جم

#جم در خرداد عالی بود. سهم فروردین ۲۹۱۱۴ میلیارد ریال فروش داشت نرخ اتیلن داخلی ۱۹۴۷۷۳۵۱۰ ریال بوده و در اردیبهشت ماه ۳۱۱۱۰ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ اتلین داخلی ۱۹۶۲۳۵۲۱۴ریال شده است

خرداد به ۳۲۳۹۰ میلیارد ریال رسیدو نرخ ۱۸۶,۲۳۷,۹۲۹ ریال شده است
۳ ماهه به ۸۸۸۹۳ میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه ۲۴۵۵۳ میلیارد ریال بود
یک گزارش خوب از #فولاژ
فروردین با فروش ۵۶۴۵ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ با رشد ۲۱۵,۳۸۸,۶۴۸ ریال شده است
در اردیبهشت این عدد ۷۶۸۰ میلیارد ریال بوده و نرخ ۲۲۰,۴۶۰,۲۱۰ ریال .
خرداد به ۸۸۳۹ میلیارد ریال رسید و نرخ ۲۳۲,۰۸۹,۶۹۹ ریال بود
جمعا ۳ ماهه به ۲۲۱۶۴ میلیارد ریال رسیده مدت مشابه ۸۸۱۴ میلیارد ریال بود
#فملی
فروش فملی در فروردین ۱۴۰۱ میلیارد تومان بود و در اردیبهشت ماه ۵۵۳۸۰میلیارد ریال فروش داشته است خرداد رکورد شکست و ۶۵۸۰۰ میلیارد ریال فروش داشت
جمع فروش به ۱۳۵۱۸۹ میلیارد ریال رسید است.
سهرمز
#سهرمز در خرداد ۵۳۶ میلیارد ریال فروش داشته است
اردیبهشت ۵۰۵ و فروردین ۲۱۴ میلیارد ریال فروش داشت
جمع فروش۷ ماهه ۳۴۰۸ میلیارد ریال است.
ساوه
#ساوه در فروردین با فروش ۶۰۰ میلیارد ریالی مواجه بوده است اردیبهشت ۱۲۸۶ میلیارد ریال و خرداد ۷۸۴ میلیارد ریال بو ده است
۳ ماهه ۲۶۷۱ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه قبل این عدد ۱۸۸۷ میلیارد ریال بود
انرژی
#انرژی در فروردین با ۲۶ میلیارد ریال اغاز کرد اردیبهشت ۲۷ و خرداد ۴۳ میلیارد ریال بوده است
مجموع ۳ ماهه ۹۸ میلیارد ریال بود
کل سال قبل ۳۸۵ میلیارد ریال بود
جم پیلن
#جم_پیلن در فروردین با فروش ۵۳۷۷ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۴۴۷,۰۰۳,۳۰۹ ریال شده است . اردیبهشت این عدد ۷۹۸۰ میلیارد ریال بوده و نرخ ۴۱۸,۰۷۱,۸۸۶ریال است
خرداد این عدد به ۶۵۳۸ میلیارد ریال رسیده و نرخ ۳۱۹,۶۲۴,۴۰۴ ریال
۳ ماهه این عدد ۱۹۹۶۳ میلیارد ریال بوده
سال قبل این عدد ۷۴۸۳ میلیارد ریال بود
افت نرخ در این ماه مشهود است
ساروم
#ساروم در فروردین ۴۶۴ میلیارد ریال و اردیبهشت ۷۰۳ میلیارد ریال فروش داشته است خرداد به عدد خوب ۷۱۴ میلیارد ریالی رسیده و۳ ماهه ۱۸۸۲ میلیارد ریال بوده است
مدت مشابه سال قبل ۱۱۰۱ میلیارد ریال بود
زاگرس
#زاگرس ۳ ماهه اخیر عالی بوده
در فروردین آغاز خوبی داشت و با صادرات ۲۷۷ هزار تن با نرخ ۷۲,۱۰۴,۶۳۳ ریالی به فروش ۲۱۰۶۳ میلیارد ریالی رسید
در اردیبهشت با ۲۸۴ هزار تن صادرات با نرخ ۶۶,۷۸۱,۶۰۵ ریالی به فروش ۲۰۲۳۵ میلیارد ریالی رسیده است
در خرداد با ۲۴۰ هزار تن فروش به نرخ ۶۵,۸۳۱,۴۰۹ ریال مواجه است و ۱۴۸۰۷ میلیارد ریال فروش داشته است
۳ ماهه ۵۴۶۸۴ میلیارد ریال بوده و احتمالا گزارش خوبی را در صورت تداوم بدهد
مدت مشابه سال قبل ۲۰۵۳۱ میلیارد ریال بود.
کخاک
#کخاک در فروردین با فروش خوب ۴۵۰ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۳۰,۳۷۰,۹۸۷ ریال است
در اردیبهشت ۵۸۱ میلیارد ریال و نرخ فروش ۲۷,۵۵۴,۲۴۶ ریال است
خرداد به ۵۷۶ میلیارد ریال رسید و نرخ فروش ۲۷,۱۷۱,۵۲۲ ریال
۳ ماهه ۱۵۸۵ میلیارد ریال بوده است
مدت مشابه قبل ۷۳۷ میلیارد ریال بود
سفانو
#سفانو در فروردین با کمی عقب گرد ۱۰۱ میلیارد ریال فروش داشته است سهم اردیبهشت ۴۳۲ میلیارد ریال فروش داشته و خرداد ۳۸۴ میلیارد ریال
۳ ماهه ۹۱۸ میلیارد ریال فروش داشته است
مدت مشابه قبل ۷۲۴ میلیارد ریال بوده است.
کلوند
#کلوند روند خوبی در فروش گرفته است
در فروردین با فروش ۲۷۵ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۳۵۴ میلیارد ریال و خرداد ۴۸۰ میلیارد ریالی مواجه شده است
۳ماهه ۱۱۱۱ میلیارد ریال بود
مدت مشابه قبل ۶۲۳ میلیارد ریال بود
تملت
#تملت سال مالی را با فروش ۵۳۵ میلیارد ریالی آغاز کرد و اردیبهشت هم ۴۵۸ میلیارد ریال بود خرداد به ۴۴۷ میلیارد ریال رسید
۳ ماهه ۱۴۴۰ میلیارد ریال فروش داشت
کل سال قبل درامد تملت ۵۹۸۱ میلیارد ریال بود.
تکشا
#تکشا فروردین خاصی نداشت در اردیبهشت ۱۰۳ میلیارد ریال و خرداد ۶۳ میلیاردریال شده و۲ ماهه ۱۶۷ میلیارد ریال بود در سطح مدت مشابه سال قبل است که ۱۴۰ میلیارد ریال بود
خکار
#خکار در خرداد ۱۳۷ ، اردیبهشت ۱۲۱میلیارد ریال فروش داشته است۳ ماهه ۳۱۵ میلیارد ریال فروش داشته مدت مشابه قبل ۱۵۲ میلیارد ریال بود
شفارا
#شفارا در خرداد ۵۹۷ و در ۳ ماهه اخیر ۱۸۰۵ میلیارد ریال فروش داشت کل عدد سال قبل ۵۴۶ میلیارد ریال است
غویتا
#غویتا در خرداد ۳۸۸ میلیارد ریال فروش داشته و جمعا ۲۷۷۸ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۰۱۵ میلیارد ریال بود
کهمدا
#کهمدا سال مالی را تمام کرد
در خرداد ۵۳۲ میلیارد ریال بود اردیبهشت ۵۷۳ ، فروردین ۲۸۰ ، اسفند ۴۰۹ ،بهمن ۳۵۶ ، دی ۳۸۹ میلیارد ریال فروش داشته است جمع فروش ۱۲ ماهه ۴۳۷۲ میلیارد ریال بوده است
مدت مشابه این عدد ۲۶۴۴ میلیارد ریال بوده است
در نرخ فروردین ۶۳,۱۳۵,۰۷۷ ریال بوده است
در اردیبهشت با رشد جدی نرخ ۸۳,۸۳۵,۸۲۳ ریال و خرداد ۸۶,۹۷۶,۷۶۱ ریال شده است.
شدوص
#شدوص در فروردین با درامد ۴۶۳ میلیارد ریالی مواجه شده و نرخ فروش ۲۲۳,۳۸۵,۲۴۶ ریال است .
در اردیبهشت این عدد ۷۰۳ میلیارد ریال بود و نرخ فروش ۲۲۹,۴۱۱,۱۴۹ ریال بوده است
خرداد ۵۵۵ میلیارد ریال فروش زد و نرخ ۲۲۸,۰۳۲,۲۵۸
ریال بود
۳ ماهه ۱۷۲۱ میلیارد ریال بود
سال قبل این عدد ۶۱۰ میلیارد ریال بود
دسینا
فروش #دسینا در فروردین ۲۳۹ و اردیبهشت ۴۷۰ میلیارد ریال و خرداد ۴۶۰ میلیارد ریال بوده ۳ ماهه ۱۱۷۱ میلیارد ریال فروش داشته مشابه سال قبل ۷۱۰ میلیارد ریال بود
ثغرب
#ثغرب در خرداد ۱۰۸ میلیارد ریال فروش داشت و ۹ماهه به ۳۲۳ میلیارد ریال رسیده است
فروس
#فروس در فروردین این عدد ۶۴۳ میلیارد ریال بود . نرخ نیز ۳۲۶,۱۹۸,۶۵۵ ریال بود . در اردیبهشت این عدد ۶۶۲ میلیارد ریال بود و نرخ ۳۱۸,۶۷۶,۱۹۷ ریال
خرداد به ۷۱۹ میلیارد ریال رسید و نرخ ۳۲۴,۴۸۸,۴۰۳ ریال بوده
۳ ماهه ۲۰۲۶ میلیارد ریال فروش داشت .مشابه سال قبل ۶۹۲ میلیارد ریال بود
رمپنا
#رمپنا را باید با گزارش زیر مجموعه ها سنجید ولی در کل در خرداد ۱۸۳۸ میلیارد ریال درامد شناسایی کرده و ۳۱۶۹ میلیارد ریال ۲ ماهه درامد داشته است
غکوروش
شفاف سازی در #غکوروش شرکت به منظور افزایش ظرفیت تولید خود، نسبت به سفارش گذاری خرید ماشین آلات تصفیه روغن به مبلغ ۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ روپیه ( معادل ۵۶۴ میلیارد ریال) اقدام نموده که به دلیل تحریم های ظالمانه و مشکلات ناشی از حمل و نقل و سیستم بانکی بخش عمده ماشین آلات مذکور اخیرا وارد و ترخیص گردیده است.
پیش بینی می گردد نصب و راه اندازی ماشین آلات مذکور تا پایان آذر ماه ۱۴۰۰ به اتمام برسد و نسبت به بهره برداری آن اقدام گردد.که این امر موجب افزایش تولید ماهانه ۱۲٫۰۰۰ تن (سالانه ۱۴۴٫۰۰۰ تن) روغن خواهد گردید. لازم به توضیح است ظرفیت تولید مالکیتی شرکت ماهیانه ۲۵ هزار تن تصفیه روغن می باشد که با راه اندازی ماشین آلات جدید به ماهیانه ۳۷ هزار تن افزایش خواهد یافت. با بهره برداری ماشین آلات مذکور(که تا پایان سال ۱۴۰۰ به تدریج ظرفیت آن قابل دسترس می باشد) تولیدکارمزدی در سایر شرکت ها حذف و درصورت امکان تامین مواد اولیه و شرایط بازار فروش روغن ماهیانه حدودا ۵ هزار تن افزایش تولید خواهیم داشت. لازم به توضیح است تحقق این امر موجب کاهش هزینه های تولید از جمله حمل و حذف کارمزد تولید روغن در سایت های کارمزدی میگردد.
کمنگنز
#کمنگنز در فروردین با فروش ۱۵۴ میلیارد ریالی و نرخ ۲۴,۳۲۴,۶۷۷ ریالی داشت
اردیبهشت ۲۱۳ میلیارد ریال بود و و خرداد ۲۰۹ میلیارد ریال نرخ هم ۲۷,۱۷۵,۲۸۶ ریال است
جمعا ۳ ماهه ۶۰۱ میلیادر ریال شد
مدت مشابه سال قبل ۲۹۷ میلیاردریال بود ثبت کرد
لخزر
#لخزر در ۲ماهه قبل ۹۱۹ و در خرداد ۱۱۴۴ میلیارد ریال فروش داشت ۳ماهه ۲۰۶۳ میلیارد ریال و مدت مشابه قبل ۱۵۸۵ میلیارد ریال است
فسازان
#فسازان فروش خوبی را در فروردین آغاز کرده و ۲۲۳۶ میلیارد ریال فروش داشته است ۱۶ هزار تن با نرخ ۱۲۱,۷۹۱,۴۰۸ ریالی صادر کرده است .
در اردیبهشت با فروش ۱۴۰۰ میلیارد ریالی به ۳۶۳۶ میلیارد ریا رسیده است
در خرداد با رشدی خوب ۲۲۹۷ میلیارد ریال بوده و نرخ ۱۲۶,۳۱۰,۵۱۶ ریال است . ۳ماهه ۵۹۳۳ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه سال قبل ۲۲۰۰ میلیارد ریال بوده است .
نرخ صادرات اردیبهشت ۱۱۵,۱۰۴,۰۵۰ ریال بوده
غشهداب
#غشهداب سال مالی را با فروش ۲۶۴ میلیارد ریالی آغاز کرده که اردیبهشت ۳۲۲ میلیارد ریال شد خرداد ۳۸۶ میلیارد ریال بوده
۳ ماهه ۹۷۳ میلیارد ریال بود
مدت مشابه سال قبل این عدد ۴۷۲ میلیارد ریال بود
وسکاب
در خرداد ۲۲۲۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا خرداد ۷۶۳,۲۵۸ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
زمگسا
#زمگسا در خرداد ۲۳۴ میلیارد ریال فروش داشته و جمعا ۳ ماهه به ۶۱۳ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه سال قبل ۲۸۸ میلیارد ریال بود
خراسان
اولین گزارش اوره ای ها رسید و #خراسان در خرداد بهتر بود
خراسان در فروردین با فروش ۲۳۵۸ میلیارد ریالی مواجه بوده و نرخ اوره صادراتی ۶۵,۹۵۰,۸۹۱ ریال است
در اردیبهشت این عدد ۲۷۳۱ میلیارد ریال بود و خرداد به ۳۲۹۷ میلیارد ریال رسید و نرخ صادراتی ۶۰,۴۱۰,۹۴۴ ریال شده !!!!
۳ ماهه ۸۳۸۶ میلیارد ریال فروش زد
مدت مشابه قبل ۳۵۲۵ میلیارد ریال بود
خرینگ
#خرینگ فروردین فروش ۶۹۶ و اردیبهشت ۱۲۸۸ میلیارد ریالی و خرداد ۱۳۳۷ میلیارد ریالی مواجه بود ۳ماه ۳۸۹۷ میلیارد ریال و مدت مشابه قبل ۱۴۶۷ میلیارد ریال بود
مبلغ ۵۷۵.۱۰۲میلیون ریال مربوط به تعدیل نرخ تعداد۳۳۶۶۷ حلقه رینگ مجموعه چرخ هایما ارسالی به شرکت ساپکو می باشد که از این مبلغ ، ۵۷۲.۷۹۴ میلیون ریال مربوط به تعدیل نرخ سهم منفصله ( رینگ و لاستیک ارسالی از ساپکو ) و الباقی مبلغ ۲.۳۰۷میلیون ریال مربوط به سهم سازنده شرکت می باشد.
غگیلا
#غگیلا در خرداد ۳۴۵ میلیارد ریال فروش داشت و ۹۱۵ میلیارد ریال جمع فروش ۳ ماهه بود. سال قبل ان ۵۷۳ میلیارد ریال بود
فخاس
#فخاس در فروردین ماه ۹۱۲ میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رسانده اردیبهشت ۸۸۰ میلیارد تومان و خرداد با رشد ۱۳۶۵ میلیارد تومان شده و رشد نرخ میلگرد هم مشعود است
۳ ماهه ۳۱۵۷ میلیارد تومان بوده است.مشابه سال قبل ۱۰۰۲ میلیارد تومان
شپلی
#شپلی فروش خوبی در فروردین داشته ۱۳۸۰ میلیارد ریال فروش زده است و اردیبهشت هم به ۱۱۸۷ میلیارد ریال رسیده در خرداد با رشدی بهتر ۱۴۵۱ میلیارد ریال شد و خوب رشد کرد
نرخ ها نیز رشد داشته کل فروش به ۷۹۱۹ میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه قبل ۶۴۶۸ میلیارد ریال بود
خکاوه
#خکاوه فروردین که هیچ … اردیبهشت ۵۷۱ میلیارد ریال و خرداد ۸۱۵ میلیارد ریال فروش داشته ۳ماهه ۱۳۸۷ میلیارد ریال شده
مدت مشابه قبل ۳۷۲ میلیارد ریال بود
غشصفا
#غشصفا در خرداد خوب بود و ۱۵۳۳ میلیارد ریال بود اردیبهشت ماه کاهشی شده و ۱۲۱۵میلیارد ریال فروش داشته است ماه فروردین ۱۶۰۱میلیارد ریال بوده است ۳ ماهه ۴۳۵۰ میلیارد ریال شده و مدت مشابه ۲۳۹۴ میلیارد ریال
فاما
#فاما در فروردین با فروش ۴۰۴ میلیارد ریالی مواجه بوده و اردیبهشت این عدد ۶۲۸ میلیارد ریال و خرداد ۶۴۹ میلیارد ریال بوده و جمعا ۱۶۸۲ میلیارد ریال شد
مدت مشابه سال قبل این عدد ۶۹۶ میلیارد ریال بود
توریل
#توریل افزایش نرخ را داد
افزایش نرخ حق دسترسی و تامین نیروی کشش از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ درحدود ۳۰ درصد به صورت میانگین برای این شرکت.
وصنعت
#وصنعت در خرداد ۳۲۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
تیپیکو
#تیپیکو به افزایش سرمایه می رود
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس شرکت کارخانجات داروپخش، واقع در کيلومتر ۱۸ اتوبان کرج – خيابان داروپخش برگزار میگردد
دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
درازک
#درازک فروردین با فروش خوب ۶۰۶ میلیاردریالی مواجه بوده اردیبهشت  این عدد  ۷۴۶ میلیارد ریال و خرداد  ۷۶۹ میلیارد ریال شد  ۳ ماهه  ۲۱۲۳ میلیارد ریال فروش زد
که مدت مشابه قبل این عدد ۱۴۲۹ میلیاردریال بود
غصینو
#غصینو در خرداد ۱۳۱۲ میلیارد ریال فروش داشت و ۳ ماهه به ۳۳۱۰ میلیارد ریال رسید مشابه سال قبل ۱۶۲۶ میلیارد ریال بود
آریا
به نظر ۳ ماهه خوبی در انتظار #آریا ست
سهم فروردین ۱۷۵۳۹ میلیارد ریال بوده و اردیبهشت ۱۶۲۶۱ و حالا خرداد ۱۴۳۴۱ میلیارد ریال فروش
۳ ماهه ۴۷۲۹۶ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبلش ۲۴۱۵۶ میلیارد ریال بود
زاگرس
#زاگرس به مجمع دعوت کرد
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر- ابتداي بزرگراه هاشمي رفسنجاني(نيايش) در محل مرکز همايش هاي هتل قلب برگزار میگردد.
غپینو
#زاگرس به مجمع دعوت کرد
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر- ابتداي بزرگراه هاشمي رفسنجاني(نيايش) در محل مرکز همايش هاي هتل قلب برگزار میگردد
فایرا
#فایرا در فروردین ۴۶۰۱ میلیارد ریال فـروش داشته و اردیبهشت ۱۰۱۲۱ میلیارد ریال در خرداد هم ۹۶۶۵ میلیارد ریال شده و فروش جمعا ۳ ماهه ۲۴۵۴۷ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل ۹۶۸۳ میلیارد ریال بوده است
کفپارس
#کفپارس فروردین کمی ارام تر و بود ۹۸ میلیارد ریال فروش داشت اردیبهشت به ۲۴۳ میلیارد ریال رسید و خرداد ۲۶۲ میلیارد ریال بود و ۲ ماهه عدد خوبی زد کل عدد ۶ماهه ۱۰۸۶ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه سال قبل ۸۲۳ میلیارد ریال
ددانا
#ددانا در خرداد با عدد ۱۵۶۷ میلیارد ریالی خوب ظاهر شد و ۳ماهه ۴۰۷۸میلیارد ریال است در مدت مشابه ۲۸۶۶ میلیارد ریال بود
فرآور
#فرآور در خرداد با فروش ۱۳۹ میلیارد ریالی به عدد ۳ ماهه ۲۳۳ میلیارد ریالی رسیده است و حدود ۷۰۰ تن هم مو جودی فروش دارد
کاما
#کاما این ماه فروش خاصی نداشت و در توضیح اورده است کاھش فروش شرکت در دوره مورد گزارش در مقایسه با ماه قبل ناشی از عدم فروش صاراتی بوده که در ماھھای آتی انجام میشود. و مقدار ۱۲۳۳ تن کربنات روی و ۱۲۵۰۱ تن از سایر تولیدات به طرف قرارداد تحویل شد که در قبال آن ۴۷۱ تن شمش دریافت خواهد شد.
فروی
#فروی خرداد فقط ۳۱ میلیارد ریال فروش داشت و ۳ ماهه به ۵۳۶ میلیارد ریالی رسیده است هم سطح سال قبل کمی بیشتر است
شخارک
#شخارک جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس ميدان شيخ بهايي(ضلع شمال غربي)،کوچه دانشگاه الزهرا، دانشگاه الزهرا(درب شرقي)، سالن کنفرانس پروين اعتصامي برگزار میگردد
غپاذر
#غپاذر در خرداد با فـروش ۹۶۶ میلیارد ریالی به عدد ۲۵۸۳ میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه ۱۱۴۰ میلیارد ریال بود
سبزوا
#سبزوا در فروردین با فـروش ۱۷۳ میلیارد ریالی و ازدیبهشت ۲۲۸ و خرداد ۲۳۱ میلیار ریالی مواجه بود و ۹ماه ۱۶۱۰ میلیارد ریال فـروش داشته است۹ ماهه قبل این عدد ۶۲۹ میلیارد ریال است
لسرما
#لسرما خیلی در فروش منظم نیست در خرداد ۹۷ و ۳ ماهه ۳۸۶ میلیارد ریال فـروش داشته است عدد مشابه سال قبل ۲۰۳ میلیارد ریال بود
کمرجان
#کمرجان در خرداد ۴۲ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد ۲۲۶ میلیارد ریالی رسید خیلی با مدت مشابه قبل اختلافی ندارد مدت مشابه ۱۸۳ میلیارد ریال بود
ولصنم
افزایش سرمایه ۱۰۰% در #ولصنم
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالي و حفظ و توسعه سرمايه مالي شرکت که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
خاور
سهم در خرداد با فـروش جالب ۸۰۰ دستگاه و عدد ۱۱۶۴۳ میلیارد ریال به عدد ۱۳۹۹۸ میلیارد ریالی رسیده است که کل سال قبل ۲۸۱۶ میلیارد ریال بود
خنصیر
#خنصیر در خرداد خاص نیست و ۱۱۸ میلیارد ریال فـروش زده است کل عدد ۳ ماهه ۲۹۳ میلیارد ریال بوده و در حد سال قبل است
بالبر
#بالبر در فروردین ۱۰۳ میلیارد ریال فـروش داشته است و اردیبهشت ۷۳۷ میلیارد ریال بوده و خرداد به ۶۰۶ میلیارد ریال رسید و ۲ ماهه اخیر خوب بوده
کل فروش به ۶۷۲۴ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه قبل ۲۲۵۳ میلیاردریال بوده است
خپویش
#خپویش در فروردین با فـروش ۱۰۴۳ میلیارد ریالی مواجه بوده است اردیبهشت ۲۵۱۷ میلیارد ریال بود و خرداد به ۱۶۷۸ میلیارد ریال رسید
۳ ماهه ۵۲۴۸ میلیارد ریال بود
مدت مشابه قبل ۳۵۶۱ میلیارد ریال
فاذر
#فاذر در خرداد به درامد ۴۹۷ میلیارد ریالی رسیده است و ۳ ماهه به ۱۰۳۱ میلیارد ریال رسیده است . کل سال قبل ۵۱۴۴ میلیارد ریال بود
بکام
#بکام به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت مفاد ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ( عدم رعایت الزامات ماده ۹دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران اقدام به اعطای فرصت ۷ روزه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹)جهت رعایت موارد فوق نموده است.
بتا سهم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *