#دامین  جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ در استان اصفهان ،شهر فلاورجان به آدرس بخش پيربکران مقابل شهر بهاران شرکت داروسازي امين برگزار میگردد

 

#آسیاتک فروردین با کمی افت ۱۹۱۷ میلیاردریال بود .  در اردیبهشت به روال برگشت و  ۲۳۴۹ میلیارد ریال بود و ۲ماهه  ۴۲۶۶ میلیارد ریال درامد داشته است
#انتخاب در اولین ماه سال مالی  ۱۰۷۷۲ میلیارد ریال فروش داشت و بهمن با رشد ۱۲۷۲۸ میلیارد ریال و اسفند ۱۸۹۴۷ میلیارد ریال شد
در فروردین طبیعی است کم شود و ۱۱۰۸۴ میلیارد ریال فروخت اردیبهشت ماه جبران کرد و ۱۸۲۱۰ میلیارد ریال فروش داشت
۵ ماهه به ۷۱۷۱۹ میلیارد ریال رسیده است   که از مدت مشابه سال قبل بیشتر است .
#فنر اولین ماه سال مالی را با فروش ۲۵۱ میلیارد ریالی آغاز کرده است اردیبهشت این عدد ۸۸۰  میلیارد ریال و ۲ماهه  ۱۱۳۱ میلیارد ریال بوده است که ۵۰% بیشتر از مدت مشابه قبل است
#سمگا در اردیبهشت ماه ۷۳۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
#بموتو  فروردین خاص نبود و ۱۰۶۲ میلیارد ریال فروش داشت و اردیبهشت این عدد ۲۵۸۴ میلیارد ریال بود و به عدد ۸ ماهه  ۲۷۳۰۸  میلیارد ریال رسیده است  سهم  ۶ماهه خوبی را گزارش کرده بود
#پارس در اردیبهشت با رشد ۶۹۴۵۱  میلیارد ریال و نرخ ۴۵۰,۵۱۶,۵۷۶  ریال بود. در فروردین این عدد ۶۱۴۰۵ میلیارد ریال بود و فروش خود را حفظ کرد نرخ  فروردین ۴۳۸,۲۷۵,۵۴۲ ریال بود
۲ماهه این عدد ۱۳۰۸۵۷ میلیارد ریال بود که بیش از ۲۰درصد بیشتر از مدت مشابه است
#رمپنا در اردیبهشت ۷۶۷۰ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ماهه به ۹۶۹۸ میلیارد ریال رسیده است
#خساپا اردیبهشت ۸۸۷۶۲ میلیارد ریال فروش داشت و رشد کرد. و ۳۰ هزار دستگاه فروخته است.  فروردین  ۴۱۱۰۳ میلیارد ریال فروخت و ۱۴ هزار دستگاه فروش داشت  در ۲ ماهه اخر سال قبل این عدد  ۳۲ و ۳۳ هزار دستگاه  بود
۲ماهه ۱۲۹۸۶۵ میلیارد ریال فروش داشت و ۳۰درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است
#خمهر سال مالی را با عدد   ۳۰۰۹ میلیارد ریالی آغاز کرده  و اردیبهشت این عدد ۵۵۵۶ میلیارد ریال بود . ۲ ماهه ۸۵۶۵ میلیارد ریال است و کمی بیشتر از مدت مشابه قبل است
#خوساز فروردین ۳۹۹۹ و اردیبهشت  ۴۴۸۱ میلیارد ریال بوده و ۲ماهه به عدد  ۸۴۸۱ میلیارد ریالی رسیده است
#پرداخت در اردیبهشت به فروش ۴۹۳۶ میلیارد ریالی رسیده است و جمعا عدد فروش ۵ماهه ۲۲۷۱۳ میلیارد ریال بوده است
#دشیمی در اردیبهشت به عدد ۴۷۹ میلیارد ریال رسیده است و کمی افت کرد و ۲ ماهه  ۱۵۲۴ میلیارد ریال فروش داشت که از مدت مشابه قبل کمتر بود
#افق در تعطیلات عید به درامد ۵۸۷۲۲ میلیارد ریالی رسیده بود اردیبهشت ۶۸۰۰۲ میلیارد ریال شد و ۲ماهه  ۱۲۶۷۲۴ میلیارد ریال بود   که از مدت مشابه قبل بیشتر است . البته  در اسفند رکورد زد و ۷۹۰۲۰ میلیارد ریال فروش داشت
#فروسیل در اردیبهشت ۸۲۹ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ماهه به ۹۱۷ میلیارد ریال رسیده است
#شفارس سال مالی را با فروش ۶۸۸ میلیاردریالی آغاز کرده اردیبهشت ۱۰۵۹ و ۲ماهه  ۱۷۴۸ میلیارد ریال است که مدت مشابه سال قبل ۱۴۶۲ میلیارد ریال بود
#وبصادر در اردیبهشت  ۶۱۳۴۰  میلیاردریال درامد تسهیلات اعطایی و  ۵۵۷۶۸ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد  و تراز مثبت است
#شملی در اسفند با فروش ۱۲۳۵ میلیارد ریالی عدد خوبی را داشت و فروردین به عدد ۷۱ میلیارد ریالی رسیده است و اردیبهشت دوباره خوب بود و ۱۱۱۷ میلیارد ریال فروش داشت  ۸ ماهه به  ۴۳۹۲  میلیارد ریال  رسیده است  مدت مشابه  قبل این عدد   ۴۲۵۴ میلیارد ریال بود
#درهاور فروردین با فروش ۵۵۹ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت به ۱۴۱۲ میلیارد ریال رسیده است . ۲ماهه ۱۹۷۱ میلیارد ریال است . مدت مشابه  قبل ۹۲۸ میلیارد ریال بود
#اپرداز با درامد ۶۳۲ میلیارد ریالی به عدد  ۱۱۴۵ میلیاردریال در ۲ماهه  رسیده است
#مفاخر در فروردین با فروش ۱۷۴ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت به ۲۷۱ میلیارد ریال رسید و در۵ ماهه به عدد  ۱۰۲۱ میلیارد ریالی رسیده است.
#خرینگ در فروردین با فروش ۱۵۷۶ میلیارد ریالی مواجه بود اردیبهشت با رشد خوب ۴۱۲۲ میلیارد ریال شد که ۲ماهه  ۵۷۰۰ میلیارد ریال شده و  کمی از مدت مشابه سال قبل کمتر است
#خاذین فروردین را با فروش ۹۶۸ میلیارد ریالی آغاز کرده است و  اردیبهشت این عدد ۲۵۵۷ میلیارد ریال است و ۲ ماهه به  ۳۷۹۳ میلیارد ریال رسیده است  مدت مشابه سال قبل ۲۷۸۴ میلیارد ریال بود
#نبروج در اردیبهشت این عدد ۶۴۸ میلیارد ریال بوده و ۲ماهه به ۸۱۴ میلیارد ریال رسیده است . که نصف مشابه سال قبل است
#وسبحان تا اردیبهشت ۳,۲۱۸,۲۶۸ میلیون ریال سود مجمع داشته است
#آپ در اردیبهشت با فروش و درامد ۱۰۳۲۷ میلیارد ریالی مواجه بود و ۲ ماهه  ۲۰۵۵۵ میلیارد ریال بود
شفاف سازی در #پارس احتراماً؛ بازگشت به نامه شماره ۱۵۳۴۶۱/۱۲۲ مورخ ۰۵/۰۳/۱۴۰۳ در خصوص انتشار رای دیوان عدالت اداری مبنی بر دستور توقف اجرای مصوبه ۶۲۱ شورای رقابت به استحضار می‌رساند در خصوص آثار مالی تغییرات نرخ های سرویس‌های جانبی طی نامه شماره ۱۰۴۵/۱-۳۹ص‌پ مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۲ (اطلاعیه شماره ۱۱۶۷۱۷۱ مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۲) از طریق سامانه کدال افشا شده است. همچنین با توجه به قطعی نبودن رای لغو مصوبه ۶۲۱ شورای رقابت، هزینه سرویس های جانبی براساس نرخ جدید محاسبه گردیده و در صورتهای مالی (حسابرسی نشده)۱۲ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ اعمال شده است. بدیهی است پس از قطعی شدن رای مذکور و در صورت وقوع هرگونه رویداد و آثار مالی با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.
#شپاکسا اردیبهشت ۲۸۱۱ و فروردین افت داشت و به ۱۲۱۹ میلیارد ریال فروش رسیده است
در اولین ماه سال مالی به عدد فروش ۲۷۱۶ میلیارد ریال رسیده است و در بهمن با رشد ۳۰۸۹ میلیاردریال شده  و اسفند  ۳۱۴۱ میلیارد ریال و این ۵ ماه ۱۲۹۷۴  میلیارد ریال بوده است
#دسبحان  فروردین ۵۰۱ میلیارد ریال فروش داشت  اردیبهشت این عدد ۱۰۱۲ میلیارد ریال بود و ۲ماهه به فروش ۱۵۱۲ میلیارد ریالی رسیده است که از مدت مشابه قبل کمتر است
#شغدیر در فروردین با فروش ۳۳۲۷ میلیارد ریالی مواجه بود در اردیبهشت  فروش ۵۸۴۱  و نرخ  ۳۹۷,۳۷۷,۵۰۹ ریال بود  در فروردین نرخ به ۴۲۲,۲۳۸,۰۴۱ ریال رسیده است  ۲ماخخ  ۹۱۶۸ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه  قبل ۷۲۰۵ میلیادر ریال بود
#دامین سال مالی را با فروش ۵۹۱ میلیارد ریالی آغاز کرده و اردیبهشت با رشد ۱۲۸۳ میلیاردریال شد و ۲ ماهه  ۱۸۷۵ میلیارد ریال فروش داشته است که مدت مشابه سال قبل هم همین  بود
#کحافظ اردیبهشت خوبی زد و ۱۸۰۱ میلیارد ریال فروش داشت  در فروردین ۱۰۱۸ میلیارد ریال و در نهایت  ۲ ماهه به عدد  ۲۸۲۰ میلیاردریال رسید مدت مشابه  قبل ۲۲۷۰ میلیاردیال بود
#پلاسک فروش های خوبی ثبت میکند در سود ولی خوب پیش نمی رود
در فروردین ۳۰۶۲ میلیارد ریال  و اردیبهشت ۵۳۴۱ میلیارد ریال فروش داشت و عدد خوبی را ۲ ماهه ثبت کرد و ۸۴۰۳ میلیارد ریال فروش زد که نسبت به مدت مشابه سال قبل فروش ۲ برابری را حدودا داشته است
#وامید تا اردیبهشت ۳,۲۷۸,۵۳۴ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#غچین  در اردیبهشت  با رشد ۱۸۹۸ میلیارد ریال فروش داشت و فروردین به ۶۰۹ میلیارد ریالی رسیده است . ۱۱ ماهه  فروش به ۱۲۶۶۸ میلیارد ریال رسیده است که ۲ برابر مشابه سال قبل است
#سپیدار با درامد  ۷۰۶ میلیارد ریالی فروردین را آغاز کرده است  اردیبهشت ۱۴۵۷ و ۲ ماهه  ۲۱۶۴ میلیارد ریال بود . کل عدد درامد  سال  قبل ۶۲۵۸ میلیارد ریال بوده و از میانگین ماهانه بیشتر است
#زنگان فعلا خطی پیش می رود و ۱۲۲ میلیارد ریال در اردیبهشت و ۲۳۶ میلیارد ریال ۲ماهه فروش داشته
#وسینا در  اردیبهشت ۱۰۵۳۳ میلیارد ریال سود تسهیلات و   ۶۸۲۵  میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و تراز در ۲ماهه نیز بهبود داشته و مثبت است
#کچاد در فروردین ۴۰۹۸۰ میلیارد ریال بود  اردیبهشت با رشد ۴۹۲۳۷ میلیارد ریال فروش داشت و کمی رشد نسبت به قبل  داشت
۲ماهه فروش ۹۰۲۱۸ میلیارد ریال بود و ۱۰% از مدت مشابه قبل بیشتر است
#حریل اردیبهشت ۳۱۷ میلیاردریال فروش ثبت کرد و ۲ ماهه ۷۴۰  میلیارد ریال بود
#زشریف با ثبات پیش می رود  اردیبهت ۸۱۸  ، فروردین به عدد فروش ۸۶۵ میلیارد ریالی رسید
در دی با فروش ۸۱۶ میلیارد ریالی مواجه بود و اولین ماه سال مالی را آغاز کرد در بهمن این عدد ۸۲۲ میلیارد ریال و اسفند هم با ثبات ۸۱۱ میلیارد ریال  بود و ۵ ماهه به  ۴۱۳۲ میلیارد ریال رسیده است و خطی و نرمال پیش رفته است
#گدنا در حد ماه قبل کمی بهتر بود و ۸۰۶ میلیارد ریال درامد داشت . فروردین ۷۰۳ میلیاردریال فروش ودرامد ثبت کرد  کل عدد  درامد  سال  قبل ۹۸۷۷  میلیارد ریال بود
#غگل را باید در ماه های بعد دنبال کرد در فروردین با فروش ۱۱۶۲ میلیارد ریالی آغاز کرده است  اردیبهشت با رشد ۲۱۹۲ میلیارد ریال شد و ۲ ماهه به ۳۳۵۵ میلیارد ریال رسید  که از مدت مشابه  سال قبل کمتر است
#رکیش در اردیبهشت ماه ۸۸۷ میلیارد ریال فروش داشت و ۵ماهه ۴۴۰۶ میلیارد ریال فروش داشت.
#کپرور فعلا سال مالی را با عدد ۸۴۵ میلیاردریالی آغاز کرده است و نرخ  ۶۱,۸۰۶,۶۰۸ ریال است در اردیبهشت این عدد ۴۹۹ میلیارد ریال است نرخ نیز ۵۹,۳۶۲,۵۵۵ ریال … ۲ماهه ۱۳۴۵ میلیارد ریال فروش داشته و از مدت مشابه سال قبل کمتر بوده است
#توریل در فروردین سال مالی را با عدد ۴۰۹۳ میلیارد ریالی آغاز کرده است در اردیبهشت با کمی افت ۳۷۴۵ میلیارد ریال شده و در مجموع ۲ماهه خوب بود و ۷۷۹۰ میلیارد ریال فروش داشت  کل سال  قبل شرکت  ۳۳۱۰۹ میلیارد ریال است
#سیتا تا اردیبهشت ۱۴,۲۶۸,۳۱۴ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#شاروم در فروردین با فروش ۲۲۴۳ میلیاردریالی مواجه بود . نرخ ۴۰۵,۹۴۲,۹۲۴ ریال بود
 اردیبهشت   ۲۱۵۵ میلیارد ریال شد و ۲ماهه به  ۴۳۹۹ میلیارد ریال رسیده است  که از مدت مشابه قبل کمتر است
#شسپا در اردیبهشت  با فروش ۲۲۶۲۹ میلیارد ریالی مواجه بود و در فروردین این عدد ۱۵۷۷۲ میلیارد ریال شده که ۲ ماهه  ۳۸۳۵۲ میلیارد ریال بوده و البته  رشد ۴۰% را نسبت به مدت مشابه دارد
#پاکشو  در فروردین با کمی افت ۴۱۶۹ میلیاردریال فروش داشت اردیبهشت با رشد ۸۶۸۸ میلیاردریال شده و ۲ ماهه  ۱۲۸۵۷ میلیارد ریال فروخته است و از مدت مشابه  قبل بیشتر است 
ه استحضار سهامداران می رساند فروش اردیبهشت ماه شرکت اصلی ۸،۶۸۸،۱۴۶ میلیون ریال و شرکت فرعی مبلغ ۲،۹۹۳،۵۹۲میلیون ریال و در مجموع میزان فروش اردیبهشت ماه مبلغ ۱۱،۶۸۱،۷۳۸ میلیون ریال می باشد. و در مجموع دوماه ابتدایی سال مبلغ ۱۷،۳۵۳،۲۷۲ میلیون ریال می باشد.
#کاذر با ثبات در فروش نسبت به مدت مشابه قبل و ماه های قبل ۴۸۹ میلیارد ریال در فروردین فروش داشت در اردیبهشت ۷۰۶ میلیاردریال بوده و ۲ماهه ۱۱۹۵ میلیارد ریال بوده است  که کمی بیشتر از مدت مشابه است
#کطبس در فروردین با فروش ۲۹۶ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ  ۲۰,۷۸۳,۶۴۸ ریال است در اردیبهشت این عدد ۵۳۰  میلیاردریال  و نرخ  ۱۹,۴۵۱,۱۳۲ ریال شده و ۲ ماهه ۸۲۶ میلیاردریال  است
#رانفور سال مالی را با فروش درامد  ۴۰۹۷ میلیاردریالی آغاز کرده است در اردیبهشت این عدد ۵۳۹۵ و در نهایت درامد ۲ماهه  ۹۴۹۲ میلیارد ریال است
#فاسمین فروش منظم نداشته و در یک ماه به اندازه چند ماه ویا فصل فروش میزند در اردیبهشت هم عدد مثل قبل بود و ۲۳۹۶ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ ماهه  ۵۱۵۳ میلیارد ریال بود .فعلا داخلی به ازای هر تن  ۱,۳۷۰,۸۲۴,۸۴۸ ریال فروش می زند
#وتوسم اردیبهشت ۲۱۳ و تا اردیبهشت ۱,۶۵۷,۵۰۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#غبهنوش با گرم تر شدن هوا فروشش بهتر می شود در فروردین ۲۹۹۷ میلیارد ریال و اردیبهشت ۵۷۱۱ میلیاردریال فروش داشت  که ۲ماهه به ۸۷۰۹ میلیارد ریال رسیده. مشابه  قبل ۶۷۶۴ میلیارد ریال بود
#شنفت در فروردین با فروش ۹۲۴۵  میلیارد ریالی مواجه بود و در اردیبهشت  ۱۳۵۲۸ میلیارد ریال فروش داشت. ۲ماهه به ۲۲۷۷۴ و مدت مشابه سال قبل  ۱۸۲۳۹  میلیارد ریال فروش داشت
از زیرمجموعه های #تایرا 
تراکتورسازي استان کردستان ۵۷۵
خودروسازان ديزلي آذربايجان ۷۷۲
تراکتور سازي اروميه ۶۵۱ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده اند
#فرابورس در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۳۵۵ ریالی رسیده است
#کسرا سال مالی را با فروش ۱۸۴ میلیارد ریالی آغاز کرده است  .اردیبهشت به ۴۶۲ میلیاردریال رسیده و ۲ماهه ۶۴۷ میلیاردریال بود که ۴۰% بیشتر از مدت مشابه قبل است
#خدیزل در اردیبهشت فروش را اغاز کرد و ۶۱۵۶ میلیاردریال فروش ودرامد داشت و ۲ماهه ۶۸۴۰ میلیارد ریال فروش زد ولی همچنان نصف مدت مشابه سال قبل فروش دارد
#نوری فروردین با فروش ۱۲۶۶۷۸ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۱۱۵۸۳۳ میلیارد ریال فروش داشت . ۲ماهه ۲۴۱۴۸۱ میلیارد ریال بود که رشد ۵۰% نسبت به مدت مشابه دارد  .
#بکام اردیبهشت  ۸۴۸ و فروردین  با عدد ۶۰۶ میلیاردریالی پیش رفته است و ۲ماهه  ۱۴۵۴ میلیارد ریال بوده که ۴۰% بیشتر از مدت مشابه قبل است
#داسوه که گویا سال مالی را تغییر داده است در فروردین ۴۱۳ ، و اردیبهشت ۶۶۲ میلیاردریال فروش داشته و ۵ ماهه  ۲۹۲۶ میلیارد ریال فروش داشته و کمتر از مدت مشابه قبل است
#دلقما در اولین ماه سال مالی خود  به عدد ۳۶۸ میلیارد ریالی رسیده است و اردیبهشت ۷۵۰ و ۲ماهه ۱۱۱۸ میلیارد ریال بود که مدت مشابه سال قبل عدد  بیشتری داشت
#شکربن  اردیبهشت  ۲۳۴۶  و در فروردین ۱۵۴۴ میلیارد ریال بود و ۲ ماهه به ۳۸۹۰ میلیارد ریال رسید که کمی از مدت مشابه سال  قبل بهتر بود
#کیمیاتک در فروردین افت فروش داشت و ۱۹۰۱ میلیارد ریال فروش زد . اردیبهشت جهش داشت و ۴۴۹۴ میلیارد ریال بود و ۲ماهه ۶۳۹۵ میلیارد ریال بوده است  که رشد خوبی نسبت به مدت مشابه قبل دارد که ۴۹۲۲ میلیارد ریال بود
#شکام اردیبهشت ۲۷۸۳  میلیارد ریال فروش داشت  در فروردین این عدد ۱۴۸۱ میلیاردریال شد و ۲ماهه  ۴۲۶۵ میلیارد ریال بود که از مدت مشابه سال قبل اندکی کمتر است  .
#غزر را باید کمی بیشتر دنبال کرد فروردین عدد خاصی نداشت و ۱۳۲۱ میلیاردریال فروش زد اردیبهشت به ۶۷۸۴ میلیارد ریال رسید و ۲ماهه  ۸۱۰۶ میلیارد ریال بود از سال قبل فعلا کمتر است
#فگستر در فروردین به فروش ۱۵۰ میلیارد ریال رسیده و اردیبهشت  ۳۰۸ میلیارد ریال است ۲ماهه به  ۴۵۸ میلیارد ریال رسیده. که البته مدت مشابه  قبل ۲۱۴۲ میلیارد ریال بود
#کدما در ۱۲ماهه حسابرسی شده ۲۴۱۹ ریال سود محقق کرده است
#غمارگ شرایط خوبی در فروش ۳ماهه داشت ولی فروردین به عدد ۱۱۸۴ میلیارد ریال رسید  و اردیبهشت هم  ۱۹۰۰ میلیارد ریال
 در اولین ماه سال مالی به فروش ۲۲۴۲ میلیارد ریالی رسیده و بهمن  ۳۰۶۳ میلیارد ریال و اسفند هم با کمی افت ۱۸۷۳ میلیارد ریال بود ۵ ماهه ۹۸۳۰ میلیارد ریال  فروش داشت  و کمتر از مشابه قبل فروش داشته است
#دروز در فروردین به عدد ۳۲۶ میلیارد ریالی رسیده  و اردیبهشت  ۴۳۷ میلیارد ریال است  که ۲ماهه ۷۶۴ و  از مدت مشابه قبل هم بسیار کمتر است
#ولساپا در فروردین ۸۴۴ و اردیبهشت  ۱۲۰۲ میلیارد ریال درامد تسهیلات اعطایی و جمعا ۲ ماهه  ۲۰۴۶ سود تسهیلات و ۱۴۶۸ میلیارد ریال هزینه مالی دارد .
#کساوه در فروردین نصف اسفند فروخت و ۷۶۳ میلیارد ریال بود اردیبهشت این عدد ۱۸۹۱ میلیارد ریال شد و ۲ماهه ۲۶۵۴ میلیاردریال بود ولی بهتر از مشابه سال قبل است که ۱۸۸۰ میلیارد ریال بود   .
#حتاید در فروردین با فروش ۱۱۴۰ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۱۱۹۰ میلیارد ریالی مواجه بود و ۲ماهه  ۲۳۳۰ میلیارد ریال فروش داشت  عدد خوبی نسبت به متوسط قبل ثبت کرد .
#دارو  اردیبهشت ۲۵۰۵ و فروردین ۱۱۶۷ میلیارد ریال فروش داشت ۲ماهه به ۳۶۷۲ میلیارد ریال رسیده است که تقریبا نصف سال قبل است
#خپویش در اردیبهشت ۲۴۵۴ میلیارد ریال فروش داشت و در فروردین به عدد ۱۰۷۰ میلیارد ریالی رسیده بود که ۲ماهه ۳۵۲۴ میلیارد ریال است که البته ۵۰% از مدت مشابه  قبل بیشتر است  .
#فملی فروردین ۵۰۶۲۸ میلیارد ریال فروخت و بیشتری موجودی داشت  کاتد داخلی با نرخ  ۴,۸۸۹,۷۸۵,۱۷۱ ریال فروخته است .
در اردیبهشت یک سوپر فروش زد و ۱۶۲۶۳۱ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ صادرات  ۴,۱۴۴,۶۹۷,۶۲۸ ریال است و ۲ماهه به ۲۱۳۲۶۰  میلیارد ریال رسیده که ۵۰% بیشتر از مدت مشابه است
#بوعلی در اردیبهشت ۴۳۶۰۵ ، فروردین با فروش ۴۲۱۳۱ میلیارد ریالی مواجه بود .  ۲ماهه  ۸۶۰۳۸  میلیارد ریال فروش داشت و رشد ۱۵% را نسبت به مدت مشابه قبل دارد .
#فزرین در اردیبهشت با فروش جالب ۷۴۸ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد  ۱۰۱۳ میلیارد ریالی رسیده است
#حخزر در فروردین بهتر از اسفند بود و ۱۴۲۴ میلیاردریال فروش ودرامد ثبت کرده بود اردیبهشت کمی افت کرد و ۱۱۳۲ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ماهه به  ۲۵۵۷ میلیارد ریال رسیده است
#خمحور فروردین خاصی نداشت اردیبهشت با رشد ۳۰۱۰  میلیارد ریال شدو ۲ ماهه  ۳۸۸۶ میلیارد ریال فروش را ثبت کرده است
#فروی جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان شـــيخ بهايى جنوبى ـ شهرک والفجر ـ خيابان ايرانشناسى ـ خيابان نهم ـ پلاک ۶ ـ مرکز همايش هاى سازمان مديريت صنعتى، سالن دکتر آذر (آمفى تئاتر) برگزار میگردد
#شبهرن نسبت به مدت مشابه قبل کمی رشد داشت و فروردین ۱۶۱۷۱ میلیارد ریال  و اردیبهشت ۲۵۳۶۳ میلیارد ریال فروش داشت  . ۲ماهه این عدد  ۴۱۵۳۴ میلیارد ریال شده و مدت مشابه ۲۸۴۲۰ میلیارد ریال است
#سیستم در فروردین در اولین ماه سال مالی به عدد ۷۹۵ میلیارد ریالی رسیده است و اردیبهشت این عدد  ۱۴۷۶ میلیارد ریال بود و ۲ ماهه  ۲۲۷۱ میلیارد ریال شده است
#شاراک  در فروردین عدد ۲۰۲۳۴ میلیاردریالی رسیده است اردیبهشت این عدد ۳۵۲۹۴ میلیارد ریال بوده و ۲ماهه  ۵۵۵۲۹  میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل ۴۰۲۰۳ میلیارد ریال بوده است  .
#زماهان اولین ماه سال مالی را با فروش ۴۴۹ میلیارد ریالی آغاز کرده است در بهمن  ۳۸۵ و اسفند ۳۲۱ میلیارد ریال و فروردین ۵۲۲ میلیارد ریال بود
اردیبهشت با کمی رشد ۵۳۹ میلیارد ریال شده و ۵ ماهه ۲۲۱۷ میلیارد ریال شد.
#کزغال  جلسه مجمع عمومی این شرکت  در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر – بالاتر از خيابان جام‌جم نرسيده به چهارراه پارک‌وي – مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش برگزار میگردد
#وبوعلی در اردیبهشت ۵۰۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا اردیبهشت ۲۳۵,۵۹۷ میلیون ریال سود مجمع محقق کرد
#کمینا بازسازی و تعمیرات دوره ای کوره شماره ۱ کارخانه تهران
#مادیرا سهامدارام محترم شرکت صنایع مادیران با سلام و احترام پیرو پیگیری های شرکت صنایع مادیران (سهامی عام) مبنی بر تبدیل این شرکت به نهاد مالی(هلدینگ) به استحضار می رساند موافقت اصولی مشروط سازمان بورس و اوراق بهادار برای تبدیل این شرکت به نهاد مالی(هلدینگ) اخذ گردید. مزید استحضار، نامه موافقت اصولی مشروط سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به پیوست ضمیمه شده است. باتشکر شرکت صنایع مادیران(سهامی عام)
#شلرد  بسمه تعالی سهامداران محترم موضوع: قطع گاز و توقف فرایند تولید با سلام و اهداء تحیات؛ احتراماً، به استحضار تمامی سهامداران محترم میرساند، پیرو اخطار دریافتی از شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری مبنی بر بدهی معوق، علیرغم توافقات حاصله با اداره کل وصول مالیاتی مبنی بر نحوه و چگونگی پرداخت و نیز اقدامات اولیه بابت نحوه تهاتر بدهی مذکور با مطالبات از شرکت خدمات حمایت کشاورزی (وزارت جهاد کشاورزی) بابت کود شیمیایی تحویلی تکلیفی، شرکت گاز استان اقدام به قطع گاز ورودی مجتمع نموده و لذا، فرآیند تولید شرکت به طور کامل متوقف شده است. شایان ذکر است که اطلاعات وصل مجدد گاز پس از ابلاغ شرکت محترم گاز استان و نیز برقراری تولید، متعاقبا به استحضار شما سهامداران محترم خواهد رسید. همچنین، با توجه به موجودی محصول اوره در انبارهای مجتمع و بنادر جنوبی، فروش شرکت در حال انجام می باشد و مانعی جهت فروش ایجاد نخواهد شد.
افزایش سرمایه ۵۰ درصدی #وخاور از محل سود انباشته، مورد تائید حسابرس قرار گرفت.
#خراسان  در فروردین به فروش ۴۸۵۶ میلیارد ریال رسیده ونرخ ۱۳۹,۶۶۳,۷۷۶ ریال بود . در اردیبهشت این عدد ۸۰۸۶ میلیارد ریال بوده و نرخ  اوره با ۳۰ هزار تن صادرات  ۱۳۶,۱۷۱,۶۷۴ ریال بوده است 
نرخ خوراک گاز را ۶۳,۴۲۱ ریال  زده است   ۲ماهه  ۱۲۹۵۲ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه ۱۱۳۰۶ میلیارد ریال بوده است
#سبهان  در پایان با تصویب صورت‌های مالی به ازای هر سهم ۱۴۸۰ تومان سود تقسیم شد.
#جم_پیلن  احتراماً؛ بازگشت به نامه شماره ۱۲۲/۱۵۳۴۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ در خصوص انتشار رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر دستور موقت توقف اجرای مصوبه ۶۲۱ شورای رقابت به استحضار می‌رساند آثار مالی تغییرات نرخ سرویس‌های جانبی قبلاً طی نامه شماره ۱/۱/۱۴۰۲/۲۱۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ (اطلاعیه شماره ۱۱۶۵۳۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹) از طریق سامانه کدال افشا شده است. در ضمن هزینه سرویسهای جانبی بر اساس نرخ جدید محاسبه و در صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹(حسابرسی شده) ذخیره در نظر گرفته شده است. بدیهی است با توجه به قطعی نبودن رأی فوق الذکر، در صورت وقوع هرگونه رویداد و آثار مالی با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان افشا میشود.
#سغرب سال مالی را با فروش ۷۲۸ میلیارد ریالی آغاز کرده است اردیبهشت این عدد ۹۹۰ میلیارد ریال است و ۲ ماهه  ۱۷۱۹ میلیارد ریال بوده است . ۱۴۰۸ میلیارد ریال مدت مشابه سال قبل است
#فجهان در پایان مجمع به ازای هر سهم ۶۰ ریال سود نقدی تقسیم شد.
#غاذر در ۱۲ماهه تلفیقی ۱۱۹۱ و در سود اصلی ۱۲۱۳ ریال محقق کرده است

 

بتا سهم

#کدال_نگر

مجمع عمومی / مجمع عمومی / مجمع عمومی / مجمع عمومی / مجمع عمومی / مجمع عمومی / مجمع عمومی / مجمع عمومی / مجمع عمومی / مجمع عمومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *