس

#شپاس آذر کمی افت کرد و ۸۸۵۹ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ صادراتی ۱۲۹,۹۵۶,۰۱۴ ریال بود
در مهر کمی کاهشی شد و فروش ۱۰۹۶۷ میلیارد ریالی رسید و ابان با رشد ۱۴۶۷۸ میلیارد ریال شد
در تابستان سهم در تیر ۱۰۸۰۱ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۰۹,۷۹۴,۸۳۹ ریال بود
در مرداد ۱۱۴۶۳ میلیارد ریال فروش داشت و شهریور ۱۴۷۸۸ میلیارد ریال بود
در مهر نرخ ۹۹,۹۲۰,۹۳۲ ریال شده بود و ابان ۱۱۰,۵۷۵,۵۴۳ ریال
۹ ماهه به عدد ۹۲۸۶۷ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل ۵۵۵۳۰ میلیارد ریال بود

فمراد

#فمراد در آذر ۲۹۶ میلیارد ریال ، ابان ۲۵۲ ، مهر ۳۵۹ و شهریور با فروش ۴۵۵ میلیارد ریالی مواجه بود و به جمع ۹ ماهه ۲۵۰۹ میلیارد ریالی رسیده است

ساروم

#ساروم در آذر ۶۸۰ میلیارد ریال و آبان با فروش ۸۷۹ میلیارد ریالی به عدد ۷۹۴۴ میلیارد ریالی رسیده و ۹ ماهه ۶۴۴۹ میلیارد ریال رسیده است .

دکپسول

#دکپسول خطی پیش می رود
در مهر این عدد ۴۶۸ میلیارد ریال بوده و خطی پیش می رود و ابان ۴۶۹ میلیارد ریال بوده و آذر هم ۴۶۷ میلیارد ریال شده است
۹ ماهه ۴۲۸۷ میلیارد ریال بود
مدت مشابه قبل ۲۶۰۸ میلیارد ریال بوده است

فاما

#فاما در مهر ابان جالب بود و هردو ماه با درامد جالب ۱۲۰۰ میلیارد ریالی مواجه بود در آذر این عدد ۱۴۸۵ میلیارد ریال شده و رشد کرد
۹ ماهه ۹۵۵۱ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبل ۶۰۵۶ این عدد میلیارد ریال بود.

شگل

#شگل در ۳ماهه آخر سال مالی را خوب تمام کرد
در مهر ۱۶۳۹ و ابان ۱۳۱۹ و آذر ۱۴۹۵ میلیارد ریال فروش داشت
۱۲ ماهه به عدد ۱۱۱۴۴ میلیارد ریال رسیده است . مدت مشابه قبل ۱۱۲۰۶ میلیارد ریال بوده

دلقما

فروش #دلقما در آذر بهتر شد
در ۳ماهه سوم در مهر ۷۰۲ میلیارد ریال و ابان با رشد ۸۵۵ میلیارد ریال و اذر ۱۰۰۴ میلیارد ریال بود و ۹ ماهه ۵۱۴۹ میلیارد ریال فروش داشت و رشد خوبی کرده چرا که ۱۷۵۶ میلیارد ریال فروش مشابه قبل است

تفارس

#تفارس در آذر با فروش و درامد ۷۸ میلیارد ریالی مواجه بوده است و ۹ماهه ۱۰۱ میلیارد ریال درامد داشت

پخش

#پخش البرز روندی صعودی نسبی در درامد داشته
سهم در تیر ۱۱۱۷۳ میلیارد ریال بود
در مرداد به ۱۰۲۶۰ میلیارد ریال رسیده و شهریور ۱۱۷۵۹ میلیارد ریال بوده
در ۳ماهه سوم در مهر به ۱۱۲۷۵ میلیارد ریال و ابان ۱۶۹۶۹ میلیارد ریال و آذر ۱۷۴۳۵ میلیارد ریال رسیده و ۹ ماهه ۱۰۱۱۲۱ میلیارد ریال شد. کل سال قبل شرکت ۷۷۹۳۹ میلیارد ریال بوده است

کابگن

#کابگن پیرو تعلیق نماد معاملاتی، موضوع بند ۷ ماده ۱۳مکرر۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند؛ با توجه به عدم رفع ابهام، تعلیق نماد معاملاتی به استناد تبصره ۱ماده مذکور حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ادامه می یابد.

قچار

#قچار در آذر با فروش ۲۰۰۲ میلیارد ریالی به عدد فروش ۶۹۹۴ میلیارد ریالی رسیده است

کترام

#کترام در مهر ۲۵۹ میلیارد ریال و آبان ۳۰۶ میلیارد و آذر ۳۳۳ میلیارد ریال فروش داشت و۹ ماهه به ۲۴۹۰ میلیارد ریال رسید

جم_پیلن

#جم_پیلن مرداد خوبی داشت ولی شهریور و مهر و آبان و اذر کاهشی شد …
شهریور ۶۱۹۴ میلیارد ریال و مهر ۶۵۱۳ میلیارد ریال فروش داشته است
در ابان با افت به ۵۹۴۸ میلیارد ریالی رسیده است و آذر ۵۶۶۵ میلیارد ریال بود
۹ ماهه ۶۵۴۴۷ میلیارد ریال فروش داشته و نسبت به مدت مشابه قبل که۷۱۳۲۱ میلیارد ریال بود افت داشت

چافست

#چافست در آذر با فروش ۱۲۲ میلیارد ریالی به عدد ۲۸۴ میلیارد ریالی در ۳ ماهه رسیده است

سبزوا

بنيان بتن سبزوار از زیرمجموعه های #سبزوا در ۶ ماهه به سود ۵۳ میلیارد ریالی رسیده است

غچین

#غچین در گزارش آذر به فروش ۵۷۶ میلیارد ریالی رسیده است و ۶ ماهه به فروش ۳۱۲۷ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل ۲۲۲۳ میلیارد ریال بود

کاسپین

#کاسپین در آذر کمی رشد کرد
در مهر به عدد ۱۱۲۱ میلیارد ریالی رسید و ابان ۹۵۱ میلیارد ریال بود در آذر این عدد ۱۰۱۰ میلیارد ریال شد
۹ ماهه ۸۹۵۷ میلیارد ریال بود
سال قبل ۹ ماهه ۶۴۱۶ میلیارد ریال فروش داشت

فالوم

#فالوم در آذر ۳۴۰ و آبان ۷۶۷ میلیارد ریال فروش داشت و ۹ ماهه به ۳۵۰۶ میلیارد ریال رسیده است

بپیوند

#بپیوند در آذر ۳۵۸ میلیارد ریال درامد داشت ۳۳۲۰ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه به ۲۶۱۴ میلیارد ریال رسید

دسانکو

#دسانکو آذر کمی کاهشی بود
در تیر کمی متفاوت ظاهر شد و۴۷۹ میلیارد ریال بوده است و مرداد ۶۰۳ میلیارد ریال و شهریور ۵۰۱ میلیارد ریال بود .
در مهر به ۴۵۱ میلیارد ریال رسید و و ابان ۴۰۴ میلیارد ریال و آذر ۳۰۲ میلیارد ریال شده
۱۲ ماهه به ۴۴۲۵ میلیارد ریال رسیده است.

غدام

#غدام در شهریور ۸۴ و مهر ۱۱۱ و ابان ۱۶۸ میلیارد ریال میلیارد ریال فروش داشته
در آذر در اخرین ماه سال مالی به فروش ۲۰۰ میلیارد ریالی رسیده است ۱۲ماهه به فروش ۱۳۷۲ میلیارد ریالی رسیده است

شپترو

#شپترو در آبان کمی بهتر بود ولی اذر افت کرد
در مهر به ۷۳۴ میلیارد ریال رسیده و نرخ ۳۰۴,۲۱۸,۹۷۵ ریال بود در آبان این عدد ۸۸۸ میلیارد ریال شد و نرخ ۲۵۶,۸۱۸,۰۵۱ ریال است
در اذر ۶۱۵ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۲۹۰,۹۷۱,۹۴۵ ریال بود و رشد کرده است
۹ ماهه ۸۲۵۹ میلیارد ریال فروش داشته مدت مشابه قبل ۷۲۵۷ میلیارد ریال بوده است

حرهشا

#حرهشا احتراماً به استحضار می رساند, با عنایت به متمم قرارداد شماره ۱۴۰۹-۱۴۰۰مورخ ۲۶/۰۳/۱۴۰۱ فیمابین و مذاکرات متعدد ، شرکت رهشاد سپاهان نسبت به تهیه ناوگان حمل مورد نیاز جهت توزیع کالای این شرکت تا این تاریخ اقدام ننموده است, لذا ضمن اعلام فسخ قرارداد فیمابین اعلام میدارد هزینه استفاده از ناوگان این شرکت توسط رهشاد سپاهان از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا این تاریخ مبلغ ۱۰,۹۳۴,۹۸۹,۰۰۰ ريال بوده که خواهشمند است ظرف مدت مقرر نسبت به پرداخت مبلغ مذکور یا تسویه حساب از طریق تهاتر حساب اقدام لازم را مبذول فرمایید.

فاذر

#فاذر قرارداد فوق تاکنون امضا نگرديده و شروع آن منوط به تحويل ضمانتنامه هاي حسن انجام تعهدات و پيش پرداخت به کارفرما و اخذ مبلغ پيش دريافت مي باشد.لذا افشاي اطلاعات فوق از گروه الف به گروه ب اصلاح مي گردد.

وصندوق

خدمات گستر صبا انرژي از زیرمجموعه های #وصندوق در ۳ماهه اخیر به سود ۶,۳۸۲,۲۸۶ میلیون ریالی رسیده است

کزغال

#کزغال
در مهر به ۲۰۴۴ میلیارد ریال رسید و نرخ ۳۷,۳۱۹,۴۹۱ ریال بوده و رشد کرد
در آبان هم ۲۰۸۳ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۳۸,۲۹۳,۰۴۶ ربال بود در اذر فروش به ۲۰۰۵ میلیارد ریال رسید و ۳۹,۳۱۳,۷۲۵ ریال نرخ بوده است .
۹ ماهه ۱۸۶۴۳ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل ۱۰۳۲۷ میلیارد ریال بود

فجهان

#فجهان در روند ابان کاهشی بود ولی اذر صعودی شد و به فروش ۱۳۶۷۸ میلیارد ریالی رسیده است
سهم در مهر ۸۱۷۶ میلیارد ریال شده و کاهشی بوده است و ابان هم ۵۷۶۷ میلیارد ریال بود
سهم در ۹ماهه ۸۴۱۲۴ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه سال قبل این عدد ۷۳۸۳۹ میلیارد ریال بود

ولشرق

#ولشرق در آذر ۱۰۷ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۲ماهه ۷۸۵ میلیارد ریال فروش داشته است

قنیشا

#قنیشا در آذر با فروش ۶۴۲ میلیارد ریالی به عدد ۹۸۸ میلیارد ریالی رسیده است

شگل

#شگل به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ تعلیق می گردد.

حپارسا

#حپارسا پيرو نامه شماره ۱۶۲۱ص۱۴۰۱ مورخ ۰۳/۰۴/۱۴۰۱ درخصوص اعلام افزايش نرخ كرايه حمل شركت ملي پخش به استحضار ميرساند براساس محاسبات انجام شده درآمدهاي عملياتي شركت تا پايان شهريور ماه ۱۴۰۲ از مبلغ ۷٫۷۳۰٫۰۰۰ ميليون ريال (آخرين پيش بيني اعلام شده) به مبلغ ۸٫۳۸۲٫۰۰۰ ميليون ريال (حدود ۸ درصد) افزايش خواهد يافت. همچنين بهاي تمام شده شركت بدون هيچ تغييري براساس آخرين پيش بيني مبلغ ۴٫۹۵۶٫۰۰۰ ريال خواهد گرديد كه در نتيجه سود ناخالص شركت از مبلغ ۲٫۷۷۴٫۰۰۰ ميليون ريال به مبلغ ۳٫۴۲۶٫۰۰۰ ميليون ريال (حدود ۲۳ درصد) افزايش خواهد يافت

فاما

#فاما به افزایش سرمایه می رود
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-01A-161 مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس کيلومتر ۱۷ بزرگراه شهيد لشگري(جاده مخصوص کرج)-خيابان۶۴ – پلاک ۲ – شرکت صنعتي آما برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

کگل

#کگل به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، طی نامه شماره ۹۶۸۱۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت ۲۰ روز را به شرکت تاکید نمود
با توجه به نامه واصله از شرکت مهلت مذکور به مدت ۱۰ روز دیگر تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ تمدید می گردد.

حاسا

#حاسا در آذر با درامد ۴۴۰ میلیارد ریالی به عدد ۳۸۶۴ ریالی رسیده است و کل سال قبل عدد فروش ۴۸۹۷ میلیارد ریال بود

سبزوا

#سبزوا در آذر با فروش ۲۱۹ میلیارد ریالی به عدد ۳ ماهه ۶۷۲ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه سال قبل ۵۰۸ میلیارد ریال بود

وسپهر

وبصادر

#وبصادر #وسپهر شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات (سهامی عام) در نظر دارد تعداد ۱۲٫۵۲۹٫۲۷۵٫۳۲۱ سهم معادل ۷٫۱۵ درصد سهام بانک صادرات (وبصادر) را به فروش برساند

 

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *