سقاین

#سقاین پیش بینی می شود سود خالص شرکت تا پایان سال مالی ۱۳۹۹ به مبلغ ۱٫۴۰۰٫۱۳۷ میلیون ریال و سود هر سهم به مبلغ ۵٫۶۰۱ ریال محقق گردد.

سنیر

#سنیر با توجه به روند عملیات و فروش های شرکت پیش بینی می شود سود خالص شرکت تا پایان سال مالی ۱۳۹۹ به مبلغ ۳۲۰،۸۰۷ میلیون ریال بوده و همچنین پیش بینی سود هر سهم (بر مبنای سرمایه ۱۰۰ میلیارد ریال) در سال مزبور به مبلغ ۳،۲۰۸ ریال می باشد.

پلوله

#پلوله هم سود پیش بینی کرد
در آمدهای عملیاتی برآوردی شرکت طی سال مالی ۱۳۹۹ معادل ۱،۱۶۱،۷۳۹ میلیون ریال است و مبلغ سود خالص برآوردی شرکت نیز ۱۸۲،۵۳۶ میلیون ریال یرآورد می گردد وبراین اساس سود پیش بینی شده هرسهم ۸۱۱ ریال خواهد بود

خکار

#خکار هم ۱۴۱۰ ریال پیش بینی کرد پیش بینی درآمد هر سهم شرکت ها در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ، بدین وسیله سود خالص شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به مبلغ ۱٫۰۰۹٫۴۳۵ میلیون ریال و همچنین درآمد هر سهم (بر اساس سرمایه ۷۱۶٫۰۰۰ میلیون ریال) مبلغ ۱٫۴۱۰ ریال پیش بینی می گردد.

شپترو

#شپترو به سود میرسد
باتوجه به روند تولید و فروش ،پیش بینی می گردد سود خالص سال ۱۳۹۹ مبلغ ۴۲،۴۳۴ میلیون ریال می باشد.

خلنت

#خلنت افزایش سرمایه میدهد. پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت توليدي لنت ترمز ايران. درصد افزایش سرمایه: ۱۲۷ درصد
محل تامین: سود انباشته

سخوز

#سخوز پیش بینی می شود سود خالص شرکت درسال جاری به مبلغ ۳٫۵۵۰٫۴۵۸میلیون ریال وسود هرسهم به مبلغ ۲٫۵۳۶ریال محقق گردد.۹ماهه ۲۰۰۰ ریال سود محقق کرده بود.

دکپسول

#دکپسول پیش بینی سود خالص شرکت درسال جاري مبلغ ۵۹۳،۹۲۵ میلیون ریال بوده و همچنین پیش بینی درآمد هرسـهم(بر مبناي سرمایه ۲۰۰ میلیارد ریال) درسال مذبور به مبلغ ۲،۹۷۰ ریال می باشد.

فولاد

فوری #فولاد ۱۶۴۰ ریال پیش بینی کرد
با عنايت به عملکرد ۱۰ ماهه شرکت و برآورد ۲ ماه آتي در سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، مبلغ ۱،۶۴۰ ريال سود به ازاي هر سهم ( ۳۴۲،۷۳۰،۰۴۵ ميليون ريال سود خالص) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ پيش بيني مي گردد.

دفارا

#دفارا پیش بینی سود هر سهم به اطلاع می رساند پیش بینی سود خالص شرکت در سال جاری مبلغ ۲٫۲۲۲٫۱۳۴ میلیون ریال بوده و پیش بینی درآمد هر سهم (برمبنای سرمایه ۶۰۰ میلیارد ریال) در سال مزبور مبلغ ۳٫۷۰۴ ریال برآورد می گردد

فروس

#فروس سود خالص شرکت برای سال مالی ۱۳۹۹ بر اساس ۹ ماه واقعی و ۳ ماه پیش بینی ، مبلغ ۲٫۱۹۲٫۶۵۳ میلیون ریال تعیین که با آخرین سرمایه ثبتی شرکت درآمد هر سهم ( EPS ) مبلغ ۵۴۸ ریال پیش بینی می گردد.

دپارس

پیش بینی سود در #دپارس پیش بینی سود هر سهم به اطلاع میرساند پیش بینی سود خالص شرکت در سال جاری مبلغ ۲،۵۰۶،۱۱۳ میلیون ریال بوده و پیش بینی درآمد هر سهم (برمبنای سرمایه ۵۲۵ میلیارد ریال) در سال مزبور مبلغ ۴،۷۷۴ ریال میباشد

قاسم

#قاسم هم پیش بینی داد
پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي جاري ” به شماره ۷۱۷۳۶۵مورخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ معادل ۸۸۳ ريال خواهد بود.

دشیری

#دشیری پیش بینی سود خالص شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ به اطلاع میرساند پیش بینی درآمد هر سهم (بر مبنای سرمایه ۵۰ میلیارد ریال) در سال مزبور به مبلغ ۱۱٫۰۹۷ ریال میباشد.

لپارس

#لپارس پیش بینی سود خالص شرکت به اطلاع می رساند سود خالص شرکت در سال جاری مبلغ۴۵۵٫۲۳۴ میلیون ریال بوده و همچنین پیش بینی درآمد هر سهم (بر مبنای سرمایه ۳۰۰ میلیارد ریال) در سال مذبور به مبلغ ۱٫۵۱۷ ریال می باشد.
در ۳ ماهه با سود ۷۴۶ ریالی مواجه بوده است و ۶ماهه ۱۹۱۳ ریال و ۹ ماهه ۲۷۲۶ ریال

دابور

#دابور پیش بینی سود خالص شرکت به اطلاع می رساند سود خالص شرکت در سال جاری مبلغ ۲٫۱۵۰٫۷۰۲ میلیون ریال بوده و همچنین پیش بینی سود هر سهم (بر مبنای سرمایه ۶۰۰ میلیارد ریال )در سال مزبور مبلغ ۳٫۵۸۵ ریال میباشد

دارو

#دارو پیش بینی سود خالص شـرکت به اطلاع می رسانـد پیش بینی سود خالص شرکت در سال جاري مبلغ ۲،۶۶۰،۲۶۴ میلیون ریال بوده و همچنین پیش بینی درآمد هرسـهم(بر مبناي سرمایه ۷۵۰ میلیارد ریال) در سال مذبور به مبلغ ۳،۵۴۷ ریال می باشد.
کمی انتظار بیشتر بود در ۳ماهه ۷۹۶ ریال و ۶ ماهه ۱۹۶۵ ریال و۹ماهه ۳۰۵۳ ریال

شاملا

#شاملا ۲۷۰۵ ریال سود پیش بینی کرده است پيش بيني ميگردد که اين شرکت تا پايان سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به ازاء هر سهم با سرمايه ثبت شده فعلي ۵،۴۱۰ ريال و با سرمايه مصوب مجمع عمومي مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ (که مراحل اداري آن در حال انجام است) ۲،۷۰۵ ريال سود محقق نمايد.
به نظر محافظه کارانه باشد در ۹ماهه با سرمایه جدید ۲۱۱۷ریال محقق کرده ،در ۳ ماهه ۶۶۱ و ۶ ماهه ۱۳۷۳ ریال سود محقق کرد

چکاوه

#چکاوه پیش بینی سود خالص شرکت در سال جاری مبلغ ۲۰۱٫۶۲۸ میلیون ریال بوده و همچنین پیش بینی درآمد هر سهم (بر مبنای سرمایه ۲۵۰ میلیارد ریال) در سال مذبور به مبلغ ۸۰۷ ریال می باشد

درازک

#درازک ۳۰۰۹ ریال پیش بینی کرد
سود خالص شرکت در سال جاری مبلغ ۲٫۶۷۶٫۱۹۳میلیون ریال پیش بینی می گردد و همچنین پیش بینی درآمد هر سهم (بر مبنای سرمایه ۸۸۹۵۰۰ میلیارد ریال)در سال مزبور به مبلغ ۳۰۰۹ریال میباشد.

دتماد

#دتماد هم ۴۱۲۸ ریال پیش بینی سود دارد
پیش بینی سود خالص شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ به اطلاع میرساند سود خالص شرکت در سال جاری مبلغ۲,۹۵۱,۵۷۱ میلیون ریال بوده و همچنین پیش بینی درآمد هر سهم (بر مبنای سرمایه ۷۱۵ میلیارد ریال)در سال مزبور به مبلغ ۴٫۱۲۸ ریال میباشد.

درهآور

#درهآور پیش بینی سود خالص شرکت به اطلاع میرساند سود خالص شرکت ذر سال جاری به مبلغ ۴۵۰،۰۰۰میلیون ریال و پیش بینی درآمد هر سهم (بر مبنای سرمایه ۲۰۰میلیاردی )در سال مذبور به مبلغ ۱۶۲۰ریال می باشد

غپینو

#غپینو و ۲۷۱ ریال سود سال ۹۹ پیش بینی کرده است
پیش بینی می شود که این شرکت تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، به ازای هر سهم ۲۷۱ ریال سود محقق نماید. مراتب جهت هر گونه بهره برداری تقدیم حضورتان می گردد.

کفرا

#کفرا در ۹ماهه ۱۱۸۰ ریال ، ۶ ماهه با سرمایه جدید ۷۹۸ ریال سود محقق کرد. پیش بینی میشود تا پایان سال مالی ۱۳۹۹با(سرمایه ۸۰۰میلیاردریال )۱۶۰۵ریال سود به ازای هرسهم ،درآمد محقق گردد

دزهراوی

#دزهراوی پیش بینی داد
پیش بینی درآمد هر سهم (بر مبنای سرمایه ۲٫۵۰۴ میلیارد ریال)در سال مزبور به مبلغ ۱۶۱ ریال میباشد. در ۹ماهه ۱۰۵ریال محقق کرده است ،در ۳ماهه ۲۵ ریال و در ۶ ماهه این عدد ۶۶ ریال شد

شغدیر

#شغدیر هم ۷۴۲۳ ریال سود پیش بینی کرده است . ۹ ماهه ۵۴۰۱ ریال سود محقق کرد ه بود …
با عنایت به عملکرد ۱۰ ماهه نخست سالجاری این شرکت و برآورد ۲ ماهه آتی ، پیش بینی می گردد سود خالص این شرکت برای سال مالی منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰ بالغ بر ۹٫۶۵۱٫۱۹۸ میلیون ریال محقق گردد.

چخزر

#چخزر و ۲۷۵۵ ریال سود پیش بینی کرده است
با توجه به روند عملیات شرکت در سال جاری، پیش بینی میگردد که این شرکت تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به ازای هر سهم ۲،۷۵۵ ریال سود محقق نماید.چخزر در ۹ ماهه به سود ۱۷۶۷ ریالی رسیده

شلعاب

#شلعاب ۳۰ ریال پیش بینی کرد
پیش بینی درآمد هر سهم در سال مزبور برمبنا سرمایه جدید مصوب مجمع ۹۹/۰۶/۲۶ که مراحل ثبت آن در جریان است به مبلغ ۳۰ ریال پیش بینی می گردد.

شپاس

#شپاس در پیش بینی سال ۹۹ به سود ۱۱۶۲ ریالی رسیده است
سود خالص شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ باطلاع میرساند سود خالص شرکت در سالجاری مبلغ ۲٫۷۸۹٫۹۷۱ میلیون ریال پیش بینی میگردد. همچنین پیش بینی درآمد هرسهم (برمبنای سرمایه ۲۴۰۰ میلیاردریال) در سال مذکور به مبلغ ۱۱۶۲ ریال میباشد.
شپاس ۳ ماهه زیان داشت ۶ ماهه به ۲۶۳ ریال سود رسید و ۹ماهه این عدد ۷۱۳ ریال بود

کسعدی

#کسعدی ۱۱۹۵ ریال سود اعلام کرد
در سال مالی ۱۳۹۹ به اطلاع میرساند سود خالص شرکت در سال جاری مبلغ ۲۹۸،۸۴۰ میلیون ریال بوده و همچنین پیش بینی درآمد هر سهم (بر مبنای سرمایه ۲۵۰ میلیارد ریال)در سال مزبور به مبلغ ۱،۱۹۵ ریال میباشد.
کسعدی در ۳ ماهه ۱۷۶ ریال و ۶ ماهه ۵۲۸ ریال و ۹ماهه ۹۶۸ ریال سود محقق کرده است

کزغال

#کزغال پیش بینی سود خالص شرکت در سال جاری مبلغ ۶٫۵۷۴٫۰۳۵ میلیون ریال و همچنین پیش بینی درآمد هر سهم در سال مزبور به مبلغ ۳٫۲۸۷ریال میباشد.

پکرمان

#پکرمان یا بارز ۲۵۸۹ ریال سود پیش بینی کرد
با توجه به روند عملیات شرکت در سال جاری، پیش بینی می گردد که این شرکت تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۶،۵۴۰،۴۲۰ میلیون ریال (به ازای هر سهم ۲،۵۸۹ ریال) سود محقق نماید.
سهم در ۹ ماهه بدون سود غیرعملیاتی به سود ۱۳۱۱ ریالی رسیده است
در ۶ ماهه ۹۵۹ ریال سود داشت

هجرت

#هجرت پیش بینی سود
به اطلاع میرساند پیش بینی سود خالص شرکت در سال جاری مبلغ ۱٫۷۶۱٫۹۴۴ میلیون ریال بوده و پیش بینی درآمد هر سهم (بر مبنای سرمایه ۴۵۰ میلیارد ریال)در سال مزبور مبلغ ۳٫۹۱۵ ریال میباشد.

کلوند

#کلوند هم پیش بینی سود داد
احتراما بازگشت به نامه مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ارسالي از سازمان بورس اوراق بهادار مبني بر درخواست پيش بيني درآمد هر سهم در سال جاري،به استحضار ميرساند با توجه به عملکرد ده ماهه سال جاري سود خالص منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به مبلغ ۷۸۳٫۴۲۶ ميليون ريال با سرمايه ۴۰۰٫۰۰۰ ميليون ريال و عايدي هر سهم به مبلغ ۱٫۹۵۹ ريال پيش بيني ميگردد.

گزارش سهم کمی محافظه کارانه است کلوند ۹ماهه ۱۵۰۷ ریال ، ۶ ماهه ۸۵۰ و ۳ ماهه ۲۲۶ ریال سود هر سهم شرکت است

دلر

#دلر با سرمایه جدید ۳۰۵۰ ریال سود پیش بینی کرد ۹ ماهه با سرمایه جدید ۲۴۷۶ ریال محقق کرده بود و او هم محافظه کارانه سود پیش بینی کرد.

سود خالص شرکت در سال جاری مبلغ ۳٫۴۳۰٫۸۲۰ میلیون ریال بوده و همچنین پیش بینی درآمد هر سهم (بر مبنای سرمایه ۴۵۰ میلیارد ریال) در سال مذبور به مبلغ ۷٫۶۲۴ ریال می باشد.شایان ذکر است با توجه به افزایش سرمایه در جریان مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۹/۳۰ به مبلغ ۶۷۵ میلیارد ریال و سرمایه نهایی ۱٫۱۲۵ میلیارد ریال ، سود هر سهم بر مبنای افزایش سرمایه جدید به مبلغ ۳٫۰۵۰ ریال برای هر سهم می باشد.

دتوزیع

#دتوزیع هم سود اعلام کرد
پیرو نامه معاونت نظارت بر بورس و با عنایت به پیگیرهای صورت گرفته توسط سهامداران و نهادهای نظارتی مبنی بر درخواست انتشار پیش بینی سود خالص شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ به اطلاع میرساند سود خالص شرکت در سال جاری مبلغ ۱٫۶۹۱٫۷۶۳میلیون ریال بوده و همچنین پیش بینی درآمد هر سهم (بر مبنای سرمایه ۱٫۲۰۰ میلیارد ریال)در سال مزبور به مبلغ ۱٫۴۱۰ ریال میباشد.

فباهنر

#فباهنر ۵۸۰۰ ریال سود پیش بینی کرد
پیرو نامه معاونت نظارت بر بورس و با عنایت به پیگیرهای صورت گرفته توسط سهامداران و نهادهای نظارتی مبنی بر درخواست انتشار پیش بینی سود خالص شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ به اطلاع میرساند سود خالص شرکت در سال جاری مبلغ ۶٫۵۲۵٫۲۸۶ میلیون ریال بوده و همچنین پیش بینی درآمد هر سهم (بر مبنای سرمایه ۱۱۲۵ میلیارد ریال)در سال مزبور به مبلغ ۵،۸۰۰ ریال میباشد.

انتظار از فباهنر کمی بیشتر بود چرا که فباهنر در ۹ماهه عالی بود و ۴۹۴۲ ریال محقق کرده است ۶ ماهه رشد خوبی در سود عملیاتی داشته و۲۳۴۴ ریال سود محقق کرده است

کخاک

#کخاک هم پیش بینی سود داد
احتراماً، عطف به نامه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ سازما ن اوراق بهادار با موضوع پیش بینی درآمد هر سهم، به استحضار میرساند که با توجه به روند عملیات شرکت در سال جاری، پیش بینی میگردد که این شرکت تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به ازای هر سهم با سرمایه ثبت شده فعلی ۷٫۱۹۳ ریال و با سرمایه مصوب مجمع عمومی مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۹ که مراحل اداری آن در حال انجام است ۲٫۳۹۸ ریال سود محقق نماید.

شرانل

#شرانل ۵۵۸۸ ریال سود اعلام کرد
احتراماً، عطف به نامه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ سازمان اوراق بهادار مبنی بر درخواست پیش بینی درآمد هر سهم سال جاری ، به استحضار میرساند با توجه به عملکرد ۱۰ ماهه سال جاری مبلغ پیش بینی سود خالص منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ برابر ۱۱٫۱۷۶٫۸۱۸ میلیون ریال که براساس سرمایه ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال سود هر سهم به مبلغ ۵٫۵۸۸ ریال خواهد بود .

سهم در ۹ ماهه ۴٫۰۴۷ ریال سود به ازای هر سهم ساخته است.

مبین

مهم برای #مبین و افزایش نرخ
بدلیل اینکه نرخ گاز شامل دستورالعمل شورای رقابت نمیباشد ، مبلغ فروش گاز سوخت و خوراک از مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل خارج گردیده و درصد نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به كل درآمد شركت در سال مالی قبل شامل گاز فروش رفته نمیباشد. لذا درصد افزایش نرخهای سرویسهای جانبی سال ۱۳۹۹ به سال ۱۳۹۸ معادل ۱۹٫۲ درصد میباشد

شفن

مهم برای #شفن و پیش بینی سود۷۲۵۵۳ ریالی
احتراماً بدینوسیله به استحضار سهامداران محترم این شرکت می رساند ، با عنایت به عملکرد ۱۰ ماهه نخست سالجاری این شرکت و برآورد ۲ ماهه آتی ، پیش بینی می گردد سود خالص این شرکت برای سال مالی منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰ بالغ بر ۶۸٫۹۲۶٫۰۲۱ میلیون ریال محقق گردد.

دقاضی

#دقاضی و پیش بینی سود
پیرو نامه معاونت نظارت بر بورس و با عنایت به پیگیرهای صورت گرفته توسط سهامداران و نهادهای نظارتی مبنی بر درخواست انتشار پیش بینی سود خالص شرکت به اطلاع میرساند سود خالص شرکت در سال جاری مبلغ ۲،۴۰۵،۲۴۲ میلیون ریال بوده و همچنین پیش بینی درآمد هر سهم (بر مبنای سرمایه ۴۰۵ میلیارد ریال)در سال مزبور به مبلغ ۵،۹۳۹ ریال میباشد.

بتا سهم

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *