گزارشات منتشر شده در کدال ۱۴۰۰/۰۷/۰۴

غگیلا

#غگیلا با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-017 مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۳۶,۳۰۹ میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ ۱۳۶۳۰۹ میلیون ریال و ) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

رتکو

#رتکو در شهریور ۵۵ و مراد ۴۳ میلیارد ریال و ۶ ماهه به ۳۰۱ میلیارد ریال رسیده است کل سال قبل ۸۴۸ میلیارد ریال بود و به نظر از ان روند عقب است

حفارس

#حفارس در شهریور خوب بودو ۷۴۷ میلیارد ریال فروش داشت
مرداد ۵۶۷ ، تیر ۶۳۵ و خرداد ۴۹۲ میلیارد ریال درامد داشته و۶ ماهه به ۳۳۲۷ میلیارد ریال رسیده است . کل سال قبل ۵۱۸۲ میلیارد ریال بود

سبهان

در تابستان تیر ۱۴۷ میلیارد ریال فروش داشته و مرداد با رشد ۳۸۹ میلیاردریال شد بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال ان صادرات بوده و شهریور با رشد ۵۶۴ میلیارد ریال بود
۶ماهه ۲۰۴۳ میلیارد ریال بوده و در مدت مشابه سال قبل ۱۱۱۶ میلیارد ریال بوده است .

فروس

#فروس در تیرماه با فروش ۴۷۲ میلیارد ریالی و مرداد با کمی افت مقداری تولید ۳۹۲ میلیارد ریال فروش مواجه بوده و شهریور ۶۷۷ میلیارد ریال فروش داشته و جمعا ۳۵۶۵ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه قبل ۱۸۶۷ میلیارد ریال بود .

والبر

#والبر درشهریور ۳۸۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

صبا

#صبا در شهریور ۶۰۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا شهریور ۱,۷۸۵,۶۶۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

خبهمن

کيا مهستان از زیر مجموعه های #خبهمن در ۳ماهه اخیر ۱۷۵۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

وصنا

#وصنا در شهریور ۷۱۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا مرداد ۵۴۴,۴۴۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

پکویر

#پکویر در تیر این عدد ۱۱۹۴ میلیارد ریال بود و مرداد ۱۶۶۸ میلیارد ریال و نرخ هم ۶۷۹,۸۴۷,۸۵۸ ریال شد
شهریور ۱۷۱۳ میلیارد ریال شده و نرخ ۶۶۹,۱۸۲,۶۵۱ ریال
کل۹ ماهه ۱۴۴۳۴ میلیارد ریال است
مدت مشابه ۶۴۳۸ میلیارد ریال است

ونوین

تراز #ونوین در شهریور هم مثبت است
سهم ۱۸۰۱۵ میلیارد ریال سودتسهیلات اعطایی و ۱۵۵۶۰ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد
در ۶ ماهه به ۱۵۰۲۹ میلیارد ریال رسید

خرینگ

#خرینگ در تیر ۱۴۷۱ میلیارد ریال بود و مرداد ۱۰۲۸ میلیارد ریال بود و شهریور به ۱۷۹۲ میلیارد ریال بوده است
۶ ماه ۸۱۸۸ میلیارد ریال و مدت مشابه قبل ۳۵۵۳ میلیارد ریال بود

سصوفی

#سصوفی خرداد با رشدی خوب ۶۵۶ میلیارد ریال فروش داشته و تیر ۶۶۳ میلیارد ریال بوده است و مرداد ۶۷۸ میلیارد ریال و خیلی قطعی برق موثر نبود ولی شهریور پرش کرد و ۱۱۳۲ میلیارد ریال فروش داشته است
۶ماهه ۴۱۴۸ میلیارد ریال بود
مدت مشابه قبل این عدد ۲۴۴۴ میلیارد ریال بوده است.
از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ در محصول سیمان داخلی مقدار ۲۴۹.۲۴۷ تن به مبلغ ۲.۴۹۵.۵۱۱ میلیون ریال در بورس کالا و مقدار ۱۶۷.۲۶۳تن به مبلغ ۶۳۶.۱۸۴ میلیون ریال خارج از بورس کالا به فروش رفته است.

جم

پتروشیمی جم در شهریور ماه ۲۱۳۴ میلیارد تومان فروش ثبت کرد که ۳ درصد رشد را نسبت به ماه قبل نشان می دهد و مجموع فروش ۶ ماهه را به ۱۷ هزار میلیارد تومان رساند که ۱۵۱ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

ختوقا

#ختوقا تا شهریور ۷۹۸,۴۲۹ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

فسبزوا

#فسبزوا در شهریور با فروش ۶۵۳۵ میلیارد ریالی به عدد ۴۲۵۹۰ میلیارد ریالی تا ۹ماهه رسیده است .مدت مشابه ۱۶۵۶۰ میلیارد ریال بوده است

وسکاب

#وسکاب در شهریور ۱۰۳۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا مرداد ۳,۰۳۱,۰۷۵ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

فولاد

#فولاد هم در تیر و مرداد کمی اسیر جریان برق شدولی شهریور خوبی داشت و ۱۲۰۵۷۸ میلیارد ریال فروش زد سهم در خرداد ۱۲۱۲۹۸ میلیاردریال ،در تیر با اندکی افت ۱۱۴۲۱۲ میلیارد ریال و مرداد ۸۹۴۰۲ میلیارد ریال شد
سهم در۶ ماهه ۶۶۰۸۴۷ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه این عدد ۲۷۳۵۴۴میلیارد ریال بوده
نرخ ورق گرم نیز خرداد ۱۷۷,۰۵۰ ریال و تیر ۱۸۲,۵۲۵ ریال و مرداد ۱۹۶,۶۲۲ ریال و شهریور ۲۰۶۰۴۷ ریال رسیده است.

کلوند

#کلوند روند خوبی در فروش گرفته است
در خرداد ۴۸۰ میلیارد ریالی مواجه شده و تیر ۵۰۶ میلیارد ریال و مرداد ۴۸۴ میلیارد ریال است در شهریور با رشد ۵۲۱ میلیارد ریال شد و ۶ ماهه ۲۶۲۳ میلیارد ریال بود
مدت مشابه قبل ۱۵۷۸ میلیارد ریال بود

کمرجان

#کمرجان در شهریور ۴۱ ، مرداد ۴۰ ، تیر ۴۱ و خرداد ۴۲ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد ۳۴۹ میلیارد ریالی رسید
مدت مشابه ۳۰۷ میلیارد ریال بود

مدار

#مدار در شهریور ۵۲۸ میلیارد ریال سود واگذاری سهام و تا شهریور ۸۶۶ میلیارد ریال سود مجمع داشته است

غمینو

#غمینو در شهریور ۳۲۰ ، مرداد ۳۲۳ میلیارد ریال فروش داشت و جمعا ۶ ماهه به ۱۶۷۷ میلیارد ریال رسیده است .مشابه سال قبل شرکت ۸۳۷ میلیارد ریال بود

سیدکو

#سیدکو در شهریور ۸۷۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.

گکوثر

#گکوثر کم کم در حال راه افتادن بود که پیک جدید و تعطیلی ها آغاز شد
در شهریور ۴۸ ، مرداد ۴۳میلیارد ریال فروش داشت هر چه کرونا سریعتر تمام شود شرایط او هم بهتر می شود
.تیر ۵۹ و خرداد ۵۲ میلیارد ریال فروش داشته است کل سال قبل ۲۷۸میلیارد ریال بود و ۶ ماهه ۲۶۹ میلیارد ریال شده است

پسهند

#پسهند در تیر ۲۲۴ میلیارد ریال شد و مرداد ۲۱۶ میلیار ریال و شهریور با رشد ۳۲۲ میلیارد ریال شده است
۶ماهه ۱۴۶۵ میلیارد ریال است . مدت مشابه قبل ۸۸۳ میلیارد بوده است

پاسا

#پاسا در شهریور رشد خوبی داشت و ۱۰۴۰ میلیارد ریال فروخت
مرداد کمی افت کرد و ۸۹۲ میلیارد ریال فروش داشت
تیر خوب بود و ۱۰۳۷ میلیارد ریال فروش داشته است جمعا ۶ ماهه ۵۶۳۹ میلیارد ریال فروش داشت مشابه سال قبل ۳۳۱۸ میلیارد ریال بود

وپویا

#وپویا در شهریور ۲۳۵ میلیارد ریال سود واگذاری سهام و تا مرداد ۹۳۸ میلیارد ریال سود مجمع داشته است

وسینا

تراز شهریور #وسینا مثبت است
سهم ۳۸۸۹ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۳۰۸۶ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد .۹۲۷۳ میلیارد ریال تراز مثبت است . ۸۴۷۰ میلیار ریال تراز ۵ ماهه مثبت بود

دفرا

#دفرا در ماه های اخیر خوب بوده
خرداد ۴۴۱ میلیارد ریال و تیر ۳۷۷ میلیارد ریال بوده و در مرداد ۴۷۲ میلیارد ریال شده در شهریور به ۴۲۳ میلیارد ریال رسیده و جمعا ۶ ماهه ۲۳۲۸ میلیارد ریال بوده است.مدت مشابه ۱۲۱۹ میلیارد ریال بود

سنیر

#سنیر در در مرداد و شهریور از ۲ ماه قبلش اندکی بهتر بود
تیر ۱۲۳ میلیارد ریال شده و مرداد ۱۴۲ میلیارد ریال و شهریور ۲۰۷ میلیارد ریال بود
۶ ماهه ۸۰۳ میلیارد ریال فروش داشته مدت مشابه سال قبل ۳۸۵ میلیارد ریال بود .

شتران

#شتران دعوت به مجمع کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-00A-115 مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۸:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ در استان تهران ،شهر ري به آدرس شهرري جاده قديم قم نرسيده به باقر شهر بلوار شهيد تندگويان شرکت پالايش نفت تهران برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

کاوه

#کاوه در شهریور با فروشی خوب به عدد ۱۴۰۰۴ میلیارد ریالی رسیده است نزدیک ۶۰ هزار تن با نرخ ۱۴۲,۷۶۶,۲۹۶ ریال صادر کرده است
مرداد هم بد نبود و باررشد خوب و صادرات ۸۰۴۹ میلیارد ریال فروش زد و نرخ ۱۳۸,۲۷۶,۴۸۰ ریال بود
۴۸۱۶ میلیارد ریال فروش تیر شرکت بود ۲۹ هزار تن با نرخ ۱۴۴,۹۲۹,۹۲۰ ریال صادر کرده
جمعا این عدد ۷۶۸۲۰ میلیارد ریال بوده است .مدت مشابه قبل ۴۳۲۸۶ میلیارد ریال بوده است

دکیمی

#دکیمی بعد از مدت ها ۲ ماه است بهتر عمل میکند
در حالی که ۳ ماه قبل ۶۳۱ میلیارد ریال فروش داشت در تیر به ۴۵۰ میلیارد ریال و مرداد ۳۱۵ میلیارد ریال و شهریور ۴۵۷ میلیارد ریال رسید
۶ ماهه ۱۸۵۵ میلیارد ریال فروخت و مدت مشابه قبل ۹۹۷ میلیارد ریال بود

ساروم

#ساروم در شهریور خوب ظاهر شد
سهم خرداد به عدد خوب ۷۱۴ میلیارد ریالی رسیده
تیرهم ۷۶۲ میلیارد ریال بود و مرداد با رشدی خوب ۸۶۷ میلیارد ریال شد و شهریور هم ۱۱۳۸ میلیارد ریال
و۶ ماهه ۴۶۵۱ میلیارد ریال بوده است
مدت مشابه سال قبل ۲۴۷۲ میلیارد ریال بود

سرود

#سرود شهریور خوبی داشت و ۸۱۸ میلیارد ریال فروش زد
در مرداد ۵۹۶ و تیر ۵۶۶ و خرداد با فروش ۴۶۴ میلیارد ریالی به عدد ۳۵۳۸ میلیارد ریال رسیده و دوبرابر مدت مشابه سال قبل است که ۱۷۹۶ میلیارد ریال فروش داشت

فخوز

#فخوز در شهریور با فروش ۲۳۶۰۲ میلیارد ریالی کمی افت داشت نرخ اسلب صادراتی۱۷۰,۱۴۸,۷۱۰ و بیلت داخلی۱۴۰,۸۲۵,۱۷۷ ریال بود
در مرداد هم با کمی افتن سبت به ماه قبل ۲۹۶۰۲ میلیارد ریال بود

خرداد به عدد ۳۵۷۵۵ میلیارد ریال رسید و نرخ صادراتی ۱۱۷,۱۶۸,۰۹۴ و نرخ داخل ۱۲۳,۲۷۱,۶۲۵ ریال بود
در تیر این عدد ۳۹۶۱۱ میلیارد ریال شد و نرخ فروش نرخ صادراتی ۱۲۵,۲۹۱,۲۶۴ ریال بوده و رشد کرده است
در مرداد به ۲۹۶۰۲ میلیارد ریال رسیده و نرخ اسلب صادراتی ۱۵۴,۹۸۳,۴۵۲ و بیلت داخلی ۱۳۵,۲۳۶,۲۴۹ ریال بود
۶ ماهه ۲۰۱۸۸۳ میلیارد ریال بود
سال قبل در مدت مشابه این عدد ۱۱۲,۱۱۸,۲۸۳ میلیارد ریال بود

دتوزیع

#دتوزیع در فروش مرداد و شهریور خوب بود
سهم خرداد ۶۲۳۶ میلیارد ریال بوده است در تیر با رشد به ۷۶۱۲ میلیارد ریال رسیده و مرداد هم با پرش درامد ۱۱۵۴۷ میلیارد ریال بود شهریور به ۹۵۸۴ میلیارد ریال رسیده است
۶ ماهه ۴۶۱۳۵ میلیارد ریال فروش داشته است
کل سال ۹۹ شرکت ۵۱۵۰۰ میلیارد ریال است

غشاذر

#غشاذر در شهریور ۶۱۵ ، مرداد ۵۷۴ ، تیر ۵۰۷ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ها کمی رشد کرده جمع فروش به ۳۱۴۹ میلیارد ریال رسیده و مشابه سال قبل ۱۹۰۵ میلیارد ریال بود

سفانو

#سفانو در خرداد ۳۸۴ میلیارد ریال و تیر با کمی افت ۲۴۳ میلیارد ریال و مرداد ۳۶۶ میلیارد ریال فروش داشت و شهریور ۵۹۳ میلیارد ریال فروش داشته است .
۶ ماهه ۲۱۲۰ میلیارد ریال فروش داشته است
مدت مشابه قبل ۱۵۴۸ میلیارد ریال بوده است

کزغال

#کزغال در خردا کمی بهتر شد و ۸۶۶ میلیارد ریال فروش داشت
در تیر این عدد ۱۱۵۹ میلیارد ریال شد و مرداد ۱۵۳۷ میلیارد ریال و شهریور با افت ۶۵۱ میلیارد ریال بود . در توضیح اورده طبق برنامه بودجه شرکت ، شهریور ماه سال ۱۴۰۰ برای نصب و راه اندازی اسپیرال برای تکمیل پروژه افزایش راندمان کارخانه در نظر گرفته شده و بهمین دلیل طبق برنامه بودجه تولید کنسانتره در این ماه صفر بوده است.
نرخ شهریور ۳۷,۳۴۶,۵۸۱ مرداد با رشدی خوب ۳۹,۱۸۵,۹۳۶ و تیر ۳۷,۳۶۴,۴۸۲ ، نرخ خرداد ۳۶,۲۴۶,۷۰۵ ریال
۶ماهه فروش ۷۲۰۸ میلیارد ریال است. مدت مشابه قبل ۵۲۲۸ میلیارد ریال بوده است

تکمبا

#تکمبا در شهریور ۲۷۰ میلیارد ریال ، مرداد ۲۳۶ و تیر ۲۲۹ ، خرداد ۳۷۰میلیارد ریال در مجموع به ۱۶۸۸ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۹۴۵ میلیارد ریال بوده است

ختور

#ختور هم شهریور خوبی زد
سهم در خرداد ۸۸۵ میلیارد ریال و تیر ۸۰۸ بود و مرداد ۵۶۷ میلیارد ریال بوده و شهریور به ۸۷۱ میلیارد ریال بازگشت
۶ ماهه ۴۱۱۵ میلیاردریال شد .مشابه سال قبل ۲۱۴۵ میلیارد ریال بود

بتا سهم

#کدال_نگر

 

کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *