بشهاب

بشهاب فروردین با فروش ۴۸ میلیارد ریالی لامپ سال مالی را روشن کرد در اردیبهشت تلاشش بیشتر بود و ۱۷۰ میلیارد ریال شد ۲ماهه به ۲۱۸ میلیارد ریال رسیده . مدت مشابه این عدد ۲۹۰ میلیارد ریال بود

ذوب
#ذوب در فروردین با فروش ۲۳۱۳۹ میلیارد ریالی مواجه بود
نرخ تیراهن ۱۱۸,۵۰۹,۵۵۴ ریال بود . در اردیبهشت به ۲۵۹۶۶ میلیارد ریال رسید و نرخ تیراهن ۱۲۶,۲۷۳,۷۲۳ ریال شد
۲ ماهه ۴۹۱۰۶ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل عدد ۲۳۱۳۹ میلیارد ریال
شجم
#شجم در اسفند با فروش ۲۷۲۳ میلیارد ریالی عدد خوبی را ثبت کرد .
در فروردین به عدد ۱۹۸۰ میلیارد ریالی رسیده و اردیبهشت ۱۷۷۲ میلیارد ریال
جمعا۸ ماهه ۱۶۶۳۹ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه این عدد ۴۷۶۴ میلیارد ریال بوده
حپارسا
#حپارسا در ۷ ماهه گذشته ۱۷۳۵ میلیارد ریال بوده و اردیبهشت به ۲۴۹ میلیارد ریال رسیده ۸ماهه ۱۹۸۴ میلیارد ریال بود و عدد فروش کل سال قبل ۱۸۹۷ میلیارد ریال بود
مدار
سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار در اردیبهشت ۶۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها .و تا اردیبهشت ۳۷,۳۹۰ میلیون ریال سود مجمع داشته است
زدشت
#زدشت فروردین با فروش ۲۱۳ میلیارد ریالی اغاز کرده واردیبهشت ۲۲۵ میلیارد ریال بود جمع ا۴۳۹ میلیارد ریال شده است و مدت مشابه ۲۱۳ میلیارد ریال بود
غدشت
#غدشت در اردیبهشت ۲۶۰ ، فروردین ۱۱۷ و اسفند ۶۱۰ میلیارد ریال فروش داشت
در مجموع به ۴۸۴۷ میلیارد ریال رسیده . مدت مشابه سال قبل ۳۲۳۴ میلیارد ریال بوده است
شگل
#شگل سال مالی را با فروش ۷۲۰میلیارد ریالی آغاز کرده در بهمن هم ۸۷۵ میلیارد ریال و اسفند ۸۹۲ میلیارد ریال بود و کمی رشد کرد ولی فروردین ۴۲۱ میلیارد ریال شد و اردیبهشت دوباره با رشد ۸۸۷ میلیارد یال شده است
مجموع ۵ماهه ۳۷۹۷ میلیارد ریال
و مدت مشابه ۳۰۲۶ میلیارد ریال بوده است
مارون
#مارون فروردین خوبی داشته و ۲۹۴۴۶ میلیارد ریال فروش زده است اردیبهشت هم مثل فروردین بود و ۲۹۰۷۸ میلیارد ریال بود ۲ ماهه به ۵۸۸۳۲ میلیار ریال رسیده است
مدت مشابه سال گذشته ۱۷۰۶۱ میلیارد ریال را نشان می دهد.
فسرب
#فسرب در فروش منظم نیست فروردین ۲۷۰ و اردیبهشت ۶۵۷ میلیارد ریال فروش داشته جمعا ۹۲۷ میلیارد ریال بوده است مدت مشابه قبل ۱۵۵ میلیارد ریال بود
شپدیس
#شپدیس در اردیبهشت ۱۴۶۸۵ میلیارد ریال ونرخ فروش ۶۰,۵۶۰,۷۰۳ ریال بوده در فروردین ۱۷۸۵۰ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش ۶۸,۷۴۳,۶۰۸ ریال است . جمع ۸ ماهه به ۱۲۱۳۴۱ میلیارد ریال رسیده مدت مشابه قبل ۴۵۲۷۳ میلیارد ریال بود
خودرو
#خودرو فروردین بهتری داشت و ۴۴۷۳۱ میلیارد ریال فروش داشت اردیبهشت به ۲۱۴۸۲ میلیرد ریال رسیده جمعا ۲ ماهه ۶۶۲۱۴ میلیارد ریال است
تلیسه
تلیسه در فروردین ۲۳۶ میلیارد ریال و اردیبهشت ۲۴۳ میلیارد ریال فروش داشته است و ۲ماهه به ۴۸۰ میلیاردریال رسیده است
مدت مشابه این عدد ۲۶۲ میلیارد ریال بوده است
فولاژ
#فولاژ فروردین با فروش ۵۶۴۵ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ با رشد ۲۱۵,۳۸۸,۶۴۸ ریال شده است در اردیبهشت این عدد ۷۶۸۰ میلیارد ریال بوده و نرخ ۲۲۰,۴۶۰,۲۱۰ ریال . جمعا ۲ ماهه به ۱۳۳۲۵ میلیارد ریال رسیده مدت مشابه ۵۶۳۱ میلیارد ریال بود
خکمک
#خکمک در فروردین با فروش ۳۰۱ میلیارد ریالی مواجه بوده است و اردیبهشت ۳۹۹ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ ماهه ۷۰۰ میلیارد ریال رسیده است کل سال قبل ۳۰۰ میلیارد ریال بود
غصینو
غصینو در فروردین به فروش ۶۷۸ میلیارد ریالی رسیده و اردیبهشت ۱۳۲۰ میلیارد ریال بود ۲ ماهه ۱۹۹۸ میلیارد ریال شده است
سال قبل عدد فروش ۹۶۳ میلیارد ریال بود
شسینا
#شسینا در فروردین با فروش ۱۲۵ میلیارد ریالی مواجه بوده و اردیبهشت ۱۶۰ میلیارد ریال فروش داشت ۲ماهه ۲۸۶ و
مدت مشابه سال قبل این عدد ۸۶ میلیارد ریال بود
دماوند
کمبود برق بیداد می کند و نیروگاه ها هنوز نرخ ترجیحی دارند
#دماوند در فروش فروردین رشد خوبی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و ۶۰۴ میلیارد ریال درامد داشته است اردیبهشت به ۸۴۹ میلیارد ریال رسید و ۲ ماهه ۱۴۵۴ میلیارد ریال بود
.عدد سال قبل ۱۴۵۴ میلیارد ریال بود
شصدف
#شصدف در فروردین ۸۶۵ میلیارد ریال فروش داشته و اردیبهشت ۶۹۶ میلیارد ریال فروش داشته است .۲ ماهه ۱۵۶۱ میلیارد ریال است
مدت مشابه ۸۶۵ میلیارد ریال شده است .
ختراک
ختراک در فروردین با فروش ۶۹۶ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۸۳۳ میلیارد ریال بوده . ۲ ماهه ۱۵۲۹ میلیارد ریال بوده است بهتر از مدت مشابه سال قبل بود که ۵۳۲ میلیارد ریال فروش داشت
کماسه
#کماسه در فروردین ۵۲ میلیارد ریال و اردیبهشت ۹۰ میلیارد ریال بوده ۲ماهه ۱۴۲میلیارد ریال فروش داشته است
فروش داشت مدت مشابه ۵۱ میلیارد ریال بوده است
وساپا
#وساپا در اردیبهشت به سود ۲۶۰ میلیارد ریالی در فروش سرمایه گذاری ها رسیده است .تا اردیبهشت ۲۶,۶۴۹
میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
خمحرکه
#خمحرکه در فروردین به فروش ۷۲۳ میلیارد ریالی رسیده و اردیبهشت ۱۰۷۹ میلیارد ریال بود ۲ماهه ۱۸۰۲ میلیارد ریال شده و مدت مشابه قبل این عدد ۱۶۸۷ میلیارد ریال بود
شکربن
#شکربن در فروردین با درامد ۶۲۳ میلیارد ریالی مواجه شده و نرخ فروش ۲۱۵,۸۹۸,۸۰۰ ریال بود در اردیبهشت این عدد ۹۷۳ میلیارد ریال شد و نرخ ۲۳۱,۷۵۱,۲۳۷ ریال بود
۲ماهه ۱۵۹۷ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل ۴۲۰ میلیارد ریال شد
داسوه
در پایان مجمع شرکت داروسازی اسوه پس از تصویب صورتهای مالی سال ۹۹ و گزارش بازرس و حسابرس قانونی و همچنین تعیین هیئت مدیره، در نهایت با توجه به سود انباشته ۱۸۴میلیارد تومانی شرکت و طرح های توسعه پیش رو، به ازای هر سهم ۱۰۷۵ ریال تقسیم شد.
پترول
پترول در اردیبهشت به سود ۶۱ میلیارد ریالی در فروش سرمایه گذاری ها رسیده است .
ورنا
#ورنا در اردیبهشت به سود ۱۲۸ میلیارد ریالی در فروش سرمایه گذاری ها رسیده است .تا اردیبهشت ۱,۴۳۸,۲۶۳ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
کفپارس
#کفپارس فروردین کمی ارام تر و بود ۹۸ میلیارد ریال فروش داشت اردیبهشت به ۲۴۳ میلیارد ریال رسید عدد خوبی زد کل عدد ۵ماهه ۸۲۳ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه سال قبل ۵۸۰ میلیارد ریال
دشیمی
دشیمی در فروردین خوب ظاهر شد و ۲۸۲ میلیارد ریال فروش داشتاردیبهشت ۳۲۴ و ۲ ماهه ۶۰۶ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه سال قبل ۳۵۱ میلیارد ریال است
گوهران
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد #گوهران در اردیبهشت به سود ۳۶۵ میلیارد ریالی در فروش سرمایه گذاری ها رسیده است .تا اردیبهشت ۴۶۲,۹۵۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
کگل
۸،۰۰۰ تن شمش بلوم جهان فولاد سیرجان در قیمت ۱۲۵،۹۷۹ ریال عرضه و ۴،۰۰۰ تن معامله در همان قیمت پایه صورت گرفت که ۳٫۸% بالاتر از قیمت پایانی عرضه قبل در تاریخ ۲۸ اردیبهشت می باشد.
کگاز
#کگاز در دوره یک ماهه فروردین به درآمد فروش بیش از ۲۳ میلیارد تومانی دست یافت اردیبهشت ۲۷ میلیارد تومان شد و ۵۰ میلیارد ۲ ماهه فروش داشته است مدت مشابه ۳۳ میلیارد تومان بود.
سقاین
سقاین سال مالی را با فروش ۱۹۵ میلیارد ریالی اغاز کرده اردیبهشت ۲۴۵ میلیارد ریال بود که ۲ماهه ۴۴۰ میلیارد ریال شده و مدت مشابه سال قبل ۲۱۹ میلیارد ریال بود
شخارک
#شخارک در یک فروردین خوب در فروش ۷۵۵۶ میلیارد ریال فروش داشته
۴۵ هزار تن با نرخ ۶۹,۸۸۹,۰۶۹ ریال صادرکرده بود در اردیبهشت فروش ۶۲۳۷ میلیارد ریال بوده و ۴۱ هزار تن با نرخ ۶۸,۱۲۶,۶۵۸ ریال صادر کرد ۲ ماهه ۱۳۵۰۲ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه ۳۵۰۳ میلیارد ریال
فخوز
۱۰،۰۰۰ تن شمش بلوم فولاد خوزستان در قیمت ۱۲۵،۹۷۸ ریال عرضه و ۸،۰۰۰ تن معامله در همان قیمت پایه صورت گرفت که ۲٫۰۸% بالاتر از قیمت پایانی عرضه قبل در تاریخ ۲۸ اردیبهشت می باشد.
خرینگ
#خرینگ در مقایسه با فروردین سال قبل فروش خوبی داشته در سال ۱۴۰۰ با فروش ۶۹۶ و اردیبهشت ۱۲۸۸ میلیارد ریالی مواجه بود ۲ماه ۱۹۸۵ میلیارد ریال و مدت مشابه قبل ۸۳۱ میلیارد ریال بود
فروس
#فروس در فروردین این عدد ۶۴۳ میلیارد ریال بود . نرخ نیز ۳۲۶,۱۹۸,۶۵۵ ریال بود . در اردیبهشت این عدد ۶۶۲ میلیارد ریال بود و نرخ ۳۱۸,۶۷۶,۱۹۷ ریال
۲ ماهه ۱۳۰۶ میلیارد ریال فروش داشت .مشابهسال قبل ۴۴۸ میلیارد ریال بود
اخابر
#اخابر در فروردین ۴۳۶۰ میلیارد ریال بوده و اردیبهشت ۴۲۷۲ میلیارد ریال ۲ ماهه به ۸۶۳۳ میلیارد ریالی رسیده و کل سال قبل ۵۶۰۳۸ میلیارد ریال بود
سهگمت
#سهگمت در فروردین ۴۳۶ میلیارد ریال فروش داشته و اردیبهشت این عدد ۶۵۳ میلیارد ریال بوده
۴ ماهه ۲۰۱۵ میلیارد ریال بوده و ۴ ماهه قبل ۷۸۸ میلیارد ریال
کحافظ
#کحافظ در فروش فروردین ۱۸۵ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۲۸۵ میلیارد ریال فروش داشته است و ۲ ماهه ۴۶۸ میلیارد ریال فروش داشته است
تپمپی
#تپمپی افزایش سرمایه میدهد
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالي، مشارکت و تامين منابع مالي جهت افزايش سرمايه شرکت هاي سرمايه پذير، جبران مخارج مربوط به تحصيل سرمايه گذاري هاي جديد و همچنين به منظور جبران مخارج مربوط به سرمايه گذاري هاي انجام شده در سنوات گذشته که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.
زکشت
#زکشت در فروردین با فروش ۱۱۱ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۱۰۶ میلیارد ریالی مواجه بود ۲ماهه ۲۱۸ میلیارد ریال شد
مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۲۷ میلیارد ریال بوده است
ونیکی
#ونیکی در اردیبهشت ۵۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته تا اردیبهشت ۳,۶۳۶,۵۴۱ میلیون ریال سود نقدی مجمع داشته است
قاسم
#قاسم به استناد ماده ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.
پیزد
#پیزد در فروردین ۸۱۹ و اردیبهشت ۱۵۸۴ میلیارد ریال فروش داشت جمعا ۲ ماهه ۲۴۰۴ میلیارد ریال شده است و بیش از ۲ برابر مدت مشابه است که ۱۱۰۱ میلیارد ریال بود
غصینو
#غصینو به استناد ماده ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.
بالبر
#بالبر در فروردین ۱۰۳ میلیارد ریال فروش داشته است و اردیبهشت ۷۳۷ میلیارد ریال بوده کل فروش به ۶۰۵۲ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه قبل ۱۹۱۱ میلیاردریال بوده است
قاسم
#قاسم در فروردین ۴۷۰۵ میلیارد ریال درامد داشته و ۲ ماهه به عدد ۷۳۸۱ میلیارد ریال رسیده است . ۴۰۶۵۳ میلیارد ریال فروش کل سال قبل است
توریل
#توریل در فروردین با عدد ۱۱۴۱ میلیارد ریالی مواجه شده و اردیبهشت ۱۰۶۱ میلیارد ریال فروش و درامد داشته است ۲ ماهه ۲۲۰۳ میلیارد ریال درامد داشته است
عدد خوبی است کل سال قبل ۹۴۰۱ میلیارد ریال است
قصفها
#قصفها در اردیبهشت ۳۷۲ میلیارد ریال فروش داشته و جمع فروش ۲ ماهه  ۳۷۶ میلیارد ریال بوده است
پاسا
#پاسا در فروردین با فروش ۶۵۹ میلیارد ریالی مواجه بوده است و نرخ فروش ۵۶۴,۶۶۷ ریال است . در اردیبهشت ۸۸۰ میلیارد ریال فروش داشت و جمع ۲ ماهه ۱۵۴۰ میلیارد ریال است . مدت مشابه ۶۵۵ میلیارد ریال بوده است
هجرت
#هجرت در فروردین با فروش ۳۵۲۸ میلیارد ریالی مواجه شده و اردیبهشت ۴۵۸۵ میلیارد ریال بود ۲ ماهه به ۸۱۱۳ میلیاردریال رسیده
کل سال قبل این عدد ۳۶۶۴۳ میلیارد ریال بود
خکاوه
#خکاوه در ۱۲ماهه به زیان ۹۸۰ ریالی رسیده است بازهم هزینه هالی مالی ۳۴۲۸ میلیارد ریالی سهم را منفی کرده است
دسینا
فروش #دسینا در فروردین ۲۳۹ و اردیبهشت ۴۷۰ میلیارد ریال بوده ۲ ماهه ۷۱۰ میلیارد ریال فروش داشته مشابه سال قبل ۵۲۴ میلیارد ریال بود
فولاد
#فولاد هر ماه خاص تر می شود فروردین ۹۰۸۵۴ و اردیبهشت ۱۲۴۵۰۰ میلیارد ریال !!! سهم در ۲ماهه ۲۱۵۳۵۵ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه این عدد ۷۷۵۱۶ میلیارد ریال بوده
نرخ ورق گرم نیز به ۱۷۱,۵۱۵ ریال رسیده و احتمالا با توجه به فروش های فعلی شرایط خاص تر هم می شود
مادیرا
#مادیرا در فروردین کار را با فروش ۱۸۸۹ میلیارد ریالی اغاز کرده است اردیبهشت این عدد ۲۱۷۸ میلیارد ریال بود
۲ ماهه ۴۰۶۸ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه این عدد ۱۲۰۲ میلیارد ریال بود
دلقما
#دلقما در فروردین این عدد ۶۳ میلیارد ریال بود در اردیبهشت این عدد ۱۷۱ میلیارد ریال بوده و ۲ ماهه ۲۳۵ میلیارد ریال فروش داشته است
مدت مشابه سال قبل عدد فروش ۱۲۵ میلیارد ریال بود
شیران
#شیران تا ۴ ماهه به فروش ۱۷۴۲۲ میلیارد ریالی رسیده بود و در اردیبهشت هم در حد ماه های قبل ظاهر شده و ۴۶۱۰ میلیارد ریال فروش زد
نرخ فروش با رشد ۳۲۸,۹۰۱,۹۷۷ ریال بوده و ۵ ماهه به عدد ۲۲۰۳۲ میلیارد ریال رسیده است
مشابه سال قبل ۸۵۲۵ میلیارد ریال بود
وبهمن
#وبهمن در اردیبهشت ۸۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشت و تا اردیبهشت ۱۹۹,۶۵۶ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
وسینا
#وسینا در اردیبهشت ۳۸۷۵ میلیارد ریال سود تسهیلات و ۲۸۵۵ میلیارد ریال سود سپرده دارد . تراز ۲ ماهه ۲۵۰۶ میلیارد ریال مثبت است
غکوروش
#غکوروش که در آستانه عرضه در بازار است در ۱۲ماهه با ۳۸۷۹ ریال سود محقق کرده است
شفارس
#شفارس سال مالی را با فروش ۲۹۵ میلیارد ریالی آغاز کرد و اردیبهشت ۴۴۴ میلیارد ریال فروش داشت ۲ ماهه ۷۴۰ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل ۲۶۶ میلیارد ریال بوده است

بتا سهم

#کدال_نگر

سال مالی / سال مالی / سال مالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *