اعتلا

اعتلا در فروردین ۲۶۵ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

شصدف

#شصدف در فروردین ۱۵۰۸ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ صادراتی فروش ۳۲۲,۶۳۳,۶۲۵ ریال بود
در اسفند ۱۹۲۸ میلیارد ریال بوده است

حگهر

#حگهر در فروردین ۲۹۹۱ میلیارد ریال درامد و فروش داشته است

بشهاب

#بشهاب در فروردین با فروش ۱۱۰ میلیارد ریالی مواجه بوده و مدت مشابه این عدد ۴۰ میلیارد ریال بوده است

ختور

#ختور در اسفند خوب بود و بالای ۲۵۰ میلیارد تومان فروش داشت در فروردین این عدد ۵۸۷ میلیارد ریال بود

ودی

📌نتایج حاصل از شرکت در مناقصه خرید خدمت بیمه درمان تکمیلی بنیاد شهید و امور ایثارگران #ودی

احراز رتبه اول در مناقصه عمومي دو مرحله اي با موضوع خريد خدمت بيمه جامع درمان معزز ایثارگران

غپینو

داروئي آرايشي و بهداشتي مينو از زیرمجموعه های #غپینو در ۱۲ماهه به سود ۲۰۶ میلیارد ریالی رسیده است

کنور

#کنور در فروردین با فروش ۱۱۹۸ میلیارد ریالی مواجه بود و مدت مشابه قبل این عدد ۳۹۸ میلیارد ریال بوده است . نرخ فروش کنسانتره ۳۱,۱۸۱,۴۹۲ ریال است

غدانه

#غدانه در فروردین با فروش ۱۶۰۶ میلیارد ریالی مواجه بود و ۴۸۱۸ میلیارد ریال فروش ۴ ماهه بوده است و ۱۱۵۶ میلیارد ریال فروش مدت مشابه قبل بوده است

لابسا

#لابسا در فروردین با فروش ۷۵۷ میلیارد ریالی مواجه بود و مدت مشابه قبل ۵۳۳ میلیارد ریال بوده است

وسپه

#وسپه در فروردین ۲۳۷۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا فروردین ۵,۰۳۲,۵۲۲ میلیون ریال سود مجمع داشته است

دپارس

#دپارس در فروردین با فروش ۷۴۶ میلیارد ریالی مواجه بود و مدت مشابه قبل ۳۲۳ میلیارد ریال بوده است

شتوکا

#شتوکا در ۱۲ماهه به سود ۱۰۹۲ ریالی رسیده است
در ۹ماهه ۵۴۴ ریال و ۶ماهه ۲۰۳ و ۳ماهه ۹۴ ریال سود محقق کرده بود
۳ماهه ۴۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۵ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه سود عملیاتی ۹۹ و سود خالص ۷۵ میلیارد ریال است
در۹ماهه ۲۷۶ میلیارد ریال و ۲۰۳ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۱۲ماهه سود عملیاتی ۴۹۰ و سود خالص ۴۰۹ میلیارد ریال بوده است

سفانو

#سفانو ۱۲ماهه خوبی داشت و ۱۱۷۸۱ ریال سود محقق کرده است
محاسبات جدول فوق نشان می دهد که از مجموع مبلغ ۵،۴۸۱،۵۷۵ میلیون ریال افزايش مبلغ فروش خالص شرکت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل ، مبلغ ۸۱۲،۶۳۸ میلیون ریال افزایش ناشی از افزایش حجم فروش و مبلغ ۴،۶۶۸،۹۳۷ میلیون ريال افزايش، ناشی از افزايش نرخ فروش می باشد .
در ۹ماهه ۷۶۱۱ ریال و در ۶ماهه ۴۳۱۷ ریال سود به ازای هر سهم دارد در ۶ماهه ۱۸۲۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۱۴۷ میلیارد ریال سود خالص دارد
سهم در۳ماهه ۲۰۵۷ ریال محقق کرده ۱۰۲۸ میلیارد ریال سود خالص و ۸۵۸ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است
در ۹ماهه ۳۳۳۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۷۷۵ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۱۲ماهه سود عملیاتی ۵۴۲۰ و سود خالص ۵۸۵۲ میلیاردریال بود

وکبهمن

#وکبهمن در ۱۲ماهه ۶۱۳ ریال سود محقق کرده است و ۶۱۳۴ میلیارد ریال سود خالص داشته است

سقاین

#سقاین در فروردین با فروش ۳۵۵ میلیارد ریالی تقریبا ۲ برابر مدت مشابه قبل بوده است
فروش داخلي:در دوره مذکور مقدار۱.۱۰۶/۰۴ تن سیمان فله ازنوع تیپ ۴۲۵-۱ و به مبلغ ۵.۲۴۸ میلیون ریال و مقدار۲۱.۱۰۶/۶۰ تن سیمان فله تیپ ۲ و به مبلغ ۹۹.۹۰۳ میلیون ریال و مقدار ۷۱۸/۰۳ تن سیمان فله تیپ ۵ وبه مبلغ ۳.۸۸۷ میلیون ریال و مقدار۹.۷۴۳ تن سیمان پاکتی ازنوع تیپ ۲ و به مبلغ ۶۶.۱۶۷ میلیون ریال و مقدار ۱.۵۲۸ تن سیمان پاکت از نوع تیپ ۵ وبه مبلغ ۱۰.۲۷۱ میلیون ریال و مقدار ۸.۴۸۳ تن سیمان پاکتی تیپ ۳۲۵-۱ و به مبلغ ۵۴.۹۳۸ میلیون ریال از طریق بورس کالا به فروش رسیده است.

شرنگی

#شرنگی در فروردین با فروش ۸۲ میلیارد ریالی کار را آغاز کرده است مدت مشابه این عدد ۵۴ میلیارد ریال بود

رنیک

#رنیک در اولین ماه سال مالی به فروش ۲۵۲۰ میلیارد ریالی رسیده است

کفرا

#کفرا در فروردین با فروش ۴۶۶ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل این عدد ۸۸۶ میلیارد ریال بوده است .

فسرب

#فسرب در فروردین با فروش ۱۳۱ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۱,۳۱۳,۶۷۰,۰۰۰ ریال در شمش روی بوده است

فنوال

#فنوال در فروردین ۴۵۵ میلیاردریال فروش ثبت کرد و نرخ فروش ورق ۱,۱۹۴,۷۳۳ ریال است
فروش داخلي: ۲۳۸،۴۵۰ کیلوگرم فروش داخلی به مبلغ ۳۳۹،۸۱۷ میلیون ریال فروش کارمزدی : ۲۱۱،۶۷۸ کیلوگرم فروش کارمزدی به مبلغ ۸۱،۱۲۴ میلیون ریال

چافست

#چافست فصلی و مقطعی است در بهمن با فروش خوب ۱۲۲۵ میلیارد ریالی مواجه بود و اسفند ۳۸۱ میلیارد ریال و فروردین ۷۵۸ میلیارد ریال شد ۷ ماهه فعلی به عدد ۲۷۰۳ میلیارد ریالی رسیده است

خکمک

#خکمک فروردین را با فروش ۴۱۴ میلیارد ریالی آغاز کرده است و فروش سال قبل آن ۳۰۴ میلیارد ریال بود

دلقما

#دلقما نسبت به مدت مشابه قبل رشد خوبی داشته و ۷۰۰ میلیارد ریال فروش فروردین بوده که مدت مشابه قبل ۱۲۳ میلیارد ریال بود

غپینو

صنايع غذايي مينو فارس از زیرمجموعه های #غپینو در ۱۲ماهه به سود ۲۰۹ میلیارد ریالی رسیده که سال قبل این عدد ۷۴ میلیارد ریال بود

خلنت

#خلنت فروردین با فروش ۲۰ میلیارد ریالی آغاز کرد که کمتر از مدت مشابه قبل است

خکاوه

#خکاوه را باید در ماه های بعد دید در فروردین به فروش ۵۷۵ میلیارد ریالی رسیده است

خکار

#خکار در فروردین با فروش ۲۳۶ میلیارد ریالی همراه بوده که مدت مشابه به عدد ۱۰۰ میلیارد ریال رسیده بود

خفنر

#خفنر در فروردین با فروش ۲۹۱ میلیارد ریالی مواجه بود و باید کمی صبر کرد به فروش نرمال خود برسد

امین

#امین در فروردین با درامد ۷۳۹ میلیارد ریالی مواجه بود و ۶۰۸۴ میلیارد ریال جمع فروش ۷ماهه بوده است

غمهرا

#غمهرا در فروردین ۱۶۴۲ میلیارد ریال فروش داشت و هنوز به اوج اسفند نرسیده که در اسفند ۳۱۴۲ میلیارد ریال فروش داشت

قلرست

#قلرست در فروردین با فروش ۴۹ میلیاردریالی به عدد ۳۷۱ میلیارد ریال رسیده است

دفرا

#دفرا در فروردین امسال شبیه سال قبل بود و ۴۱۵ میلیارد ریال فروش داشت

وتوکا

#وتوکا در فروردین با سود فروش سرمایه گذاری ۱۹۸ میلیارد ریالی مواجه بود

شگل

#شگل بهمن با رشد ۱۷۰۴ میلیارد ریال و اسفند ۱۶۵۴ میلیارد ریال فروش داشته در فروردین با کمی کاهش این عدد ۶۶۷ میلیارد ریال شده است ۴ ماهه به ۵۴۳۰ میلیارد ریال رسیده است

کسعدی

#کسعدی فروردین را با فروش ۱۷۱ میلیارد ریالی آغاز کرده است

وهور

#وهور در فروردین ۵۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

کفپارس

#کفپارس در فروردین با فروش ۱۴۴ میلیارد ریالی مواجه بود و جمعا ۴ماهه به ۹۳۵ میلیارد ریال فروش رسیده است که مشابه و نزدیک به اعداد سال قبل است

کلوند

#کلوند هم نصف اسفند فروش داشت و به عدد ۴۸۷ میلیارد ریالی در فروردین رسیده است

گکوثر

#گکوثر در فروردین ۱۴۰۲ در فصل مسافرت ها دست به کار بزرگی زد و ۲۳۴ میلیارد ریال درامد داشت

تاپکیش

#تاپکیش در فروردین ۹۰۶ میلیارد ریال فروش داشت و ۴ ماهه ۲۹۵۵ میلیارد ریال فروش داشته است

سدشت

#سدشت در دی با رشدبه ۱۰۵۱ میلیارد ریال رسیده و بهمن ۸۴۲ میلیاد ریال و اسفند۱۱۵۹ میلیارد ریال فروش داشت
در فروردین این عدد با افت ۳۲۹ میلیارد ریال شده و ۷ ماهه ۴۸۸۴ میلیارد ریال است مدت مشابه سال قبل ۳۲۷۸ میلیارد ریال بود

وغدیر

زرین پرشیا از زیرمجموعه های #وغدیر تا فروردین ۲۳۲۷۸۱۳ میلیون ریال سود مجمع داشته و در فروردین ۵۳۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

کمنگنز

#کمنگنز در فروردین ۳۰۳ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۳۴,۵۱۴,۵۰۰ ریال بوده است
از آنجايي که آنالیز کیفي محصول فروش رفته مربوط به ماه مورد گزارش، در ماه بعد توسط خريداران گزارش مي گردد، فروش در فروردین ماه بصورت تقريبي درج شده است. با توجه به اینکه گزارش فروش ماهانه مربوط به فروردین ماه شرکت فولاد خوزستان در کدال درج نشده است، نرخ فروش بر اساس ماه گذشته محاسبه شده است و همچنین علت کاهش نرخ فروش ناشی از نسبت های فروش و کاهش فروش سنگ منگنز پر عیار به سبب کاهش تقاضا در ابتدای سال در محصولات فولادی بوده است .

کپشیر

#کپشیر در فروردین با فروش ۵۱۵ میلیارد ریالی مواجه بوده و مدت مشابه قبل ۲۲۲ میلیارد ریال بود

سخزر

#سخزر در فروردین با فروش ۳۱۱ میلیارد ریالی مواجه بود که از مدت مشابه سال قبل کمتر است

دسانکو

#دسانکو در فروردین۵۰۳ ، اسفند ۶۰۰ ، بهمن ۶۳۰ و دی با فروش ۸۰۳ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۲۵۳۷ میلیارد ریالی در ۴ ماهه رسیده است

وصنا

#وصنا در ۳ماهه به سود ۳۶ ریالی رسیده است و ۲۹۰,۴۶۴ میلیون ریال سود خالص داشت و باید ۱۲ماهه را دید

دالبر

#دالبر در فروردین با فروش ۱۰۰۴ میلیارد ریالی مواجه بود و کمی از مدت مشابه سال قبل کمتر بود

ساروم

#ساروم سال مالی را با فروش ۱۳۷۰ میلیارد ریالی آغاز کرده است

غزر

#غزر در فروردین عدد خوبی در فروش داشت و ۴۸۱۱ میلیارد ریال فروش داشت

سبهان

#سبهان در فروردین با فروش ۷۱۲ میلیارد ریالی مواجه بود و مدت مشابه قبل ۳۹۳ میلیارد ریال است

غدیس

#غدیس معمولا در ۶ماهه اول بهتر است در فروردین با فروش ۲۳۲۷ میلیارد ریالی آغاز کرده است

قرن

#قرن در فروردین با فروش ۲۳۶۴ میلیارد ریالی مواجه بود و تقریبا ۲ برابر مدت مشابه سال قبل فروش داشت . اسفند ۳۷۳۱ میلیارد ریال فروش داشت

سیتا

#سیتا تا فروردین ۱,۱۶۳,۵۵۱ میلیون ریال سود مجمع داشته است

ددانا

#ددانا در فروردین با فروش ۳۸۰۱ میلیارد ریالی مواجه بود و مدت مشابه قبل ۱۵۲۵ میلیارد ریال است

فاراک

#فاراک در فروردین ۲۷۶ میلیارد ریال فروش داشت و ۷ماهه ۱۱۳۱۹ میلیارد ریال بوده است
اعدد درج شده در ستون اصلاحات مربوط به اصلاح صورت‏حساب‏های گروه‏ محصول تجهیزات سرچاهی و تولیدات آهنگری و همچنین پروژه‏های درصد پیشرفت‏کاری اسفند ماه ۱۴۰۱ می‏باشد.

زفکا

#زفکا اسفند ۹۴۶ میلیارد ریال و فروردین این عدد ۱۰۴۰ میلیارد ریال بوده است

سبجنو

#سبجنو در فروردین با فروش ۶۷۳ میلیارد ریالی مواجه بوده است و مدت مشابه سال قبل ۴۴۴ میلیارد ریال شده بود

سدور

#سدور جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان مطهري بعد از تقاطع خيابان قائم مقام فراهاني پلاک۳۳۴ سالن اجتماعات شرکت بين المللي بازرسي کالاي تجاري (IGI) برگزار ميگردد حضور بهم رسانند. برگزار میگردد

کاسپین

#کاسپین در فروردین با فروش ۱۰۷۰ میلیارد ریالی مواجه بود و مدت مشابه قبل ۷۶۰ میلیارد ریال بوده است

والبر

#والبر در فروردین ۵۰۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

دکپسول

#دکپسول جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران ،کيلومتر ۱۸ اتوبان تهران کرج ،خيابان داروپخش،سالن آمفي تئاتر شرکت کارخانجات داروپخش. برگزار میگردد

سخوز

#سخوز در فروردین ۱۷۲۴ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۱۳۹۳ میلیارد ریال بوده است در اسفند این عدد ۲۰۱۸ میلیارد ریال.

شاملا

#شاملا در فروردین با ۹۵۲ میلیارد ریال فروش داشت که مدت مشابه قبل ۱۹۷ میلیارد ریال بود . فروش اسفند ۸۳۶ میلیارد ریال بود که نشان میدهد فروردین خوبی داشته است

پی پاد

#پی_پاد پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر آخرين وضعيت مالي و عملياتي شرکت به استحضار می رساند رساند از تاريخ عرضه اوليه سهام شرکت پرداخت الکترونيک پاسارگاد با نماد “پي¬پاد” تا مقطع کنوني هيچ گونه تغييرات با آثار با اهميت در وضعيت مالي يا عملکرد شرکت رخ نداده است

خکاوه

افزایش نرخ محصولات #خکاوه
نرخ قبلي ۱۲,۸۶۷ ريال
نرخ جديد ۱۴,۵۴۱ ريال
تعیین قیمت جدید محصولات شرکت در گروه کامیونت فوتون صورت پذیرفته

پترول

#پترول پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر صدور راي دادسرا پرونده گچساران به استحضار می رساند در خصوص پرونده مطروحه نزد شعبه ۵ دادسراي ناحيه ۲۲ ، قرار نهايي صادر گرديد که مشتمل بر عدم صلاحيت منع تعقيب و جلب به دادسرا مي باشد که نسبت به اتهامات وارده به مديران پترول قرار منع تعقيب صادر و ابلاغ گرديده است.

وبملت

سرمايه گذاري توسعه معين ملت از زیر مجموعه های #وبملت در فروردین ۱۳۸۲ میلیترد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

جم پیلن

#جم_پیلن در فروردین ۵۶۱۲ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ فروش ۴۰۹,۸۵۴,۶۱۳ ریال است .

وپارس

#وپارس در فروردین ۱۴۹۲۶ میلیارد ریال درامد تسهیلات اعطایی و ۲۳۳۳۴ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده ها دارد و تراز منفی است

ودی

بیمه #ودی
به استناد ماده ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند به منظور اصلاح اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.
بدیهی است ناشر موظف به اصلاح اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.

دعبید

#دعبید عرضه ۶ هزار میلیارد ریال صکوک مرابحه برای شرکت داروسازی دکتر عبیدی

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام) به مبلغ ۶ هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران در روز شنبه مورخ ١٤٠٢/٢/٩ در نماد “صعبید۶۰۲” عرضه عمومی خواهد شد.

شپاس

#شپاس با هدف افزایش تولید به جهت ذخیره سازی محصول نهایی به میزان ۲۰٫۰۰۰ تن ، تسهیل در عملیات انتقال و بارگیری کشتی در راستای استمرار تولید و بهره مندی از توان داخل کشور

سغرب

#سغرب در فروردین با فروش ۶۱۱ میلیارد ریالی مواجه بود و مدت مشابه قبل همین حوالی فروش داشت

سخزر

#سخزر در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۳۵۷۷ ریالی رسیده است

فخاس

#فخاس در فروردین با فروش ۵۹۰۹ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۲۲۶,۳۷۰,۶۶۲ ریال است .

فملی

#فملی در فروردین با فروش ۶۳۷۲۷ میلیارد ریالی مواجه شده است که نرخ صادراتی ۴,۵۰۵,۴۳۰,۵۰۷ ریال بوده

کتوکا

#کتوکا جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۱:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ در استان اصفهان ،شهر اصفهان به آدرس پل خواجو – ميدان فيض – ساختمان يک اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي استان اصفهان برگزار میگردد

آریا

#آریا با فروش ۲۶۰۰۰ میلیارد ریالی مواجه بود .مدت مشابه سال قبل ۲۰۸۰۴ میلیارد ریال بوده است
۱. افزایش فروش داخلی به دلیل افزایش کف عرضه در بازار بورس کالا می‌باشد. ۲. فروش صادراتی اتیلن به صورت CFR می‌باشد. ۳. واحد اندازه‌گیری گاز سوخت در فرم فوق استاندارد متر مکعب می‌باشد. ۴. طی دوره مالی مورد گزارش، بهای سرویس‌های جانبی دریافتی از شرکت مبین انرژی خلیج فارس بر مبنای نرخ های اعلامی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای سال ۱۴۰۰ و مقادیر مصرف واقعی طبق صورتحساب‌های شرکت مزبور، به صورت علی‌الحساب و ذخیره در حساب‌ها منظور گردیده است. پیگیری از مراجع ذیصلاح جهت اصلاح احتمالی نرخ‌ها در حال انجام می‌باشد. لذا در جدول فوق نرخ‌های سال ۱۳۹۹ برای سال ۱۴۰۱و ۱۴۰۲ اعمال گردیده است.

حریل

#حریل در فروردین با فروش ۵۲۴ میلیارد ریالی مواجه بود

وپارس

#وپارس به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ تعلیق می گردد.

غدام

#غدام در ۳ماهه ۱۹۰ ریال سود محقق کرده است

حتاید

#حتاید در فروردین ۵۳۷ میلیارد ریال فروش و درامد داشته است

بسویچ

#بسویچ
📌به گزارش آوای‌آگاه؛ مجمع عمومی فوق‌العاده نوبت دوم به دلیل به حدالنصاب نرسیدن تعداد سهامداران، تشکیل نشد.

ولشرق

#ولشرق با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-126 مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۸۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

وبوعلی

#وبوعلی در فروردین با ۳۶۹ سود فروش سرمایه گذاری ها مواجه بوده و تا فروردین ۱۰۶,۴۴۹ میلیون ریال سود نقدی داشته است

غشهداب

#غشهداب در فروردین با فروش ۶۰۲ میلیاردریالی مواجه بود و نرخ فروش سس ۵۰۳,۶۴۹,۸۸۳ ریال شده است

خموتور

#خموتور در فروردین ۱۴۳۶ میلیارد ریال فروش داشت ، اسفند ۱۸۰۴ میلیارد ریال بود .

اخابر

#اخابر در فروردین ۸۹۸۹ میلیارد ریال فروش و درامد داشته است

غپینو

#غپینو در فرورودین ۱۴۹۳ میلیارد ریال فروس داشته است و مدت مشابه قبل ۸۴۷ میلیارد ریال بود

دسبحان

#دسبحان در فروردین با فروش ۹۶۵ میلیارد ریالی مواجه بود که مدت مشابه قبل این عدد ۵۰۸ میلیارد ریال بود

وآیند

به استحضار می رساند علی رغم پیگیری های انجام شده ابهامات موجود در وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، برطرف نشده است. لذا تعلیق نماد معاملاتی #وآیند به مدت ۱ ماهه دیگر (تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ) تمدید می گردد.

مدیریت

سرمايه گذاري و خدمات #مديريت صندوق بازنشستگي کشوري در فروردین ۱۸۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشت و تا فروردین به ۱۱۱,۴۸۷ میلیون ریال سود مجمع داشته است

دماوند

#دماوند در فروردین ۱۲۷۱ میلیارد ریال فروش داشته و ۱۰۰۷ میلیارد ریال فروش مدت مشابه بوده است

سباقر

#سباقر در فروردین با فروش ۳۸۳ میلیارد ریالی مواجه بود و ۲۹۳ میلیارد ریال صادرات داشته است

شغدیر

#شغدیر در فروردین فروش ۲۴۸۷ میلیارد ریالی داشت و نرخ ۳۱۴,۶۰۴,۲۴۴ ریال شده است . مدت مشابه سال قبل ۳۳۱۶ میلیارد ریال بوده است

همراه

#همراه در فروردین با فروش ۳۲۶۵۹ میلیارد ریالی مواجه بود و درامد شبیه زمستان را ثبت کرد

حفارس

#حفارس در فروردین با فروش ۶۶۱ میلیارد ریالی مواجه بوده است اسفند به ۷۲۷ میلیارد ریال رسیده بود

بتا سهم

 

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.

کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *