قشهد گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۶۹۴,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۰۴۲,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالي شرکت که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

#غپینو در فرورودین ۱۴۹۳ میلیارد ریال و اردیبهشت ۲۲۲۶ میلیارد ریال و خرداد ۲۴۵۴ میلیارد ریال فروش داشته است و ۳ماهه به ۶۱۷۴ میلیارد ریال بود مدت مشابه قبل ۴۱۲۴ میلیارد ریال بود
#ریشمک در خرداد ۳۴۳ میلیارد ریال فروش داشت و ۶ ماهه ۵۹۲ میلیارد ریال فروش داشت .
#دقاضی در فروردین با فروش ۱۰۷۲ میلیارد ریالی سال مالی را آغاز کرد .در اردیبهشت این عدد ۱۱۸۶ میلیارد ریال و خرداد ۱۲۱۱ میلیارد ریال شد و ۳ماهه ۳۴۷۰ میلیاردریال فروش داشت
#ولبهمن در خرداد ۵۶۷ میلیارد ریال فروش و درامد داشته است هزینه مالی این ماه ۳۹۰ میلیارد ریال بود
۳ ماهه ۱۶۷۸ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۱۲۱۳ میلیارد ریال هزینه مالی دارد
#کساپا فروردین با فروش ۲۰۸ میلیارد ریالی آغاز کرده و اردیبهشت ۴۰۱ و خرداد ۵۱۹ میلیارد ریال بود و ۳ ماهه ۱۱۲۹ میلیارد ریال شد
#ختراک در فروردین با فروش ۱۹۷۶ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت به ۲۷۱۸ میلیارد ریال و خرداد ۲۹۳۲ میلیارد ریال رسید و ۳ ماهه ۷۶۲۶ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه قبل ۴۳۲۱ میلیارد ریال بوده است .
#وملل به منظور افزایش در میزان تسهیلات دهی و متعاقب آن کسب درآمد واسطه گری مالی، موسسه اعتباری ملل در ادامه واگذاری و فروش پروژه های تکمیل شده خود شامل مروارید، درنیکا و دامن افشار در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳،۰۶۹ میلیارد ریال درآمد حاصل از واگذاری را به شرح ذیل در دفاتر خود ثبت نموده است(مبالغ به میلیارد ریال) درنیکا : تعداد واحد فروش رفته: ۴ / مبلغ فروش: ۴۷۴ / بهای تمام شده: ۲۰۲ / درآمد:۲۷۲ کوه نور : تعداد واحد فروش رفته: ۸ / مبلغ فروش: ۱٫۰۴۵ / بهای تمام شده: ۵۲۱ / درآمد:۵۲۴ دامن افشار : تعداد واحد فروش رفته: ۱۲ / مبلغ فروش: ۳٫۹۱۴ / بهای تمام شده: ۱٫۶۴۱ / درآمد:۲٫۲۷۳
#غمینو در فروردین با فروش ۳۹۶ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۸۲۷ میلیارد ریال و خرداد ۷۶۳ میلیارد ریال بوده و۳ ماهه ۱۹۸۷ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل این عدد ۱۴۴۷ میلیارد ریال شد
#غشهد در خرداد با رشد به فروش ۳۵۷ میلیارد ریالی رسیده و۲ماهه ۶۵۵ میلیارد ریال فروش داشت
تراز #ونوین در خرداد مثبت است
در فروردین ۲۱۱۰۱ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۱۷۷۲۵ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و تراز مثبت بود
در اردیبهشت ۲۲۴۹۱ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۱۸۸۴۹ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد
در خرداد ۲۵۳۹۵ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۲۰۰۲۳ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و ۳ماهه تراز ۱۲۳۸۸ میلیارد ریال مثبت است .
#دتوزیع فروردین را با فروش و درامد ۱۴۹۹۱ میلیارد ریالی آغاز کرده است و اردیبهشت ۱۵۲۲۷ و خرداد ۱۶۶۵۱ میلیارد ریال بود و ۳ ماهه به ۴۶۸۷۰ میلیارد ریال رسیده است .
#خفنر خرداد خوبی داشت و ۹۰۸ میلیارد ریال فروش داشت
در فروردین با فروش ۲۹۱ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت به ۸۲۳ میلیارد ریال رسید و ۳ماهه ۲۰۲۳ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل ۱۱۵۴ میلیارد ریال بود
لبنيات پاستوريزه پاک آرا سنندج از زیرمجموعه های #غپاک به سود ۳۲۵ میلیارد ریالی رسیده است
#غصینو در فروردین با فروش ۲۴۰۶ میلیارد ریالی مواجه بوده و اردیبهشت ۳۷۳۳ و خرداد ۳۸۶۶ میلیارد ریال فروش داشت و ۳ماهه ۱۰۰۰۶ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه قبل ۶۴۸۵ میلیارد ریال بوده است
#غدیس معمولا در ۶ماهه اول بهتر است در فروردین با فروش ۲۳۲۷ میلیارد ریالی آغاز کرده است و اردیبهشت ۱۹۳۹ میلیارد ریال خرداد با رشد ۲۱۷۰ میلیارد ریال فروش داشت و ۳ماهه ۶۴۳۶ میلیارد ریال فروش داشت .مدت مشابه قبل ۴۳۶۸ میلیارد ریال بود
#کماسه در فروردین با فروش ۱۴۷ میلیارد ریالی آغاز کرده است و اردیبهشت ۲۱۶ میلیارد ریال و خرداد ۲۵۹ میلیارد ریال بوده و ۳ماهه ۶۲۲ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل این عدد ۳۵۲ میلیارد ریال بود
#غدام در فروردین با فروش ۱۰۷ میلیاردریالی و اردیبهشت با عدد ۱۲۲ میلیارد ریالی مواجه شد در خرداد به ۱۶۹ میلیاراد ریال رسید و ۶ماهه به عدد ۱۰۰۰ میلیارد ریالی رسیده و در مدت مشابه قبل این عدد ۳۴۱ میلیارد ریال بود
گروه مالی #شهر در خرداد ۱۷۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا خرداد ۶۱۹,۹۹۴میلیون ریال سود محقق کرده است
#خساپا
📌شرکت سایپا ۱۷ درصد از سهام شرکت “بنیان توسعه صنعت خودرو (بن رو) ” را از شرکت خودروسازی بنیان توسعه صنعت پارس (۱۰۰ درصد متعلق به سایپا) به مبلغ ۳,۳۲۶,۳۳۸ میلیون ریال خریداری نموده است. از آنجا که معامله مزبور درون گروهی بوده، تأثیری بر سود و زیان تلفیقی سایپا نخواهد داشت.
#ختور روند خوبی داشت
در فروردین فروش ۵۸۷ میلیارد ریال و اردیبهشت ۱۶۳۰ میلیارد ریال و خرداد با رشد ۱۹۶۵ میلیارد ریال بود و ۴۱۸۳ میلیارد ریال ۳ ماهه فروش داشت ومدت مشابه قبل ۲۵۵۶ میلیارد ریال بود
#غاذر کتلت فروش قدیمی بازار در فروردین با فروش ۵۰ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۱۱۱ میلیارد ریال و خرداد ۸۰ میلیارد ریال بوده و ۳ماهه ۲۴۲ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل ۱۸۱ میلیارد ریال بود
#سبجنو در فروردین با فروش ۶۷۳ میلیارد ریالی مواجه بوده است و اردیبهشت این عدد ۸۲۴ میلیارد ریال و خرداد ۹۱۲ میلیارد ریال بود ۳ ماهه ۲۴۱۰ میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه سال قبل ۱۵۱۰ میلیارد ریال شده بود
سرمایه گذاری #ومهان در خرداد ۶۵۹۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا خرداد ۸,۸۱۹,۲۵۶ میلیون ریال سود محقق کرده است
#برکت در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۱۱۶۵ ریالی رسیده است
#تکمبا جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۵:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ در استان خراسان رضوي ،شهر مشهد به آدرس مشهد ، بلوار خيام ، بين خيام ۳۳و۳۵ ، ساختمان بنياد بهروري موقوفات آستان قدس رضوي برگزار میگردد
#اوان جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۱:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان شريعتي بالاتر از چهار راه شهيد قدوسي روبروي پارک انديشه ورودي ۱۱ مجتمع فرهنگي پيامبر اعظم برگزار میگردد
#فروژ در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۵۳۹۲ ریالی رسیده است
#رافزا جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران ميدان ونک،بزرگراه شهيد حقاني، بعد از کتابخانه ملي، جنب روگذر شهيد همت غرب، هتل بزرگ ارم ،مرکز همايش بين المللي هتل ارم ،سالن سپهر برگزار میگردد
#کخاک در فروردین با فروش ۷۷۵ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ فروش ۳۸,۲۴۶,۷۶۰ ریال بود
اردیبهشت این عدد ۸۹۹ میلیارد ریال شده و نرخ ۴۰,۰۲۵,۳۶۰ ریال و خرداد با رشد ۱۰۳۶ میلیارد ریال بود و نرخ ۴۵,۱۷۸,۸۸۵ ریال بود و ۳ماهه ۲۶۶۹ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۹۴۰ میلیارد ریال بوده است
#سمتاز در ۱۲ماهه حاسبرسی شده به سود ۵۳۶۹ ریالی رسیده است
#شبصیر
نتايج برگزاري مزايده
موضوع مزایده: فروش ۶۰ درصد از کل سهام شرکت شیمیایی مدبران شیمی (سهامی خاص)
نتايج برگزاري مزايده: شرکت پترو نیرو صبا (سهامی خاص) بعد از بازگشایی پاکات بعنوان برنده مزایده اعلام گردید.
مبلغ مورد توافق: ۲,۰۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
سرمایه گذاری #تجلی در خرداد ۱۵۶۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا خرداد ۳۱۳,۳۰۳
میلیون ریال سود محقق کرده است
#غگیلا در فروردین با فروش ۷۷۱ میلیارد ریالی آغاز کرده است و اردیبهشت ۸۷۷ میلیارد ریال وخرداد ۹۸۶ میلیارد ریال شد و ۳ماهه ۲۶۳۵ میلیارد ریال بود
افزایش نرخ #خپارس
بر اساس قراردادهای منعقده فی مابین ، مبلغ خرید پک محصولات گروه کوئیک آر، کوئیک معمولی و ساینا از شرکتهای تامین کننده (سازه گستر و مگاموتور) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ به طور میانگین افزایش ۵۲ درصدی داشته و اثر مالی آن در صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ اعمال گردیده است
#کرماشا جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ در استان کرمانشاه ،شهر هرسين به آدرس کرمانشاه- کيلومتر ۴ جاده هرسين -پل چهر- کيلومتر ۳ جاده کمربندي شهيد شفيعي برگزار میگردد
#حتاید پیرو برگزاری مزایده عمومی شماره AU-02-EQ-04/1402 مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ (به شماره پیگیری ۱۰۲۱۴۳۲ در سامانه کدال) نتیجه حاصل از برگزاری مزایده فروش تعداد ۱۵۰ دستگاه تجهیزات مستعمل و اسقاط دارای پلاک منطقه ویژه با لحاظ شرایط خروج از کشور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ مشخص و مبلغ مورد توافق و سود حاصل از آن معادل ۸۰۰ر۲۴۸ میلیون ریال می باشد
پیرو برگزاری مزایده عمومی شماره AU-02-EQ-03/1402 مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ (به شماره پیگیری ۱۰۲۱۳۷۶ در سامانه کدال)،‌ نتیجه حاصل از مزایده فروش تعداد ۴۷ دستگاه تجهیزات مستعمل و اسقاط (خرید داخلی) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ مشخص و مبلغ مورد توافق و سود حاصل از آن معادل ۴۶۹ر۱۰۰ میلیون ریال می باشد.
سرمایه گذاری #وبشهر در خرداد ۱۸۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا خرداد ۵۸۷,۰۰۵ میلیون ریال سود محقق کرده است
#پخش البرز در فروردین با فروش و درامد ۱۲۳۰۱ میلیارد ریالی مواجه بوده و ۱۶۹۹۵ میلیارد ریال فروش و درامد اردیبهشت و ۱۶۸۸۵ میلیارد ریال فروش خرداد بوده و ۳ ماهه ۴۶۱۸۱ میلیارد ریال فروش داشت . کل عدد سال قبل ۱۴۶۶۷۴ میلیارد ریال بوده است
#ولغدر در فروردین با فروش ۳۱ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت به ۴۸ و خرداد ۵۱ میلیارد ریال رسیده و جمعا ۲۹۴ میلیارد ریال درامد داشت
#چافست فصلی و مقطعی است در بهمن با فروش خوب ۱۲۲۵ میلیارد ریالی مواجه بود و اسفند ۳۸۱ میلیارد ریال و فروردین ۷۵۸ میلیارد ریال شد
در اردیبهشت به ۸۳۰ میلیارد ریال و خرداد ۷۳۵ میلیارد ریال رسید و ۹ ماهه فعلی به عدد ۴۲۶۸ میلیارد ریالی رسیده است
#ساینا در اسفند با فروش ۵۹۴ میلیارد ریالی مواجه بود و فروردین این عدد ۳۷۸ میلیارد ریال و اردیبهشت ۶۷۴ میلیارد ریال شده بود
در خرداد این عدد ۶۸۴ میلیارد ریال شده و ۲ماهه اخیر متفاوت بوده و ۶ ماهه به ۳۵۲۱ میلیارد ریالی رسیده است
بتا سهم, [۶/۲۵/۲۰۲۳ ۸:۱۴ PM]
#گکوثر در فروردین ۱۴۰۲ ۲۳۴ میلیارد ریال و اردیبهشت ۲۶۴ میلیارد ریال و خرداد با رشد ۲۹۷ میلیارد ریال بود و ۳ماهه ۷۹۶ میلیارد ریال درامد داشت. کل سال قبل ۱۶۵۶ میلیارد ریال بود
#کچاد فروردین با فروش ۳۳۳۵۹ میلیارد ریالی مواجه بود واردیبهشت به ۴۹۷۲۸ میلیارد ریال و خرداد ۴۹۲۹۰ میلیارد ریال رسید و۳ ماهه ۱۳۲۳۷۸ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه قبل ۱۲۴۰۶۱ میلیارد ریال بوده است
فروردین شمش را ۱۸۷,۲۲۷,۶۹۸ و کنسانتره را ۳۰,۷۵۶,۱۴۳ ریال فروخته است
اردیبهشت شمش ۱۹۴,۷۴۴,۵۶۶ و کنستانتره ۳۱,۵۰۹,۷۷۹ ریال است
خرداد شمش۲۰۵,۹۵۴,۰۸۸ و کنستانتره ۳۳,۵۶۳,۲۵۳ ریال است
#لطیف در فروردین ۴۳۹ میلیارد ریال و اردیبهشت با رشد ۲ برابری ۸۱۶ میلیارد ریال فروخت و خرداد ۶۶۸ میلیارد ریال بود و ۳ ماهه ۱۹۲۴ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۱۳۵۳ میلیارد ریال بود
#بمپنا جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران – بزرگراه حقاني – سالن اجتماعات کتابخانه ملي ايران – سالن حکمت برگزار میگردد
#کرماشا در گزارش ۱۲ ماهه حسابرسی شده ۱۴۰۱ به تحقق سود ۱۳۷۵۵ ریالی به ازاء هر سهم رسیده است.
#گدنا جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۱:۳۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر، نرسيده به پارک ساعي، کوچه دلبسته، هتل سيمرغ برگزار میگردد
#دسبحا در خرداد ۷۵ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
#زنگان جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان شيخ بهائي جنوبي، شهرک والفجر، انتهاي خيابان ايران شناسي، ميدان شهداي دانشجو، خيابان نهم، پلاک ۶ -مرکز همايش هاي سازمان مديريت صنعتي برگزار میگردد
#دشیری جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۵:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ در استان فارس ،شهر شيراز به آدرس استان فارس به آدرس شيراز – چهارراه ادبيات بلوار چهل مقام سالن اجتماعات سازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار میگردد
#کشرق جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ در استان سمنان ،شهر شاهرود به آدرس ميدان کارگر-اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان شاهر.د-تالار بهمن برگزار میگردد
#خکار جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان بهشتي روبروي پمپ بنزين پاکستان خيابان نيريزي پلاک ۱ برگزار میگردد
#غسالم در فروردین با فروش ۷۸۸ میلیارد ریالی آغاز کرده و اردیبهشت به ۱۲۰۰ میلیارد ریال و خرداد ۱۳۵۷ میلیارد ریال رسیدو ۳ماهه ۳۳۴۵ میلیاردریال بود مدت مشابه ۲۳۲۰ میلیارد ریال بوده است
#قزوین در خرداد ۴۴۲ میلیارد ریال فروش داشت و جمعا ۳ماهه ۶۶۳ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل ۱۷۹ میلیارد ریال بود
#دبالک
در فروردین به عدد ۲۶۵ میلیارد ریال رسید و اردیبهشت با رشد۶۱۹ میلیارد ریال بود و خرداد ۵۱۹ میلیارد ریال فروش داشت
۶ ماهه  ۲۹۵۰  میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۱۳۰۸ میلیارد ریال بود
#سغدیر تا خرداد ۱,۶۲۵,۷۰۶ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است .
#دبالک انعقاد قرارداد فروش با شرکت داروسازی اکسیر
تاريخ انعقاد قرارداد ۱۴۰۲/۰۴/۰۵
طرف قرارداد شرکت داروسازی اکسیر
مبلغ قرارداد ۶۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
تامین و فروش مواد اولیه مورد نیاز شرکت داروسازی اکسیر
#زکشت در فروردین به فروش ۳۲۷ میلیارد ریالی رسیده و اردیبهشت ۳۷۳ میلیارد ریال و خرداد با رشد ۴۳۶ میلیارد ریال بود ۳ ماهه ۱۱۳۷ میلیارد ریال بود که مدت مشابه قبل ۶۳۷ میلیارد ریال بود
#شپلی در فروردین ۳۴۹۴ میلیارد ریال و اردیبهشت ۳۰۶۸ میلیارد ریال و خرداد با رشد خوب ۳۹۰۷ میلیارد ریال فروش داشته و ۶ ماهه به ۱۹۵۰۸ میلیارد ریال رسیده است که نزدیک به ۲ برابر مدت مشابه است
سرمايه گذاري هامون کيش از زیرمجموعه های #وپترو در ۳ماهه ۸۰۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا خرداد ۵۸۱,۸۰۲ میلیون ریال سود داشت
#شرنگی در اردیبهشت با فروش ۶۲ میلیارد ریالی و خرداد ۳۶۰ میلیارد ریال مواجه بود و ۳ ماهه ۵۰۴ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۴۸۱ میلیارد ریال بود
#شکام خرداد خوبی داشت
سهم در فرودین با فروش ۱۷۸۴ میلیارد ریالی و اردیبهشت با عدد خاص ۲۹۲۱ میلیارد ریالی و خرداد ۴۰۴۷ میلیارد ریالی مواجه بوده است و ۳ماهه به ۸۷۵۸ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۵۸۰۰ میلیاردریال بوده است
#کویر
احداث تصفیه خانه تکمیلی پساب کاشان
زمان شروع طرح / پروژه ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
مدت اجراي طرح / پروژه ۲۴
بهاي تمام شده طرح / پروژه ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
#سفار در فروردین با فروش ۴۳۳ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۵۰۶ میلیارد ریال و خرداد ۷۰۵ میلیارد ریال بوده و ۳ماهه ۱۶۴۵ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه ۹۵۱ میلیارد ریال فروش داشت
#فخاس با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-099 مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۱۱۱۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#پارتا ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-002 مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۴,۷۱۰,۶۴۷ میلیون ریال به‌مبلغ ۶,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱۴۸۹۳۵۳ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#سقاین در فروردین با فروش ۳۵۵ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۳۷۳ میلیاد ریال و خرداد ۴۷۶ میلیارد ریال بود و رشد کرد ۳ ماهه ۱۲۰۵ میلیارد ریال بود تقریبا ۲ برابر مدت مشابه قبل بوده است
#فخاس در فروردین با فروش ۵۹۰۹ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۲۲۶,۳۷۰,۶۶۲ ریال است . در اردیبهشت با فروش خوب ۱۱۰۳۰ میلیارد ریالی و خرداد ۱۰۵۵۸ میلیارد ریال مواجه بود به عدد ۳ماهه ۲۷۴۹۸ میلیارد ریال رسید
#خاذین در فروردین با فروش ۷۴۹ میلیارد ریالی آغاز کرده است اردیبهشت این عدد ۱۸۱۸ میلیاردریال و خرداد ۱۷۰۴ میلیارد ریال شد و ۳ ماهه ۴۵۲۲ میلیارد ریال بود و که مدت مشابه سال قبل ۳۳۴۲ میلیارد ریال بود
#غگلپا در خرداد ۱۳۰۴ ، اردیبهشت با کمی رشد ۱۵۰۳ میلیارد ریال فروش داشت در فروردین ۱۴۴۸ میلیارد ریال فروش داشته و۳ ماهه ۴۲۵۷ میلیارد ریال فروش زده است
#درهاور در خرداد ۷۸۹ میلیارد ریال فروش داشت و ۳ماهه به ۱۷۱۷ میلیارد ریال رسیده است که مدت مشابه قبل ۷۸۱ میلیارد ریال بود
#کمنگنز در فروردین ۳۰۳ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۳۴,۵۱۴,۵۰۰ ریال بوده است در اردیبهشت به ۲۹۷ میلیارد ریال رسید و نرخ فروش ۳۶,۵۹۴,۵۱۸ ریال و فروش خرداد ۴۲۲ میلیارد ریال است ۳ماهه ۱۰۲۵ میلیارد ریال فروش داشت و مشابه قبل ۹۸۵ میلیارد ریال است
#وصندوق در خرداد ۹۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است تا خرداد ۸,۸۷۴,۰۵۰ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#سصوفی در فروردین با فروش ۱۱۶۲ میلیارد ریالی مواجه بوده است و اردیبهشت ۱۵۰۱ میلیارد ریال و خرداد ۱۵۶۴ میلیارد ریال بود و ۳ماهه ۴۲۲۸ میلیارد ریال بود که مدت مشابه این عدد ۳۰۸۴ میلیارد ریال بود
#سابیک در فروردین ۱۷۸۲ و اردیبهشت با رشد خوب ۲۳۹۰ میلیارد ریال و خرداد ۲۷۵۶ میلیارد ریال بود و رشد فروش داشت و ۳ماهه ۶۹۳۰ میلیارد ریال فروش زد . مدت مشابه قبل ۳۸۱۷ میلیارد ریال بود
#والبر در خرداد ۲۸۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
#غگلستا در فروردین با فروش ۱۲۱۴ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۱۱۲۱ میلیارد ریال و خرداد ۱۱۶۵ میلیارد ریال شد ۳ ماهه ۳۵۰۰ میلیارد ریال فروش زد و مدت مشابه سال قبل ۲۴۴۱ میلیارد ریال بود
#وتوشه به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت مفاد ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ( عدم رعایت الزامات ماده ۷دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران اقدام به اعطای فرصت ۱۴ روزه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱)جهت رعایت موارد فوق نموده است.
#لخزر فروردین را با فروش ۵۳۲ میلیارد ریالی آغاز کرده استو اردیبهشت به ۲۲۳۴میلیارد ریال و خرداد ۲۱۰۲ میلیارد ریال بوده و ۲ماهه اخیر رشد داشته است و ۳ماهه ۴۸۷۰ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل ۳۲۱۵ میلیارد ریال است
#کایزد در فروردین با فروش ۱۸۹ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۱۵۱ میلیارد ریال و خرداد ۳۰۴ میلیارد ریال بوده ۳ ماهه ۶۴۶ میلیارد ریال بود مدت مشابه قبل ۳۹۲ میلیارد ریال بود
#کپرور جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ در استان اصفهان ،شهر اصفهان به آدرس خيابان هزار جريب-روبروي درب شرقي دانشگاه اصفهان- نبش کوچه چهارم- ساختمان تکادو- سالن اجتماعات شرکت تکادو برگزار میگردد
#نطرین در فروردین با فروش ۲۳۳ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت به ۳۰۷ میلیارد ریال و خرداد به ۳۰۵ میلیارد ریال رسید و ۳ ماهه ۸۴۶ میلیارد ریال بود و مدت مشابه قبل ۵۹۰ میلیارد ریال بود
#غپونه در فروردین با فروش ۴۳۹ میلیارد ریالی آغاز کرده است و اردیبهشت ۷۴۵ میلیارد ریال و خرداد ۶۶۷ میلیاردریال بود و ۳ماهه ۱۸۵۳ میلیارد ریال فروش داشت که مدت مشابه سال قبل ۸۱۱ میلیارد ریال بود
#فروس در فروردین با فروش ۱۰۳۳ میلیارد ریالی کار خود را آغاز کرد و اردیبهشت ۱۴۰۵ میلیارد ریال و خرداد ۱۲۷۱ میلیاردریال فروش داشت و ۳ماهه به ۳۷۱۰ میلیارد ریالی رسیده است
مدت مشابه این عدد ۱۴۱۸ میلیارد ریال بود
۱- از دلایل اصلی کاهش نرخ فروش صادراتی نسبت به فروش های داخلی عمدتاً بابت حفظ بازارهای صادراتی – تامین ارز مورد نیاز جهت واردات مواد اولیه و قطعات و استفاده از مزایای مالیاتی صادرات می باشد. ۲- مقادیر مصارف انرژی بر اساس کنتورهای داخلی و روند مصارف دوره های قبل برآورد و ریالی گردیده است.
#تکمبا در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۲۳۰ ریالی رسیده است
#سیمرغ در زمستان دی ۲۰۹۸ و بهمن ۲۳۴۵ و اسفند ۲۶۵۶ میلیارد ریال فروش و درامد داشت
در فروردین به عدد ۲۵۷۳ میلیارد ریالی رسیده است و اردیبهشت با رشد به ۳۵۲۸ میلیارد ریال و خرداد ۳۳۵۳ یلیارد ریال رسید و ۶ ماهه به ۱۶۵۰۲ میلیارد ریالی رسیده است .
#هجرت در فروردین ۱۳۹۳۶ میلیارد ریال و اردیبهشت ۱۴۲۷۳ میلیارد ریال و خرداد ۱۶۵۸۵ میلیارد ریال فروش داشت. ۳ماهه به ۴۴۷۹۴ میلیارد ریال رسیده و کل مشابه قبل ۱۱۰۰۷۵ میلیارد ریال فروش داشت
#فروسیل
در انتهای مجمع عمومی عادی سالیانه فروسيليسيم خمين به ازای هر سهم ۱۶۰۸ ریال سود تقسیم شد.
#تمحرکه
برنده شدن در مناقصه بهسازی خط رنگ آستر سایپادیزل
به استحضار مي رساند، پيرو شرکت در مناقصه بهسازی سازه آبشار و اگزاست کابین رنگ و flash off خط آستر سالن قدیم شرکت سایپا دیزل که قبلا در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی شده بود ،درتاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ تایید پیشنهاد بمبلغ ۲۷،۰۰۴،۸۸۰،۰۰۰ ریال و انجام کار این موضوع از طرف کارفرما به شرکت ماشین سازی نیرومحرکه ابلاغ گرديد.
#لبوتان در فروردین با فروش ۲۹۶۲ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۷۲۲۲ میلیارد ریال و خرداد ۷۰۳۹ میلیارد ریال بود و۳ماهه ۱۷۲۲۵ میلیارد ریال بود و مدت مشابه قبل ۹۹۲۹ میلیارد ریال بوده است
#سبزوا در فروردین با فروش ۲۶۳ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۳۲۱ میلیارد ریال و خرداد ۳۵۸ میلیارد ریال شد و ۹ ماهه به عدد ۲۴۰۳ میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه قبل ۱۶۵۳ میلیارد ریال بود
#غالبر در اردیبهشت با فروش ۴۰۷ میلیارد ریال و خرداد ۳۵۷ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۱۴۰۰ میلیارد ریال در ۳ ماهه رسیده است

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *