کیمیاتک در مرداد ۲۹۷۷ میلیارد ریال ، تیر ۳۱۶۶ و خرداد ۳۷۵۶ میلیارد ریالی مواجه بود و  ۵ ماهه به ۱۴۸۲۲  میلیارد ریال رسیده و رشد فروش نسبت به مدت مشابه  قبل دارد که  ۹۶۶۲ میلیارد ریال بود. #کیمیاتک

#سپاها در فروردین با فروش ۱۳۸۶ میلیارد ریالی  و اردیبهشت  با عدد ۲۲۴۵  و خرداد با افت ۱۶۵۵ میلیارد ریالی مواجه بود
در ۳ماهه چهارم در تیر با رشد خوب ۲۹۱۵ میلیارد ریال فروش داشت و مرداد ۲۸۱۲ میلیارد ریال بود و ۲ماهه اخیر خوب بوده است  و۱۱ ماهه به عدد  ۱۷۷۸۱  میلیارد ریال رسیده است
#فپنتا  خرداد با رشد ۱۷۵۹  میلیرد ریال فروش داشت و مرداد  ۱۴۷۰ میلیارد ریال بوده و ۷ماهه به ۹۵۷۳  میلیارد ریال رسیده است.مدت مشابه سال قبل ۵۷۷۹ میلیارد ریال بود
#بکاب در مرداد  با فروش  ۱۷۵ میلیارد ریالی مواجه بوده و ۱۱ماهه  ۱۱۹۲ میلیارد ریال بوده است
#خرینگ ۱۶۶۶ میلیارد ریال در فروردین فروخت و اردیبهشت به ۳۰۷۴ میلیارد ریال و خرداد ۳۴۶۷ میلیارد ریال شده بود
سهم در تیر با فروش ۳۷۵۸ میلیارد ریالی مواجه بود و مرداد  ۳۰۷۴ میلیارد ریال شد و۵ ماهه  ۱۵۴۵۱   میلیارد ریال فروش داشته مدت مشابه قبل آن ۹۴۴۳  میلیارد ریال بود
سرمایه گذاری #وبوعلی  در مرداد ۵۰  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا مرداد  ۱۵۴۸ میلیون ریال سود محقق کرده است
#دیران در تیر با فروش ۵۱۵ میلیارد ریالی به عدد مواجه بود و ۵۲۰ میلیارد ریال فروش مرداد بوده و ۸ ماهه به  ۳۳۶۰ میلیارد ریال فروش رسیده است
مجوز افزایش سرمایه ۱۹ درصدی #دبالک از محل سود انباشته صادر شد.
#شیران
خرداد ۵۲۳۵ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۳۹۸,۱۴۰,۵۲۵ ریال است  .
در تیر به ۶۶۵۰ میلیارد ریال رسید و نرخ ۳۸۹,۶۴۲,۸۹۲ ریال است  در مرداد ۴۱۱۹ میلیارد ریال فروش داشت  و نرخ ۳۷۲,۹۲۰,۸۰۰ ریال شده است
۸ماهه به ۵۶۳۵۹  میلیارد ریال رسیده است و مدت مشابه  ۴۱۷۰۵ میلیار ریال بود
#شیراز در فروردین با فروش ۱۴۶۹۸ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۱۹۰۴۹ میلیارد ریال  و خرداد  ۱۵۰۶۴ میلیارد ریال بود .
در تیر با فروش ۱۶۳۳۷ میلیارد ریالی و مرداد ۱۶۰۴۷ میلیارد ریال مواجه شده و  تیر اوره را با نرخ     ۱۰۷,۲۰۸,۱۸۹ریالی صادر کرده  و مرداد  ۹۹,۸۴۸,۲۳۲ ریال است. ۵ ماهه  ۸۱۱۹۸   میلیارد ریال بوده است  که شبیه مدت مشابه سال قبل است
شرکت در مناقصه #حفاری
تامین یک دستگاه دکل حفاری دریایی آبهای کم عمق shallow water جهت انجام خدمات درمناطق عملیاتی 
تاريخ شروع مناقصه: ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ 
طرف برگزارکننده  شرکت نفت فلات قاره ایران
#پاسا
در تیر به ۱۷۸۰ میلیارد ریال رسید و مرداد  ۱۷۵۳ میلیارد ریال شد و  کمی افت کرد 
۵ ماهه ۹۳۰۷   میلیارد ریال بودمدت مشابه  سال قبل ۶۸۷۷ میلیارد ریال بود
#ذوب 
خرداد ۵۵۰۵۷ میلیارد ریال بوده و نرخ ۲۴۹,۶۱۲,۰۵۲ ریال  شده
تیر به   ۴۳۵۶۰ میلیاردریال رسید و مرداد  ۴۹۹۵۷ میلیارد ریال بود و نرخ ۲۴۴,۹۳۳,۶۹۵ ریال است 
 ۵ ماهه  ۲۴۳۹۷۵  میلیارد ریال فروش داشت  فروش مدت مشابه قبل ۱۶۶۴۷۲  میلیارد ریال بود
#داسوه در فروردین با فروش ۴۷۵ میلیارد ریالی مواجه بوده و اردیبهشت  ۹۲۹ میلیارد ریال و خرداد  ۱۲۱۱ میلیارد ریال ودر ۳ماهه دوم در تیر ۱۰۶۹ میلیارد ریال  و مرداد ۱۰۶۸ میلیارد ریال شد و ۵ ماهه به ۴۷۵۵  میلیارد ریالی رسیده است 
مدت مشابه سال قبل این عدد ۴۷۵۵ میلیارد ریال بود
#سامان  در مرداد  ۲۰۸۱۰ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و  ۱۹۸۶۰ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده ها را دارد و۵ ماهه  ۱۴۱۶۶ میلیارد ریال تراز مثبت است
#بوعلی در تیر با فروش ۲۹۶۱۰ میلیارد ریالی مواجه بود مرداد با رشد چشم گیر ۵۰۲۴۸ میلیارد ریال شد و ۵ ماهه  ۱۸۸۳۲۴ میلیارد ریال فروش داشته  و مدت مشابه  قبل  ۱۹۸۷۰۶   میلیاردریال بود
#گدنا در تیر با فروش ۷۰۴  میلیارد ریالی مواجه بود و مرداد با رشد ۸۶۲ میلیارد ریال شد و ۵ ماهه به ۳۶۶۴  میلیارد ریال رسیده است و کل سال  قبل ۶۰۲۴ میلیارد ریال بود
#بترانس در مرداد خوب بود
خرداد ۴۴۵۰ میلیارد ریال شد و تیر به ۲۴۰۴ میلیارد ریال  و مرداد ۳۰۶۵ میلیارد ریال رسید و ۵ ماهه  ۱۲۲۳۶  میلیارد ریال بود  که مدت مشابه قبل  ۷۹۱۶  میلیارد ریال بوده است
#فروی با فروش موجودی در مرداد عدد  ۱۲۸۵ میلیارد ریالی را ثبت کرد و ۵ماهه به  ۲۶۱۸ میلیارد ریال رسیده است
#فسپا تیر و مرداد  خوبی داشت
خرداد فروشش ۳۱۱۱ میلیاد ریال بود و نرخ ۳۳۷,۱۱۹,۲۷۱ ریال
در تیر به فروش ۳۳۰۸ میلیارد ریالی رسیده است و نرخ ۳۴۶,۸۸۲,۷۲۷ ریال  بود
مرداد با فروش ۳۲۵۲ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ  ۳۶۲,۰۰۲,۷۹۸ ریال شد
و ۵ ماهه ۱۴۰۰۰   میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه ۱۲۱۲۳ میلیارد ریال بود
تراز #وبملت در مرداد خوب بود و ۱۰۴۴۵۱  میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۵۳۲۹۸ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و تراز ماه اول ۴۵۵۱۹ میلیارد ریال مثبت است
 ۲ ماهه تراز ۱۰۷۲۹۰ میلیارد ریال مثبت بود و ۳ماهه به ۱۵۵۳۱۴ میلیارد ریال رسید .
تراز ۴ماهه نیز به ۲۰۲۵۹۸ میلیارد ریال و ۵ماهه۲۵۳۷۵۱  است
#توریل فروردین را با فروش ۲۱۳۶ میلیارد ریال  آغاز کرده است و اردیبهشت  این عدد  ۲۰۵۷ میلیارد ریال و خرداد  ۱۹۶۱ میلیارد ریال بود
در تیر به ۲۷۰۵ میلیارد ریال و مرداد ۲۸۱۷ میلیارد ریال رسید و رشد خوبی داشت
۵ ماهه  ۱۱۴۶۰  میلیارد ریال درامد داشته است
#جم_پیلن
خرداد ۱۴۰۰۹ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۴۶۷,۷۳۱,۰۶۶ ریال بود
در تیر با کمی افت ۱۱۲۰۵ میلیارد ریال فروخت و مرداد دوباره با افت ۷۶۰۱ میلیارد ریال شد و ۵ ماهه  ۴۷۷۷۳  میلیارد ریال بود
#شسپا
 خرداد ۲۰۴۹۳ میلیاردریال  رسیده است
در تیر به عدد  ۱۶۶۸۲ میلیارد ریال رسید و مرداد  ۱۷۵۸۶  و ۵ ماهه ۸۱۹۷۰  میلیارد ریال است
مدت مشابه سال قبل این عدد۸۰۲۱۹  میلیارد ریال بود
#انتخاب را باید تلفیقی دید
ولی در هر صورت  خرداد  ۱۵۹۱۵ میلیارد ریال فروش ثبت کرد
در تیر رکورد شکست و ۱۷۴۰۹  میلیارد ریال بود و مرداد  ۱۶۴۳۷ میلیارد ریال
۸ماهه  به عدد  ۱۱۳۴۳۲  میلیارد ریال رسید که البته سهم  را باید در تلفیق و با سود  زیرمجموعه ها دید  .
#کگل مرداد صعودی بود  سهم در تیر به ۴۹۰۹۵ میلیارد ریال رسید  و مرداد  ۵۶۲۰۹ میلیارد ریال بود
 ۵ماهه  ۲۸۰۸۲۳  میلیارد ریال بوده  و نرخ گندله   تیر ۵۱,۳۰۹,۲۵۶   ریال و مرداد ۴۵,۱۵۶,۱۰۲ ریال خورده است . عدد فروش ۲ برابر مدت مشابه  سال قبل است
#شبصیر کمی در مرداد افت کرد سهم خرداد ۳۲۸۷ میلیارد ریال
در تیر۳۱۹۴ میلیارد ریال و مرداد ۲۹۶۷ میلیارد ریال  بود و ۵ ماهه به   ۱۵۶۶۲ میلیارد ریال رسیده است . مدت مشابه  قبل این عدد  ۱۲۲۷۵    میلیاردریال بوده است
#کی_بی_سی فروردین به فروش ۲۰۹ میلیارد ریالی رسیده و اردیبهشت  ۵۰۰  و خرداد  ۵۷۹ میلیارد ریال بود در تیر این عدد  به ۶۲۵ میلیارد ریال رسیده و مرداد ۴۵۰ میلیارد ریال بوده است
 ۸ ماهه  ۳۱۲۰ میلیارد ریال فروش داشت
#سیستم در مرداد با عدد ۹۴۰  ریالی مواجه بوده است و ۵ماهه به ۴۵۵۹ میلیارد ریال رسیده و کل سال قبل ۷۶۱۷ میلیارد ریال بود
#غگل تیرو مرداد خوبی داشت
سهم در فروردین ۸۱۹ و اردیبهشت ۱۲۱۷ میلیارد ریال و خرداد  ۱۳۱۰ فروش داشته
در ۳ماهه سوم در تیر ۱۳۷۷ میلیارد ریال و مرداد ۱۷۴۲ میلیارد ریال و ۸ ماهه ۱۴۶۲۶   میلیارد ریال ۱۰ ماهه  فروش داشته و مدت مشابه  ۱۱۵۰۶  میلیارد ریال بوده است
#غزر  تیرو مرداد شبیه هم بود .
در تیر این عدد  ۴۳۸۰ میلیارد ریال بود و مرداد ۴۲۴۶ میلیارد ریال بوده و ۵ ماهه  ۲۵۴۷۵  میلیارد ریال فروش زد و مدت مشابه  ۱۶۲۳۸ میلیاردریال است
#تماوند در مرداد ۸۸۶ میلیارد ریال درامد داشته است و ۷۵۱۸ میلیاردریال فروش داشت و کل سال قبل ۳۳۳۶ میلیارد ریال بود
#دجابر مرداد خوبی داشت
 در تیر با کمی افت  ۱۰۸۹ ملیارد ریال و مرداد  ۱۴۱۷ میلیارد ریال رسید و ۵ ماهه  ۶۵۶۳  میلیارد ریال بود و مدت مشابه سال قبل ۲۲۱۳ میلیارد ریال بود
#فروسیل در تیر با فروش ۳۴۸ میلیارد ریالی و مرداد ۵۵۰ میلیارد ریال مواجه بود و ۲۷۲۱ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه قبل این عدد  ۱۶۶۶ میلیارد ریال بوده است
#غکوروش در خرداد ۱۵۵۹۷ میلیارد ریال و نرخ فروش ۶۸۱,۹۴۰,۴۷۴ ریال رسیده است. در تیر این عدد ۱۷۳۳۹ میلیارد ریال بود  و مرداد ۱۱۰۹۳ میلیارد ریال فروش داشت و ۵ماهه ۷۰۱۲۶ میلیارد ریال فروش داشت  .
#پارس در تیر کمی افت کرد 
 خرداد ۶۰۴۰۱ میلیادریال بود و نرخ ۲۷۶,۹۵۲,۶۲۵ ریال 
در تیر به عدد  فروش ۴۴۲۶۷ میلیارد ریالی رسیده و مرداد ۴۷۱۸۷ میلیارد ریال بوده و نرخ ۱۴,۴۰۳,۳۵۰ ریال و ۵ماهه به   ۲۵۷۸۳۶  میلیارد ریال رسیده است  که کمی از میزان سال  قبل کمتر است
#غمارگ در تیر با درامد ۲۹۴۲ میلیارد ریالی مواجه بوده و مرداد با رشد ۳۷۴۹ میلیارد ریال شد و جمعا ۸ ماهه به  ۲۱۴۰۳ میلیارد ریال رسیده است  که ۲ برابر مدت  قبل است
#بنیرو در فروش نا منظم است ولی تیر و مرداد خوب بود
سهم در فروردین با فروش ۳۱۶  میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت با رشد ۹۸۵ میلیارد ریال و خرداد ۱۹۰۱ میلیارد ریال شد
سهم در تیر با فروش ۱۴۳۴ میلیارد ریالی مواجه بود و مرداد ۱۶۱۶ میلیارد ریال شد ۵ ماهه  ۶۲۵۳ میلیارد ریال است . ۲ برابر مدت  مشابه سال قبل است
تراز بانک #دی همچنان منفی است در مرداد ۱۹۴۷  میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی  و  ۴۷۶۵ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد
#آسیا  فروش آپارتمان سعادت آباد و ملک هروی تهران
#دشیمی در فروردین با فروش ۸۹۱ میلیارد ریالی مواجه بود اردیبهشت  این عدد  ۱۴۷۸ میلیارد ریال و خرداد ۱۴۸۵ میلیارد ریال  شده
سهم در تیر به ۱۱۸۵ میلیارد ریال و مرداد  ۱۱۰۳ میلیارد ریال رسید و ۵ ماهه  ۶۱۴۴  میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه این عدد   ۲۱۱۴ میلیارد ریال بود
#فزرین در مرداد با فروش ۱۳۸۴ میلیارد ریالی مواجه بوده و ۵ماهه به ۳۴۶۶ میلیارد ریال رسیده است  و مدت مشابه قبل ۱۹۸۲ میلیارد ریال بوده است
#کگهر در ۲ماهه گذشته خوب بوده است
در مرداد ۴۷۵۶۷ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۴۴,۳۴۷,۹۹۳ ریال بوده  ، تیر با فروش خوب ۴۴۰۶۶ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ گندله ۳۵,۴۲۱,۳۳۷ و نرخ کلوخه ۱۶,۶۹۸,۵۵۷ ریال بود
 ۸ ماهه به ۲۵۱۸۶۶  میلیارد ریال رسیده است و ۲ماهه  قبل خوب بوده
#پاکشو در تیر با درامد ۷۲۱۹ میلیارد ریالی مواجه بوده و مرداد ۶۱۰۵ میلیارد ریال بوده و ۵ ماهه به ۳۲۵۳۴  میلیارد ریال رسیده است  .
#کساوه مرداد بهتر از تیر بود  …
سهم در فروردین با فروش ۳۸۹  میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۱۴۹۰ میلیارد ریال و خرداد ۱۵۸۸ میلیارد ریال شد
در ۳ماهه دوم در تیر ۱۲۶۰ میلیارد ریال و مرداد ۱۴۰۱ میلیارد ریال شد و ۵ ماهه ۶۱۳۰ میلیارد ریال بوده است و مدت مشابه قبل این عدد ۴۱۰۰  میلیارد ریال بوده
#فایرا در فروردین با فروش ۸۸۴۵ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۱۳۸۳۸ میلیارد ریال  و خرداد ۱۳۸۱۸ میلیارد ریال بوده
در تیر با رشد ۱۶۸۸۱ میلیارد ریال و مرداد در همین حوالی ۱۶۲۱۶ میلیارد ریال فروش داشت و۵ ماهه به ۶۹۶۶۳   میلیارد ریال رسیده است   مدت مشابه  قبل این عدد۶۵۲۳۷  میلیارد ریال بود
سرمایه گذاری #ودنا در مرداد ۱۰۲۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا مرداد   ۵۹۵۲۰۲۳ میلیون ریال سود محقق کرده است
#شاراک در ۳ماهه گذشته ۶۴۲۹۳ میلیارد ریال فروش داشت در تیر به ۲۲۸۵۵ میلیارد ریال رسید و و مرداد ۲۲۵۸۳ میلیارد ریال بوده  جمعا ۵ ماهه  ۱۰۹۷۳۳  میلیارد ریال بود  . این عدد مدت مشابه  قبل ۱۰۰۶۷۶ میلیارد ریال بود
#حخزر در فروردین با فروش ۱۷۹۳ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت به ۱۷۷۲ میلیارد ریال و خرداد ۱۷۱۸  میلیارد ریال رسید
در تیر با اندکی رشد ۱۸۲۷ میلیارد ریال و مرداد دوباره به میانگین بازگشت و  ۱۷۱۲ میلیارد ریال  شده و ۵ ماهه  ۸۸۲۵ میلیارد ریال بود .
#وامین تا مرداد ۲۱۱۸ میلیارد ریال سود مجمع محقق کرده است
#فزر در مرداد ۵۳۴ میلیارد ریال فروش داشت . و ۲۵۷۸ میلیارد ریال در ۵ماهه  فروش داشت
۱-در خصوص كانسنگ طلا با عيار ۰/۳۷۵۹ گرم بر تن : مقدار فروش رفته فوق از محل دپوي كانسنگ باطله سال هاي قبل و طبق مجوز اخذ شده از سازمان صمت آ.غ ، حمل و به فروش رفته است.۲-فروش طلا اعم از شمش و مصنوعات در شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان(شرکت تابعه) در مرداد ماه ۱۴۰۲ مبلغ ۲،۵۹۹ میلیارد ریال است.
۱-مجموع فروش طلا اعم از شمش و مصنوعات در شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان(شرکت تابعه) تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲ مبلغ ۱۵،۲۰۰ میلیارد ریال است.
#فصبا در تیر ۱۵۲۴۹ میلیارد ریال و مرداد ۱۲۲۷۰ میلیارد ریال فروش داشت و ۵ ماهه به عدد ۸۲۵۰۳  میلیارد ریال رسیده است  که مدت مشابه قبل ۵۱۶۴۸  میلیارد ریال بود
#شکربن
 خرداد به ۲۲۶۰  میلیارد ریال رسید و نرخ ۴۳۰,۲۶۲,۴۱۳ ریال  بود
در تیر این عدد  با کمی افت  ۱۸۷۳ میلیارد ریال شد و نرخ  ۴۴۲,۳۴۹,۴۳۰ ریال 
در مرداد با  فروش افت کرده  ۱۶۰۷ میلیارد ریال شد و نرخ ۴۷۲,۳۸۹,۱۳۵ ریال است 
 ۵ ماهه ۸۸۴۵  میلیارد ریال فروخته و مدت مشابه قبل  ۷۱۱۵ میلیارد ریال بود
#آسیاتک تیر و مرداد بد نبود
سهم خرداد  ۱۶۵۳ میلیارد ریال بود
در تیر به ۱۷۰۰ میلیارد ریال رسید و و مرداد ۱۶۷۳ میلیارد ریال شد  ۵ ماهه  ۷۹۳۲  میلیارد ریال درامد داشته است  . کل سال قبل ۱۳۰۰۳ میلیاردریال است
#کیمیا این ماه مثل فزرین نبود و ۴۳۳ میلیارد ریال فروش داشت و جمعا ۵ ماهه  ۳۰۸۶ میلیارد ریال فروخته است
#خساپا در تیر رشد فروش داشت  ولی مرداد  با افت  ۴۷۱۹۲ میلیارد ریال فروش داشت و حدود ۲۲ هزار دستگاه فروخته است
اردیبهشت ۷۲۰۹۰ میلیارد ریال فروخت . که ۳۶ هزار دستگاه فروخته است  .
 خرداد هم همین حوالی فروش زد و ۷۱۹۱۷ میلیارد ریال فروش داشت 
در تیر این عدد ۷۵۹۶۴ میلیارد ریال بود و ۳۴ هزار دستگاه  فروخته است
۵ ماهه به فروش ۲۹۱۶۵۱  میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه  قبل ۲۱۰۹۲۵ میلیارد ریال است
#شنفت  
در تیر ۱۱۷۱۹ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد  ۳۹۱۱۹ میلیارد ریالی رسیده است  مرداد این عدد با افت ۹۸۶۹ میلیارد ریال بوده
۵ ماهه  ۴۸۹۸۹ میلیارد ریال بوده است 
مدت  مشابه سال قبل  ۳۷۸۹۰ میلیارد ریال است
#وتوسم تا مرداد ۵,۰۸۴,۷۶۱ میلیون ریال سود مجمع داشته است
#غپاک مرداد بدی نداشت
سهم در خرداد با رشد ۵۲۳۰ میلیارد ریال شد و تیر هم به ۴۹۱۸ میلیارد ریال رسید و مرداد هم ۵۵۰۵ میلیارد ریال بود ۵ ماهه به ۲۴۸۱۰  میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه سال قبل این عدد  ۱۲۳۸۱  میلیارد ریال بود
#سهگمت در مرداد  ۱۳۹۹ و تیر ۱۴۶۹  میلیارد ریال بود وکمی کم شد  خرداد با رشد فروش ۱۷۶۹میلیارد ریالی مواجه بود و ۸ ماهه به عدد  ۸۹۵۳  میلیارد ریالی رسیده است  مدت مشابه  قبل ۶۷۹۴   میلیارد ریال است
#تپسی در تیر با درامد جالب ۹۰۹ میلیارد ریالی مواجه بود و مرداد هم همین حوالی بود و ۸۹۱ میلیارد ریال فروش داشت
 ۵ ماهه  ۳۸۲۵  میلیارد ریال بوده است  . کل عدد  سال قبل ۶۲۵۸ میلیارد ریال بود
#دفارا در بین دارویی ها خوب عمل کرده است 
سهم  خرداد ۱۸۷۶ میلیارد ریال فروش اشت 
در ۳ماهه دوم در تیر با فروش ۱۹۲۸ میلیارد ریالی آغاز کرد و مرداد  ۲۱۱۲ میلیارد ریال بود و  ۵ ماهه  ۹۲۵۳  میلیارد ریال است . فروش مشابه سال قبل  ۳۵۳۲  میلیارد ریال بود
#دلقما
خرداد  ۱۳۰۰ میلیارد ریال بوده
تیر به  ۱۲۰۰ میلیارد ریال  و مرداد ۱۱۳۱ میلیارد ریال رسید و ۵ ماهه ۵۳۱۶   میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه  قبل   ۱۸۷۶ میلیاردریال بوده است
#افق سال مالی را با فروش و درامد ۳۴۱۴۸ میلیارد ریالی سپری کرد  و اردیبهشت ۴۰۱۵۹  میلیارد ریال و خرداد ۴۴۲۷۸ میلیارد ریال شد
تیر به ۴۶۹۸۹ میلیارد ریال رسید و مرداد  ۴۹۱۱۳ میلیارد ریال  ۵ ماهه به  ۲۱۴۶۸۸  میلیارد ریال رسید که مدت مشابه این عدد ۱۲۹۶۱۵ میلیارد ریال بود
#شرانل
در تیر با رشد به  ۱۳۶۳۹ میلیارد ریال و مرداد ۱۳۲۸۱ میلیارد ریال رسید و ۵ ماهه ۵۴۷۷۲ میلیارد ریال است
 و مدت مشابه قبل  ۵۵۴۸۴  میلیارد ریال بوده است و اندکی کمتر شده است
#درازک در اردیبهشت با فروش ۱۴۵۴ میلیارد ریالی و خرداد ۱۵۹۷ میلیارد ریال  وتیر با افت  ۴۷۵ میلیارد ریال  مواجه بود
در مرداد این عدد ۳۰۶ میلیاردریال بود و افت داشت 
۵ ماهه ۴۴۳۵  میلیارد ریال فروش داشت 
 مدت مشابه  ۵۰۸۷ میلیارد ریال است
#پسهند در مرداد  با کمی افت ۶۳۳ میلیارد ریال فروش داشت
در تیر به عدد  ۷۲۷ میلیارد ریالی رسیده و رشد خوبی داشته است  ۵ ماهه  ۲۸۳۷  میلیارد ریال بود . مدت مشابه این عدد  ۱۸۳۱  میلیارد ریال بود
#فباهنر مرداد و تیر اعداد خوبی دارد
در فروردین با فروش ۴۰۷۳ میلیاردریالی مواجه بود و اردیبهشت  ۹۰۷۷ میلیارد ریال و خرداد هم  ۹۳۳۰ میلیارد ریال شد
در تیر فروش خوب تداوم داشت و ۹۹۷۰ میلیارد ریال و مرداد ۹۶۴۱ میلیارد ریال  فروش داشت  ۵ ماهه ۴۲۳۲۷  میلیارد ریال فروش داشت  که مدت مشابه قبل این عدد ۲۶۳۱۷ میلیارد ریال بود
#دعبید سال مالی متفاوتی دارد
سهم در  فروردین فروش  ۳۹۱۴ میلیارد ریال  و اردیبهشت  به ۵۹۱۷ میلیارد ریال و خرداد ۵۳۵۴ میلیارد ریال رسید
سهم در تیر به عدد  ۴۹۵۷ میلیارد ریالی رسیده و مرداد  ۵۴۹۸ میلیارد ریال بود و ۸ ماهه ۴۰۸۶۵   میلیارد ریال فروش داشته است
#کپرور 
در خرداد بافروش ۱۵۸۵ میلیارد ریالی به عدد ۶۱,۱۱۱,۳۸۷ ریالی رسیده است
تیر هم ۱۹۱۴ میلیارد ریال بود و رشد کرد و نرخ ۶۰,۱۶۲,۵۲۳ ریال است
مرداد ۱۵۵۹ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۵۸,۲۷۶,۳۰۶ ریال 
 ۵ ماهه ۷۳۷۴  میلیارد ریال فروش داشت 
مدت مشابه قبل این عدد  ۴۰۴۱  میلیارد ریال بود
#پرداخت در تیر با درامد ۳۳۴۰ میلیارد ریالی  و مرداد ۳۷۵۱ میلیارد ریال بوده و به عدد ۲۵۸۶۳  میلیارد ریالی رسیده است و ۸ ماهه این عدد محقق شده که کل سال قبل ۲۶۳۹۷ میلیارد ریال بود
#غگرجی در مرداد ۲۸۸ و تیر با فروش ۴۱۱ میلیارد ریالی مواجه  بود و ۵ ماهه به ۱۲۹۲  میلیارد ریال رسیده است  که مدت مشابه  قبل  ۱۴۴۹ میلیارد ریال بوده است و تحول خاصی ندارد
#واتی تا مرداد ۱,۷۲۱,۷۵۷ میلیون ریال سود مجمع داشته است
#کشرق در تیر به عدد  ۱۹۱ میلیارد ریالی و مرداد  ۱۸۶ میلیارد ریال رسیده و ۵ ماهه  ۹۸۴  میلیارد ریال فروش داشت
#کسرام در تیر با فروش ۱۵۲ میلیارد ریالی و مرداد  ۱۲۴ میلیارد ریال فرو داشت و به عدد فروش  ۱۳۳۵ میلیارد ریال رسیده است  .
#ثرود  در مرداد ۲۵۱ میلیارد ریال مواجه بود و در مجموع به عدد  ۳۲۹۰ میلیارد ریالی رسیده است
#تنوین  با عنایت به اتمام مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه شماره DPM-IOP-02A-059 مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ و موافقت سازمان بورس واوراق بهادار مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه این شرکت به مدت ۳۰ روز و تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ تمدید گردید
#آپ  در خرداد ۷۶۰۲ میلیارد ریال  و تیر ۷۹۱۱ میلیارد ریال فروش داشت
در مرداد  به عدد ۷۹۹۱ میلیارد ریالی رسیده و ۵ ماهه به  ۳۷۸۶۷  میلیارد ریال فروش رسیده است   .
سرمایه گذاری #صبا در مرداد۲۰۱۲  میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا مرداد ٨,١۵١,٠٢۵ میلیون ریال سود محقق کرده است
#های_وب در مرداد   با فروش ۲۰۴۰ میلیارد ریالی مواجه بود و ۵ ماهه  ۹۳۰۲  میلیادر ریال درامد داشته است
#وسنا و طرح جدید
به استحضار میرساند خوشبختانه طبق پیش‌بینی‌های قبلی و با عنایت پروردگار متعال، در سال “مهار تورم و رشد” گواهی تجاری سازی بلوک اول نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ به تایید شرکت دولتی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی رسید. بر این اساس خرید تضمینی برق بلوک اول نیروگاه خرم آباد از این تاریخ آغاز و به مدت ۵۹ ماه ادامه خواهد یافت. لذا پیش‌بینی می‌شود درآمد حاصل از فروش برق این شرکت در سال ۱۴۰۲ به رقمی بالغ بر ۱۱،۰۰۰ میلیارد ریال برسد که حدود ۷،۸۰۰ میلیارد ریال بیش از درآمد حاصل از فروش به بازار عمده فروشی برق (موسوم به بازار برق) در شرایط مشابه می‌باشد. لازم به توضیح است که نرخ خرید تضمینی برق به صورت ماهیانه و مطابق با شاخص‌های اقتصادی، مشـمول تعدیل می‌گردد. لذا پیش بینی درآمد سال ۱۴۰۲ به شکل تخمینی و بر پایه مفروضات قابل تغییر می‌باشد.
#حافرین در تیر با درامد ۶۴۲ میلیارد ریالی و مرداد  ۹۴۲ میلیاردریال به عدد ۳۸۰۰ میلیارد ریالی رسیده است  که کل سال  قبل ۷۹۲۷ میلیارد ریال بود
خرید سهام توسط #کگل
خرید تعداد ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهام (۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم و ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ حق تقدم ) شرکت کاوند نهان زمین از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به مبلغ ۸,۶۳۴,۵۰۰ میلیون ریال برمبنای گزارش کارشناسی
#ونیرو
 پروانه احداث نیروگاه تجدیدپذیر برمبنای تابلوی سبز
شرکت سرمایه گذاری نیرو مالکیت ۹۷/۹ درصد از سهام شرکت توربین بادی آبان را دارا می باشد و بر این اساس به منظور اثربخشی فعالیت شرکت فوق الذکر تمامی تلاش خود را در این خصوص بکار گرفته است . در همین راستا موفق به اخذ پروانه احداث نیروگاه تجدید پذیر و پاک ( برمبنای تابلوی سبز بورس انرژی ) برای احداث نیروگاه بادی به ظرفیت اسمی ۲/۶۴ مگاوات در شهرستان تاکستان استان قزوین گردیده است.
#جوین  پس از پلمپ کنتور توسط ساتبا و صدور پروانه بهره برداری فروش برق به سازمان انرژی های تجدید پذیر مطابق با شرایط قرارداد خرید تضمینی برق نیروگاه خورشیدی به شماره ۶۱/۱۴۰۰ آغاز می گردد. پیش بینی تولید برق نیروگاه سالانه ۲۳۰۰۰ مگاوات ساعت و درآمد نیروگاه از محل قرارداد فوق الذکر سالانه ۳۰۰ میلیارد ریال می باشد. لازم به ذکر است در صورت فروش برق در تالار برق سبز بورس انرژی میزان درآمد نیروگاه افزایش می یابد. همچنین بهره برداری از این نیروگاه و تزریق انرژی الکتریکی علاوه بر درآمدزایی باتوجه اینکه به پست کارخانه اسید سیتریک متصل است از افت ولتاژ در ساعات اوج مصرف به ویژه در فصل تابستان جلوگیری نموده و پایداری شبکه برق را بهبود می بخشد.از میزان سرمایه گذاری اعلام شده هزار و هفتصد میلیارد ریال آن نیروگاه و مابقی پست اتصال به شبکه ۱۳۲ کیلو وات است.
#دانا  عقد قرارداد خدمات بیمه ای در رشته درمان با کانون انجمن های صنفی کارفرمایان موسسات حمل و نقل داخلی کالای کشور ، که مبلغ قرارداد در حدود ۰۰۰ر۱۲ میلیارد ریال می باشد .

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *