ومدیر

#ومدیر در تیر ۸۶۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا خرداد ۴,۰۵۱,۲۳۸ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

سپاها

#سپاها در فروردین ۸۱۲ میلیارد ریال ،اردیبهشت ۷۸۰ میلیارد ریال و خرداد ۷۶۹ میلیارد ریال بوده .
در تیراین عدد ۷۷۰ میلیارد ذیال شد
در مجموع۱۰ ماهه ۷۳۳۰ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه قبل ۳۴۵۶ میلیارد ریال است

کسرا

#کسرا در تیر کمی بهتر بود و ۲۷۰ میلیارد ریال فروش داشت
خرداد ۲۳۴ و اردیبهشت ۲۳۵ و فروردین هم با فروش ۱۸۵ میلیارد ریالی مواجه شده که ۴ ماهه این عدد ۹۲۶ میلیارد ریال است
مدت مشابه قبل ۵۱۴ میلیارد ریال است

کویر

#کویر در فروردین با فروش ۱۰۱۸۳ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ فروش میلگرد او ۱۲۴,۸۱۵ ریال بود
اردیبهشت این عدد ۹۸۵۶ و نرخ فروش ۱۱۸,۴۷۷ ریال است
خرداد ۱۱۶۴۱ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ به ۱۳۱,۰۴۵ ریال رسیده است
تیر انگار قطعی برق موثر بود و ۷۸۹۳ میلیارد ریال فروش زد و نرخ ۱۷۱,۶۱۷ ریال بود .رشد نرخ داشتیم ولی مقدار فروش کم شد
۴ماهه به ۳۹۵۷۲ میلیارد ریال رسیده است
مدت مشابه ۱۷۵۰۳ میلیاد ریال است

وبوعلی

#وبوعلی در تیر ۴۵۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا خرداد ۸۲۳,۴۸۵ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

پکرمان

#پکرمان ۲ ماهه گذشته گزارش خوبی داده است و روند خوبی گرفته در تیر ۴۵۱۱ و نرخ فروش ۵۴۲,۷۲۷ ریال است
خرداد ۴۷۸۸ و نرخ ۵۲۳,۸۵۲ ریال بود
اردیبهشت ماه ۴۴۲۸میلیارد ریال فروش داشته است در فروردین ماه ۲۳۲۰میلیارد ریال فروش داشت مجموع فروش به ۱۶۰۴۹ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه ۷۳۱۹ میلیارد ریال بوده است

بالبر

#بالبر در فروردین ۱۰۳ میلیارد ریال فروش داشته است و اردیبهشت ۷۳۷ میلیارد ریال بوده و خرداد به ۶۰۶ میلیارد ریال و تیر ۸۶۳ میلیارد ریال بود
کل فروش به ۷۴۵۲ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه قبل ۶۷۲۴ میلیاردریال بوده است

وپویا

#وپویا در تیر ۴۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا خرداد ۸۰۳,۹۲۹ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

شرانل

#شرانل شرکت نفت ایرانول در تیر با رشد ۵۴۹ میلیارد تومان و خرداد با کمی افت ۴۴۸ و اردیبهشت حدودا ۸۱۰ میلیارد تومان درآمد فروش به دست آورد۴ ماهه ۲۱۹۰ میلیارد تومان بوده است
میانگین فروش ماهانه در سال ۹۹ برابر ۴۳۰ میلیارد تومان و فروش دوره مشابه سال گذشته برابر ۹۳۸ میلیارد تومان عنوان شده بود.

ونفت

#ونفت تا تیر ۷۷,۳۷۳ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

وسپه

#وسپه در تیر ۱۰۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا تیر ۸,۵۰۴,۲۳۳ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

زاگرس

#زاگرس تیرخوبی را ثبت کرد
در فروردین آغاز خوبی داشت و با صادرات ۲۷۷ هزار تن با نرخ ۷۲,۱۰۴,۶۳۳ ریالی به فروش ۲۱۰۶۳ میلیارد ریالی رسید
در اردیبهشت با ۲۸۴ هزار تن صادرات با نرخ ۶۶,۷۸۱,۶۰۵ ریالی به فروش ۲۰۲۳۵ میلیارد ریالی رسیده است
در خرداد با ۲۴۰ هزار تن فروش به نرخ ۶۵,۸۳۱,۴۰۹ ریال مواجه است و ۱۴۸۰۷ میلیارد ریال فروش داشته است
تیر با فروش ۱۶۴۲۳ میلیارد ریالی مواجه بود و ۲۱۳ هزار تن با نرخ ۷۲,۲۴۹,۷۵۰ ریالی فروش داشته است
۴ ماهه ۷۱۳۸۶ میلیارد ریال بوده
مدت مشابه سال قبل ۲۹۳۰۸ میلیارد ریال بود

ثامید

#ثامید شرکت توسعه و عمران امید تعداد محدودی از واحدهای مسکونی و تجاری خود را با شرایط ویژه (نقد و اقساط بدون بهره) از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار می نماید. شایان ذکر است حجم ریالی فروش پیش بینی شده در آگهی به میزان حداقل ۶۱ میلیارد تومان برآورد شده است که عملکرد آن در گزارشات آتی منعکس می گردد.

سیمرغ

#سیمرغ تیرخوبی را شکار کرد و ۱۱۱۴ میلیارد ریال فروش داشته است کل ۷ ماهه به ۶۵۰۲ میلیارد ریال رسیده و عدد خوبی است سهم در مدت مشابه ۵۳۸۸ میلیارد ریال فروش داشت

شاراک

#شاراک روند ارام خود در فروش را طی میکند
سهم در فروردین با فروش ۱۲۴۶۷ میلیارد ریالی مواجه بوده واردیبهشت به عدد خوب ۱۴۰۴۰ میلیارد ریال رسیده
خرداد با افزایش نرخ ها عدد به ۱۵۸۶۴ میلیارد ریالی رسیده و تیر ۱۶۲۰۵ میلیارد ریال بود
تا یک مسیر خوب در فروش طی کند
۴ ماهه ۵۸۵۷۷ میلیارد ریال بود
مدت مشابه سال قبل ۲۱۶۱۴ میلیارد ریال بود
گزارش خوبی است

کاذر

#کاذر در فروردین با فروش ۲۶۵ میلیارد ریالی مواجه بوده
اردیبهشت ۳۰۰ میلیارد ریال و خرداد ۲۸۰ میلیارد ریال شد
در تیر به ۲۴۷ میلیارد ریال رسیده و ۴ ماهه ۱۰۹۸ میلیارد ریال فروش داشته است
مدت مشابه این عدد ۶۴۸ میلیارد ریال است

کتوکا

#کتوکا در تیر ۴۶۲ میلیارد ریال بود و کاهش داشت
خرداد ۶۸۳ و اردیبهشت ۷۱۸میلیارد ریال فروش داشته است و ۴ماهه ۲۳۲۳ میلیارد ریال بود.مدت مشابه قبل این عدد ۱۳۰۷ میلیارد ریال بوده است

دزهراوی

#دزهراوی در تیر ۵۱۳ و خرداد ۴۵۵ ، اردیبهشت با فروش ۴۷۱ میلیارد ریالی ۴ ماهه به عدد ۱۷۴۲ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه این عدد ۱۲۲۱ میلیارد ریال بوده

غبشهر

#غبشهر در این مدت مسیر خوبی را طی کرده است سهمی که در فروردین ماه ۳۶۸۲میلیارد ریال فروش داشته است و در اردیبهشت ماه به فروش۴۵۱۵میلیارد ریال رسیده است
در خرداد به ۶۱۸۷ میلیارد ریال رسید و تیر ۶۳۴۸ میلیارد ریال
۷ ماهه ۳۳۵۷۶ میلیارد ریال فروش داشت
نرخ فروش اردیبهشت ۱۲۰٫۱۳۲٫۶۰۳ است و خرداد ۱۴۹,۳۴۳,۶۵۴ ریال و تیر ۱۵۳,۹۵۶,۷۱۷ ریال و به نظر شرایط خوبی دارد

بوعلی

#بوعلی تیر خوبی دارد
سهم در فروردین کمی افت کرد و ۶۴۹۵ میلیارد ریال فروش داشت
در اردیبهشت ماه با فروش خوبی دارد ۱۹۸۳۵میلیارد ریال فروخته است
خرداد به ۱۷۹۰۲ میلیارد ریال رسید
تیر هم ۱۸۹۷۳ میلیارد ریال بود
مجموع ۶۲۷۷۵ میلیارد ریال مدت مشابه ۲۱۴۳۷ میلیارد ریال بوده است

دشیمی

#دشیمی با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-99A-191 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۲۵۵,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۴۵۵,۰۰۰ میلیون ریال ، تعداد ۱۸۲,۳۸۸,۸۹۵ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۱۷,۶۱۱,۱۰۵ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ لغایت تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵

دارو

#دارو گزارش خوبی برای تیر زده است
سهم فروردین را با فروش ۱۱۵۴ میلیارد ریالی اغاز کرده است اردیبهشت این عدد ۱۳۰۰ و خردا د ۱۵۰۰ میلیارد ریال بود و تیر ۲۳۰۳ میلیارد ریال
۴ ماهه به ۶۲۵۸ میلیارد ریال رسیده است
مدت مشابه سال قبل ۳۴۲۲ میلیارد ریال بود

خساپا

#خساپا تیر خوبی داشت و ۳۶۳۱۸ میلیارد ریال فروش داشته است و به جمع فروش ۱۰۹۳۹۲ میلیارد ریالی رسیده مدت مشابه قبل ۳۷۲۲۷ میلیارد ریال بود و رشد خوبی داشته است
سهم در تیر بیش از ۳۸ هزار دستگاه فروش داشته است

کالا

#کالا در تیر با درامد ۲۷۲ میلیارد ریالی به عدد ۱۱۵۱ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه سال قبل ۲۶۱۲ میلیارد ریال شد

ومهان

#ومهان در یک عملکرد خوب ۳۰۳۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها در تیرداشته و تا تیر ۸,۷۱۸,۵۸۱ میلیون ریال سود مجمع داشته است

شخارک

#شخارک تیر خوبی داشت
سهم در اردیبهشت فروش ۶۲۳۷ میلیارد ریال بوده و ۴۱ هزار تن با نرخ ۶۸,۱۲۶,۶۵۸ ریال صادر کرد
خرداد ۳۸۰۲ میلیارد ریال بودو ۳۴ هزار تن به نرخ ۶۸,۹۵۱,۰۳۱ ریال صادر کرد
در تیر ۱۰۸۲۲ میلیارد ریال فروخته و ۷۵ هزار تن با نرخ ۷۳,۹۷۸,۷۶۷ ریال صادر کرد
۴ ماهه ۲۸۴۴۵ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه ۶۰۷۱ میلیارد ریال بود

بتا سهم

#کدال_نگر

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *