وکغدیر

وکغدیر با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-070 مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس بزرگراه شهيد چمران، خيابان يمن، ميدان شهرياري، بلوار دانشجو، مرکز همايش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي، تالار ابوريحان برگزار میگردد حضور بهم رسانند. #وکغدیر

 

شجم

#شجم در فروردین ۱۵۸۵ و در اردیبهشت این عدد ۲۳۰۹ و خرداد با رشد ۳۱۴۴ میلیارد ریال و تیر دوباره با کمی افت ۲۸۸۵ میلیارد ریال بود و ۱۰ ماهه ۲۷۰۲۷ میلیارد ریال فروش داشته است

ب– دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
#کساوه خرداد خوبی داشت ولی تیر کمی افت کرد
سهم در فروردین با فروش ۳۸۹ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۱۴۹۰ میلیارد ریال و خرداد ۱۵۸۸ میلیارد ریال و تیر ۱۲۶۰ میلیارد ریال شد و ۴ ماهه ۴۷۲۹ میلیارد ریال بوده است و مدت مشابه قبل این عدد ۳۰۵۲ میلیارد ریال بوده
#اعتلا تا تیر ۹۲۳,۲۵۲ میلیون ریال سود مجمع داشت
#سدشت
فروشش در فروردین این عدد با افت ۳۲۹ میلیارد ریال شده و اردیبهشت به ۷۸۲ میلیارد ریال رسیدو خرداد ۷۳۷ میلیارد ریال شد
در ۳ماهه اخر در تیر ۶۲۸ میلیارد ریال فروش داشت و کمی افت کردو ۱۰ماهه ۷۰۳۲ میلیارد ریال است مدت مشابه سال قبل ۴۴۴۶ میلیارد ریال بود
#وپاسار در تیر ۵۹۴۴۷۷ میلیارد ریال درامد تسهیلات اعطایی و ۵۷۵۶۷ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد ۴ ماهه ۷۱۱۷۸ میلیارد ریال تراز مثبت بود
#دماوند در صورت های مالی هم بهبود داشت سهم در تیر با درامد ۲۲۱۸ میلیارد ریالی به عدد ۷۵۷۷ میلیارد ریالی رسیده است که عدد سال قبل ۵۱۵۷ میلیارد ریال بود
#غویتا فروش خوبی را در تیر ثبت کرد و ۱۰۶۳ میلیارد ریال فروش داشت و ۷ماهه به ۸۸۷۰ میلیارد ریال رسیده است که مدت مشابه سال قبل ۵۵۰۱ میلیارد ریال بود
#شسینا سال مالی را با فروش ۲۷۲ میلیارد ریالی آغاز کرده و اردیبهشت این عدد ۳۴۱ میلیارد ریال و خرداد ۳۰۰ میلیارد ریال بود
در تیر به فروش ۲۶۹ میلیارد ریالی رسیده است ۴ ماهه ۱۱۸۴ میلیارد ریال فروش داشته است
#ثباغ در فروش این ماه به عدد ۱۲۲۴ میلیارد ریالی رسیده است و کل درامد ثباغ ۱۲۶۱ میلیارد ریال بود
#کفرا در فروردین ۴۶۶ میلیارد ریال فروش داشت و اردیبهشت به ۸۲۸ میلیارد ریال و خرداد ۸۳۷ میلیارد ریال رسید
در تیر این عدد ۹۷۷ میلیارد ریال شد و رشد خوبی داشت و ۴ماهه ۳۱۳۱ میلیارد ریال فروش زد مدت مشابه قبل این عدد ۳۲۰۷ میلیارد ریال بوده است .
#رتکو در تیر با درامد ۹۹ میلیارد ریالی به عدد ۳۵۹ میلیارد ریالی در ۴ماهه رسیده است
#امین در تیر با درامد ۶۵۴ میلیارد ریالی مواجه بود و به جمع درامد ۷۷۴۳ میلیارد ریالی رسیده است کل سال قبل شرکت درامد ۵۷۸۳ میلیارد ریالی را داشته است
#حسیر در تیر ۱۵۳ میلیارد ریال و خرداد با درامد ۳۸۲ میلیارد ریالی به عدد ۹۱۷ میلیاردریالی رسیده و کل سال قبل ۱۵۹۶ میلیارد ریال است
#غزر در فروردین عدد خوبی در فروش داشت و ۴۸۱۱ میلیارد ریال فروش داشت در اردیبهشت هم این عدد به ۶۳۲۳ میلیاردریال و خرداد ۵۷۱۴ میلیارد ریال رسید
در تیر این عدد ۴۳۸۰ میلیارد ریال بود و ۴ ماهه ۲۱۲۲۸ میلیارد ریال فروش زد و مدت مشابه ۱۳۳۰۴ میلیاردریال است
#فجهان سال مالی را با فروش ۹۶۴۳ میلیارد ریالی آغاز کرده است و نرخ شمش ۱۹۰,۹۱۷,۸۵۵ ریال بوده
در اردیبهشت فروش ۱۵۳۰۵ میلیارد ریال شد و خرداد ۱۶۹۵۵ میلیارد یال بوده
در تیر این عدد با کمی افت ۱۲۸۹۳ میلیارد ریال بوده است و نرخ ۲۳۱,۰۷۳,۸۸۴ ریال است
۴ ماهه ۵۴۷۹۷ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ شمش ۱۷۹,۹۹۰,۵۰۰ ریال بود . در خرداد نرخ ۲۱۱,۹۲۵,۱۸۰ ریال است
#غپونه در فروردین با فروش ۴۳۹ میلیارد ریالی آغاز کرده است و اردیبهشت ۷۴۵ میلیارد ریال و خرداد ۶۶۷ میلیاردریال بود
در تیر ۸۰۷ میلیارد ریال بود ۴ ماهه ۲۶۶۱ میلیارد ریال فروش داشت که مدت مشابه سال قبل ۱۳۳۵ میلیارد ریال بود
#فملی بالاترین فروش امسال را در تیر ثبت کرد
سهم در فروردین با فروش ۶۳۷۲۷ میلیارد ریالی مواجه شده است که نرخ صادراتی ۴,۵۰۵,۴۳۰,۵۰۷ ریال بوده
در اردیبهشت با فروش ۷۹۵۵۹ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ صادرات ۵,۰۳۲,۹۷۵,۹۵۲ و البته بیشتر داخل فروخته است .
در خرداد با فروش خوب ۹۰۲۸۶ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ داخلی ۳,۷۵۹,۵۲۶,۳۸۳ ریال است
در تیر با ثبت فروش ۱۰۸۸۶۱ میلیاردریالی نرخ فروش داخلی ۳,۷۷۲,۹۱۷,۱۷۷ ریال و صادراتی ۵,۰۰۰,۵۵۷,۶۳۲ ریال بود
۴ ماهه ۳۴۲۲۵۴ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل ۲۸۲۱۹۳ میلیارد ریال بود
#غسالم در تیر با فروش ۱۲۷۵ میلیارد ریالی به عدد ۴۶۲۱ میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه سال قبل ۳۴۴۳ میلیارد ریال بود
#پکویر
فروردین ۳۲۶۶ میلیارد ریال بود اردیبهشت به ۳۹۴۰ میلیاردریال و خرداد هم ۴۰۰۸ میلیارد ریال رسید
در ۳ماهه سوم در تیر ۲۳۵۷ میلیارد ریال شد و ۷ ماهه ۲۱۳۷۷ میلیارد ریال بود در حالی که مشابه قبل ۱۴۰۵۵ میلیارد ریال بود
#دارو در فروردین با فروش ۲۵۱۴ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت به عدد ۳۷۱۴ و خرداد ۴۰۰۱ میلیارد ریالی رسیده است
سهم در تیر ۴۰۵۰ میلیارد ریال فروش داشت و ۴ ماهه ۱۴۲۸۱ میلیارد ریال بود . مدت مشابه قبل این عدد ۸۵۳۴ میلیارد ریال شده است
#فصبا در تیر ۱۵۲۴۹ میلیارد ریال فروش داشت و ۴ماهه به عدد ۷۰۲۳۲ میلیارد ریال رسیده است که مدت مشابه قبل ۵۰۵۳۲ میلیارد ریال بود
#دتماد در فروردین با فروش ۵۷۱ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت این عدد ۱۴۷۶ و خرداد ۱۶۸۸ میلیارد ریال بود
در تیر ۱۲۶۹ میلیارد ریال فروش داشت
۴ماهه ۵۰۰۶ میلیارد ریال بود و مدت مشابه سال قبل این عدد ۳۵۰۱ میلیارد ریال است
#کاوه تیر کمتر از ماه های قبل بود
سهم در فروردین با فروش ۳۲۳۱۳ میلیارد ریالی آغاز کرده و نرخ صادرات ۲۰۷,۶۳۳,۰۷۴ ریال بود .
اردیبهشت با فروش ۳۹۹۲۴ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ صادرات ۲۱۳,۷۰۷,۳۷۹ ریال شد
در خرداد این عدد ۳۴۵۹۹ میلیارد ریال بود و نرخ فروش ۲۱۴,۰۵۸,۳۲۷ ریال است
در تیر با افت ۲۴۹۶۲ میلیارد ریال شد و نرخ شمش داخلی ۲۱۸,۳۱۳,۷۳۰ ریال بوده
۴ ماهه ۱۳۱۷۶۲ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبل شرکت ۸۱۲۵۶ میلیارد ریال بود
#فغدیر فروردین با فروش ۹۳۲۶ میلیاردریالی همراه بود و نرخ فروش ۱۱۱,۷۸۹,۶۴۹ ریال است .
اردیبهشت این عدد ۱۲۳۲۱ میلیارد ریال بوده و نرخ ۱۱۵,۱۲۴,۷۰۷ ریال است
خرداد به ۷۵۷۹ میلیارد ریال رسیده و نرخ ۱۲۳,۸۶۲,۲۳۰ ریال بود
در تیر کمی بهتر از خرداد بود و ۱۰۰۲۶ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۲۳,۸۲۲,۱۹۸ ریال شده است
۴ماهه ۳۹۲۵۴ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل این عدد ۱۶۳۸۳ میلیارد ریال بوده
#زاگرس در فروردین فروش خوبی را داشت و ۲۳۵۴۰ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش ۱۱۴,۴۰۳,۶۸۲ و ۱۹۴ هزار تن صادر کرده است
در اردیبهشت با عدد خوبی در فروش مواجه بود و ۳۰۷۸۸میلیارد ریال فروش داشت و ۲۶۰ هزار تن با نرخ ۱۱۳,۱۰۱,۷۹۱ ریالی فروخته است
در خرداد با فروش ۱۴۹۲۹ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۹۵,۰۷۵,۲۵۲ ریال و ۱۴۴ هزار تن صادر کرده است
در تیر عدد فروش خوبی زد ۲۴۱۷۶ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۹۳,۷۷۰,۰۴۵ ریال و ۲۴۵ هزار تن صادر کرده است
۴ ماهه ۹۰۹۴۷ میلیارد ریال فروش داشته است
#سهرمز
در اسفند به ۱۸۸۱ میلیارد ریال و فروردین ۱۰۶۱ میلیارد ریال و اردیبهشت ۱۴۰۵ میلیارد ریال رسید و ۶ماهه خوبی زد
در ۳ماهه سوم در خرداد ۱۴۰۷ و تیر ۱۱۳۱ میلیارد ریال میلیارد ریال فروش داشت و خوب بود و۸ماهه ۱۱۴۶۲ میلیارد ریال شده است
#والماس در تیر ۴۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۵۹۱,۹۸۸ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#پکرمان در تیر کمی کاهشی شد
در فروردین ۴۷۸۶ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ رادیال ۹۶۲,۰۸۲ ریال بوده در اردیبهشت به فروش ۷۵۲۵ میلیارد ریالی رسید و نرخ ۹۸۵,۸۸۲ ریال و خردا با فروش ۱۰۸۵۷ میلیار ریالی مواجه شد و نرخ هم ۱,۰۲۵,۷۴۲ ریال شد
در ۳ماهه سوم در تیر ۱,۰۱۲,۱۳۶ ریال نرخ بود و فروش به ۷۶۷۳ میلیارد ریال رسید
۴ ماهه به ۳۰۸۴۳ میلیارد ریال رسید و مدت مشابه قبل ۲۰۶۳۰ میلیارد ریال بود
#حپارسا
در فروردین با کمی افت ۵۹۲ میلیارد ریال شده است اردیبهشت این عدد ۵۳۵ میلیارد ریال بود و خرداد ۵۱۴ میلیارد ریال بود
در تیر این عدد ۴۵۷ میلیارد ریال شده و کمی افت داشت
۱۰ ماهه ۵۴۰۳ میلیارد ریال فروش و درامد داشت کل عدد سال قبل شرکت ۵۴۷۳ میلیارد ریال بود
#سمازن
اردیبهشت هم با رشد ۱۵۴۶ میلیارد ریال و خرداد با رشد ۱۸۷۲ میلیارد ریال بود
سهم در تیر با عدد ۱۵۹۲ میلیارد ریالی رسیده و ۷ ماهه ۹۴۹۰ میلیارد ریال بوده است و مدت مشابه قبل ۷۰۸۲ میلیارد ریال بوده است
#شفن در فروردین با فروش ۸۹۰۰ میلیارد ریالی مواجه بود و ۵۱ هزار تن با نرخ ۱۱۱,۱۴۶,۲۵۰ ریال صادر کرده است
در اردیبهشت با فروش ۷۳۰۱ میلیارد ریالی و خرداد این عدد ۶۶۲۳ میلیارد یال و تیر ۶۸۹۵ میلیارد ریال بود و ۴ماهه ۳۱۳۹۶ میلیارد ریال بود و مدت مشابه قبل ۲۶۶۲۸ میلیارد ریال است
اردیبهشت ۳۹ هزار تن با نرخ ۱۰۲,۳۲۵,۰۲۱ ریالی صادر کرده است خرداد ۳۴ هزار تن با نرخ ۸۷,۴۶۹,۱۷۳ ریال بود
در تیر ۵۱ هزار تن با نرخ ۸۵,۹۴۷,۰۴۶ ریال صادر کرده است
#کفپارس در فروردین با فروش ۱۴۴ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت به ۱۷۷ و خرداد ۲۱۴ میلیارد ریال رسیده
در تیر به ۳۶۳ میلیارد ریال رسید
جمعا ۷ ماهه به ۱۶۹۲ میلیارد ریال فروش رسیده است که تقریبا اندازه اعداد سال قبل است
#کگل سال مالی را با فروش ۶۲۲۱۹ میلیارد ریالی آغاز کرده است و اردیبهشت ۴۱۶۴۷ میلیارد ریال و خرداد ۴۲۱۰۴ میلیارد ریال بود
در تیر به ۴۹۰۹۵ میلیارد ریال رسید
۴ماهه ۲۲۴۷۸۹ میلیارد ریال بوده و نرخ گندله با رشد ۵۱,۳۰۹,۲۵۶ ریال خورده است . عدد فروش ۲ برابر مدت مشابه سال قبل است
سرمایه گذاری #وخارزم در تیر ۱۶۳۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا تیر ۳,۹۸۲,۶۸۱ میلیون ریال سود محقق کرده است
#ساوه باعدد ۱۸۹۸ میلیارد ریالی فروش خود را در فروردین آغاز کرده است و اردیبهشت با فروش خوب ۳۰۳۱ میلیارد ریال بود وخرداد به ۲۶۷۱ میلیاردریال رسید
در تیر این عدد ۲۶۰۳ میلیارد ریال بود و ۴ ماهه ۱۰۲۰۴ میلیارد ریال بود .مدت مشابه قبل ۴۸۷۸ میلیارد ریال بود و ۲ برابر مدت مشابه قبل است
#سیمرغ در فروردین به عدد ۲۵۷۳ میلیارد ریالی رسیده است و اردیبهشت با رشد به ۳۵۲۸ میلیارد ریال و خرداد ۳۳۵۳ یلیارد ریال رسید
در خرداد هم بالای ۳۰۰ بود و ۳۰۲۸ میلیارد ریال فروش داشت ۷ ماهه به ۱۹۷۵۶ میلیارد ریالی رسیده است .
#وپست در تیر رشد درامد داشت ۶۱۷۴ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۱۷۵۷ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و تراز ۴ماهه ۱۶۸۳۷ میلیارد ریال مثبت است
#خوساز سال مالی را با فروش ۲۰۶۶ میلیارد ریالی در فروردین آغاز کرده است که اردیبهشت ۳۵۰۹ میلیارد ریال بوده و خرداد ۳۹۸۰ میلیارد ریال
در تیر این عدد ۳۷۷۸ میلیادر ریال بود . ۴ماهه به ۱۳۱۲۸ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه سال قبل این عدد ۷۸۵۳ میلیارد ریال است
#ستران فروش تیر خوبی داشت
در فروردین با فروش ۱۸۰۸ میلیارد ریالی آغاز کرده است واردیبهشت ۲۴۹۱ میلیارد ریال فروش داشت و خرداد ۲۶۹۹ میلیارد ریال و تیر ۲۹۶۱ میلیارد ریال بود و۴ ماهه به ۹۹۶۱ میلیارد ریال رسید و ۶۱۴۵ میلیارد ریال فروش مدت مشابه قبل داشت
#کپشیر در فروش نوسان دارد
سهم در فروردین با فروش ۵۱۵ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۸۹۹ میلیارد ریال و خرداد ۶۴۵ میلیارد ریال شده بود
در تیر این عدد ۶۰۱ میلیارد ریال بود
۴ماهه با عدد ۲۶۶۱ میلیارد ریالی مواجه بوده و مدت مشابه قبل ۱۳۱۳ میلیارد ریال بود
#خساپا در تیر رشد فروش داشت
اردیبهشت ۷۲۰۹۰ میلیارد ریال فروخت . که ۳۶ هزار دستگاه فروخته است .
خرداد هم همین حوالی فروش زد و ۷۱۹۱۷ میلیارد ریال فروش داشت
در تیر این عدد ۷۵۹۶۴ میلیارد ریال بود و ۳۴ هزار دستگاه فروخته است
سهم فروردین ۲۴۵۰۴ میلیارد ریال فروش داشت ۲۲ هزار دستگاه تولید و ۱۳ هزار دستگاه فروش داشته است
۴ ماهه به فروش ۲۴۴۴۵۸ میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه قبل ۱۶۹۹۱۶ میلیارد ریال است
#هجرت در فروردین ۱۳۹۳۶ میلیارد ریال و اردیبهشت ۱۴۲۷۳ میلیارد ریال و خرداد ۱۶۵۸۵ میلیارد ریال فروش داشت
در تیر به عدد ۱۴۰۱۳ میلیارد ریالی رسیده و ۴ ماهه به ۵۸۷۳۹ میلیارد ریال رسیده و کل مشابه قبل ۱۱۰۰۷۵ میلیارد ریال فروش داشت
#ددانا در فروردین با فروش ۳۸۰۱ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت این عدد ۳۸۸۲ میلیارد ریال و خرداد ۴۲۳۴ میلیارد ریال شد
در تابستان در تیر ۴۳۵۵ میلیارد ریال فروش زد و عدد خوبی را ثبت کرد و ۴ ماهه ۱۶۲۷۳ میلیارد ریال شد و مدت مشابه قبل ۶۹۶۷ میلیارد ریال است
#شدوص در فروردین با فروش ۱۰۸۲ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ فروش ۳۶۷,۶۰۹,۶۹۴ ریال در اردیبهشت این عدد ۱۲۳۴ میلیارد ریال و نرخ ۴۱۵,۴۲۸,۳۶۴ ریال شد
خرداد با فروش ۱۳۸۴ میلیارد ریالی مواجه بود و رشد کرد و نرخ ۴۳۲,۵۹۷,۷۲۰ ریال بود
در تیر ۱۵۴۷ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۴۳۷,۲۶۱,۷۵۳ ریال شده است
۴ ماهه ۵۲۴۸ میلیارد ریال فروش زد و مدت مشابه قبل ۴۱۷۷ میلیارد ریال بود
مهم برای #خبهمن
سهم در تیر ۱۱۸۳ میلیاردریال فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا تیر ۵۶۸,۹۷۰ میلیون ریال سود مجمع داشته است
#شگل خرداد خوبی داشت
سهم در فروردین با کمی کاهش ۶۶۷ میلیارد ریال شده و اردیبهشت با کمی رشد ۱۵۶۷ میلیارد ریال و خرداد ۱۹۰۰ میلیارد ریال بوده است
در تیر این عدد با کمی افت ۱۳۳۱ میلیارد ریال شد
۷ ماهه به ۱۰۱۷۵ میلیارد ریال رسیده است
#زقیام در تیر با فروش ۱۰۶۹ میلیارد ریالی مواجه بود و ۴ ماهه به ۴۱۰۰ میلیارد ریال رسیده و تقریبا نزدیک به ۲ برابر مدت مشابه قبل است
#غمهرا در فروردین ۱۶۴۲ میلیارد ریال و اردیبهشت ۲۱۳۴ و خرداد ۲۱۳۱ میلیارد ریال
در تیر ۲۶۳۹ میلیارد ریال فروش داشت و ۴ ماهه به ۸۵۵۵ میلیارد ریال رسید
مدت مشابه سال قبل۴ ماهه ۶۰۲۹ میلیارد ریال بود
#ختراک در فروردین با فروش ۱۹۷۶ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت به ۲۷۱۸ میلیارد ریال و خرداد ۲۹۳۲ میلیارد ریال رسید
در ۳ماهه به فروش ۲۷۹۹ میلیارد ریالی رسیده و ۴ ماهه ۱۰۴۴۷ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه قبل ۶۰۱۲ میلیارد ریال بوده است .
#کلر پارس
در اردیبهشت این عدد ۸۳۸ میلیارد ریال بود و نرخ فروش داخلی ۷۶,۳۸۲,۶۶۷ ریال بود
در خرداد فروش ۹۲۴ میلیارد ریال شد و نرخ ۶۶,۰۰۲,۴۸۸ میلیون ریال شد
در تیر ۹۵۵ میلیارد ریال فروش داشت و ۴ ماهه به فروش ۳۲۹۲ میلیارد ریالی رسیده است و مشابه سال قبل ۲۱۹۶ میلیاردریال بود
سرمایه گذاری #وصنعت در تیر ۹۰۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا تیر ۱,۲۵۸,۵۸۴ میلیون ریال سود محقق کرده است
#بکام در تیر با فروش ۶۲۱ میلیارد ریالی مواجه بوده و ۴ماهه ۲۲۴۳ میلیارد ریال بوده است
#سفار در فروردین با فروش ۴۳۳ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۵۰۶ میلیارد ریال و خرداد ۷۰۵ میلیارد ریال بوده
در ۳ماهه دوم در تیر ۶۱۶ میلیارد ریال فروش داشته است
۴ماهه ۲۲۶۱ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه ۱۴۰۹ میلیارد ریال فروش داشت
#داسوه در فروردین با فروش ۴۷۵ میلیارد ریالی مواجه بوده و اردیبهشت ۹۲۹ میلیارد ریال و خرداد ۱۲۱۱ میلیارد ریال ودر ۳ماهه دوم در تیر ۱۰۶۹ میلیارد ریال شد و ۴ماهه به ۳۶۸۶ میلیارد ریالی رسیده است
مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۷۶۸ میلیارد ریال بود
#بشهاب لامپ ها در خرداد و تیر خوب روشن بود !!
سهم در فروردین با فروش ۱۱۰ میلیارد ریالی مواجه بوده و اردیبهشت ۳۰۰ میلیاردریال شد و خرداد به ۴۸۹ میلیارد ریالی رسید
در تیر به ۴۴۰ میلیارد ریال رسید و ۴ ماهه ۱۳۴۰ میلیارد ریال بوده مدت مشابه این عدد ۱۱۵۵ میلیارد ریال بوده است
#لابسا در تیر با فروش ۹۱۳ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۴ماهه ۴۱۶۱ میلیارد ریالی رسیده است . ۴ماهه قبل ۲۹۸۵ میلیارد ریال بوده است
#غپاذر در فروردین با فروش ۱۹۶۹ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۲۱۱۳ میلیارد ریال و خرداد ۲۰۱۸ میلیاردریال شد
در ۳ماهه دوم در تیر ۲۰۹۷ میلیارد ریال فروش داشت و ۴ ماهه به ۸۱۹۵ میلیارد ریال رسید مدت مشابه سال قبل ۵۲۳۶ میلیارد ریال بود
#زدشت در تیر ۸۴۲ ، خرداد ۵۶ میلیارد ریال و اردیبهشت با فروش ۶۲۲ میلیارد ریالی به عدد ۴ ماهه ۲۷۹۰ میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه قبل ۱۸۸۷ میلیارد ریال بوده است
#سبزوا در تیر ۴۸۷ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد ۲۸۹۱ میلیارد ریالی رسیده است
#ساینا در اسفند با فروش ۵۹۴ میلیارد ریالی مواجه بود و فروردین این عدد ۳۷۸ میلیارد ریال و اردیبهشت ۶۷۴ میلیارد ریال شده بود
در خرداد این عدد ۶۸۴ میلیارد ریال و تیر ۴۸۸ میلیارد ریال شده و ۳ ماهه اخیر متفاوت بوده و ۷ ماهه به ۴۰۰۹ میلیارد ریالی رسیده است
#قشیر در تیر با فروش و درامد ۵۶۱ میلیارد ریالی مواجه شد و به عدد ۶۷۶ میلیارد ریال رسیده است
سرمایه گذاری #سمگا در تیر ۵۶۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا تیر ۲۱۷,۱۳۳ میلیون ریال سود محقق کرده است
#غگلستا در فروردین با فروش ۱۲۱۴ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۱۱۲۱ میلیارد ریال و خرداد ۱۱۶۵ میلیارد ریال شد
در ۳ماهه دوم تیر با فروش ۱۳۰۹ میلیارد ریالی آغاز شد و ۴ ماهه ۴۸۱۰ میلیارد ریال فروش زد و مدت مشابه سال قبل ۳۳۰۳ میلیارد ریال بود
#لپارس فروش جالبی در تیر ثبت کرد و ۳۸۱ میلیارد ریال فروش داشت و ۴ماهه به عدد ۶۱۶ میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه قبل ۵۵ میلیارد ریال بود
#ثرود در تیر با فروش و درامد ۲۷۶۴ میلیارد ریالی مواجه بود و در مجموع به عدد ۳۰۳۹ میلیارد ریالی رسیده است
#خکار در فروردین با فروش ۲۳۶ میلیارد ریالی همراه بوده و اردیبهشت این عدد ۴۱۸ میلیارد ریال و خرداد ۴۸۲ میلیارد ریال شد
در تیر با فروش ۴۸۹ میلیارد ریالی آغاز کرد و ۴ماهه ۱۷۱۲ میلیارد ریال فروش داشت . که مدت مشابه به عدد ۸۹۷ میلیارد ریال رسیده بود
سرمایه گذاری #وبوعلی در تیر ۲۷۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا تیر ۱,۴۹۲,۷۷۶ میلیون ریال سود محقق کرده است
#خچرخش در تیر با فروش ۱۳۴۰ میلیارد ریالی به عدد ۴ماهه ۵۳۴۸ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل ۳۵۵۵ میلیارد ریال بوده است
#دسبحان با توجه به آگهی و مزایده بابت فروش ملک واقع در خیابان دماوند تهران ، دلیل عدم حصول نتیجه شرکت قصد دارد برای بار دوم از طریق آگهی و مزایده این ملک را بفروش برساند
#فکمند طبق اعلام نهایی بانک صنعت معدن مبلغ مانده اعلامی ۴۰٫۲۵۳٫۰۲۹٫۱۵۱ ریال بوده که پس از بخشودگی جرایم توسط بانک به مبلغ ۱۱٫۰۴۰٫۲۰۵٫۰۰۸ ریال ، مبلغ مانده نهایی طبق اعلام بانک صنعت و معدن ۲۹٫۲۱۲٫۸۲۴٫۱۴۳ تسویه گردید.
#فغدیر توقف یک هفته ای تولید آهن اسفنجی به مدت یک هفته از ۷ مرداد ۱۴۰۲ تا ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ به دلیل انجام تعمیرات سالیانه
#ددام در فروردین با فروش ۳۲۲ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت با رشد ۵۵۴ میلیارد ریال و خرداد ۱۰۰۲ میلیارد ریال و تیر ۱۰۱۶ میلیارد ریال شد و ۴ ماهه به ۲۸۹۵ میلیارد ریال رسیده
مدت مشابه قبل این عدد ۱۳۱۶ میلیارد ریال بود
#ختراک در فروردین با فروش ۱۹۷۶ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت به ۲۷۱۸ میلیارد ریال و خرداد ۲۹۳۲ میلیارد ریال رسید
در تیر این عدد ۲۷۹۹ میلیارد ریال شده و ۴ ماهه ۱۰۴۴۷ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه قبل ۶۰۱۲ میلیارد ریال بوده است .
#تپمپی ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-94A-100 مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۹ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#زگلدشت اولین ماه سال مالی را با فروش ۷۰۵ میلیارد ریالی آغاز کرده بود و اردیبهشت ۷۵۵ میلیارد ریال و خرداد ۹۰۷ میلیارد ریال شد
در تیر این عدد به ۸۶۴ میلیارد ریال رسید و ۴ماهه به ۳۲۶۱ میلیارد ریال رسیده است .مشابه سال قبل ۱۷۳۳ میلیارد ریال بود
#ساروم سال مالی را با فروش ۱۳۷۰ میلیارد ریالی آغاز کرده است و اردیبهشت به ۱۷۳۳ میلیارد ریال و خرداد ۱۶۱۷ میلیادر ریال رسید
در تیر به عدد ۱۶۰۹ میلیارد ریال رسیده است و ۴ ماهه ۶۳۳۰ میلیارد ریال بود . مدت مشابه قبل ۳۷۶۱ میلیارد ریال بود
#غچین در تیر به ۱۵۰۳ میلیارد ریال فروش رسیده است
#شملی در تیر با فروش ۶۳۶ میلیارد ریالی به جمع فروش ۵۴۱۱ میلیارد ریالی رسیده است . ۱۰ ماهه قبل این عدد ۳۲۷۱ میلیارد ریال بوده است
#سرچشمه پیرو انتشار اطلاعیه درخواست ارایه مهلت جهت رعایت ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات،
تعلیق نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ ادامه می یابد.
#سبجنو در فروردین با فروش ۶۷۳ میلیارد ریالی مواجه بوده است و اردیبهشت این عدد ۸۲۴ میلیارد ریال و خرداد ۹۱۲ میلیارد ریال بود
در تیر به عدد ۱۲۷۳ میلیارد ریال رسیده و ۴ ماهه ۳۶۸۳ میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه سال قبل ۲۱۰۳ میلیارد ریال شده بود
#کترام در تیر ۳۴۰ میلیارد ریال فروش داشت و ۴ماهه به ۱۲۷۷ میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه قبل ۱۰۱۲ میلیارد ریال بود
#غگرجی در تیر با فروش ۴۱۱ میلیارد ریالی مواجه بود و ۴ماهه به ۱۰۰۳ میلیارد ریال رسیده است که مدت مشابه قبل ۸۹۸ میلیارد ریال بود
#سبهان در فروردین با فروش ۷۱۲ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت این عدد ۹۶۴ میلیارد ریال و خرداد با رشد ۱۰۹۳ میلیارد ریال شد
در تیر با کمی افت ۷۴۰ یلیارد ریال بوده است و ۴ ماهه ۳۵۱۱ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۱۶۳۶ میلیارد ریال است
#بکهنوج در تیر با فروش ودرامد ۴۸۵ میلیارد ریالی رسید و ۶ماهه به عدد ۱۵۷۶ میلیارد ریال رسیده است
#سیلام در فروردین با فروش ۴۶۳میلیارد ریالی و اردیبهشت به ۷۴۸ میلیارد ریال رسیده و خرداد ۶۷۵ میالیارد ریال بود و و تیر ۸۸۰ میلیاردریال بود و۶ ماهه با فروش ۳۹۶۰ میلیارد ریالی مواجه بود مدت مشابه قبل ۳۰۴۶ میلیارد ریال بود
#کگاز در فروردین با فروش نسبتا خوب ۷۸۴ میلیارد ریال فروش داشت و اردیبهشت ۸۹۹ میلیارد ریال خرداد ۷۵۴ میلیارد ریال بود
در تیر با فروش ۹۵۷ میلیارد ریالی مواجه بود و ۴ ماهه ۳۳۹۴ میلیارد ریال فروش داشت که مدت مشابه قبل ۱۶۵۴ میلیارد ریال بوده است
#خکمک فروردین را با فروش ۴۱۴ میلیارد ریالی آغاز کرد و اردیبهشت ۱۱۲۴ میلیارد ریال و خرداد ۱۱۶۰ بود
در تیر ۱۲۰۱ میلیارد ریال بوده و ۴ماهه به ۴۲۷۲ میلیارد ریال رسید و فروش سال قبل آن ۲۳۳۹ میلیارد ریال بود
#جم در فروردین با فروش ۳۰۱۷۰ میلیارد ریالی مواجه بود و و اردیبهشت ۴۵۷۱۶ میلیارد ریال و خرداد ۳۷۵۹۶ میلیارد ریال
در تابستان در تیر ۳۵۵۱۰ میلیارد ریال فروش داشت و ۴ ماهه به ۱۴۸۹۰۹ میلیارد ریال رسیده است . مدت مشابه قبل این عدد ۱۳۱۷۶۴ میلیارد ریال بود
#دسبحا در تیر ۱۲۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
#زفکا تیر ۱۲۰۶ میلیارد ریال ،خرداد ۱۲۰۰ و اردیبهشت ۱۰۶۱ میلیارد ریال بود و۴ ماهه ۴۴۱۵ میلیارد ریال بود که ۲ برابر مدت مشابه قبل است
#غشصفا در فروردین با فروش ۲۸۱۴ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۲۷۲۵ میلیارد ریال خرداد ۲۵۷۳ میلیارد ریال بود
در تیر با فروش ۲۳۰۷ میلیارد ریال مواجه بود و ۴ماهه ۱۰۴۲۰ میلیارد ریال فروش داشت و که فروش مدت مشابه قبل ۹۵۱۴ میلیارد ریال بود
#خریخت در فروردین با فروش ۴۱۰ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت به ۷۴۲ میلیارد ریال رسید و خرداد با رشد ۷۴۲ میلیارد ریال شد
در ۳ماهه دوم در تیر ۶۹۷ میلیارد ریال شد و ۴ماهه ۳۱۶۲ میلیارد ریال فروش داشت که رشد خوبی داشته و تقریبا ۲ برابر مدت مشابه قبل است
#فمراد در ۲ماه گذشته جالب بوده و تیر ۶۰۵ و خرداد به فروش ۴۷۷ میلیارد ریالی رسیده است که ۴ ماهه به ۱۸۳۲ میلیارد ریالی رسیده و مشابه قبل ۸۹۱ میلیارد ریال است
#داوه در تیر به فروش ۶۰ میلیارد ریالی رسیده و ۴ماهه عدد فروش ۳۸۶ میلیارد ریال بود
#حریل در تیر ۳۷۷ و خرداد با درامد ۴۰۱ میلیارد ریالی مواجه بود و ۴ماهه ۱۷۸۸ میلیارد ریال فروش و درامد داشته است
#کتوسعه تازه وارد بازار در تیر با فروش ۳۵۲ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۷ ماهه ۱۸۷۷ میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه قبل ۹۳۵ میلیرد ریال بود
#وبیمه در تیر ۹۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا تیر ۶۵۴ میلیارد ریال سود مجمع محقق کرده است
#فایرا در فروردین با فروش ۸۸۴۵ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۱۳۸۳۸ میلیارد ریال و خرداد ۱۳۸۱۸ میلیارد ریال بوده
در تیر با رشد ۱۶۸۸۱ میلیارد ریال فروش داشت و رشد کرد و۴ماهه به ۵۳۳۸۴ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه قبل این عدد ۵۲۹۸۵ میلیارد ریال بود
#ارفع در میانگین ماه های قبل بود
سال مالی را در فروردین با فروش ۷۹۵۷ میلیارد ریالی آغاز کرده و نرخ فروش ۱۹۱,۲۵۳,۱۳۰ ریال بوده است
در اردیبهشت فروش به ۲۳۸۲۴ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۲۲۹,۹۱۸,۸۵۴ ریال بود و خرداد با فروش ۱۹۳۷۳ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ صادراتی ۲۴۴,۹۹۵,۸۶۶ ریال شد
در تیر با افت به فروش ۱۴۰۲۱ میلیارد ریالی رسیده و نرخ داخلی ۲۱۰,۸۲۸,۷۱۲ و صادراتی ۲۳۶,۲۴۸,۵۰۰ ریال بود
۴ ماهه ۶۵۱۷۶ میلیارد ریال بوده است که حدود ۱٫۵ برابر مدت مشابه سال قبل است
#سکرد که نوسان زیادی را دراین مدت داشت در تیر با فروش ۱۱۴۰ میلیارد ریالی عدد خوبی را ثبت کرد و ۱۰ ماهه به فروش ۶۰۶۴ میلیاردریالی رسیده است مدت مشابه قبل این عدد ۴۱۸۲ میلیارد ریال بود
#دیران در تیر با فروش ۵۱۵ میلیارد ریالی به عدد مواجه بود و ۷ماهه به ۲۸۳۹ میلیارد ریال فروش رسیده است
سرمایه گذاری #وساپا در تیر ۱۷۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا تیر ۱,۱۵۵,۹۳۵ میلیون ریال سود محقق کرده است
سرمایه گذاری #وسپه در تیر ۵۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا تیر ۲۰,۴۲۴,۹۲۹ میلیون ریال سود محقق کرده است
#ولساپا در فروردین با فروش و درامد ۷۳۳ میلیارد ریالی مواجه بود و ۴۵۵ میلیارد ریال هزینه مالی داشت در اردیبهشت به ۹۴۴ میلیارد ریال درامد رسید خرداد ۷۳۲ میلیارد ریال شد و تیر ۷۲۰ میلیارد ریال و۴ ماهه ۳۱۲۹ میلیارد ریال درامد و ۲۰۹۷ میلیارد ریال هزینه مالی دارد
#کطبس در فروردین ۱۱۷ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۶,۸۱۱,۶۳۹ ریال بود در اردیبهشت این عدد با رشد ۵۲۲ میلیارد ریال شده و نرخ ۲۰,۳۳۳,۵۵۴ ریال
خرداد به ۶۰۶ میلیارد ریال رسید و نرخ ۲۲,۲۹۲,۱۱۳ ریال بوده است
تیر به عدد ۴۸۴ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۲۰,۹۹۵,۶۵۱ ریال
۴ ماهه ۱۷۳۰ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۱۱۰۷ میلیارد ریال شد
فروش داخلي:مبنای نرخ گذاری براساس ۲۶/۵% قیمت شمش فولاد خوزستان عرضه شده ماهانه در بازار بورس کالا می باشد. باتوجه به عدم فروش محصول در قالب صادراتی، قیمت فروش نرخ جهانی ذغال سنگ تاثیر بر فرایند قیمت گذاری محصول این شرکت ندارد
#شبصیر در فروردین با فروش ۲۳۷۴ میلیاردریالی مواجه شده بود و اردیبهشت ۳۸۳۷ میلیارد ریال و خرداد ۳۲۸۷ میلیارد ریال
در تیر۳۱۹۴ میلیارد ریال بود و ۴ ماهه به ۱۲۶۹۴ میلیارد ریال رسیده است . مدت مشابه قبل این عدد ۹۶۶۴ میلیاردریال بوده است
#فاسمین یک فروش خاص را در تیر ثبت کرد و در حالی که در ۳ماهه قبل ۱۰۳۹۲ میلیارد ریال فروش داشت در تیر به عدد۹۱۲۱ میلیارد ریالی رسیده است .نرخ فروش هم ۹۲۱,۲۹۳,۵۳۵ ریال است . جمعا ۴ ماهه به عدد ۱۹۵۱۴ میلیارد ریال رسیده است
#خاور در تیر با کمی افت ۳۰۰۴۰ میلیارد ریال ، خرداد با فروش خاص ۵۰۰۰۳ میلیارد ریالی مواجه بود و ۴ماهه به ۱۲۲۳۷۷ میلیارد ریال رسید در حالی که ۴ ماهه قبل کل فروش به ۴۷۰۷۲ میلیارد ریال رسیده بود
#کنور در تیر با عدد ۴۰۶۹ میلیارد ریالی مواجه بود و عدد خوبی را ثبت کرد و ۴ ماهه ۱۶۰۸۵ میلیارد ریال بود که تقریبا۳ برابر مدت مشابه قبل است
سرمایه گذاری #تاصیکو در تیر ۶۲۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
#دفرا در فروردین امسال شبیه سال قبل بود و ۴۱۵ میلیارد ریال و اردیبهشت ۸۷۸ و خرداد ۸۱۶ میلیارد ریال فروش داشت
در تیر با رشد ۹۶۷ میلیارد ریال شد و ۴ ماهه به ۳۰۷۸ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل ۲۱۳۴ میلیارد ریال بود
#شاملا در فروردین با ۹۵۲ میلیارد ریال فروش داشت و اردیبهشت هم ۹۳۱ میلیارد ریال و خرداد ۸۷۸ یلیارد ریال شد در ۳ماهه دوم در تیر ۹۱۲ میلیارد ریال بود . ۴ ماهه به ۳۶۷۶ میلیارد ریال رسید و مدت مشابه قبل شرکت ۲۳۱۷ میلیارد ریال است
#جم_پیلن در فروردین ۵۶۱۲ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ فروش ۴۰۹,۸۵۴,۶۱۳ ریال است .
در اردیبهشت با فروش ۹۳۴۴ میلیاد ریالی و نرخ ۴۴۳,۳۴۵,۶۹۴ ریال پیش رفت و
خرداد ۱۴۰۰۹ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۴۶۷,۷۳۱,۰۶۶ ریال
در تیر با کمی افت ۱۱۲۰۵ میلیارد ریال فروخت و ۴ماهه ۴۰۱۷۲ میلیارد ریال بود
#حسینا در تیر روندش درامدش صعودی بود
سهم فروردین ۱۴۴۳ میلیارد ریال و اردیبهشت ۱۸۸۹ میلیارد ریال و خرداد با رشد ۲۵۲۴ میلیارد ریال رسیده در تیر با رشد ۲۷۵۱ میلیارد ریال رسید و درامد کسب کرد ۴ماهه به فروش ۸۳۶۳ میلیاردریالی رسیده و کل سال قبل شرکت ۱۶۳۱۱ میلیارد ریال بود
#فسبزوا اردیبهشت و خرداد خاصی زد ولی تیر با کمی افت ۱۰۲۴۸ میلیارد ریال بود
در اردیبهشت این عدد ۱۱۳۶۷ میلیارد ریال و خرداد ۱۱۹۵۴ میلیارد ریال بوده و ۷ ماهه به عدد ۴۶۷۵۰ میلیارد ریالی رسید.
مدت مشابه قبل ۳۰۴۰۱ میلیارد ریال بوده است
#غدیس معمولا در ۶ماهه اول بهتر است در فروردین با فروش ۲۳۲۷ میلیارد ریالی آغاز کرده است و اردیبهشت ۱۹۳۹ میلیارد ریال خرداد با رشد ۲۱۷۰ میلیارد ریال فروش داشت
تیر ۲۱۷۲ میلیارد ریال فروش داشت
۴ماهه ۸۶۱۵ میلیارد ریال فروش داشت .مدت مشابه قبل ۵۷۶۲ میلیارد ریال بود
#حگهر در فروردین ۲۹۹۱ میلیارد ریال درامد و فروش داشته است و ادیبهشت هم شبیه همین بود و ۳۰۰۷ میلیارد ریال بود و خرداد هم ۳۰۱۷
در تیر با کمی رشد به ۳۳۵۰ میلیارد ریال رسید و ۴ماهه نزدیک ۱۲۰۳۴ میلیارد ریال بوده است
#شکام در تیر کمی کاهشی بود
ولی خرداد خوبی داشت 
سهم در فرودین با فروش ۱۷۸۴ میلیارد ریالی و اردیبهشت  با عدد  خاص ۲۹۲۱ میلیارد ریالی و خرداد ۴۰۴۷ میلیارد ریال مواجه بوده است
در ۳ماهه دوم در تیر به عدد ۲۶۱۸ میلیارد ریالی رسیده است
۴ماهه به ۱۱۳۷۷  میلیارد ریال رسید
مدت مشابه ۷۶۹۸  میلیاردریال بوده است
#نوری تیر خوبی را ثبت کرد
فروردین با فروش ۸۳۴۶۵ میلیارد ریالی مواجه بوده و نرخ فروش پارازایلن ۳۱۳,۴۰۷,۵۹۷ ریال بوده است
اردیبهشت این عدد به ۷۶۰۹۸ میلیارد ریال رسیده و خرداد ۵۵۸۵۷ میلیارد ریال شدو نرخ ۲۵۲,۰۳۱,۲۴۱ ریال شده
در تیر با رشد ۱۱۲۰۱۶ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۲۵۳,۸۵۱,۵۷۱ ریال است ۴ ماهه ۳۳۰۰۳۴ میلیارد ریال بوده
مدت مشابه سال قبل ۳۱۳۳۸۶ میلیارد ریال بود
#فرآور فروش خوبی‌را در تیر داشت ۴۴۰۴ میلیارد ریال فروش ثبت کرد و۴ماهه به ۸۲۶۵ میلیارد ریالی رسیده و بیش از ۴هزارتن به نرخ ۹۱۱,۶۶۴,۲۵۳ ریالی صادر کرده است
#کسعدی که این روزها مورد توجه بازار است در تیر ۳۵۴ میلیارد ریال فروش داشت و ۴ماهه به عدد ۱۳۲۳ میلیارد ریالی رسیده است
#دسانکو  در تیر ۴۵۱ ،خرداد ۴۰۰ ، اردیبهشت  ۶۰۲ و فروردین۵۰۳ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد ۳۹۹۲میلیارد ریالی در ۷ ماهه  رسیده است
#نطرین در تیر ۳۲۳ میلیارد ریال درامد داشته است و ۴ماهه به عدد ۱۱۶۹ میلیارد ریالی رسیده است
#بوعلی در تیر با فروش ۲۹۶۱۰ میلیارد ریالی مواجه بود
۴ماهه ۱۳۸۰۳۹ میلیارد ریال فروش رسیده و مدت مشابه  قبل ۱۵۴۲۵۹ میلیاردریال بود
#پاکشو در تیر با درامد ۷۲۱۹ میلیارد ریالی مواجه بوده و ۴ماهه به ۲۶۴۲۸ میلیارد ریال رسیده است .
#خپویش خرداد و تیر خوبی زد . سهم در فروردین با فروش ۷۱۶ میلیارد ریالی مواجه بوده است اردیبهشت به ۱۵۰۳ میلیارد ریال رسیده و خرداد ۲۳۲۵ میلیارد ریال بود
در تیر با روند صعودی در فروش ۲۶۹۸ میلیارد ریال و ۴ ماهه ۷۱۳۱ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل ۶۰۹۰ میلیارد ریال بود
#وبشهر در تیر ۵۴۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا تیر ۶۸۱,۷۱۱ میلیون ریال سود مجمع داشته است
#شفارس در تیر با فروش ۷۵۱ میلیارد ریالی مواجه بود و ۴ماهه به عدد ۳۱۲۷ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه ۲۳۶۶ میلیارد ریال بود
#دفارا در فروردین با فروش ۱۵۹۴ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت به ۱۷۴۱ میلیارد ریال و خرداد ۱۸۷۶ میلیارد ریال رسید
در ۳ماهه دوم در تیر با فروش ۱۹۲۸ میلیارد ریالی آغاز کرد و ۴ ماهه ۷۱۴۱ میلیارد ریال است . فروش مشابه سال قبل ۲۶۵۰ میلیارد ریال بود
#ساروج در فروردین با فروش ۱۴۲۶ میلیارد ریالی و اردیبهشت با عدد ۱۱۶۰ میلیارد ریالی و خرداد ۱۲۴۵ میلیارد ریالی مواجه بود
۳ ماهه سوم را بافروش خوب ۱۲۶۹میلیارد ریالی آغاز کرد و ۷ماهه به عدد ۸۲۶۳ میلیارد ریال رسیده و ۷ ماهه فروش خوبی را ثبت کرده است
#غفارس عدد خوبی را در تیر ثبت کرد و با فروش ۲۱۸۸ میلیارد ریالی به عدد ۷۸۱۵ میلیارد ریال در ۴ماهه رسیده است
#سخوز تیرخوب و گرمی را داشت و با فروش ۲۲۲۰ میلیارد ریالی به عدد ۷۱۰۰ میلیارد ریالی رسیده است و ۴۷۵۰ میلیارد ریال فروش مشابه سال قبل است
#کتوکا در فروردین با فروش ۵۸۸ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۷۹۱ میلیارد ریال و خرداد ۹۳۷ میلیارد ریال مواجه بود
در تیر با فروش ۷۸۰ میلیارد ریالی مواجه بود و ۴ ماهه به ۲۹۷۵ میلیارد ریال رسیده است که از مدت مشابه سال قبل کمتر است
#فجام با فروش ۱۶۹ میلیارد ریالی در تیر مواجه بود و به عدد ۶۰۶ میلیارد ریالی رسیده است
#دامین در فروردین با فروش ۵۶۲ میلیارد ریالی مواجه بوده اردیبهشت این عدد ۱۳۰۲ میلیارد ریال و خرداد ۱۱۴۹ میلیارد ریال بود
در تیر این عدد ۱۲۷۶ میلیارد ریال بود که۴ ماهه به ۴۲۸۵ میلیارد ریال رسید و مدت مشابه قبل این عدد ۲۰۴۶ میلیارد ریال است
#کلوند به عدد ۴۸۷ میلیارد ریالی در فروردین رسیده بود و اردیبهشت به ۱۱۹۱ میلیارد ریال و خرداد ۱۱۹۱ میلیارد ریال رسید
در تیر این عدد ۱۰۸۷ میلیارد ریال بود و ۴ ماهه ۳۹۵۸ میلیارد ریال بود . مدت مشابه قبل ۲۶۴۰ میلیارد ریال شد
#دسینا در تیر با فروش ۱۷۰۴ میلیارد ریالی مواجه بود و ۴ ماهه به ۵۰۱۹ میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه سال قبل ۱۹۷۴ میلیارد ریال بوده است
#دکیمی فروش خوبی را در تیر ثبت کرد و ۱۰۱۵ میلیارد ریال فروش داشته و ۴ماهه به ۳۲۵۷ میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه قبل ۲۰۴۸ میلیارد ریال بود است
#غشان در تیر با فروش ۱۲۹۵ میلیارد ریالی به عدد ۵۸۸۲ میلیارد ریالی رسیده است و ۳۹۰۶ میلیارد ریال فروش مشابه سال قبل بوده است
#فروژ
خرداد با فروش ۱۷۹۳ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۶۲۵,۷۶۹,۴۹۲ ریال شد
در تیر به عدد ۱۶۵۱ میلیارد ریالی رسیده است و ۴ماهه به ۸۰۲۷ میلیارد ریالی رسیده است
۴ماهه ۸۰۲۷ میلیارد ریال فروش داشته مدت مشابه سال قبل این عدد ۷۵۶۴ میلیارد ریال بود
#فروسیل در تیر با فروش ۳۴۸ میلیارد ریالی مواجه بود و ۲۱۶۹ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه قبل این عدد ۱۵۴۷ میلیارد ریال بوده است
#فخاس تیرماه خوبی داشت و ۱۷۱۸۶ میلیارد ریال فروش زد . در ۴ماهه به عدد ۴۴۶۷۰ میلیارد ریال رسید و مدت مشابه قبل ۳۹۵۹۰ میلیارد ریال شد
#دالبر چند ماهی است بهتر میفروشد در تیر هم ۳۰۴۴ میلیارد ریال فروش زد و ۴ماهه به ۱۰۰۰۹ میلیارد ریال رسیده که مد مشابه سال قبل ۶۶۹۰ میلیارد ریال بود
#شتوکا در فروردین با فروش ۲۰۸ میلیاردریالی مواجه بود و اردیبهشت به ۳۶۸ میلیارد ریال و خرداد ۳۹۷ میلیارد ریال رسید
در تیر با فروش ۲۸۴ میلیارد ریالی رسیده است ۴ماهه ۱۲۵۸ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه سال قبل این عدد ۵۰۵ میلیارد ریال بود
#ثامید فروش خاصی را در تیر زد و ۱۶۳۵۹ میلیارد ریال فروش داشت و ۷ماهه به ۱۸۰۵۹ میلیارد ریال رسیده است .
#دلقما خرداد و تیر خوبی زد . سهم در فروردین ۷۰۰و اردیبهشت ۹۸۴ میلیارد ریال و خرداد ۱۳۰۰ میلیارد ریال بوده
تیر به ۱۲۰۰ میلیارد ریال رسید و ۴ ماهه ۴۱۸۵ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل ۱۳۹۹ میلیاردریال بوده است
#بموتو در فروردین ۶۹۰ میلیارد ریال فروش داشت و اردیبهشت به ۲۶۹۱ میلیارد ریال و خرداد ۲۰۲۲ میلیارد ریال رسیده
در تیر هم به عدد ۱۹۶۲ میلیارد ریالی رسیده است و کمی افت کرده است
۱۰ ماهه ۲۵۲۴۵ میلیارد ریال شده است
#شیراز پیرو افشای اطلاعات با اهمیت به شماره پیگیری ۱۰۶۰۸۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ و عطف به افشای اطلاعات با اهمیت به شماره پیگیری ۱۰۵۹۴۲۴مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸به استحضار می رساند رفع اشکال از خط تولید واحد های اوره و آمونیاک منطقه سه شرکت انجام و واحد های مذکور با ظرفیت کامل در مدار تولید قرار گرفتند. شایان ذکر است پیش بینی تولید در سال ۱۴۰۲ بر مبنای ۳۳۰ روز لحاظ گردیده است و برآورد می شود این شرکت تا پایان سال ۱۴۰۲ بتواند مقادیر تولید پیش بینی شده را محقق نماید.
#خراسان در فروردین ۵۰۷۰ میلیارد ریال فروش داشت و اوره را با نرخ ۱۳۰,۷۷۳,۱۶۷ ریالی صادر کرده است در اردیبهشت فروش ۶۲۳۶ میلیارد ریال بوده و نرخ ۱۳۱,۹۹۶,۶۲۴ ریال
و خرداد ۵۹۶۸ میلیارد ریال و نرخ ۱۲۷,۷۷۳,۰۵۷ ریال شده
در تیر به عدد ۶۰۶۳ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۱۱۸,۸۸۳,۷۸۹ ریال و ۴۲ هزار تن صادر کرده است
۴ ماهه به ۲۳۳۳۹ میلیارد ریال رسیده است
#تجلی در تیر ۱۱۵۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا تیر ۸۹۳,۳۰۷ میلیون ریال سود محقق کرده است
#فغدیر توقف یک هفته ای تولید آهن اسفنجی به مدت یک هفته از ۷ مرداد ۱۴۰۲ تا ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ به دلیل انجام تعمیرات سالیانه
#فنورد در فروردین ۱۲۱۸ میلیارد ریال و در اردیبهشت ۲۴۰۱ میلیارد ریال و خرداد ۳۰۹۱ میلیارد ریال فروش داشت
در ۳ماهه دوم در تیر ۲۳۱۲ میلیارد ریال فروش داشت و کمی افت کرد
نرخ فروردین ۲۶۴,۷۶۱,۷۴۹ ریال و اردیبهشت ۲۶۸,۱۶۳,۶۹۹ ریال و خرداد ۲۶۹,۲۲۶,۰۵۸ ریال بوده است.۴ ماهه ۹۰۲۳ میلیادر ریال و مدت مشابه قبل فروش ۸۷۱۳ میلیارد ریال بود
#فولاد در تیر با کمی افت ۲۰۹۱۹۶ میلیارد ریال فروش داشت
خرداد ۲۲۸۳۰۷ و اردیبهشت هم ۲۲۹۸۷۶ میلیارد ریال فروش داشت !! نرخ فروش اردیبهشت ۲۷۵,۴۰۰ ریال و خرداد ۲۷۵,۲۱۶ ریال و تیر ۲۶۲,۷۲۵ ریال شده
فروردین ۱۷۲۶۰۹ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ورق ۲۵۸,۹۲۶ ریال بود۴ ماهه ۸۴۰۰۳۰ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه قبل ۶۰۵۸۰۳ میلیارد ریال بود .
#دلر در فروردین ۲۰۹۰ میلیارد ریال و اردیبهشت ۲۹۱۰ و خرداد ۳۴۰۰ میلیارد ریال فروش و در ۳ماهه دوم در تیر به ۳۶۵۲ میلیارد ریالی رسیده و عدد خوبی را داشت
د۴ماهه ۱۲۰۵۳ میلیارد ریال بود و مدت مشابه قبل ۷۳۴۵ میلیاردریال بود
#آریا با فروش ۲۶۰۰۰ میلیارد ریالی در فرودین مواجه بود در اردیبهشت ۳۱۲۱۴ میلیارد ریال و خرداد ۲۸۳۰۲ میلیارد ریال بوده است
در تیر با کمی افت ۲۹۳۲۷ میلیارد ریال فروش داشت و ۴ماهه ۱۱۴۷۹۲ میلیارد ریال بوده است و مدت مشابه ۱۰۳۷۲۷ میلیارد ریال شده است
#بنیرو در فروردین با فروش ۳۱۶ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت با رشد ۹۸۵ میلیارد ریال و خرداد ۱۹۰۱ میلیارد ریال شد
سهم در تیر با فروش ۱۴۳۴ میلیارد ریالی مواجه بود و ۴ ماهه ۴۶۳۷ میلیارد ریال است . ۲ برابر مدت مشابه سال قبل است
#وبانک به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت مفاد ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ( عدم رعایت الزامات ماده ۹دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران اقدام به اعطای فرصت ۷ روزه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸)جهت رعایت موارد فوق نموده است.
#هرمز در تیر کمی کاهشی بود
فروردین با فروش ۲۳۱۶۹ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ فروش ۲۰۳,۴۶۳,۴۰۴ ریال بوده است
اردیبهشت به ۳۰۶۱۲ میلیارد ریال رسید و ۲ماهه ۵۳۷۸۲ میلیارد ریال فروش داشت
خرداد ۳۲۵۲۶ میلیارد ریال فروش داشت و ۲۰۰,۸۴۷,۳۷۳ ریال و تیر ا فروش ۲۰۰۴۷ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۱۹۴,۴۱۵,۳۹۹ ریال شد
۴ماهه ۱۰۶۳۵۶ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه این عدد ۷۲۸۵۳ میلیارد ریال بوده
#ونیکی تا تیر ۳۱,۷۵۳,۲۴۵ میلیون ریال سود مجامع را شناسایی کرده است
#دکپسول در فروردین با فروش ۵۰۸ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۶۶۷ میلیارد ریال و خرداد ۶۶۲ میلیارد ریال و تیر ۶۱۷ میلیارد ریال شده و ۴ ماهه ۲۴۵۶ میلیارد ریال شده بود .
#رمپنا در تیر ۳۹۲۶ میلیارد ریال درامد داشت و ۸۵۰۹ میلیارد ریال ۳ماهه فروش داشت . باید سهم را تلفیقی و با زیرمجموعه ها بررسی کرد
#عالیس در خرداد با فروش ۱۶۰۳ میلیارد ریالی مواجه بود و تیر هم ۱۵۲۴ میلیارد ریال شد و جمعا ۴ ماهه ۵۹۸۸ میلیارد ریال فروش داشت که مدت مشابه سال قبل ان ۳۶۲۰ میلیارد ریال بود
#دقاضی در فروردین با فروش ۱۰۷۲ میلیارد ریالی سال مالی را آغاز کرد .در اردیبهشت این عدد ۱۱۸۶ میلیارد ریال و خرداد ۱۲۱۱ میلیارد ریال شد
در تیر به عدد ۱۲۲۱ میلیارد ریالی رسید و شبیه ماه قبل بود
۴ ماهه ۴۶۹۱ میلیاردریال فروش داشت
#شپارس در تیر ۱۳۱۳ میلیارد ریال رسید و ۱۰ماهه ۱۱۷۳۳ میلیارد ریال زده و مدت مشابه سال قبل این عدد ۷۴۷۱ میلیارد ریال بود
#بترانس خرداد متفاوتی داشت سهم در فروردین به فروش ۱۰۵۷ میلیارد ریالی رسیده است و اردیبهشت ۱۲۵۸ میلیارد ریال و خرداد ۴۴۵۰ میلیارد ریال شد و تیر به ۲۴۰۴ میلیارد ریال رسید و ۴ ماهه ۹۱۷۰ میلیارد ریال بود که مدت مشابه قبل ۵۷۷۶ میلیارد ریال بود
#شپدیس تیر خوبی زد
سهم در اردیبهشت ۳۲۰۷۴ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش ۱۰۶,۸۶۲,۸۵۴ ریال است
در فروردین فروش ۲۶۲۶۳ میلیار ریال بود و نرخ نیز ۹۷,۰۲۵,۵۹۲ ریال بوده
در خرداد فروش به ۲۰۴۳۳ میلیارد ریال رسید و نرخ نیز ۹۸,۶۹۹,۷۶۹ ریال است
در تیر به عدد ۲۹۲۸۷ میلیارد ریالی رسید و نرخ ۹۸,۴۰۲,۳۸۶ ریال بوده است
۱۰ ماهه ۲۷۹۹۱۴ میلیارد ریال فروش داشته
#فکمند طبق اعلام نهایی بانک صنعت معدن مبلغ مانده اعلامی ۴۰٫۲۵۳٫۰۲۹٫۱۵۱ ریال بوده که پس از بخشودگی جرایم توسط بانک به مبلغ ۱۱٫۰۴۰٫۲۰۵٫۰۰۸ ریال ، مبلغ مانده نهایی طبق اعلام بانکصنعت و معدن ۲۹٫۲۱۲٫۸۲۴٫۱۴۳ تسویه گردید.
دلایل تغییرات با توجه به سطح اهمیت مبلغ تسهیلات تسویه شده ، بنا به دستور سازمان افشای اطلاعات با اهمیت گروه به به افشای اطلاعات گروه الف تغییر نمود.
#کزغال در فروردین با فروش ۳۰۵۹ میلیارد ریالی مواجه بود  و نرخ ۵۳,۴۳۳,۴۴۳ ریال شده بود .اردیبهشت ماه این عدد ۳۵۷۰ میلیاردریال ونرخ .۶۲,۵۵۵,۸۷۵ ریال بوده .
در خرداد به ۳۴۰۵ میلیارد ریال رسید و نرخ ۶۲,۷۷۴,۹۶۴ ریال شد
در تیر این عدد ۳۲۱۰ میلیارد ریال بود و نرخ ۶۰,۶۱۴,۵۱۰ ریال شد
۴ ماهه ۱۳۲۴۴ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل این عدد  ۸۵۰۳ میلیارد ریال بود
#تملت در تیر با درامد ۹۹۶ میلیارد ریالی مواجه بود به عدد ۵۰۹۷ میلیارد ریال رسیده است
#پارسان در تیر ۸۲۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا تیر ۱۸۲,۴۳۲,۹۷۵ میلیون ریال سود مجمع محقق کرد
#کمینا و قرارداد جدید تولید و فروش بطر شیشه ای، سربطر فلزی و خدمات چاپ
تاريخ انعقاد قرارداد ۱۴۰۲/۰۵/۰۷
طرف قرارداد شرکت زمزم ایران
مبلغ قرارداد ۵,۰۶۶,۱۰۴ میلیون ریال
نحوه تسویه به صورت اعتباری
شرح جزئيات قرارداد: ۴ فقره قرارداد بابت تولید و تحویل بطر شیشه ای، سربطر فلزی و خدمات چاپ می باشد که ۴٫۲۵۸٫۶۷۳ میلیون ریال از قرارداد ها در سال جاری و الباقی در سال ۱۴۰۳ تولید و تحویل خواهد شد.
#پدرخش در تیر با فروش ودرامد ۱۷۲ میلیارد ریالی مواجه بود و ۴ماهه ۴۷۰ میلیارد ریال درامد داشت مدت مشابه سال قبل ۳۵۰ میلیارد ریال بود
#ذوب در تیر از ماه های قبل کمی کمتر بود
سهم فروردین با فروش ۴۵۸۰۵ میلیارد ریال آغاز کرده است و نرخ فروش ۲۲۵,۹۶۶,۵۸۵ ریال بوده است .
اردیبهشت فروش به ۴۹۶۵۸ میلیارد ریال رسید و نرخ ۲۳۷,۲۵۱,۶۴۴ ریال
و خرداد ۵۵۰۵۷ میلیارد ریال بوده و نرخ ۲۴۹,۶۱۲,۰۵۲ ریال شده
تیر به ۴۳۵۶۰ میلیاردریال رسید و ۴ ماهه ۱۹۴۰۱۸ میلیارد ریال فروش داشت فروش مدت مشابه قبل ۱۳۳۴۰۳ میلیارد ریال بود
#بگیلان در تیر با درامد ۱۱۱۶ میلیارد ریالی به عدد ۷۴۳۹ میلیارد ریال رسید و مدت مشابه قبل ۵۴۱۰ میلیارد ریال بود
#غصینو در فروردین با فروش ۲۴۰۶ میلیارد ریالی مواجه بوده و اردیبهشت ۳۷۳۳ و خرداد ۳۸۶۶ میلیارد ریال فروش داشت
در تیر به عدد ۳۳۲۶ میلیارد ریال رسید و ۴ماهه ۱۳۳۳۳ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه قبل ۹۳۱۷ میلیارد ریال بوده است
#کویر در تیر با فروش ۹۷۹۳ میلیاردریالی مواجه بود و به عدد ۴۶۷۳۱ میلیاردریالی رسیده است نرخ هم ۲۹۰,۰۷۹ ریال بوده است
#سغرب در تیر فروش جالبی را داشت و ۹۰۳ میلیارد ریال فروش زد و ۴ماهه به ۳۱۸۷ میلیارد ریال رسیده که مدت مشابه قبل ۲۱۰۶ میلیارد ریال بود
#توریل فروردین را با فروش ۲۱۳۶ میلیارد ریال آغاز کرده است و اردیبهشت این عدد ۲۰۵۷ میلیارد ریال و خرداد ۱۹۶۱ میلیارد ریال بود
در تیر به ۲۷۰۵ میلیارد ریال رسید و رشد خوبی داشت
۴ ماهه ۸۷۸۷ میلیارد ریال درامد داشته است
#پرداخت در فروردین با فروش ۲۹۹۱ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۳۱۷۷ میلیارد ریال و خرداد ۳۲۸۷ میلیارد ریال و تیر ۳۳۴۰ میلیارد ریال فروش زد و ۴ ماهه به ۲۲۱۱۲ میلیارد ریال رسید . کل عدد سال قبل شرکت ۲۶۳۹۷ میلیارد ریال بوده است
#وکار در تیر با درامد ۷۰۶۸ میلیارد ریالی در تسهیلات اعطایی و سود پرداختی ۵۶۰۵ میلیارد ریالی مواجه بوده است ۴ماهه تراز بانک ۵۵۹۱ میلیارد ریال مثبت است
#حتوکا در تیر با درامد ۵۹۲ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۲۷۱۹ میلیارد ریالی رسیده است
#وصندوق در تیر از محل فروش صبا به سود ۲۸۶۴ میلیارد ریالی رسیده است و تا تیر ۴۷,۵۶۷,۰۲۵ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#کرماشا در فروردین با فروش ۲۴۱۵ میلیارد ریالی مواجه بود صادرات را با نرخ ۱۲۵,۸۷۲,۶۵۸ ریالی انجام داده است
در اردیبهشت با فروش ۹۱۴۲ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۱۲۴,۳۱۶,۴۰۰ ریال خرداد کمی افت کرد ۴۴۱۵ میلیاردریال فروش داشت و نرخ ۱۳۱,۸۷۸,۳۰۵ ریال شده
در تیر دوباره رشد کرد و با فروش ۷۵۹۸ میلیارد ریالی با صادرات در نرخ ۱۲۸,۳۶۱,۱۵۳ ریالی مواجه بود و ۴ ماهه ۲۳۵۷۲ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه ۲۱۸۰۳ میلیارد ریال است
سرمايه گذاري توسعه نور دنا از زیرمجموعه های #همراه اول در ۳ماهه اخیر ۲۵۸۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشت و تا تیر ۵,۲۱۵,۴۱۲ میلیون ریال سود مجمع دارد
سرمايه گذاري اعتضاد غدیر از زیرمجموعه های #غدیر در تیر ۵۹۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشت و تا تیر ۳۸۸۸۰۸۹ میلیون ریال سود مجمع دارد
#پرداخت در تیر با درامد ۳۳۴۰ میلیارد ریالی به عدد ۲۲۱۱۲ میلیارد ریالی رسیده است و ۷ماهه این عدد محقق شده که کل سال قبل ۲۶۳۹۷ میلیارد ریال بود
شفاف سازی در #لکما احتراماً، پیرو نامه شماره ۲۰/۱۴۰۲/م/ ۲۱۴مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ در راستای صیانت از حقوق سهامداران وذینفعان محترم به استحضار می رساند ، شرکت کارخانجات مخابراتی ایران به استناد نامه شماره ۸۸۱۶/۴-۱۰۴/۱۴۰۲مورخ ۲۸/۰۴/۱۴۰۲ شرکت نقش اول کیفیت NAK مبنی بر آماده تحویل بودن قرارداد و همچنین با توجه به اینکه ضمانت نامه این شرکت نیز در تاریخ ۰۴/۰۵/۱۴۰۲ اخذ و به شرکت نقش اول کیفیت تحویل داده شده است (پیوست)، اقدام به عقد و مبادله قرارداد به شماره ۴۸۴۰/۴-۱۰۴/ ق با موضوع خرید AC PDU-مراکز مخابراتی به ارزش کل ۴۲۸،۰۵۰ (چهارصد و بیست و هشت هزار و پنجاه ) یورو نموده است و زمان تحویل تجهیزات موضوع قرارداد ۹۰روز تقویمی از شروع قرارداد می باشد. شایان ذکر است که نتایج این قرارداد در صورتهای مالی شرکت منعکس خواهد شد.
#غگل خرداد وتیر کمی رشد کرد
سهم در فروردین ۸۱۹ و اردیبهشت ۱۲۱۷ میلیارد ریال و خرداد ۱۳۱۰ فروش داشته
در ۳ماهه سوم در تیر ۱۳۷۷ میلیارد ریال و ۷ماهه ۱۲۸۸۳ میلیارد ریال ۱۰ ماهه فروش داشته و مدت مشابه ۱۰۴۹۹ میلیارد ریال بوده است
#مفاخر در تیر ۱۸۴ میلیارد ریال فروش و درامد داشته و ۷ماهه ۱۰۸۳ میلیارد ریال فروش محقق کرد
#خرینگ ۱۶۶۶ میلیارد ریال در فروردین فروخت و اردیبهشت به ۳۰۷۴ میلیارد ریال و خرداد ۳۴۶۷ میلیارد ریال شده بود
سهم در تیر با فروش ۳۷۵۸ میلیارد ریالی مواجه بود و۴ ماهه ۱۲۳۷۶ میلیارد ریال فروش داشته مدت مشابه قبل آن ۷۵۲۹ میلیارد ریال بود
#دابور فروردین را با فروش ۸۷۱ میلیارد ریالی آغاز کرده و اردیبهشت به عدد ۱۲۱۱ میلیارد ریال و خرداد ۱۳۰۷ میلیارد ریال رسید
در تیر ۱۲۳۴ میلیارد ریال فروش داشت و ۴ ماهه ۴۶۲۴ میلیارد ریال بوده و حوالی مشابه سال قبل است
#کحافظ سال مالی را با فروش ۹۰۲ میلیارد ریالی آغاز کرد اردیبهشت هم رشد کرد و ۱۳۶۸ میلیارد ریال فروش داشت
خرداد با کمی افت ۱۳۱۶ میلیارد ریال شد و تیر هم به ۱۴۱۸ میلیارد ریال رسیدو رشد داشت
۴ماهه به ۵۰۰۳ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه قبل ۲۹۱۰ میلیارد ریال بود

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *