شفن

#شفن بهمن و اسفند خوبی داشت
دی ۵۶۵۲ میلیارد ریال بود در بهمن با رشد به ۸۴۹۳ میلیارد ریال و اسفند ۸۳۲۲ میلیارد ریال بود

این ۳ماهه بهتر بوده ۱۲ ماهه ۵۵۵۶۰ میلیارد ریال فروش داشته
جمع فروش مدت مشابه ۲۹۱۴۵ میلیارد ریال بوده است .
افزایش نرخ داشته چرا که نرخ صادرات ابان ۵۶,۴۴۱,۱۰۶ ریال بوده و اذر ۷۱,۳۳۷,۷۰۰ ریال و دی ۸۵,۱۲۶,۷۸۵ ریال و بهمن ۷۲,۰۵۵,۹۷۲ ریال و اسفند ۷۲,۵۲۲,۸۶۱ ریال بوده و ثبات نرخ دارد !!

فولاد

عبور از یک رکورد دوساله و کسب رکوردهای جدید در واحد نورد سرد فولاد مبارکه اصفهان
در واپسین روزهای سال جهش تولید، جهادگران واحد نورد سرد فولاد مبارکه اصفهان، موفق شدند رکورد متعددی را به ثبت برسانند. ثبت رکورد تولید سالیانه ۸۹۵ هزار تن در واحد اسیدشویی یک، تولید سالیانه ۱۱۶ هزار تن محصول قلع اندود در واحد اسید شویی یک، تولید یک میلیون و ۳۹۰ هزار تن ورق درخط نورد تاندم و تولید سالیانه ۱۳۷ هزار تن محصول قلع اندود در واحد نورد دو قفسه حاصل تلاش این جهادگران است.

دتوزیع

#دتوزیع در دی ماه مقداری کاهشی شده بود ۴۳۹۶میلیارد ریال فروش داشت در بهمن ماه مقداری بهتر شده و به فروش ۴۵۸۰میلیارد ریال رسیده است و در اسفند ۴۰۴۲ میلیارد ریال رسیده است
مجموع به ۵۱۵۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

مارون

#مارون در ۳ ماه گذشته بسیار خوب عمل کرده اسفند ۲۵۸۸۵ میلیارد ریال بوده است
بهمن هم ۲۵۳۷۲ میلیرد ریال بود
دی ۲۳۴۴۴ میلیارد ریال بود
جمعا ۱۲ ماهه ۲۰۴۱۴۳ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل ۱۱۹۶۲۹ میلیارد ریال بود
نزدیک به ۳۷% فروش کل سال برای ۳ ماهه چهارم بوده است

شپدیس

#شپدیس در اسفند افت ۲ماه قبل را جبران کرد
اذر با فروش ۱۶۹۰۶ میلیارد ریال خوب بود
بیش از ۲۴۰ هزار تن با نرخ ۵۵,۹۸۷,۳۵۱ ریالی صادر کرده است .
در دی این عدد به ۱۱۹۲۲ میلیارد ریال رسید و کمی افت کرد نرخ نیز ۵۳,۸۱۴,۱۳۸ ریال بود
در بهمن با افت ۸۸۰۰ میلیارد ریال شد و نرخ نیز ۵۰,۵۲۳,۸۴۲ ریال بود .
در اسفند به عدد ۱۷۷۹۵ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۶۱,۹۳۳,۲۷۱ ریال شده
۸۶۳۷۷ میلیارد ریال فروش۶ ماهه داشته است
کل عدد۶ ماهه قبل ۳۲۴۲۲ میلیارد ریال بوده

بموتو

#بموتو در اسفند عالی بوده و فروش ۳۲۹۷ میلیارد ریالی را ثبت کرده تا ۳ ماهه اخیر را خوب پیش ببرد
بهمن ۱۸۴۴ میلیارد ریال بود و عالی بود
دی به ۱۱۱۱ میلیارد ریال رسید
جمع فروش۶ ماهه ۸۱۲۶ میلیارد ریال بوده است مدت مشابه این عدد ۴۶۸۲ میلیارد ریال بوده است.

امید

تامین سرمایه #امید در اولین ماه سال مالی به درامد ۲۶۲ میلیارد ریالی و در بهمن به ۳۰۰ میلیارد ریال رسیده و اسفند ۷۶۶ میلیارد ریال است جمعا ۳ ماهه ۱۳۲۹ میلیارد ریال فروش داشت عدد اسفند عدد بسیار خوبی بوده است.

پتایر

#پتایر را بارهم مرور کنیم
دی ۱۵۶۰ میلیارد ریال بوده است ولی بهمن کمی عقب گرد کرد و ۱۲۷۰ میلیارد ریال شده است در اسفند هم ۱۲۷۷ میلیارد ریال شد
در۱۲ ماهه ۱۱۲۵۶ میلیارد ریال فروش داشته است در مدت مشابه ۵۷۱۴ میلیارد ریال بوده است.

تپکو

#تپکو واگذاری ۴٫۵۲درصد از سهام شرکت تولید تجهیرات سنگین هپکو(سهامی عام) از سازمان خصوصی سازی به بانک های ملت،صادرات وتجارت طی تصویب نامه هیات وزیران به شماره ه ۱۱۵۲۷۴/ت۵۸۳۱۷ه

توریل

#توریل دی و اسفند خوبی داشت و ۸۱۰ میلیارد ریال فروش زد در بهمن به اندازه دی خوب نبود و ۶۸۹ میلیارد ریال فروش داشت و اسفند ۱۰۵۱ میلیارد ریال فروش داشته است .
جمع درامد۱۲ماهه ۹۱۸۹ میلیارد ریالی رسیده . سال قبل در کل سال این عدد ۵۴۷۵ میلیارد ریال بود

غدشت

#غدشت در اسفند ۶۱۰ میلیارد ریال فروش داشت
بهمن ماه به ۴۲۹میلیارد ریال رسیده است و اندکی رشد نسبت به ماه گذشته داشت
در دی ماه ۳۵۵ میلیارد ریال فروش داشت و در مجموع به ۴۴۶۹ میلیارد ریال رسیده . مدت مشابه سال قبل ۲۷۵۴میلیارد ریال بوده است

خزامیا

#خزامیا در اسفند بسیار خوب ظاهر شد
در اذر ۲۳۰۲ میلیارد ریال و فروش ۱۳۶۴ دستگاه بوده و روند کاهشی بوده است
در دی این عدد با رشدی خوب ۴۹۲۴ میلیارد ریال بوده و ۳۳۰۰ دستگاه فروخته است
در بهمن با رشد ۶۹۷۷ میلیارد ریال شده و با فروش ۴۲۰۰ دستگاه رشد خوبی داشته
در اسفند ۱۶۴۲۰ میلیارد ریال و ۹۲۰۰ دستگاه فروش داشته است
جمعا ۱۲ ماهه ۴۹۷۴۹ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه قبل عدد ۲۷۲۵۱ میلیارد ریال بود

فخوز

۲۰،۰۰۰ تن شمش بلوم فولاد خوزستان در قیمت ۱۰۶،۷۵۳ ریال عرضه و ۱۰،۰۰۰ تن آن تا قیمت ۱۰۸،۹۹۹ ریال رقابت شد
در جریان معاملات امروز ۲۰،۰۰۰ تن شمش بلوم در قیمت میانگین ۱۰۸،۹۸۹ ریال مچ شد.

غبشهر

#غبشهر در دی در اولین ماه سال مالی خود به فروش ۳۵۶۱ میلیارد ریالی رسید .نرخ نیز ۱۰۲,۷۳۰,۴۵۴ ریال بود
در بهمن به ۳۸۰۵ میلیارد ریال رسیده و نرخ ۱۰۴,۱۴۹,۵۷۶ ریال .
در اسفند این عدد ۴۶۷۴ میلیارد ریال شدع و نرخ فروش ۱۱۸,۸۶۶,۸۴۶ ریال بوده است
در مجموع ۳ ماهه به ۱۲۲۷۳ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه قبل ۹۴۰۲ میلیارد ریال بود

هجرت

#هجرت در دی ماه ۳۱۱۰میلیارد و بهمن ۳۶۵۳ میلیارد ریال و اسفند ۳۱۶۸ میلیارد ریال فروخته است مجموع فروش به ۳۶۶۴۳ میلیارد ریال رسیده لست کل سال قبل شرکت ۲۹۰۵۴ میلیارد ریال بود

وخارزم

توسعه مديريت سرمايه خوارزمي از زیر مجموعه های #وخارزم ۸۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است. تا اسفند ۵۶۸۵۶ میلیون ریال سود مجمع داشته است.

غصینو

#غصینو در اسفند ۱۰۸۶ میلیارد ریال فروش داشته است . بهمن خوبی داشت و ۹۹۷ میلیارد ریال فروش زد . در دی با فروش ۸۴۵ میلیارد ریالی بهتر از میانگین کل سال بوده و ۸۹۹۳ میلیارد ریال فروش داشته است فروش سال قبل ۶۶۱۴ میلیارد ریال بود

وبصادر

تراز #وبصادر مثبت است ۲۹۴۸۷ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۲۶۲۶۱ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد تراز ۱۲ ماهه ۲۸۸۹۵ میلیارد ریال مثبت است

غزر

#غزر دی خوب بود ولی بهمن افت کرد و اسفند رشد کرد .
سهم در مهر با رشدی خوب ۱۹۱۳ میلیارد ریال شد ابان هم ۲۳۱۰ میلیارد ریال و اذر به ۱۴۵۳ میلیارد ریال رسید و دی ۱۹۶۴ میلیارد ریال شد و بهمن ۱۶۹۳ میلیارد ریال و اسفند ۲۰۸۲ میلیارد ریال شد .
۱۸۹۸۲ میلیارد ریال جمع فروش۱۲ ماهه شرکت است مدت مشابه این عدد ۹۷۲۸ میلیارد ریال بوده است

وسبحان

#وسبحان در اسفند ۶۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

سبزوا

#سبزوا افزایش سرمایه شرکت داروسازی طاها از مبلغ سیصدو چهار میلیارد ریال به دو هزارو هشتصدوسی و دو میلیارد ریال

فخوز

#فخوز بهترین فروش زمستان را در اسفند زد و ۳۷۸۰۱ میلیارد ریال فروش اشت نرخ داخلی ۱۰۵,۰۹۹,۳۰۴ و ۱۳۰,۵۳۰,۸۹۷ و ریال صادراتی بود
در بهمن کمی افت کرد و ۲۶۲۶۵ میلیارد ریال فروش داشت نرخ داخلی ۱۰۸,۱۳۹,۴۶۵و صادراتی کمی بالاتر است در دی ۳۳۶۰۳ میلیارد ریال فروش داشت
نرخ داخلی و خارجی تقریبا یکی بود ۱۱۱,۹۰۲,۴۴۶ ریال
جمع فروش به ۳۰۶۴۶۷ میلیارد ریال رسیده است . مدت مشابه ۱۵۸۴۰۷ میلیارد ریال بوده است

شپلی

#شپلی خوب عمل کرد و در اسفند ۱۶۸۳ میلیارد ریال فروش داشت ۳ماهه ۳۹۰۰ میلیارد ریال فروش داشته مدت مشابه ۲۲۱۷ میلیارد ریال بود

پسهند

#پسهند در ۲ماه گذشته خوب بوده
در اسفند ۲۵۷ و بهمن به فروش ۲۵۸میلیارد ریال رسیده است
سهم در اذر ۱۸۴ و ابان ۱۹۲ میلیارد ریال فروش داشت و در دی ماه ۲۰۴میلیارد فروش داشته و جمعا به فروش ۲۱۷۰ میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه ۱۴۰۱ میلیارد ریال بوده

شیران

#شیران اولین ماه سال مالی را با فروش ۴۸۳۷ میلیارد ریال فروش شروع کرده است در بهمن نیز ۴۰۳۵ میلیارد ریال بود و اسفند هم ۴۲۲۵ میلیارد ریال
در مجموع ۳ ماهه ۱۳۰۹۸ میلیارد ریال شده است
مدت مشابه این عدد ۵۸۷۳ میلیارد ریال بود . نرخ فروش دی ۳۰۴,۳۷۷,۰۹۹ ریال و بهمن ۲۷۵,۴۰۲,۷۷۸ ریال و اسفند ۲۹۳,۴۵۸,۳۰۲ ریال بوده است

بتا سهم

 

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *