چدن

فروش بهتر #چدن در تیر و مرداد
سهم در۲ ماهه اول به فروش ۶۰۸ میلیارد ریالی رسیده خرداد این عدد ۴۸۱ میلیارد ریال بود
در تیر هم ۵۰۶ میلیارد ریال و مرداد ۴۶۱ میلیارد ریال شد
سهم ۵ ماهه ۲۰۵۸ و ۵ ماهه قبل ۱۱۲۲ میلیارد ریال بود

کاوه

#کاوه در مرداد باررشد خوب و صادرات ۸۰۴۹ میلیارد ریال فروش زد و نرخ ۱۳۸,۲۷۶,۴۸۰ ریال بود
۴۸۱۶ میلیارد ریال فروش تیر شرکت بود ۲۹ هار تن با نرخ ۱۴۴,۹۲۹,۹۲۰ ریال صادر کرده

خرداد با فروش ۱۷۳۶۳ میلیارد ریالی مواجه بود نرخ صادرات ۱۲۹,۷۲۳,۴۶۴ و ۹۳ هزار تن صادر شده
جمعا این عدد ۶۲۸۱۵ میلیارد ریال بوده است .مدت مشابه قبل ۳۱۳۰۴ میلیارد ریال بوده است

شنفت

#شنفت در مرداد ۵۳۹۵ میلیارد ریال فروش داشت و ۵ ماهه ۲۴۸۵۹ میلیارد ریال فروش محقق کرده است
مدت مشابه قبل این عدد ۱۰۱۷۲ میلیارد ریال بود .سهم روغن پایه با نرخ ۲۵۶,۴۱۵ ریال صادر کرده است در اردیبهشت ۲۱۴,۲۰۹ ریال و خرداد ۱۹۹,۰۴۶ ریال بوده است در تیر با کمی رشد ۲۱۴,۸۰۰ ریال شد در مرداد به ۲۲۰,۲۸۶ ریال رسید

بمپنا

#بمپنا در مرداد ۶۰۴ و تیر ۶۵۵ و خرداد ۵۰۵ میلیارد ریال فروش داشته است و در مجموع به ۲۴۳۴ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۱۴۱۲ میلیارد ریال بوده است.

فروی

#فروی یک عملکرد خوب را در مرداد ثبت کرد و ۱۵۸۶ میلیارد ریال فروش داشت و ۲۱۶۷ میلیارد ریال جمع فروش ۵ ماهه سهم است

بنیرو

فروش #بنیرو منظم نیست در مرداد با فروش ۶۸۹ میلیارد ریالی به عدد ۱۸۷۸ میلیارد ریالی رسیده مشابه سال قبل ۱۲۴۱ میلیارد ریال بود.

کماسه

#کماسه به فروش ۷۹میلیارد ریالی در مرداد رسیده و ۴۰۲ میلیارد ریال فروش ۵ ماهه داشته است مدت مشابه قبل ۱۷۷ میلیارد ریال بود

ولصنم

#ولصنم به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت مفاد ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ( عدم رعایت الزامات ماده ۷دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران اقدام به اعطای فرصت ۲۱ روزه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۹)جهت رعایت موارد فوق نموده است.

سیمرغ

#سیمرغ تیرو مرداد خوبی را شکار کرد مرداد ۱۳۸۵ و تیر ۱۱۱۴ میلیارد ریال فروش داشته است کل ۸ ماهه به ۷۸۸۸ میلیارد ریال رسیده و عدد خوبی است سهم در مدت مشابه ۶۵۰۲ میلیارد ریال فروش داشت.

وپاسار

تراز #وپاسار در مرداد منفی بود
۱۴۶۸۹ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۲۱۲۸۴ میلیارد ریال سود سپرده دارد . تراز کل ۴ ماهه ۲۹۲۰۶ میلیارد و ۵ ماهه با افت ۲۲۶۱۱ میلیارد ریال است .

کرماشا

#کرماشا در خرداد ۵۰۶۱ میلیارد ریال بوده است
در تیر به ۳۶۶۹ میلیارد ریال رسیده و مرداد ۲۳۹۹ میلیارد ریال بوده
نرخ فروش مرداد ۶۹,۳۳۳,۲۱۹ و نرخ فروش تیر ۶۴,۴۷۶,۹۲۰ ریال است
کل۵ ماهه ۱۵۳۵۶ میلیارد ریال شده است مدت مشابه سال قبل ۵۵۰۵ میلیارد ریال است
در اردیبهشت با نرخ۴۹,۴۲۲,۹۰۹ ریال است و خرداد ۵۷,۰۱۳,۵۲۵ ریال است

غمارگ

#غمارگ در مرداد ۱۱۳۶ میلیارد ریال و نرخ ۱۲۶,۹۹۷,۵۵۰ ریال بود
تیر عملکرد خوبی داشت و ۱۶۱۶ میلیارد ریال فرو ش داشت و نرخ ۱۴۲,۱۱۱,۰۰۶ ریال شد
خرداد ۱۱۶۶ و نرخ نیز ۱۳۰,۵۴۲,۸۵۴ ریال بود
کل۸ ماهه به ۱۰۱۲۵ میلیارد ریال رسید مدت مشابه ۶۵۴۹ میلیارد ریال است .

خمهر

#خمهر در مرداد ۱۵۸۲ و تیر ۱۸۸۴ میلیار ریال ، خرداد ۱۷۲۱ میلیارد ریالی فروش داشت و کل ۵ ماهه ۸۱۳۱ میلیارد ریال شد مدت مشابه قبل ۳۴۹۰ میلیارد ریال است.

زاگرس

#زاگرس تیر و مرداد خوبی را ثبت کرد
در خرداد با ۲۴۰ هزار تن فروش به نرخ ۶۵,۸۳۱,۴۰۹ ریال مواجه است و ۱۴۸۰۷ میلیارد ریال فروش داشته است
تیر با فروش ۱۶۴۲۳ میلیارد ریالی مواجه بود و ۲۱۳ هزار تن با نرخ ۷۲,۲۴۹,۷۵۰ ریالی فروش داشته است
مرداد در زاگرس ۲۲۱۵۱ میلیارد ریال و نرخ ۷۶,۰۲۵,۳۰۹ ریال و مقدار ۲۸۰ تن صادر شده است
۵ ماهه ۹۳۶۵۷ میلیارد ریال بوده
مدت مشابه سال قبل ۳۷۷۴۹ میلیارد ریال بود

کاما

فروش #کاما خیلی منظم نیست ولی در هر صورت درمرداد ۵۶۵ میلیارد ریال فروش داشته است جمعا ۵ ماهه ۴۵۹۷ میلیارد ریال است مدت مشابه قبل این عدد ۳۵۰۸ میلیارد ریال بود

سامان

افزایش سرمایه ترکیبی بانک #سامان
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران ،سود انباشته ،مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور بهبود ساختار مالي که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

پدرخش

#پدرخش در مرداد ۶۰ و تیر ۵۹ میلیاردریال فروخت سهمی که فروشش ۵ ماهه ۲۹۷ میلیارد ریال بود مدت مشابه قبل ۲۲۹ میلیارد ریال

سپاها

#سپاها در خرداد ۷۶۹ میلیارد ریال بوده .
در تیراین عدد ۷۷۰ میلیارد ذیال شد و مرداد ۱۰۳۸ میلیارد ریال شد
در مجموع۱۱ ماهه ۸۳۶۸ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه قبل ۳۹۱۴ میلیارد ریال است

دشیمی

#دشیمی در خرداد ۳۵۰ میلیارد ریال و تیر ۳۷۹ میلیارد ریال فروش داشته است و مرداد ۴۰۵ میلیارد ریال بوده است
۵ ماهه ۱۷۴۲ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه سال قبل ۱۰۷۸ میلیارد ریال است

سشمال

#سشمال در مرداد ۲۷۳ میلیارد ریال فروش داشت
تیر افت کرد و ۱۴۷ میلیارد ریال بود ، خرداد ۳۴۶ و در اردیبهشت۳۹۶ میلیارد ریال فروش داشته است و در مجموع به ۱۸۶۰ منیلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۱۳۵۹ میلیارد ریال بوده است

سپ

#سپ در مرداد ۲۷۲۵ و تیر ۲۹۶۶ میلیارد ریال ، خرداد ۲۴۸۴ میلیارد ریال فروش داشته است
۸ ماهه این عدد ۲۰۱۴۴ میلیارد ریال بوده است. کل سال قبل ۲۳۸۵۰ میلیارد ریال بود

شیراز

یک فروش خوب از #شیراز
در مرداد ۱۳۵۶۴ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۲۶ هار تن با نرخ ۸۴,۰۶۳,۲۷۹ ریال صادر کرده است جمع فروش ۴۰۹۵۱ میلیارد ریال است و مدت مشابه ۲۰۰۲۸ میلیارد ریال

کسرا

#کسرا در تیر و مرداد کمی بهتر بود مرداد ۲۷۵ و تیر ۲۷۰ میلیارد ریال فروش داشت
خرداد ۲۳۴ و اردیبهشت ۲۳۵ که۵ ماهه این عدد ۱۲۰۲ میلیارد ریال است
مدت مشابه قبل ۶۷۳ میلیارد ریال است

ولملت

#ولملت در مرداد ۶۲ میلیارد ریال درامد داشته و در مجموع ۵ ماهه ۳۲۵ میلیارد ریال فروش و درامد داشته است حدود ۲۰۱ میلیارد ریال نیز هزینه مالی ۵ ماهه است

تنوین

#تنوین در مرداد ۱۰۰۶ ، تیر ۱۱۷۰و خرداد ۱۲۳۴ میلیارد ریال درامد داشت
جمع درامد ۵ ماهه ۵۰۱۳ است
کل سال قبل ۱۳۲۱۷ میلیارد ریال بود

کتوکا

#کتوکا در مرداد ۴۳۳ و تیر ۴۶۲ میلیارد ریال بود و کاهش داشت
خرداد ۶۸۳ و۵ ماهه ۲۷۵۷ میلیارد ریال بود.مدت مشابه قبل این عدد ۱۶۵۹ میلیارد ریال بوده است

ولبهمن

#ولبهمن در مرداد ۲۹۸ میلیارد ریال درامد داشت و به مجموع عدد ۱۵۳۳ میلیارد ریالی رسیده است ۱۱۵۶ میلیارد ریال نیز هزینه مالی دارد

نوری

#نوری تیر و مرداد داغ را در فروش داشت
خرداد به به عدد ۳۷۹۹۹ میلیارد ریالی رسیدو تیر با پرشی بزرگ ۶۱۲۲۸ میلیارد ریال فروش داشت و و مرداد ۶۳۰۹۶ میلیارد ریال
جمعا ۵ ماهه ۲۵۴۲۶۲ میلیارد ریال بود
مدت مشابه ۱۱۲۱۸۱ میلیاردریال بود

شکلر

#شکلر در مرداد شبیه ماه های قبل بود و ۳۹۷ میلیارد ریال فروش داشت تیر ۳۶۶ و خرداد ۳۱۴ و اردیبهشت ماه به فروش ۳۱۸میلیارد ریالی رسیده است سال مالی را اتغییر داده و ۵ ماهه ۱۶۰۸ میلیارد ریال است . مشابه سال قبل ۱۲۱۱ میلیارد ریال بود

شتران

افزایش سرمایه ۱۲۷% #شتران از انباشته
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته ،سایر اندوخته ها به منظور اصلاح ساختار مالي و جلوگيري از خروج نقدينگي که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

افق

#افق در مرداد ۱۸۷۲۷ میلیارد ریال بود وتیر ۱۸۳۰۴ و خرداد با عدد جالب ۱۷۳۶۸ میلیارد ریالی مواجه بود
۵ ماهه به ۸۵۳۶۱ میلیارد ریالی رسیده است
مدت مشابه ۴۹۷۱۳ میلیارد ریال است

پرداخت

#پرداخت در فروردین با فروش ۲۳۱۳ میلیارد ریالی مواجه بوده اردیبهشت ۲۳۹۷ و خرداد ۲۵۵۵ میلیارد ریال شد و تیر ۲۶۲۵ میلیارد ریال و مرداد ۲۵۳۰ میلیارد ریال بود
۵ ماهه ۱۲۴۲۱ میلیارد ریال بود
کل سال قبل ۲۷۰۵۹ میلیارد ریال بوده است

وخارزم

#وخارزم تا مرداد ۳,۰۴۷,۵۵۸ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

دلر

#دلر مسیر صعودی در فروش را دارد و تیر و مرداد خوبی زده است
فروردین فروش ۹۶۳ میلیارد ریالی داشت و در اردیبهشت ماه ۱۰۳۰میلیارد ریال و خرداد ۱۲۰۰ میلیارد ریال فروش داشته است در تیر این عدد ۲۲۴۰ میلیارد ریال و مرداد ۳۴۰۳ میلیارد ریال رسید و رشد چشم گیری داشت مجموع به ۸۸۳۹ میلیارد ریال رسیده مدت مشابه ۴۲۰۴ میلبارد ریال بوده است

کی بی سی

#کی_بی_سی به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت ماده ۳۹ دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران ( عدم رعایت الزامات ماده ۷ بند ۴دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان فرابورس ایران اقدام به اعطای فرصت ۲ ماهه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۹)جهت رعایت موارد فوق نموده است.

سبزوا

#سبزوا در خرداد ۲۳۱ میلیار ریال و تیر ۲۸۹ میلیارد ریال و مرداد ۲۴۵ میلیارد ریال فروش داشته و ۱۱ماه ۲۱۴۴ میلیارد ریال فروش داشته است۱۱ ماهه قبل این عدد ۸۷۸ میلیارد ریال است

لخزر

#لخزر پیرو نامه شماره ۰۰/۱۱۱۴۰۰۰/۱۳۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ به سازمان بورس در خصوص تغییر محل تامین افزایش سرمایه این شرکت (که طی پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ و گزارش توجیهی و اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی مورد تایید قرار گرفت) مدیریت این شرکت مصمم است که با اصلاح عنوان و مفاد بند (۳-۳) گزارش توجیهی، محل تامین افزایش سرمایه در جریان خود را علاوه بر مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران، از محل سودهای انباشته شرکت نیز پیشنهاد نماید. بدیهی است که تصمیم گیری در این خصوص، از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده سهامداران شرکت می باشد.

خگستر

#خگستر تا مرداد ۴,۲۶۸,۸۶۸ میلیون ریال سوذ مجمع محقق کرده است

زمگسا

#زمگسا در مرداد ۲۰۷ ، تیر ۲۴۴ و خرداد ۲۳۴ میلیارد ریال فروش داشته و جمعا ۵ ماهه به ۱۰۶۴ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه سال قبل ۵۸۸ میلیارد ریال بود

ومدیر

#ومدیر در مرداد ۱۷۱۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا مرداد ۴,۱۶۴,۰۵۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

فارس

#فارس تا مرداد ۲۵,۶۵۰,۸۳۴ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

دماوند

#دماوند در مرداد ۱۵۳۹ میلیارد ریال ، تیر ۱۴۷۰ میلیارد ریال خرداد ۱۰۵۴ میلیارد ریال بود به جمع ۵۵۷۹ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل ۴۰۴۰ میلیارد ریال بود

پاسا

#پاسا در مرداد کمی افت کرد و ۸۹۲ میلیارد ریال فروش داشت
تیر خوب بود و ۱۰۳۷ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ فروش نسبت به قبل رشد کرده و جمعا ۵ ماهه ۴۵۹۹ میلیارد ریال فروش داشت مشابه سال قبل ۲۵۱۴ میلیارد ریال بود

شخارک

#شخارک تیر خوبی داشت ولی مرداد نه
سهم خرداد ۳۸۰۲ میلیارد ریال بودو ۳۴ هزار تن به نرخ ۶۸,۹۵۱,۰۳۱ ریال صادر کرد
در تیر ۱۰۸۲۲ میلیارد ریال فروخته و ۷۵ هزار تن با نرخ ۷۳,۹۷۸,۷۶۷ ریال صادر کرد
در مرداد ۲۷۴۶ میلیارد ریال فروش داشت و ۲۲ هزار تن پنتان با نرخ ۱۲۴,۶۶۸,۰۱۳ ریال صادر کرده است
۵ ماهه ۳۱۴۴۸ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه ۹۸۳۸ میلیارد ریال بود

سشرق

#سشرق در مرداد ۴۵۴ ، تیر ۴۴۹ و خرداد بهتر بود و ۷۳۷ میلیارد ریال فروش داشت
جمعا ۱۱-ماهه ۵۱۱۳ میلیارد ریال بوده است و مدت مشابه سال قبل ۳۰۸۸ میلیارد ریال بود
در دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ مقدارر ۵۶۷۰۶ تن سیمان به مبلغ ۲۸۸۳۷۸ میلیون ریال ازطریق بورس کالاعرضه شده است و مقدار ۹۷۸۹ تن به مبلغ ۳۹۵۲۷ میلیون ریال خارج از بورس کالا فروخته شده است. کاهش تولید ناشی ازقطعی برق طی دوره میباشد.

شسپا

#شسپا که صف عجیبی را دارد در ۳ ماهه گذشته خوب بوده
خرداد به ۱۱۰۲۸ میلیارد ریال رسید و تیر ۹۹۴۲ میلیارد ریال بود و مرداد ۱۱۹۱۶ میلیارد ریال
نرخ تیر ۲۱۹,۳۸۴,۶۳۱ و نرخ روغن پایه خرداد ۲۰۹,۶۶۱,۹۳۶ ریال و مرداد ۲۲۳,۰۴۲,۰۵۱ ریال بود
۵ ماهه به ۴۹۸۶۲ میلیارد ریال رسیده است
که مدت مشابه این عدد ۱۸۶۳۱ میلیارد ریال بود

غچین

#غچین در اولین ماه سال مالی به فروش ۲۴۴ میلیارد ریالی رسیده است در مرداد این عدد ۴۳۵ میلیارد ریال شد و ۲ ماهه ۶۸۰ میلیارد ریال بود مدت مشابه قبل ۳۶۸ میلیارد ریال شد

سمگا

#سمگا با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-00A-091 مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس محل هتلهاي بين المللي امام خميني – کيلومتر ۳۰ اتوبان خليج فارس ( تهران – قم ) ضلع جنوبي اتوبان اصلي فرودگاه بين المللي امام خميني ( ره) – روبروي ترمينال مسافربري شماره يک – برگزار میگردد

ب– دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

وکبهمن

شناسایی سود در #وکبهمن
به استحضار مي رساند اين شرکت در تاريخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ اقدام به فروش تعداد ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ سهام شرکت فولاد کاوه جنوب کيش به قيمت کل ۱،۰۹۸،۵۱۳ ميليون ريال نموده که از اين محل مبلغ ۱،۰۰۸،۶۲۰ ميليون ريال سود شناسايي شده و درصد مالکيت اين شرکت در سهام مذکور از ۷٫۱۶ درصد به ۶٫۸۲ درصد کاهش يافته است

غگل

#غگل در مرداد با کمی افت ۶۹۰ میلیارد ریال شد و نرخ ۸۴,۹۳۸,۴۸۳ ریال
تیر با رشد ۹۴۴ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش ۸۴,۶۱۴,۱۰۹ ریال شد
خرداد ۸۶۲ و نرخ ۸۵,۱۳۵,۶۰۰ ریال است
اردیبهشت ۹۰۹ و نرخ فروش ۸۴,۵۵۸,۶۳۷ ریال است
فعلا۱۱ ماهه ۸۴۶۳ میلیارد ریال فروش داشت است.مدت مشابه ۵۶۸۸ میلیارد ریال است

غزر

#غزر در تیرو خرداد رشد فروش خاصی داشت و در تیر ۲۵۲۶ و خرداد ۲۷۹۶ میلیارد ریال فروش داشت در مرداد ولی ۱۸۸۳ میلیارد ریال فروش زد و کمی افت کرد .
در مجموع ۵ ماهه به ۱۰۱۷۷ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۶۶۲۳ میلیارد ریال بوده است.

فمراد

#فمراد کل ۴ ماهه ۸۴ و در مرداد ۴۱ میلیارد ریال فروش داشت و جمعا به ۱۲۵ میلیارد ریال رسیده از مدت مشابه سال قبل که ۵۷۳ میلیارد ریال بود بسیار کمتر است .

بتا سهم

 

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *