تملت

#تملت سال مالی را با فروش ۵۳۵ میلیارد ریالی آغاز کرد و اردیبهشت هم ۴۵۸ میلیارد ریال بود خرداد به ۴۴۷ میلیارد ریال رسید و تیر ۵۰۷ میلیارد ریال
۴ ماهه ۱۹۴۸ میلیارد ریال فروش داشت
کل سال قبل درامد تملت ۵۹۸۱ میلیارد ریال بود

غکوروش

#غکوروش تازه وارد بازار در تیر ۵۳۳۱ و خرداد ۵۶۰۵ میلیارد ریال فروش داشته و۴ ماهه به ۱۹۹۵۶ میلیارد ریال رسیده است
مدت مشابه ۱۱۰۵۶ ملیارد ریال بوده است

سقاین

#سقاین سال مالی را با فروش ۱۹۵ میلیارد ریالی اغاز کرده اردیبهشت ۲۴۵ میلیارد ریال و خرداد ۲۰۱ میلیارد ریال بود که تیرهم مثل خرداد ۲۰۰ میلیارد ریال شد
۴ ماهه ۸۴۲ میلیارد ریال شده و مدت مشابه سال قبل ۴۷۲ میلیارد ریال بود

سشمال

#سشمال در تیر افت کرد و ۱۴۷ میلیارد ریال بود ، خرداد ۳۴۶ و در اردیبهشت۳۹۶ میلیارد ریال فروش داشته است و در مجموع به ۱۵۸۶ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۱۱۲۳ میلیارد ریال بوده است

ثتران

#ثتران در تیر ۱۱۰ و در مجموع ۱۰ ماهه ۱۲۵۵ میلیارد ریال درامد داشته است

پسهند

#پسهند در فروردین با فروش ۲۰۰ میلیارد ریالی مواجه بود
اردیبهشت ۲۵۵ میلیارد ریال شده و خرداد ۲۴۶ میلیارد ریال بود و تیر هم ۲۲۴ میلیارد ریال شد
۴ماهه ۹۲۶ میلیارد ریال است . مدت مشابه قبل ۵۲۵ میلیارد بوده است

فایرا

#فایرا در فروردین ۴۶۰۱ میلیارد ریال فروش داشته و اردیبهشت ۱۰۱۲۱ میلیارد ریال در خرداد هم ۹۶۶۵ میلیارد ریال شده و تیر ۷۵۶۱ میلیارد ریال بوده
فروش جمعا ۴ ماهه ۳۲۳۷۱ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل ۱۶۶۸۲ میلیارد ریال بوده است

پارتا

#پارتا در فروردین ۹۶۰ میلیارد ریال گزارش فروش داشته است و اردیبهشت ۱۱۲۴ میلیارد ریال و خرداد ۱۱۵۵ میلیارد ریال و تیر ۱۰۴۱ میلیاردریال بود
۴ ماهه به ۴۲۸۲ میلیارد ریال رسیده است
مدت مشابه قبل ۲۱۴۱ میلیارد ریال بود ۲ ماهه اخیر خوبی داشته است

کفرا

#کفرا در تیر ۷۰۸ و خرداد ۷۲۲ میلیارد ریال فروش داشت و ۴ ماهه به عدد ۲۵۸۶ میلیاردریالی رسیده است مدت مشابه قبل ۱۲۴۶ میلیارد ریال بوده و پیشرفت خوبی کرده است

فملی

#فملی چند ماهی است روی دور سوپر گزارش افتاده ! تیر هم با فروش ۷۷۴۳۸ میلیارد ریالی رکورد شکنی کرد

فروش فملی در فروردین ۱۴۰۱ میلیارد تومان بود و در اردیبهشت ماه ۵۵۳۸۰میلیارد ریال فروش داشته است خرداد رکورد شکست و ۶۵۸۰۰ میلیارد ریال فروش داشت
در تیر به ۷۷۴۳۸ میلیارد ریال رسید و ۱۷۵۰۰ تن با نرخ ۲,۱۱۴,۰۷۵,۸۲۲ ریال صادر کرده است !!
جمع فروش به ۲۱۲۶۲۸ میلیارد ریال رسید است مدت مشابه ۹۱۶۲۰ میلیارد ریال بود

دشیمی

#دشیمی در فروردین خوب ظاهر شد و ۲۸۲ میلیارد ریال فروش داشت اردیبهشت ۳۲۴ و خرداد ۳۵۰ میلیارد ریال و تیر ۳۷۹ میلیارد ریال فروش داشته است
۴ ماهه ۱۳۳۷ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه سال قبل ۸۵۸ میلیارد ریال است

غگیلا

#غگیلا در تیر ۳۲۵ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد ۱۲۴۰ میلیارد ریالی رسیده است مبلغ مشابه قبل ۵۷۳ میلیارد ریال بود

دامین

#دامین در فروردین ۱۹۵ و اردیبهشت ۴۵۵ میلیارد ریل و خرداد ۴۰۰ میلیارد ریال و تیر ۳۴۰ میلیارد ریال فروش داشت و ۴ ماهه به ۱۳۹۱ میلیارد ریال رسیده است .مدت مشابه ۱۳۱۷ میلیارد ریال بوده است

شغدیر

#شغدیر در تیر کمی افت کرد و ۱۴۵۰ میلیارد ریال بود
خرداد ۲۳۴۴ میلیارد ریال ، اردیبهشت ماه ۲۹۳۶میلیارد ریال فروش داشته است
۴ ماهه ۹۳۱۵ میلیارد ریال بود و مدت مشابه سال قبل ۴۳۸۴ میلیارد ریال
نرخ پی وی سی در خرداد ۳۱۲,۶۳۶,۲۹۸ ریال و تیر ۳۱۶,۲۴۸,۵۵۵ بوده و کمی افت کرده

فنورد

#فنورد خرداد و تیر خوبی را ثبت کرده است
سهم اردیبهشت ۱۴۸۹ و نرخ فروش ۱۶۰,۹۵۸,۲۸۴ ریال است
خرداد با پرش در فروش ۲۴۷۸ میلیارد ریال و نرخ فروش ۱۸۱,۰۹۲,۱۳۵ ریال است
در تیر به فروش ۲۲۷۱ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۱۸۱,۱۹۶,۱۸۸ ریال بود
۴ماهه عدد فروش به ۷۴۵۶ میلیارد ریا لبوده و مدت مشابه قبل ۳۵۱۲ میلیارد ریال بوده است

بموتو

#بموتو به تیر رسید
در فروردین ۵۴۲ میلیارد ریال ، و در اردیبهشت ماه ۹۳۹میلیارد ریال و خرداد ۱۹۶۳ میلیارد ریال بوده
تیر به عدد ۱۳۲۲ میلیارد ریال رسیده و
جمع فروش به ۱۳۶۱۲ میلیارد ریال رسیده است
مدت مشابه ۸۳۰۸ میلیارد ریالی رسیده است

غپاک

#غپاک در فروردین ماه ۱۶۸۱میلیارد ریال فروش داشت و در اردیبهشت ماه به ۱۷۵۴میلیارد ریال رسیده است و خرداد ۲۰۰۵ میلیارد ریال و تیر ۱۷۱۱ میلیارد ریال فروش داشت .
کل فروش ۴ماهه ۷۱۵۲ میلیارد ریال بوده مدت مشابه ۳۶۷۰ میلیارد ریال

ثامید

#ثامید در تیر ۲۹۵ میلیارد ریال فروش داشت و جمع فروش ۷ ماهه ۳۸۶۶ میلیارد ریال است

چکاپا

#چکاپا در تیر ۷۱۹ و درخرداد ۷۰۷ میلیارد ریال بود اردیبهشت فروش خوبی زد و ۱۱۵۸ میلیاردریال فروش داشت کل۷ ماهه به ۶۵۹۵ میلیارد ریال رسید مدت مشابه قبل ۲۴۹۳ میلیارد ریال بوده

وپاسار

تراز #وپاسار در تیر بد نبود. ۲۱۲۵۹میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۲۰۳۶۷ میلیارد ریال سود سپرده دارد . تراز کل ۴ ماهه ۲۹۲۰۶ میلیارد ریال است .

ولصنم

#ولصنم در فروردین ۵۵ میلیارد ریال و اردیبهشت ۵۷ میلیارد ریال و خرداد ۹۸ میلیاردریال و تیر ۶۱ میلیارد ریال فروش داشته و جمع فروش۷ ماهه به ۴۶۶ میلیارد ریال میرسد

حفارس

#حفارس در تیر ۶۳۵ و خرداد ۴۹۲ و اردیبهشت ۴۶۵ میلیارد ریال درامد داشته و۴ ماهه به ۲۰۱۲ میلیارد ریال رسیده است . کل سال قبل ۵۱۸۲ میلیارد ریال بود

غویتا

#غویتا با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-158 مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱,۳۱۶,۰۱۸ میلیون ریال به‌مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۱۷۸۳۹۸۲ میلیون ریال ، از محل سود انباشته مبلغ ۴۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

دتوزیع

#دتوزیع در فروش روندی صعودی گرفته است
سهم فروردین با فروش ۵۰۰۶ میلیارد ریالی مواجه شده است و اردیبهشت ۶۱۴۹ میلیارد ریال و خرداد ۶۲۳۶ میلیارد ریال بوده است در تیر با رشد به ۷۶۱۲ میلیارد ریال رسیده
۴ ماهه ۲۵۰۰۴ میلیارد ریال فروش داشته است
کل سال ۹۹ شرکت ۵۱۵۰۰ میلیارد ریال است

ارفع

#ارفع تیر داغی داشت
سهم در فروردین با فروش ۳۴۰۰ میلیارد ریالی مواجه بوده و نرخ فروش ۱۰۷,۷۷۲,۳۶۹ ریال
اردیبهشت این عدد ۵۵۵۶ میلیارد ریال بود و نرخ فروش ۱۱۸,۷۱۶,۱۴۱ ریال بوده
خرداد به ۷۷۷۳ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۱۲۷,۳۰۵,۰۷۰ ریال است
تیر با عدد قابل توجه ۱۴۰۸۴ میلیارد ریالی و نرخ فروش ۱۲۱,۸۶۴,۰۲۰ ریالی مواجه بود و عدد خوبی ثبت کرد
جمعا ۴ ماهه ۳۰۸۱۴ میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه قبل این عدد ۱۵۱۸۰ میلیارد ریال بود

توریل

#توریل در فروردین با عدد ۱۱۴۱ میلیارد ریالی مواجه شده و اردیبهشت ۱۰۶۱ میلیارد ریال و خرداد ۷۳۵ میلیارد ریال و تیر ۷۵۳ میلیارد ریال فروش و درامد داشته است ۴ ماهه ۳۶۹۲ میلیارد ریال درامد داشته است
عدد خوبی است کل سال قبل ۹۴۰۱ میلیارد ریال است

آریا

#آریا یک گزارش خوب را در تیر داده است و ۲۵۴۹۱ میلیارد ریال فروش داشته
سهم فروردین ۱۷۵۳۹ میلیارد ریال بوده و اردیبهشت ۱۶۲۶۱ و خرداد ۱۴۳۴۱ میلیارد ریال
۴ ماهه ۷۲۷۷۶ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبلش ۳۵۵۶۰ میلیارد ریال بود

سفار

#سفار در تیر ۱۸۶ ،خرداد ۲۶۸ و اردیبهشت با فروش ۲۲۴ میلیارد ریالی به عدد ۷۳۵ میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه سال قبل ۴۵۳ میلیارد ریال بوده است

وبهمن

#وبهمن تا تیر ۱,۰۳۵,۴۴۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

کساوه

#کساوه در فروردین۱۹۷ میلیارد ریال و اردیبهشت ۶۰۵ میلیارد ریال و خرداد ۶۲۹ و تیر ۶۴۳ میلیارد ریال فروش داشت
۴ماهه ۲۰۷۶ میلیارد ریال بود
مدت مشابه این عدد ۱۱۸۵ میلیارد ریال است

شاوان

#شاوان بازمیگردد … غشهداب و کوثر دیگر بازگشایی ها

پکویر

#پکویر در فروردین به ۱۵۲۴ میلیارد ریال رسیدو نرخ ۶۶۵,۴۵۲,۸۷۳ ریال است
در اردیبهشت این عدد ۲۰۹۹ میلیارد ریال شده و رشد کرده است نرخ نیز ۶۷۰,۹۷۲,۲۴۸ ریال است
خرداد به ۱۸۸۶ میلیارد ریال رسیدو نرخ ۶۵۴,۴۰۱,۹۱۱ ریال بود
در تیر این عدد ۱۱۹۴ میلیارد ریال بود و کل ۷ ماهه ۱۱۰۵۳ میلیارد ریال است
جمعا۷ ماهه ۱۱۰۵۳ میلیارد ریال فروش داشته است. مدت مشابه ۴۳۷۸ میلیارد ریال است

لخزر

#لخزر در ۲ماهه قبل ۹۱۹ و در خرداد ۱۱۴۴ میلیارد ریال و تیر ۱۱۵۲ میلیارد ریال فروش داشت ۴ماهه ۳۲۱۵ میلیارد ریال و مدت مشابه قبل ۲۵۹۵ میلیارد ریال است

فخوز

#فخوز و بازهم یک گزارش خوب و ۳۹۶۱۱ میلیارد ریال فروش داشت
سهم در فروردین ۳۳۹۴۱ میلیارد ریال فروش داشته است که نرخ بیلت صادراتی ۱۲۵,۲۵۹,۶۲۵ و داخلی ۱۰۸,۳۹۵,۳۹۹ ریال بود .

اردیبهشت به فروش خوب ۳۹۳۷۰ میلیارد ریالی رسیده و نرخ صادراتی ۱۱۹,۹۸۳,۷۶۱ و صادرات خوبی در اسلب داشته نرخ داخلی هم ۱۱۷,۹۸۷,۵۶۳ ریال بوده
خرداد به عدد ۳۵۷۵۵ میلیارد ریال رسید و نرخ صادراتی ۱۱۷,۱۶۸,۰۹۴ و نرخ داخل ۱۲۳,۲۷۱,۶۲۵ ریال بود
در تیر این عدد ۳۹۶۱۱ میلیارد ریال شد و نرخ فروش نرخ صادراتی ۱۲۵,۲۹۱,۲۶۴ ریال بوده و رشد کرده است
۴ ماهه ۱۴۸۶۷۸ میلیارد ریال بود
سال قبل در مدت مشابه این عدد ۶۷۰۲۸ میلیارد ریال بود

شفن

#شفن هم فروش خوبی در خرداد ثبت کرد
در فروردین ۴۸۰۲ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ فروش صادراتی ۷۰,۶۵۰,۶۴۱ ریال است
اردیبهشت ۵۸۳۷ میلیارد ریال فروش و نرخ ۶۸,۵۴۰,۰۹۰ ریال
خرداد به ۷۷۷۵ میلیارد ریال رسید و نرخ ۶۷,۶۳۸,۷۱۱ ریال بود
و تیر به ۶۶۴۹ میلیارد ریال رسید و نرخ فروش ۶۷,۷۰۰,۱۷۲ ریال بود
۴ماهه ۲۴۷۹۹ میلیارد ریل فروش داشته است
مدت مشابه ۹۶۸۳ میلیارد ریال بوده است

غدیس

#غدیس به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت ماده ۳۹ دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران ( عدم رعایت الزامات ماده ۹دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان فرابورس ایران اقدام به اعطای فرصت ۷ روزه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱)جهت رعایت موارد فوق نموده است.

بمپنا

#بمپنا به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت ماده ۳۹ دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران ( عدم رعایت الزامات ماده ۹دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان فرابورس ایران اقدام به اعطای فرصت ۷ روزه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱)جهت رعایت موارد فوق نموده است.

کاما

#کاما در تیر با فروش خوبی همراه بوده است و ۲۸۲۹ میلیارد ریال فروش داشته است و جمعا ۴ ماهه ۴۰۳۲ میلیارد ریال بوده است . مدت مشابه ۳۳۷۳ میلیارد ریال بوده است

ثغرب

#ثغرب در تیر ۲۹ میلیارد ریال درامد داشته است و جمعا ۱۰ ماهه ۳۵۳ میلیارد ریال بوده است

وبشهر

#وبشهر در تیر ۱۲۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا تیر ۱,۰۶۵,۱۶۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

 

بتا سهم

#کدال_نگر

 

سال مالی  سال مالی  سال مالی  سال مالی  سال مالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *