امید

تامین سرمایه #امید در اولین ماه سال مالی به درامد ۲۶۲ میلیارد ریالی و در بهمن به ۳۰۰ میلیارد ریال رسیده است جمعا ۲ ماهه ۵۶۳ میلیارد ریال فروش داشت

شسینا
#شسینا در بهمن ۱۰ ، دی ۱۰ ، آذر ماه حدود ۱۳ میلیارد تومان فروش داشت و جمع فروش دوره ۱۱ ماهه را به محدوده ۱۰۴ میلیارد تومان رساند. فروش نه ماهه سال قبل ۷۲ میلیارد تومان بود.
تاپکیش
#تاپکیش در بهمن ماه ۴۱۳میلیارد ریال فروش داشته است در دی ماه ۲۵۰میلیارد ریال فروش داشت مجموع فروش ۶۶۴میلیارد ریال رسیده است
کاسپین
#کاسپین چند ماهی هست بهتر میفروشد و شرایط خوبی دارد در بهمن ماه ۵۷۵میلیارد ریال فروش داشته است،مهر ۳۴۳ میلیارد ریال فروش داشت ابان ۵۱۳ میلیارد ریال و اذر ۵۸۸ میلیارد ریال بوده و در دی ماه ۵۷۰میلیارد ریال فروش داشته، در مجموع ۴۹۶۵میلیارد ریال فروش داشته و در مدت مشابه۳۶۴۳میلیارد ریال بوده است
کاذر
#کاذر در ۳ ماهه دوم مهر ۱۷۸ میلیارد ریال وابان با افت ۱۵۷ میلیارد ریال رسید و اذر هم ۱۹۵ میلیارد ریالی بود
در ۳ ماهه چهارم دی ۲۰۰ میلیارد ریال بود و بهمن با افت ۱۶۲ میلیارد ریال شد
۱۱ ماهه ۱۹۷۹ میلیارد ریال شده که از مدت مشابه قبل که ۱۴۴۰ میلیارد ریال بود بیشتر است
شکلر
#شکلر در بهمن ۲۸۲ و دی ماه ۳۱۱میلیارد ریال فروش داشته است در مهر با درامد ۲۷۰ میلیارد ریالی و ابان با فروش ۲۶۴ میلیارد ریالی و اذر ۳۳۵ میلیارد ریالی مواجه بود مجموع به۱۶۹۰ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه قبل ۱۴۰۸ میلیارد ریال است
سپاها
#سپاها در اولین ماه سال مالی جدید به درامد ۶۲۲ میلیارد ریالی رسیده در ابان ۶۸۲ و اذر ۳۷۰ میلیارد ریال و دی ۴۰۱ میلیارد ریال و بهمن با رشدی خوب ۱۲۳۵ میلیارد ریال شد
در مجموع۵ ماهه ۳۳۱۲ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه قبل ۱۸۳۷ میلیارد ریال است.
شخارک
#شخارک در بهمن ۴۵۸۳ میلیارد ریال فروش داشت و متانول صادر نکرده و از بقیه مشتقات بوده
دی یک فروش خاص ۹۲۹۳ میلیارد ریالی را ثبت کرد و نرخ فروش نیز در متانول ۷۸,۳۹۶,۷۷۰ ریال .
اذر این عدد با افت۲۰۶۹ میلیارد ریال شده و نرخ فروش ۶۹,۵۳۰,۱۴۸ ریال است .
جمعا ۱۱ماهه ۴۱۹۸۵ میلیارد ریال بوده مدت مشابه ۲۵۵۷۸ میلیارد ریال بوده است
کرماشا
#کرماشا دی ماه خوبی را زده بود ولی بهمن کاهشی شد
شرکتی که کل ۵ ماهه ۵۵۰۵ میلیارد ریال در شهریور ۴۴۲۵ میلیارد ریال و مهر ۱۵۱۳ میلیارد ریال فروش داشت
سهم در ابان به ۲۵۳۷ میلیارد ریال رسید در اذر این عدد۱۸۳۵ میلیارد ریال بود و دی ۳۸۸۷ میلیارد ریال شد
در بهمن به ۱۳۱۸ میلیارد ریال رسیده و نرخ فروش صادراتی نداشته و داخلی را ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال زده است ولی در دی ۵۱,۴۵۱,۱۸۷ ریال بود . جمع فروش ۱۱ ماهه ۲۲۰۲۳ میلیارد ریال و مدت مشابه سال قبل ۱۱۴۳۳ میلیارد ریال است
شپاس
#شپاس در ۳ ماه گذشته کار خوبی در فروش داشته ولی در کل بهمن کمی کاهشی بوده
سهم در ۳ ماهه سوم در مهر این عدد با رشد ۴۷۹۶ میلیارد ریال و ابان ۵۸۶۷ میلیارد رسیده و و اذر ۵۰۸۳ میلیارد ریال بود
در دی این عدد ۵۷۲۷ میلیارد ریال بوده وبهمن ۴۹۴۳ میلیارد ریال بود .
جمع فروش ۴۱۹۹۴ میلیارد ریال بود و این اتفاق مهمی است .
این عدد در مدت مشابه ۳۴۶۳۲ میلیارد ریال بوده
در نرخ ها شهریور ۴۰,۰۳۰,۱۷۹ ریال و مهر ۴۰,۵۹۵,۹۰۴ ریال و ابان ۴۶,۳۸۴,۲۸۰ ریال و اذر ۵۵,۹۷۳,۶۸۴ ریال و دی با رشد ۶۱,۴۷۹,۴۹۷ ریال و بهمن ۶۴,۸۶۷,۴۸۸ ریال بوده است.
خودرو
#خودرو ۴۵۴۶۷ میلیارد ریال فروش در بهمن داشته و ۳۶ هزار دستگاه فروخته و رشد نرخ ها ملموس تر است .
۴۹۳۰۰ میلیارد ریال فروش در دی داشته است و ۴۲ هزار دستگاه فروخته بود سهم در اذر با فروش ۶۶۳۳۹ میلیارد ریالی یک رکورد خوب را ثبت کرد. ۳۶۷۴۹۶ میلیارد ریال فروش ۱۱ ماهه بوده که بخش عمده ای از ان در ۳ ماهه اخیر است.
بفجر
#بفجر در بهمن هم ۲۰۰۵ میلیارد ریال درامد داشته و به ۲۴۵۱۶ میلیارد ریال رسیده مدت مشابه قبل ۲۱۲۶۹ میلیارد ریال بوده
کسرا
#کسرا در ۳ ماهه سوم مهر ۱۶۵ میلیارد ریال بود و ابان ۱۸۰ میلیارد ریال و اذر هم ۱۸۰ شد در دی با افت این عدد ۱۵۱ میلیارد ریال شده و بهمن ۱۸۰ میلیارد ریال
جمع فروش۱۱ماهه ۱۷۳۰ میلیارد ریال است . مدت مشابه این عدد ۱۰۸۰ میلیارد ریال است
نرخ فروش مهر ۲۵۰,۰۰۸ ریال و ابان ۲۶۱,۲۵۹ ریال و اذر ۲۷۰,۴۲۸ ریال در دی این عدد ۲۷۲,۳۰۵ ریال و بهمن ۲۸۰,۳۸۸ ریال است
بوعلی
#بوعلی در دی و بهمن عملکرد خوبی داشت
تا ۸ ماهه ۵۸۹۲۸ میلیارد ریال فروش داشت در اذر این عدد ۱۴۶۷۸ میلیارد ریال شده و دی ۱۶۳۵۱ میلیارد ریال و بهمن ۲۱۱۳۵ میلیارد ریال
رشد خوبی داشته چه در مقدار و چه نرخ و جمع فروش به ۱۱۲۷۶۸ میلیارد ریال رسیده است .مدت مشابه این عدد ۷۱۷۰۰ میلیارد ریال است
کویر
#کویر را با هم مرور کنیم سهمی که
در ابان ۹۰۴۱ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ صادراتی ۱۱۶,۸۷۹ ریال بوده در اذر این عدد کمی بهبود داشت و ۹۶۵۴ میلیارد ریال فروش زد و نرخ ۱۱۰,۰۶۱ ریال بود
در دی با افت به ۸۸۳۶ میلیارد ریال رسید و نرخ صادرات ۱۱۲,۲۸۲ ریال بود در بهمن باردیگر کمی افت کرد و ۷۷۸۸ میلیارد ریال فروش زد نرخ فروش هم ۱۱۶,۲۳۵ ریال مدت مشابه سال قبل این عدد ۷۲۲۹۵ میلیارد ریال بوده است
پاکشو
#پاکشو در بهمن جبران کرد
سهم در مهر با رشدی خوب ۲۹۳۳ میلیارد ریال بوده و ابان ۳۶۴۷ میلیارد ریال
اذر رشد خوبی داشت و۴۴۳۱ میلیارد ریال فروش داشت و دی این عدد ۳۶۹۰ میلیارد ریال شد در بهمن با رشد ۴۲۰۸ میلیراد ریال بود
۱۱ ماهه ۳۲۲۶۶ میلیارد ریال درامد داشت . نرخ در بان ۱۳۵,۲۲۶,۱۱۹ ریال و اذر ۱۵۰,۹۳۳,۲۹۹ ریال و دی ۱۵۷,۲۳۳,۸۱۹ ریال و بهمن کمی کاهشی بوده است.
مدت مشابه قبل این عدد ۱۷۴۹۲ میلیارد ریال بوده است
غشان
#غشان در بهمن ۴۰۴ ، دی ۵۰۴ میلیارد ریال ، اذر با فروش ۳۹۵ میلیارد ریالی به عدد ۳۸۰۱ میلیارد ریالی رسیده و جمع فروش مدت مشابه سال قبل ۲۳۹۷ میلیارد ریال بوده است
ولملت
#ولملت در دی ۸۰ میلیارد ریالی بود و جمعا ۱۱ ماهه به ۹۵۱ میلیارد ریالی رسیده است
فبیرا
#فبیرا پیرو تعلیق نماد معاملاتی، موضوع بند ۷ ماده ۱۳مکرر۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند؛ با توجه به عدم رفع ابهام، تعلیق نماد معاملاتی به استناد تبصره ۱ماده مذکور حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ ادامه می یابد.
کگل
#کگل در بهمن از ماه های قبل بهتر بود. سهمی که در بهمن ۳۴۱۴۶ میلیارد ریال بوده
در دی ۲۷۸۱۲ و در اذر ۲۹۹۱۵ میلیارد ریال فروش داشته است در اذر نرخ ۲۳,۴۹۳,۳۵۶ ریال بوده است و در دی ۲۳,۴۸۶,۵۴۷ ریال و بهمن ۲۳,۴۹۵,۰۶۳ ریال است
جمعا ۱۱ ماهه ۲۵۴۱۷۶ میلیارد ریال فروش داشته در مدت مشابه قبل این عدد ۱۱۵۲۴۷ میلیارد ریال بوده است.
وصنا
#وصنا و مشارکت و سرمایه گذاری درفعالیت ساختمانی
براساس بند ۳ مو ضوع فعالیت طبق اساسنامه این شرکت که سرمایه گذاری درپروژه های ساختمانی را مجاز می داند،با توجه به اینکه پروژه مذکور با درصد پیشرفت فیزیکی حدوداً ۳۲٫۵ درصد در منطقه رو به رشد ۲۲ تهران واقع بوده و دارای جذابیت سرمایه گذاری می باشد و همچنین با توجه به مشارکت درون گروهی که جنبه اعتماد طرفین را افزایش می دهد،مقرر گردید سرمایه گذاری دراین پروژه به مدت یک سال صورت پذیرد. و برگشت اصل سرمایه بعلاوه ۴۰ درصد ازسود درپایان قرارداد توافق گردیده است. لازم به ذکر است تاریخ خاتمه قرارداد۱۴۰۰/۱۰/۱۱ خواهد بود.
مرقام
#مرقام در بهمن ۸۸ میلیارد ریال فروش و درامد داشت ۵ ماهه به عدد ۳۸۵ میلیارد ریالی رسیده است
وصندوق
#وصندوق تا بهمن ۱۶۶۱۹۵۷۳ میلیون ریال سود نقدی مجامع شناسایی کرده است
وپویا
#وپویا تا بهمن ۸۶۲۷۲۴ میلیون ریال سود نقدی مجامع شناسایی کرده است
وبصادر
تراز #وبصادر مثبت است ۲۲۶۸۹ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۲۰۳۶۰ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد تراز ۱۱ماهه ۲۵۶۷۰ میلیارد ریال مثبت است
شسپا
#شسپا دی و بهمن خوبی داشته و رکورد شکست بهمن ۸۲۸۹ و دی هم ۸۷۱۰ میلیارد ریالی بود سهم در ابان ۶۷۸۳ میلیارد ریال و اذر ۷۹۱۳ میلیارد ریال فروش داشته
جمع فروش به ۶۳۴۱۶ میلیارد ریال رسید سال قبل ۴۳۲۱۹ میلیارد ریال بود
سشرق
#سشرق در بهمن متعادل بود و ۳۲۴ میلیارد ریال فروش زد
دی و اذر کمی افت کرد و در دی ۳۱۹ و اذر ۳۷۶ میلیارد ریال فروش داشت در ابان ۴۰۳ ، مهر ۴۴۰ میلیارد ریال بود . جمعا ۵ ماهه ۱۸۶۳ میلیارد ریال بوده است
شرانل
#شرانل دی خوب بود ولی بهمن افت کرد سهمی که اذر ۶۸۶۷ میلیارد ریال فروش داشته و دی هم به ۵۶۴۴ میلیارد ریال رسیده
سهم در بهمن ۴۰۸۳ میلیارد ریال بود
کل فروش به ۴۳۶۸۰ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه قبل این عدد ۲۷۳۱۸ میلیارد ریال بوده
نرخ فروش انواع روانکار صادراتی که در ۶ماهه ۴۷۰۰ تومان و در شهریور ۸۴۰۰ تومان بوده است در مهر ۹۲۰۰تومان و ابان ۱۵۵۰۰تومان اذر حوالی ۱۳۰۰۰ بوده و دی ۱۱۸۰۰و بهمن ۱۰۶۰۰
غگلپا
#غگلپا در بهمن ماه کاهشی شده و ۵۳۳میلیارد ریال فروش داشته است در دی ماه ۶۸۷میلیارد ریال فروش داشت و اذر فروش ۶۵۹ میلیارد ریالی داشت و در مجموع ۱۱ ماهه ۵۵۵۱ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه این عدد ۳۴۴۸میلیارد ریال بود
بسوئیچ
#بسویچ کماکان خیلی منظم نمیفروشد
در مهر به ۳۶۵ میلیارد ریال و ابان با رشد ۶۰۶ میلیارد ریال رسید و اذر ۵۰۷ میلیارد ریال و دی ۳۰۰ میلیارد ریال بوده و حالا در بهمن ماه ۶۶۸میلیارد ریال فروش داشته است
۱۱ماهه ۴۴۸۳میلیارد ریال فروش زد مدت مشابه ۳۸۱۵ میلیارد ریال بوده است.
فلوله
#فلوله مهر و ابان جذابی نداشت و لی دی و اذررو بهمن بهتر بود
سهم در ابان ۱۸۸ و مهر ۱۸۰ میلیارد ریال فروش زد
در اذر ولی بهتر شد و ۲۷۹ میلیارد ریال فروش داشت
در دی این عدد با رشدی خوب ۳۶۲ میلیارد ریال شده است و بهمن ۳۴۳ میلیارد ریال
جمعا ۱۱ ماهه ۲۹۷۴ میلیارد ریال فروش زده ومدت مشابه این عدد ۱۷۲۷ میلیارد ریال بوده است
ثپردیس
#ثپردیس در بهمن ۶۳ میلیارد ریال درامد داشت و ۵ ماهه ۷۷ میلیارد ریال درامد رسیده است
نوری
#نوری بهمن عالی را داشته و ۴۵۸۷۸ میلیارد ریال فروش زد
در دی هم خوب بود و ۳۹۲۰۲ میلیارد ریال فروش زد
اذر ۴۰۰۶۴ میلیارد ریال فروش داشته است و بسیارخاص عمل کرد در این ۲ ماهه اخیر خوب بوده
در ابان این عدد ۲۳۶۱۰ میلیارد ریال بود . افزایش نرخ ها دیده می شود و در مجموع ۱۱ ماهه ۳۲۵۷۵۵ میلیارد ریال فروش داشته است.
حسینا
#حسینا در دی و بهمن فقط کمی نسبت به اذر افت کرد سهمی که مهر به ۵۹۹ میلیارد ریال رسید و ابان ۸۰۰ میلیارد ریال و اذر ۹۲۱ میلیارد ریال بود و رشد خوبی داشت در دی با افت ۸۳۶ میلیارد ریال شده است و بهمن ۸۱۴ میلیارد ریال
سهم ۱۱ماهه به فروش ۷۴۱۸ میلیارد ریالی رسیده است کل سال قبل شرکت ۵۳۷۶ میلیارد ریال بود.
غگل
#غگل در بهمن با رشدی خوب ۹۵۳ میلیارد ریال فروش اشت و نرخ ۶۸,۹۶۷,۹۵۴ ریال است دی ۶۹۸ و نرخ فروش ۶۸,۶۷۱,۱۰۰ ریال بود
اذر ۷۱۶ میلیارد ریال فروش داشت و ۶۹,۰۵۰,۴۸۲ نرخ بوده فعلا۵ماهه ۳۴۱۵ میلیارد ریال فروش داشت است.
فولاژ
#فولاژ و افزایش سرمایه ۱۰۰% از انباشته
تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده
به استحضار می رساند پیرو تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده
مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ مبنی بر تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۱۰۰ درصدی) از محل سود انباشته به منظور جبران مخارج گذشته بابت انجام طرح توسعه يزد يک ، هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۲۰ درصدی) از محل سود انباشته به منظور جبران مخارج گذشته بابت انجام طرح توسعه يزد يک اقدام نماید.
توریل
#توریل دی خوبی داشت و ۸۱۰ میلیارد ریال فروش زد در بهمن به اندازه دی خوب نبود و ۶۸۹ میلیارد ریال فروش داشت
اذر ۶۱۰ میلیارد ریال بود و کمی بهتر شد ابان ۵۷۳ ، مهر ۶۱۵
جمع درامد۱۱ماهه ۷۶۹۳ میلیارد ریالی رسیده . سال قبل در کل سال این عدد ۵۴۷۵ میلیارد ریال بود.
شاراک
#شاراک دی و بهمن خوبی داشت
ابان فروش ۱۰۹۱۷ میلیارد ریال است
در اذر ۱۲۹۴۵ میلیارد ریال فروش داشته است و در دی این عدد ۱۲۶۴۲ میلیارد ریال و بهمن ۱۳۶۶۴ میلیارد ریال است
جمعا ۱۱ ماهه ۹۶۶۸۲ میلیارد ریال فروش داشته در مدت مشابه عدد فروش ۶۱۹۳۹ میلیارد ریال بوده است.
فولای
#فولای در ۳ ماهه گذشته خوب بوده در بهمن ۴۹۲ و در دی ۴۹۰ میلیارد ریال فروش داشت
فروش ۵۵۰ میلیارد ریالی در آذر ماه که نسبت به ماه قبل رشد خوبی داشته مجموع فروش را تا ۱۱ ماه ۳۶۰۲ میلیارد ریال ، مدت مشابه سال قبل ۱۵۲۶ میلیارد ریال بود
خمهر
#خمهر درمهر هم ۸۹۲ میلیارد ریال بود در ابان با رشد ۹۷۹ میلیارد ریال و اذر ۱۴۶۷ میلیارد ریال شدو رشد کرد در دی نیز به عدد ۱۲۵۱ میلیارد ریالی رسیده و بهمن ۱۲۶۵ میلیارد ریال بوده
جمعا ۱۱ ماهه ۱۱۵۳۸ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه سال قبل ۵۸۰۵ میلیارد ریال بوده
ونوین
#ونوین ترازش در بهمن مثبت بود
۱۱۴۴۸ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۸۷۱۹ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده. تراز تا ۱۱ ماهه ۱۴۵۰۴ میلیارد ریال مثبت است.
پاسا
#پاسا در دی و بهمن شبیه هم بود
سهم در مهر ۵۵۱ میلیارد ریال و ابان ۷۱۹ میلیارد ریالی مواجه بوده است در اذر این عدد ۵۵۴ میلیارد ریال شد و دی ۶۶۴ میلیارد ریال و بهمن نیز ۶۴۴ میلیارد ریال !
مجموع فروش۱۱ ماهه ۶۴۵۳ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل ۳۴۱۶ میلیادر ریال بوده است.
کاما
#کاما این ماه فروش خاصی نداشته و فقط ۳۶ میلیارد ریال فروش زد . در توضیح اورده است علت کاھش فروش شرکت در دوره مورد گزارش ناشی از عدم فروش صاراتی بوده که در ماھھای آتی انجام میشود.مضافا بخشی از فروش شمش روی به مبلغ ۳۱۰ میلیون ریال مربوط به فروش ماه ھای قبل میباشد که براساس قرارداد با توجه نھایی شدن عیار و نرخ جھانی محصول مذکور فاکتور برگشت از فروش آن صادر گردیده است.
شیران
#شیران اولین ماه سال مالی را با فروش ۴۸۳۷ میلیارد ریال فروش شروع کرده است در بهمن نیز ۴۰۳۵ میلیارد ریال بود۲ ماهه ۸۸۷۳ میلیارد ریال شده است
مدت مشابه این عدد ۴۰۱۴ میلیارد ریال بود . نرخ فروش دی ۳۰۴,۳۷۷,۰۹۹ ریال و بهمن ۲۷۵,۴۰۲,۷۷۸ ریال بوده است
کپشیر
#کپشیر در بهمن ماه روند کاهشی همچنان ادامه دارد و به ۱۵۴ میلیارد ریال فروش رسیده است مهر ۱۶۸ ، ابان ۱۴۷، اذر ۲۰۵ میلیارد ریال فروش داشت
در دی این عدد با کمی افت ۱۶۵ میلیارد ریال بود
مجموعا به ۱۵۶۷ میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه ۹۳۹میلیارد ریال است .
نرخ فروش ابان۱۳۵,۴۲۸,۵۷۱ ریال و اذر ۱۳۸,۰۴۶,۲۱۸ ریال ،دی این عدد ۱۴۴,۹۳۴,۹۸۵ و در بهمن ماه ۱۴۴,۵۷۴,۶۹۵ رسیده است
فسازان
#فسازان بهمن خوبی را داشت و ۱۸۹۵ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ نیز ۱۰۷,۲۵۹,۴۱۵ ریال است . سهمی که مهر ۱۰۷۹ میلیارد ریال و ابان ۱۲۸۱ میلیارد ریال فروش داشته و اذر ۱۸۰۸ میلیارد ریال فروش داشته است
در دی فروش به ۹۷۹ میلیارد ریال رسیده و نرخ فروش ۱۰۴,۱۸۱,۱۸۹ ریال است جمعا ۱۰ ماهه ۱۲۳۹۰ میلیارد ریال فروش داشته مدت مشابه قبل این عدد ۵۰۶۶ میلیارد ریال بوده است .
بهمن گزارش خوبی زده است.

بتا سهم

#کدال_نگر

تامین سرمایه / تامین سرمایه / تامین سرمایه / تامین سرمایه / تامین سرمایه / تامین سرمایه / تامین سرمایه / تامین سرمایه / تامین سرمایه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *