مقدمه صكوك اجاره یكی از ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی است. كه بر مبنای عقد اجاره طراحی شده است. این نوع اوراق‌­بهادار یكی از متداولترین…

ادامه مطلب