حاسا

حاسا فروردین را با فروش و درامد ۵۹۲ میلیارد ریالی آغاز کرده است

فلوله

#فلوله در فروردین با فروش ۱۳۲۸ میلیارد ریالی مواجه بود و مدت مشابه سال قبل این عدد ۳۵۰ میلیارد ریال شده بود

وبملت

تراز #وبملت در فروردین مثبت بود و ۹۹۷۳۷ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۴۵۵۱۹ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و تراز ماه اول ۴۵۵۱۹ میلیارد ریال مثبت است

توریل

مهم برای #توریل
خدمات توکا کشش از زیرمجموعه های توریل در ۱۲ماهه به سود ۸۲۸ میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه قبل این عدد ۱۳۸ میلیارد ریال بود

وصنا

#وصنا در فروردین ۱۲۹ میلیاردریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا فروردین ۲۹۸,۴۱۵ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

فروژ

#فروژ در فروردین با فروش ۲۱۶۹ میلیارد ریالی مواجه بوده و نرخ فروش ۶۱۹,۶۳۳,۹۵۷ ریال است مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۵۷۶ میلیارد ریال بود

خرینگ

#خرینگ ۱۶۶۶ میلیارد ریال در فروردین فروخت و مدت مشابه قبل آن ۹۳۶ میلیارد ریال بود

حسینا

#حسینا در فروردین ۱۴۴۳ میلیارد ریال درامد کسب کرد . بهمن ۱۳۴۳ میلیارد ریال و اسفند ۱۶۸۳ میلیارد ریال فروش داشت

فغدیر

#فغدیر با فروش ۹۳۲۶ میلیاردریالی همراه بود و نرخ فروش ۱۱۱,۷۸۹,۶۴۹ ریال است . مدت مشابه قبل این عدد ۵۰۷۸ میلیارد ریال بوده

خراسان

#خراسان در فروردین ۵۰۷۰ میلیارد ریال فروش داشت و اوره را با نرخ ۱۳۰,۷۷۳,۱۶۷ ریالی صادر کرده است . نرخ گاز را هم همان ۵۰۰۰ زده است .

دفارا

#دفارا در فروردین با فروش ۱۵۹۴ میلیارد ریالی مواجه بود و فروش مشابه سال قبل ۶۹۲ میلیارد ریال بود

پی پاد

#پی_پاد در فروردین با فروش ۴۰۱۸ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۱۴۵۸۶ میلیارد ریالی رسیده است .
مبالغ درج شده از آخرين اطلاعات مالي شرکت استخراج شده است. با توجه به زمانبر بودن استخراج اطلاعات صورت وضعیت بانک ھا و شاپرک و اپراتورھا،اطلاعات بصورت برآوردي لحاظ گرديده و پس از نھائي شدن در گزارشات آتي افشا خواھد شد. شايان ذکر است بخشي از درآمد شناسايي شده در ماه جاري مربوط به تعديل درآمد ھاي ماھھاي قبل بوده که در نتیجه تايید صورت وضعیتھا لحاظ و اعمال گرديده است. ضمنا سطوح درآمدی ارائه شده در گزارش های ماهانه منطبق بر آخرین طبقه بندی درآمد های ارائه شده در صورت های مالیاصلاح گردیده است.

بکام

#بکام فروش ۱۵۰۰ کیلومتر کابل مسی ،خاکی و هوایی
مبلغ قرارداد ۱,۸۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
طرف قرارداد شرکت مخابرات ایران

غدیس

#غدیس خرید بطر شیشه ۳۰۰ سی سی
طی ۹ مرحله از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲ الی ۱۴۰۲/۰۸
از شرکت #کمینا
مطابق الحاقیه قرارداد شماره ۰۰۱/۴۳۴۰/ف با شرکت شیشه سازی مینا ، تعداد ۳۰٫۰۵۹٫۵۲۰ عدد بطر شیشه ۳۰۰ سی سی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۰۸ دریافت خواهد شد.
مبلغ ۹۰۸ میلیارد ریال

شسینا

#شسینا سال مالی را با فروش ۲۷۲ میلیارد ریالی آغاز کرده است که ۲ برابر مدت مشابه سال قبل است .

خاور

#خاور فروردین را با فروش ۲۲۲۶ میلیارد ریالی آغاز کرده است که در مقایسه با مدت مشابه قبل رشد داشته ولی از ماه های اسفند و بهمن کمتر است باید کمی صبر کرد گزارش ماه های بعد از راه برسد

شکربن

#شکربن در فروردین با فروش ۱۴۴۳ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۳۸۲,۰۰۲,۳۸۲ ریال بوده است

پدرخش

#پدرخش فروردین امسال در حد سال قبل بود و ۴۸ میلیارد ریال فروش داشت

مارون

#مارون در شهریور با فروش ۲۹۸۳۲ میلیارد ریالی مواجه بود و در حد مدت مشابه سال قبل است

کتوکا

#کتوکا در فروردین با فروش ۵۸۸ میلیارد ریالی مواجه بود که از مدت مشابه سال قبل کمتر است
فروش داخلي: ۱-مواد مصرفی پروژه های تأمین و اجرا از محل تولیدات شرکت و مواد خریداری شده می باشد که به آن پروژه ارسال می گردد. ۲- نوسان تغییرات میانگین نرخ فروش قطعات طی ماه های گزارش به علت متغیر بودن وزن های این نوع محصول می باشد. به طوری که هرچقدر وزن محصول بیشتر باشد، نرخ فروش نیز بالاتر می باشد و بالعکس.

سمگا

#سمگا در فروردین ۲۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشت

وصنعت

#وصنعت در فروردین ۳۳۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۳۰۸,۷۰۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

ذوب

#ذوب در فروردین با فروش ۴۵۸۰۵ میلیارد ریال آغاز کرده است و نرخ فروش ۲۲۵,۹۶۶,۵۸۵ ریال بوده است . فروش مدت مشابه قبل ۳۰۶۹۰ میلیارد ریال بود

وپست

#وپست در ۱۲ماهه تلفیقی ۱۴۸۵ ریال و سود اصلی ۱۴۷۵ ریال محقق کرده است .

هرمز

#هرمز در فروردین با فروش ۲۳۱۶۹ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ فروش ۲۰۳,۴۶۳,۴۰۴ ریال بوده است

فباهنر

#فباهنر در فروردین با فروش ۴۰۷۳ میلیاردریالی مواجه بود که مدت مشابه قبل این عدد ۳۲۴۶ میلیارد ریال بود

ونیکی

#ونیکی در فروردین ۹۴۴ میلیاردریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته تا فروردین ۸,۱۱۱,۴۸۰ میلیون ریال سود محقق کرده است

سکرد

#سکرد در دی با فروش ۱۷۱ میلیارد ریالی و بهمن ۲۶۶ میلیارد ریالی مواجه بود اسفند به ۴۹۸ میلیارد ریال و فروردین با رشد ۵۹۱ میلیارد ریال رسید و ۷ ماهه ۲۵۳۰ میلیارد ریال بوده است و مدت مشابه ۲۸۴۳ میلیارد ریال بوده است .

ولساپا

#ولساپا در فروردین با فروش و درامد ۷۳۳ میلیارد ریالی مواجه بود و ۴۵۵ میلیارد ریال هزینه مالی دارد

غصینو

#غصینو در فروردین با فروش ۲۴۰۶ میلیارد ریالی مواجه بوده و مدت مشابه قبل ۱۵۱۵ میلیارد ریال بوده است

شاروم

#شاروم در فروردین ۳۲۹۹ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش ۴۱۲,۹۳۸,۷۵۹ ریال است مدت مشابه قبل این عدد ۴۷۲ میلیارد ریال بوده است

انرژی

#انرژی در سال مالی جدید فروردین را با فروش ۴۳ میلیارد ریالی آغاز کرده است

نوری

#نوری در فروردین با فروش ۸۳۴۶۵ میلیارد ریالی مواجه بوده و نرخ فروش پارازایلن ۳۱۳,۴۰۷,۵۹۷ ریال بوده است مدت مشابه سال قبل ۷۴۰۲۸ میلیارد ریال بود

وبهمن

#وبهمن تا فروردین ۲۱۹۸ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

حتوکا

#حتوکا در فروردین با فروش ۵۱۹ میلیارد ریالی مواجه بود

همراه

سرمايه گذاري توسعه نور دنا از زیرمجموعه های #همراه در فروردین ۱۳۹۹ میلیاردریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته تا فروردین ۶۶۵۸۳۸ میلیون ریال سود محقق کرده است

سشرق

#سشرق در فروردین با فروش ۸۱۲ میلیارد ریالی مواجه بود .
در زمستان با کمی افت ۵۶۹ میلیارد ریال بود و بهمن ۵۷۴ و اسفند با رشد خوب ۹۱۷ میلیارد ریال بوده و ۷ ماهه ۵۱۷۲ میلیارد ریال بوده است مدت مشابه قبل ۳۷۲۷ میلیارد ریال بوده است
در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ مقدار ۱۱۲۴۴۳ تن سیمان به مبلغ ۶۵۵۸۲۰میلیون ریال در بورس کالا فروخته شده است و خارج از بورس شرکت فروشی نداشته است.

سغرب

انعقاد قرارداد مهم #سغرب

موضوع قرارداد ؛حمل حدود ۱۰۰٫۰۰۰ تن کلینکر به مقصد بندر امام خمینی حمل حدود ۲۵۰٫۰۰۰ تن کلینکر به مقصد شلمچه یا خر مشهر حمل حدود ۵۰٫۰۰۰ تن کلینکر به مقصد خسروی یا پرویز خان
طرف قرارداد: شرکت حمل نقل ماهان بار بیستون
مبلغ قرارداد: ۱,۰۲۲,۵۰۰

شمواد

انعقاد قرارداد مهم#شمواد
موضوع قرارداد: تامین نقدینگی مورد نیاز برای خرید ۲۰۰۰تن اکریلو نیتریل
طرف قرارداد: شرکت پلی اکریل ایران

بنیرو

#بنیرو در فروردین با فروش ۳۱۶ میلیارد ریالی مواجه بود و ۵۰% از مدت مشابه سال قبل شرکت بیشتر است

وتوسم

#وتوسم در فروردین ۱۱۴۳ میلیاردریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته تا فروردین ۱,۴۰۰,۱۲۹ میلیون ریال سود محقق کرده است

اوان

انعقاد قرارداد مهم #اوان

موضوع قرارداد: صلح و انتقال بیست‌وپنج- درصد از سهم‌الشرکه موسسه نوا کامکار ماندگار
طرف قرارداد: شرکت گروه گسترش نوآوری دیموند (سهامی خاص) – آقای احسان رزازی – آقای علیرضا جعفری – موسسه نوا کامکار ماندگار .
مبلغ قرارداد: ۷۰,۰۰۰ میلیون ریال

حکشتی

#حکشتی ثبت افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی ج.ا.ا از مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰میلیون ریال به مبلغ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال

فجام

#فجام فروردین را با فروش ۵۹ میلیارد ریالی آغاز کرده است که در حد مدت مشابه سال قبل است

شملی

#شملی تازه وارد بازار در فروردین با فروش ۴۳۲ میلیارد ریالی به عدد ۳۱۷۲ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۱۹۰ میلیارد ریال بود

رانفور

#رانفور در فروردین با فروش ۳۳۴۴ میلیارد ریالی آغاز کرده است

وبصادر

تراز #وبصادر در فروردین ۴۲۳۹۳ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۳۰۰۴۲ میلیارد ریال سود پرده بوده است

شپترو

#شپترو در فروردین با فروش ۸۱۹ میلیارد ریال آغاز کرده و نرخ فروش ۳۴۹,۱۸۵,۹۸۶ ریال است

خزر

#خزر در فروردین با فروش ۲۹۶ میلیارد ریالی مواجه بوده است مدت مشابه قبل ۲۰۵ میلیارد ریال بوده است

وبشهر

#وبشهر در فروردین ۷۵ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

وبملت

گروه مالي ملت از زیرمجموعه های #وبملت در ۱۲ماهه به سود جالب توجه ۴۱۲۱۷ میلیارد ریالی رسیده است

پیزد

#پیزد در فروردین با فروش ۱۳۶۹ میلیارد ریالی مواجه بوده و مدت مشابه سال قبل ۱۱۰۵ میلیارد ریال بود

سبزوا

#سبزوا در فروردین با فروش ۲۶۳ میلیارد ریالی مواجه بود و ۷ماهه به عدد ۱۷۲۲ میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه قبل ۱۱۸۹ میلیارد ریال بود

حپترو

#حپترو در فروردین با فروش ۱۵۸ میلیارد ریالی مواجه بود و سال مالی را با این عدد آغاز کرد

غپاک

#غپاک در فروردین با فروش ودرامد ۳۵۰۵ میلیارد ریالی آغاز کرد و مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۹۲۹ میلیارد ریال بود

وامید

#وامید در فروردین ۵۸۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا فروردین سود خاصی محقق نشده است

کاوه

#کاوه در فروردین با فروش ۳۲۳۱۳ میلیارد ریالی آغاز کرده و نرخ صادرات ۲۰۷,۶۳۳,۰۷۴ ریال بود . مدت مشابه سال قبل شرکت ۲۲۹۷۹ میلیارد ریال بود

توریل

#توریل فروردین را با فروش ۲۱۳۶ میلیارد ریال آغاز کرده است

فروی

#فروی سال مالی را با فروش ۳۱۱ میلیارد ریالی آغاز کرده است .

قاسم

#قاسم در فروردین با فروش ۵۷۱۳ میلیارد ریال کار خود را آغاز کرد

غپاذر

#غپاذر در فروردین با فروش ۱۹۶۹ میلیارد ریالی مواجه بود و مدت مشابه سال قبل ۹۶۶ میلیارد ریال بود

دجابر

#دجابر در فروردین با فروش ۱۱۱۶ میلیارد ریالی مواجه بود و مدت مشابه سال قبل ۱۹۵ میلیارد ریال بود

دیران

#دیران در فروردین با فروش ۲۸۵ میلیارد ریالی به عدد ۴ماهه ۱۳۴۶ میلیارد ریالی رسیده است

بترانس

#بترانس در فروردین به فروش ۱۰۵۷ میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه قبل ۵۳۸ میلیارد ریال بود

فروسیل

#فروسیل در فروردین با فروش ۵۶۶ میلیاردریالی مواجه بود و مدت مشابه قبل این عدد ۴۶۲ میلیارد ریال بود

بالبر

فروش #بالبر در فروردین ۱۰۲۰ میلیارد ریال بود
سهم در آبان ۴۹۹ و آذر ۱۱۳۲ میلیارد ریال بود و دی به ۳۷۳ میلیارد ریال رسید
در بهمن این عدد ۱۵۸۶ میلیارد ریال شد و رشد کرد و اسفند ۳۷۹ میلیارد ریال بود
در۷ ماهه ۶۶۳۹ میلیارد ریال فروش داشته است
مدت مشابه سال قبل این عدد ۶۰۵۵ میلیارد ریال بود

خاهن

#خاهن در فروردین با فروش ۱۲۹۵ میلیارد ریالی آغاز کرده است و مدت مشابه سال قبل این عدد ۸۴۴ میلیارد ریال بود

فایرا

#فایرا در فروردین با فروش ۸۸۴۵ میلیارد ریالی مواجه بود و مدت مشابه قبل این عدد ۵۸۳۴ میلیارد ریال بود

تفارس

#تفارس در اولین ماه سال مالی به عدد ۱۲۱ میلیارد ریالی رسیده است

افق

#افق سال مالی را با فروش و درامد ۳۴۱۴۸ میلیارد ریالی سپری کرد که مدت مشابه این عدد ۱۹۶۲۰ میلیارد ریال بود

شپاس

#شپاس در فروردین ۱۴۵۳۲ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه سال قبل این عدد ۶۸۰۰ میلیارد ریال بود

بکابل

#بکابل در فروردین با فروش۱۵۱۹ میلیارد ریالی مواجه بود و مدت مشابه قبل ۱۶۶۳ میلیارد ریال بود

دکپسول

#دکپسول در فروردین با فروش ۵۰۸ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ فروش فروردین محصولات ۱,۱۳۰ ریال بوده است حدودا در سطح سال قبل فروخته است

خمحرکه

#خمحرکه در فروردی ن با فروش ۱۹۷۳ میلیاردریالی آغاز کرده است که مدت مشابه قبل ۱۰۷۴ میلیارد ریال بود

شفارس

#شفارس اولین ماه سال مالی با فروش ۶۰۳ میلیاردریالی آغاز کرده است . مدت مشابه قبل این عدد ۵۳۲ میلیارد ریال بود

خدیزل

#خدیزل در فروردین با فروش ۵۴۰ میلیارد ریالی مواجه بود و مدت مشابه سال قبل ۱۳۲ میلیارد ریال شده بود

خمهر

#خمهر در فروردین با فروش ۲۷۰۴ میلیاردریالی آغاز کرد و مدت مشابه قبل این عدد ۱۰۳۰ میلیاردریال بود

غمینو

#غمینو جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۸:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس کيلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج – شرکت مينو – سالن ورزشي شرکت پارس مينو برگزار میگردد

زشریف

#زشریف در فروردین با فروش ۷۲۲ میلیارد ریالی به عدد ۲۷۵۵ میلیاردریال رسید و ۴ماهه این عدد فروش را ثبت کرده است

دعبید

#دعبید
مبلغ منتشر شده
۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
شرايط انتشار
توصيف كلي تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه جهت تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز

پسهند

#پسهند در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۱۹۸۱ ریالی رسیده است

زماهان

#زماهان در فروردین با فروش ۴۴۲ میلیارد ریالی به عدد ۱۳۱۴ میلیارد ریالی رسیده است و ۴ماهه این فروش را ثبت کرده است

پسهند

#پسهند جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر-پايين تر از پارک وي-مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش برگزار میگردد

سدور

#سدور در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۲۵۸ ریالی رسیده است

سغرب

#سغرب در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۳۸۹۵ ریالی رسیده است

خپویش

#خپویش در فروردین با فروش ۷۱۶ میلیارد ریالی مواجه بوده است و ۲ برابر مدت مشابه قبل فروش داشته است

کپرور

#کپرور در فروردین با فروش ۱۱۵۶ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۵۴,۵۴۹,۲۱۰ ریال شده است . مدت مشابه قبل این عدد ۷۹۱ میلیارد ریال بود

ثرود

#ثرود در فروردین با درامد ۳۰۸ میلیارد ریالی به عدد ۲۶۶۵ میلیارد ریالی در ۷ماهه رسیده است

کویر

#کویر فروردین با فروش ۸۲۳۲ میلیارد ریالی آغاز کرده است که مدت مشابه سال قبل این عدد ۷۴۸۰ میلیارد ریال بود

شکام

#شکام در فرودین با فروش ۱۷۸۴ میلیارد ریالی مواجه بوده است و مدت مشابه ۸۶۱ میلیاردریال بوده است

فولاد

#فولاد در فروردین ۱۷۲۶۰۹ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ورق ۲۵۸,۹۲۶,۵۰۴ ریال بود
مدت مشابه قبل ۱۲۰۶۷۸ میلیارد ریال بود . در یک گزارش خاص در اسفند ۱۸۸۷۴۴ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ورق گرم ۲۳۵,۴۸۳,۶۹۲ ریال بود

های وب

#های_وب و قرارداد جدید
مبلغ ۲،۴۰۰،۰۰۰ میلیون ریال بعنوان پیش پرداخت به طرف اول پرداخت می شود. مابه ازای ارائه خدمات موضوع قرارداد به صورت ناخالص در ۳۶ قسط مساوی ماهانه ۲۰۰،۰۰۰ میلیون ریال پس از کسر کسورات از جمله پیش پرداخت تسویه می گردد.

خراسان

#خراسان در ۱۲ماهه به سود ۲۷۶۳۹ ریالی رسیده است . ۹ماهه ۲۳۰۱۵ و ۶ماهه به سود ۱۶۴۲۵ ریالی رسیده سهمی که در ۳ ماهه ۷۰۹۵ ریال سود محقق کرده بود

غاذر

#غاذر با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-01A-224 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۵:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ در استان آذربايجان شرقي ،شهر تبريز به آدرس ۲۴ کيلومتري جنوب غربي تبريز-جاده آذرشهر-بعد از پليس راه خسروشهر-جاده تازه کند-شرکت کشت وصنعت پياذر برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

فجر

#فجر در فروردین با فروش ۳۶۱۸ میلیارد ریالی مواجه بود و در حد مدت مشابه سال قبل است

خودرو

سرمايه گذاري سمند از زیرمجموعه های #خودرو در فروردین ۴۶۹۵ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

غدیس

#غدیس به استناد ماده ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند به منظور اصلاح اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.
بدیهی است ناشر موظف به اصلاح اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.

صبا

گروه مالي صبا تامين #صبا در فروردین ۵۵۹۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

غگل

#غگل در فروردین ۸۱۹ میلیارد ریال فروش داشته و ۸۹۷۸ میلیارد ریال ۷ماهه فروش داشته و مدت مشابه ۶۸۷۶ میلیارد ریال بوده است

کالا

#کالا در فروردین با درامد ۶۹۳ میلیارد ریالی مواجه بوده است

لوتوس

#لوتوس در فروردین با درامد ۱۹۸۵ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۴۳۰۸ میلیارد ریال رسید

شرانل

#شرانل در فروردین با فروش ۶۸۱۸ میلیارد ریالی مواجه بوده است و مدت مشابه قبل ۷۹۸۴ میلیارد ریال بوده است

کپارس

#کپارس در فروردین ۲۵۶ میلیارد ریال فروش داشت و ۳ماهه ۲۱۰۸ میلیارد ریال فروش داشته است

بهپاک

#بهپاک در فروردین ۶۰۲ میلیارد ریال فروش داشت و ۴ماهه به ۱۲۵۲۵ میلیارد ریال رسیده است

دارو

#دارو در فروردین با فروش ۲۵۱۴ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۱۵۶۴ میلیارد ریال رسید

وپاسار

#وپاسار در فروردین ۵۵۹۴۱ میلیارد ریال درامد تسهیلات اعطایی و و ۴۸۹۴۱ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد

مبین

#مبین در فروردین با فروش ۳۶۴۹۴ میلیارد ریالی مواجه بود که کمی بیشتر از مدت مشابه سال قبل است

وامین

#وامین تا فروردین ۸۸۴,۳۲۷ میلیون ریال سود مجمع دارد

سپید

#سپید در اولین ماه سال مالی به فروش ۷۶۴۳ میلیارد ریالی رسیده است که دو برابر مدت مشابه سال قبل است

پرداخت

#پرداخت در فروردین با فروش ۲۹۹۱ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۱۲۳۰۷ میلیارد ریال رسیده است

پارسان

#پارسان در فروردین ۷۲۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

شیراز

#شیراز در فروردین با فروش ۱۸۹۴۵ میلیارد ریالی مواجه بود و مدت مشابه سال قبل ۲۱۱۵۵ میلیارد ریال بود . . اوره را با نرخ ۱۱۷,۰۴۶,۵۲۶ ریالی صادر کرده است

غگلستا

#غگلستا در فروردین با فروش ۱۲۱۴ میلیارد ریالی مواجه بود و مدت مشابه سال قبل ۷۲۷ میلیارد ریال بود

رکیش

#رکیش در فروردین با درامد ۶۴۵ میلیارد ریالی به عدد ۲۹۰۱ میلیارد ریالی در ۴ماهه رسیده که کل سال مالی قبل ۸۹۹۲ میلیارد ریال بود

ثامید

#ثامید در فروردین با درامد ۱۷۵۸ میلیارد ریالی مواجه شده و ۷ماهه به عدد ۱۱۳۳۸ میلیاردریالی رسیده است

حپارسا

#حپارسا و روند درامد
در دی این عدد ۶۳۲ میلیاردریال و بهمن ۶۶۹ میلیارد ریال بود و اسفند به ۵۴۴ میلیارد ریال رسید
در فروردین با کمی افت ۵۹۲ میلیارد ریال شده است
۷ ماهه ۴۰۴۲ میلیارد ریال فروش و درامد داشت کل عدد سال قبل شرکت ۵۴۷۲ میلیارد ریال بود

گدنا

#گدنا در فروردین با فروش ۴۵۶ میلیارد ریالی مواجه بود و اولین ماه سال مالی را اغاز کرد

دسینا

#دسینا در فروردین با فروش ۸۳۵ میلیارد ریالی مواجه بود و مدت مشابه سال قبل ۳۸۶ میلیارد ریال بوده است

خشرق

مهم برای #خشرق
پس از پیگیری های صورت گرفته شرکت موفق به اخذ تعدیل در نرخ های فروش شش ماهه دوم سال۱۴۰۱ از مشتری اصلی خود شده است که تاثیر آن در نرخ قراردادهای منعقده به طور متوسط معادل ۲۳درصد می باشد. که اثر تعدیلات ذکر شده در دوره مذکور معادل مبلغ ۳٫۱۹۶٫۳۰۶ میلیون ریال است.

سپاها

#سپاها در فروردین با فروش ۱۳۸۶ میلیارد ریالی به عدد ۸۱۵۲ میلیارد ریال رسیده است

امید

#امید به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت مفاد ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ( عدم رعایت الزامات ماده ۷دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران اقدام به اعطای فرصت ۷ روزه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۴)جهت رعایت موارد فوق نموده است.

بتا سهم

#کدال_نگر

 

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.

کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *