وصندوق

#وصندوق انتشار اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت نفت پاسارگاد به ارزش ۵۰۰۰میلیاردريال جهت تامین مالی طرح های سرمایه گذاری
هدف از انتشار اوراق ، تامین مالی برای پروژه های شرکتهای سرمایه پذیرمی باشدکه کل مبلغ به ارزش ۱۵۰۰۰میلیاردريال بوده که مبلغ ۱۰۰۰۰میلیاردريال درسال۱۳۹۹ به نرخ ۲۲درصد ودر دوره بازپرداخت یکساله سهام شرکت نفت پاسارگاد منتشرگردید.

شپلی

#شپلی مجمع را لغو و دوباره اگهی کرد
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ در استان اصفهان ،شهر اصفهان به آدرس چهارراه آبشار، ابتداي خيابان سجاد، ساختمان شرکت پلي اکريل برگزار میگردد

بفجر

#بفجر مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس در محل دفتر مرکزي شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس واقع در تهران، ميدان هفت تير، ابتداي خيابان کريمخان زند، ساختمان شماره ۳۸، طبقه همکف، سالن همايش ها برگزار میگردد

چکاپا

#چکاپا با توجه به ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی نامه شماره ۷۶۰۳۶۶ مورخ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ موارد معوق اطلاع رسانی و لزوم افشای فوری آن را به شرکت تاکید نمود
لکن علی رغم پیگیری‌ های انجام شده، پاسخی از ناشر در خصوص دلایل وقوع و زمانبندی اصلاح آن دریافت نشده است. از این رو به استفاده کنندگان توصیه می شود این موضوع را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند.

شسپا

مجوز افزایش سرمایه ۴۹۳% #شسپا از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها صادر شد

کیمیا

#کیمیا در خرداد با فروش ۴۱۰ میلیارد ریالی به عدد ۱۰۹۵ میلیارد ریالی رسید و مدت مشابه قبل ۳۷۱ میلیارد ریال بود

کگهر

#کگهر در خرداد با رشد درامد ۲۱۱۲۳ میلیارد ریال بود
اردیبهشت ۱۸۸۰۷ میلیارد ریال فروردین ۱۰۷۸۴ میلیارد ریال فروش داشته است
تا۶ ماهه به ۱۰۰۷۴۹ میلیارد ریال برسد . در مدت مشابه ۳۱۷۷۶ میلیارد ریال بود . افزایش نرخ را نیز در این ماه داشته ایم.

دعبید

#دعبید در خرداد ۱۶۸۳ و اردیبهشت ماه به فروش ۱۶۹۵میلیارد ریال رسیده است و در مجموع ۶ ماهه به فروش ۹۰۲۳ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه این عدد ۶۰۲۸ میلبارد ریال بوده است

دتماد

#دتماد در فروردین با فروش ۷۵۵ میلیارد ریالی مواجه بوده اردیبهشت ۸۴۰ میلیارد ریال بود و خرداد ۷۶۷ میلیارد ریال شد
۳ ماهه ۲۳۶۱ میلیارد ریال بوده است مدت مشابه قبل این عدد ۱۲۳۳ میلیارد ریال بوده است

قرن

#قرن ۲ ماهه گذشته خوب بود
در فروردین ۷۷۱ و اردیبهشت ۱۳۰۱ و خرداد ۱۳۵۸ میلیارد ریال بوده است
۳ ماهه ۳۴۳۱ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه سال قبل ۲۹۲۳ میلیارد ریال بوده

فزرین

#فزرین در فروش منظم نیست ولی در مقایسه با سال قبل خوب عمل کرده است در خرداد ۲۶۹ و در ۳ ماهه ۱۱۶۲ میلیارد ریال فروش داشت
مشابه سال قبل ۴۰۵ میلیارد ریال بود

مرقام

#مرقام در خرداد با درامد ۸۱ میلیارد ریالی به ۹ماهه ۷۰۳ میلیارد ریال رسید مدت مشابه قبل ۶۴۴ میلیارد ریال بود

کطبس

#کطبس خرداد خوبی داشت
سهمی که در فروردین ۸۱ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ فروش ۹,۰۴۱,۸۰۰ ریال است .
در اردیبهشت ۱۷۴ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ ۹,۰۸۶,۰۵۱ ریال است
در خرداد به ۲۲۵ میلیارد ریال رسید و نرخ ۱۰,۷۳۷,۶۱۸ ریال شد و رشد نرخ ملموس است
۴۸۱ میلیارد ریال فروش۳ ماهه داشته است . مدت مشابه سال قبل ۱۸۴ میلیارد ریال بود

شکلر

#شکلر در خرداد ۳۱۴ و اردیبهشت ماه به فروش ۳۱۸میلیارد ریالی رسیده است سال مالی را اتغییر داده و ۳ماهه ۸۴۴ میلیارد ریال است . ۳ ماهه مشابه سال قبل ۷۶۱ میلیارد ریال بود

مفاخر

#مفاخر در ۲ ماهه قبل ۱۵۶ و در خرداد ۱۲۴ میلیارد ریال درامد داشته ۳ ماهه به ۲۸۰ و ۳ ماهه قبل ۲۵۳ میلیاردریال بود

خوساز

#خوساز در خرداد با فروش ۱۰۲۹ میلیارد ریالی به عدد ۲۸۹۱ میلیارد ریالی رسیده و مشابه سال قبل ۹۸۹ میلیارد ریال بود

وامید

#وامید در خرداد ۱۹۵ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا خرداد ۲,۳۱۹,۴۲۶ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

میدکو

#میدکو مجوز افزایش سرمایه ۳۳% از محل از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شد

سیستم

#سیستم در خرداد ۳۰۱ و اردیبهشت ۲۲۵ و فروردین با درامد ۳۱۶ میلیارد ریالی مواجه بوده ۳ ماهه به ۸۴۳ میلیارد ریال رسیده
کل سال قبل عدد ۲۵۵۰ میلیارد ریال بود

های وب

#های_وب فروردین را با عدد فروش خاص و خوب ۲۲۱۱ میلیارد ریالی آغاز کرد اردیبهشت ۱۸۶۶ میلیارد ریال و خرداد کمی بهتر شد و ۱۹۸۷ میلیارد ریال فروش داشت
۳ ماهه به ۶۰۶۵ میلیارد ریال رسید کل سال قبل ۱۷۱۸۵ میلیارد ریال بود .

دجابر

#دجابر روند رو به رشدی گرفته است و ۲ ماهه اول ۳۲۱ و خرداد ۳۵۴ میلیارد ریال فروش داشت کل عدد ۳ ماهه ۶۷۶ و مدت مشابه قبل ۵۰۸ میلیارد ریال بود

رکیش

#رکیش در خرداد ۶۳۰ میلیارد ریال و در مجموع ۱۷۷۴ میلیارد ریال درامد داشت و کل عدد سال قبل ۶۴۱۲ میلیارد ریال بود

پارس

به نظر گزارش خوبی در انتظار ۳ ماهه پارس است
پتروشیمی #پارس در فروردین ۳۲۱۱۲ میلیارد ریال فروش داشته در اردیبهشت هم ۳۱۳۳۰ میلیارد ریال بوده است و خرداد با رشد چشم گیر ۴۰۷۷۰ میلیارد ریال شده و نرخ استایرن نیز در حالی ماه های قبل ۲۴۱,۳۱۸,۶۸۹ ریال است
۳ ماهه به ۱۰۴۲۱۲ میلیارد ریال رسیده است و مدت مشابه قبل ۴۲۵۹۸ میلیارد ریال بود

شبهرن

#شبهرن در فروردین با فروش ۳۵۳۹ میلیارد ریالی مواجه بود نرخ نیز در صادرات ۲۳۲,۳۸۴ ریال بود. دراردیبهشت ۷۰۰۹ میلیاردریال شد و خرداد ۷۶۵۱ میلیارد ریال و نرخ صادرات ۱۸۷,۳۹۳ ریال شده
۳ ماهه به ۱۸۲۰۰ میلیارد ریال رسید کل عدد سال قبل ۸۰۴۷ میلیارد ریال بود

شنفت

#شنفت هم خرداد خوبی داشت
فروردین ۴۷۷۹ میلیارد ریال فروش داشت در اردیبهشت ۴۰۶۷ میلیارد ریال و خرداد با رشد ۶۱۴۴ میلیاردریال
فروش داشت و ۳ ماهه ۱۴۹۹۱ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه قبل این عدد ۵۰۴۹ میلیارد ریال بود .سهم روغن پایه با نرخ ۲۵۶,۴۱۵ ریال صادر کرده است در اردیبهشت ۲۱۴,۲۰۹ ریال و خرداد ۱۹۹,۰۴۶ ریال بوده است

دتولید

#دتولید در فروردین ۱۸۱ و اردیبهشت ۱۸۹ میلیارد ریال بود و خرداد ۲۲۹ میلیارد ریال بود ۳ ماهه ۶۰۰ میلیاردریال فروش داشته و مدت مشابه این عدد ۷۷۷ میلیارد ریال بود.

وخارزم

یک گزارش خاص برای #وخارزم
در خرداد ۲۷۵۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا خرداد ۳,۴۳۰,۳۶۱ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده

پاکشو

#پاکشو در خرداد ۳۴۷۷ و اردیبهشت ماه به فروش ۳۴۷۳میلیارد ریال رسیده است مجموع فروش ۳ ماهه به ۹۱۵۷ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۵۶۲۰ میلیلرد ریال بوده است

سپ

#سپ در خرداد ۲۴۸۴ و اردیبهشت ۲۱۷۴ و فروردین با عدد ۲۵۹۰ میلیارد ریالی مواجه بوده . اسفند ۴۰۶۸ میلیارد ریال بوده است . ۶ ماهه این عدد ۱۴۴۵۲ میلیارد ریال بوده است. کل سال قبل ۲۳۸۵۰ میلیارد ریال بود

حتاید

#حتاید و تکرار عدد ۳۹۸ برای خرداد !۳ ماهه ۱۱۹۴ میلیارد ریال درامد داشته کل سال قبل ۵۰۵۳ میلیارد ریال بود

ونوین

#ونوین در خرداد ترازش مثبت است
۱۶۵۶۴ میلیارد ریال سودتسهیلات اعطایی و ۱۳۰۹۷ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد
در ۳ ماهه تراز ۶۶۸۶ میلیارد ریال مثبت است

وپویا

#وپویا در خرداد ۱۷۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا خرداد ۳۴۸,۰۵۵ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

تماوند

#تماوند تازه وارد در خرداد ۱۲۷ میلیارد ریال درامد داشت و ۶ ماهه به ۵۴۰ میلیارد ریال رسیده است

خفناور

#خفناور تجدیدی شد
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۲۵,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالي که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

شاملا

#شاملا و فروش چهار دستگاه آپارتمان با کاربری اداری با متراژ کل ۹۶۷ متر مربع واقع در خیابان میرزای شیرازی، کوچه شهدا پلاک ۱۵ طبقه اول متعلق به شرکت معدنی املاح ایران از طریق مزایده عمومی

زنگان

#زنگان در خرداد با فروش خوب ۴۹۶ میلیارد ریالی تغییر فاز داد و ۳ ماهه به ۵۹۶ میلیارد ریال رسیده است . سال قبل این مقطع ۹۷ میلیارد ریال بود

حپارسا

#حپارسا در خرداد با درامد ۲۳۵ میلیارد ریالی به عدد ۲۲۱۹ میلیارد ریال رسیده و کل سال قبل ۱۸۹۷ میلیارد ریال بود برای ۹ ماهه عدد خوبی است

پکویر

#پکویر در فروردین به ۱۵۲۴ میلیارد ریال رسیدو نرخ ۶۶۵,۴۵۲,۸۷۳ ریال است
در اردیبهشت این عدد ۲۰۹۹ میلیارد ریال شده و رشد کرده است نرخ نیز ۶۷۰,۹۷۲,۲۴۸ ریال است
خرداد به ۱۸۸۶ میلیارد ریال رسیدو نرخ ۶۵۴,۴۰۱,۹۱۱ ریال بود
جمعا۶ ماهه ۹۸۵۹ میلیارد ریال فروش داشته است. مدت مشابه ۳۶۱۸ میلیارد ریال است

فرابورس

#فرابورس افزایش سرمایه میدهد
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت فرابورس ايران

درصد افزایش سرمایه: ۱۵۰ درصد
محل تامین: سود انباشته ،سایر اندوخته ها

خبهمن

انتشار اوراق اختیار فروش تبعی توسط گروه بهمن به منظور تامین سرمایه در گردش و حمایت از بازار سرمایه با نرخ ۲۲ درصد

حفارس

قرارداد #حفارس قرارداد ذخیره سازی گندم به مبلغ ۸۵ میلیاردریال
پس از ارایه هر صورتحساب به صاحب کالا به صورت ماهانه پرداخت می شود. بهره برداری از ظرفیت سیلوی فلزی تا سقف ۷۰،۰۰۰ تن گندم به منظور ذخیره سازی، حفظ و نگهداری گندم امانی متعلق به شرکت مذکور و همچنین نمونه برداری ، آزمایش ، ضدعفونی، سم پاشی، هوادهی، توزین و تخلیه و بارگیری و نیز تحویل گندمهای نذکور توسط پیمانکار طبق اعلام صاحب کالا

بتا سهم

 

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *