غچین

#غچین کمی سال مالی متفاوتی دارد به هر حال در ۳ ماهه ۱۰۲۳ ریال به ازای هرسهم سود محقق کرده و سود عملیاتی ۷۷ میلیارد ریالی را داشت که بخش عمده ای از سود غیرعملیاتی است
در ۶ ماهه سود عملیاتی با رشدی چشم گیر ۳۸۸ میلیارد ریال بود و در مجموع ۵۴۶ میلیارد ریال سود خالص دارد
۶ ماهه به ازای هر سهم ۲۲۷۹ ریال سود محقق کرده است

غدیس

#غدیس با سرمایه جدید ۹ ماهه ۵۸۱ ریال سود محقق کرد
در ۳ ماهه ۲۸۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۰۰ میلیارد ریال سود خالص دارد .
در ۶ ماهه سود عملیاتی به ۷۸۷ میلیارد ریال رسیده و رشد داشته است و سود خالص ۵۳۲ میلیارد ریال است
در۹ماهه سود عملیاتی ۱۰۸۳ و سود خالص ۶۷۹ میلیارد ریال است.

هجرت

پخش #هجرت در ۳ ماهه ۶۶۵ ریال و ۶ ماهه ۱۸۹۳ ریال و ۹ماهه ۲۸۹۸ ریال سود محقق کرده است که نشان میدهد ۳ ماهه سوم خوبی داشته
هجرت ۳ماهه ۴۷۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۹۹ میلیارد ریال سود خالص داشت .
در ۶ ماهه سود عملیاتی ۱۲۶۴ و سود خالص ۸۵۱ میلیارد ریال بود
در ۹ماهه سود عملیاتی ۱۹۳۷ و سود خالص ۱۳۰۳ میلیارد ریال بود

دپارس

#دپارس یک سود غیرعملیاتی هم دارد که پایان دوره شناسایی میکند ولی در هر صورت ۹ماهه ۲۱۱۳ ، ۶ ماهه ۱۴۶۸ ریال و ۳ ماهه ۵۳۱ ریال سود محقق کرده است
دپارس ۳ماهه ۳۹۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۷۸ میلیارد ریال سود خالص داشت
۶ماهه ۱۰۴۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۷۷۰ میلیارد ریال سود خالص دارد
۹ماهه سود عملیاتی ۱۵۲۳ و سود خالص ۱۱۰۹ میلیارد ریال است

تنوین

#تنوین در۹ماهه ۷۶۳ و ۶ ماهه ۵۱۸ و ۳ ماهه ۲۶۸ ریال محقق کرده است
سهم ۳ ماهه ۲۵۴۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۴۱۶ میلیارد ریال سود خالص دارد
۶ ماهه سود عملیاتی ۴۹۴۵ و سود خالص ۴۶۶۴ میلیارد ریال است
۹ماهه سود عملیاتی ۷۳۸۰ و سود خالص ۶۸۶۹یلیارد ریال است

شاملا

#شاملا در ۳ ماهه اخیر بهتر بوده
در مهر فروش ۲۷۹ میلیارد ریال شده و نرخ با رشد ۱۶,۵۹۴,۴۰۰ ریال شد
ابان با فروش خوب ۳۵۱ میلیارد ریالی به نرخ ۱۹,۳۰۷,۷۰۸ ریالی رسیده و رشد خوبی داشته
در اذر فروش ۳۸۷ میلیارد ریال بوده و نرخ ۲۱,۱۲۵,۲۲۹ ریال و رشد کرده
در دی این عدد با رشدی خوب ۴۳۹ میلیارد ریال شده و ۳۰۳۴ میلیارد ریال بوده است
جمعا۱۰ ماهه ۳۰۳۴ میلیارد ریال بوده است .
مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۳۴۸ میلیارد ریال بوده است.

پسهند

#پسهند در ۹ماهه ۱۸۵۷ ریال سود محقق کرده است
در ۶ماهه ۱۱۸۲ سود محقق کرده است سهم ۳ ماهه به سود ۴۹۹ ریالی رسیده بود
در ۳ ماهه ۱۷۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۷۴ میلیارد ریال سود خالص داشت
۶ ماهه با یک رشد خوب سود عملیاتی ۴۰۹ و سود خالص ۴۱۵ میلیارد ریال می باشد .
۹ماهه سود عملیاتی ۴۶۴ و سود خالص ۶۴۹ میلیارد ریال است.

سخاش

#سخاش در دی مثل اذر نبود و فقط ۲۰۷ میلیارد ریال فروش زد
اذر با کمک صادرات دست به کار بزرگی زده ۵۳۱ میلیارد ریال فروش داشته است ابان اندکی بهتر بود و ۲۱۴ میلیارد ریال فروش داشت مهر ۱۹۴،
جمعا۱۰ ماهه ۲۲۵۱ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل این عدد ۱۱۸۳ میلیارد ریال بود.

کسعدی

#کسعدی در ۳ ماهه ۱۷۶ ریال و ۶ ماهه ۵۲۸ ریال و ۹ماهه ۹۶۸ ریال سود محقق کرده است البته با سرمایه قدیم با سرمایه جدید این عدد ۴۸۴ ریال است
در ۳ ماهه سهم ۴۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۳ میلیارد ریال سود خالص داشت
در ۶ ماهه سود عملیاتی ۱۳۸ و سود خالص ۱۳۲ میلیارد ریال است
در ۹ماهه سود عملیاتی با رشدی خوب ۲۶۹ و سود خالص ۲۴۲ میلیارد ریال است

دروز

#دروز در ۹ماهه ۲۰۱ ریال ، در ۶ ماهه به سود ۷۶ ریالی رسیده است و در این ۳ ماهه رشد خوبی در سود داشته است
در ۹ماهه ۳۴۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۴۰ میلیارد ریال سود خالص دارد

رکیش

#رکیش ۳ ماهه ۹۸ ریال و ۶ ماهه ۲۶۳ ریال و ۹ماهه ۳۸۱ ریال سود داشته
سهم در۳ ماهه ۴۰۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۵۴ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ ماهه ۹۸۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۸۴ میلیارد ریال سود خالص داشته
در ۹ ماهه سود عملیاتی ۱۴۶۵ میلیاد ریال و ۹۹۰ میلیارد ریال سود خالص داشته است.

کلوند

#کلوند ۹ماهه ۱۵۰۷ ریال ، ۶ ماهه ۸۵۰ و ۳ ماهه ۲۲۶ ریال سود هر سهم شرکت است
۳ماهه سهم با ۱۳۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۹۰ میلیارد ریال سود خالص دارد
۶ ماهه سود عملیاتی ۴۳۳ و سود خالص ۳۴۰ میلیارد ریال شده و این شرکت کاشی هم خوب بوده
۹ماهه سود عملیاتی ۷۲۵ و سود خالص ۶۰۲ میلیارد ریال است.

کخاک

#کخاک دی ماه بسیار خوبی داشته و ۴۵۱ میلیارد ریال فروش زده است نرخ نیز ۱۹,۴۴۹,۱۲۶ ریال است
در مهر فروش به ۳۱۰ میلیارد ریال رسیده و نرخ در همان حوالی قبل است .
در ابان فروش ۳۰۸ و نرخ با کمی رشد ۱۸,۸۸۶,۷۸۹ ریال شد
در اذر با رشد فروش ۳۷۶ و نرخ فروش ۲۰,۷۲۱,۱۵۶ ریال شده است
جمعا۱۰ ماهه ۳۱۶۸ میلیارد ریال فروش زده است مدت مشابه ۱۶۷۰ میلیارد ریال بوده است.

درازک

#درازک در ۹ ماهه ۲۴۶۳ ، در۶ ماهه ۱۹۸۴ ریال و ۳ ماهه ۱۱۷۰ ریال سود داشته است
۳ ماهه ۶۲۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۹۳ میلیارد ریال سود خالص وو ۳۲۴ میلیارد ریال از سود شرکت غیرعملیاتی بود
در ۶ ماهه سود عملیاتی ۱۶۶۳ میلیارد ریال و سود خالص ۱۴۱۴ میلیارد ریال شده و رشد خوبی در سود عملیاتی دارد
در ۹ ماهه سود عملیاتی ۲۷۹۹ و سود خالص ۲۱۹۱ میلیارد ریال بوده است.

کقزوی

#کقزوی در ۹ ماهه ۱۹۳ ریال زیان داشته و در دلایل ان نوشته است . دلایل عمده تغییرات سود (زیان) خالص دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ نسبت به دوره مشابه بابت تسعیر بدهی ارزی و هزینه مالی بابت تسهیلات دریافتی سنوات قبل از بانک تجارت می باشد که تسهیلات دریافتی طی شماره قرارداد ۹۸۹۵۰۰۰۵و ۹۹۹۵۰۰۰۱ در پایان دوره مورد گزارش تسویه گردیده، بوده است. دلایل عمده تغییرات درسرفصل پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها در صورت وضعیت مالی ناشی از سایر حسابهای پرداختنی به سهامدار عمده بابت تامین مالی صورت گرفته جهت باز پرداخت تسهیلات دریافتی از بانک تجارت بوده است .

دتولید

#دتولید در ۹ ماهه ۷۹۶ ، ۶ماهه ۶۴۳ ریال سود محقق کرده سهمی که در ۳ ماهه به سود ۲۹۱ ریالی رسیده در ۳ ماهه سهم با سود عملیاتی ۲۶۸ میلیارد ریالی و سود خالص ۱۷۴ میلیارد ریالی مواجه بوده
در ۶ ماهه سود عملیاتی ۵۹۰ و سود خالص ۳۸۵ میلیارد ریال است
در ۹ماهه سود عملیاتی ۷۸۱ و سود خالص ۴۷۷ میلیارد ریال است.

ساراب

#ساراب ابان و اذر بهتری داشت
سهمی که مهر با رشد به ۲۰۵ میلیارد ریال رسید در ابان این عدد با ۲۳۷ میلیارد ریال صادرات کلینکر با رشدی خوب به ۵۳۰ میلیارد ریال رسیده و اذر هم ۳۲۴ میلیارد ریال بود
دی این عدد ۲۹۶ میلیادر ریال شده است
جمعا ۱۰ماهه به فروش ۲۵۵۱ میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه این عدد ۱۱۰۸ میلیارد ریال بوده است.

بتا سهم

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *