گزارشات منتشر شده در کدال ۱۴۰۰/۰۷/۰۶

قاسم

#قاسم در شهریور ۵۴۸۲ ، مرداد ۵۰۰۵ و تیر ۵۴۲۵ و خرداد ۵۲۷۲ میلیارد ریال درامد داشته ۶ ماهه به عدد ۲۸۵۶۸ میلیارد ریال رسیده است . ۴۰۶۵۳ میلیارد ریال فروش کل سال قبل است

خراسان

یک فروش خوب در #خراسان را در شهریور داریم و ۶۱۶۵ میلیارد ریال فروش داشته است ۴۳ هزار تن با نرخ ۸۵,۷۴۷,۲۷۸ ریال صادر کرده است
تیر ۳۴۶۰ میلیارد ریال بود و نرخ ۶۲,۱۶۰,۱۹۵ ریال
مرداد هم ۲۶۴۱ میلیارد ریال بوده و ۷۶,۳۱۶,۷۷۹ ریال نرخ صادرات بوده و
۶ ماهه ۲۰۶۵۵ میلیارد ریال فروش زد
مدت مشابه قبل ۷۱۵۸ میلیارد ریال بود

سیمرغ

#سیمرغ ۳ماهه اخیرخوبی داشته
در شهریور ۱۷۳۶ ، مرداد ۱۳۸۵ و تیر ۱۱۱۴ میلیارد ریال فروش داشته است کل ۹ ماهه به ۹۶۲۳ میلیارد ریال رسیده و عدد خوبی است سهم در مدت مشابه ۷۸۸۸ میلیارد ریال فروش داشت

ستران

#ستران شهریور خوبی داشت
سهم در تیر ۹۱۷ میلیارد ریال بود و مرداد با کاهش ۵۸۶ میلیارد ریال بوده است در شهریور با رشد ۱۲۰۵ میلیارد ریال شد
۶ ماهه ۵۴۸۶ میلیارد ریال فروش داشته است مشابه سال قبل ۳۱۲۱ میلیارد ریال بود

بسوئیچ

#بسویچ خیلی منظم نمی فروشد سهم خرداد ۶۵۷ میلیارد ریال شد
این عدد در تیر ۷۸۷ میلیارد ریال بوده است و مرداد ۴۳۴ میلیارد ریال
شهریور به ۵۵۲ میلیارد ریال رسید
۶ماهه ۳۴۰۲ میلیارد ریال رسید مدت مشابه قبل ۲۰۳۶ میلیارد ریال است

کساوه

#کساوه فروش جالبی در شهریور زده
سهم در خرداد ۶۲۹ و تیر ۶۴۳ میلیارد ریال و مرداد ۶۸۴ میلیارد ریال فروش داشت وشهریور به ۹۲۰ میلیارد ریال رسیده است
۶ ماهه ۳۶۷۸ میلیارد ریال بود
مدت مشابه این عدد ۲۲۲۲ میلیارد ریال است

فجر

#فجر شهریور کمی از مرداد بهتر بود
در شهریور ۳۹۶۰ میلیارد ریال فروش زد و نرخ فروش ۲۹۱,۶۲۲,۸۷۷ ریال بود
در مرداد کمی از تیر بیشتر بود و ۳۶۴۷ میلیارد ریا فروش داشت نرخ هم ۲۷۹,۵۲۰,۴۵۲ ریال بود
خرداد با فروش ۴۹۷۷ میلیارد ریالی مواجه شده است
تیر به ۳۰۹۰ میلیارد ریال رسیده و ۶ ماهه ۲۲۳۷۴ میلیارد ریال شده است .مدت مشابه ۹۹۶۴ میلیارد ریال بوده است

وبصادر

#وبصادر در تراز شهریور مثبت بود ۳۳۱۶۹ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۲۶۷۸۳ میلیارد ریال سود سپرده دارد تا ۵ماهه تراز ۵۰۳۷ میلیارد ریال مثبت بود و ۶ ماهه به ۱۱۳۳۳ میلیارد ریال رسید .

غبشهر

#غبشهر در مرداد با عدد ۵۲۲۶ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ نیز با رشد ۱۴۹,۳۹۴,۲۰۶ ریال بود
در شهریور به ۵۳۵۵ میلیارد ریال رسید و تیر ۶۳۴۸ میلیارد ریال بود نرخ شهریور تقریبا همان قبل است
۹ماهه ۴۳۳۰۷ میلیارد ریال فروش داشت

هرمز

#هرمز ۲ ماه گذشته عالی عمل کرده
شهریور با ۱۸۳۲۶ میلیارد ریال فروش و نرخ ۱۶۴,۱۹۸,۱۴۸ ریالی مواجه بود
مرداد با وجود افت تولید فروش بدی نداشته و ۱۴۹۱۵ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ مرداد ۱۶۲,۹۷۷,۴۳۴ ریال شده
در تیر این عدد ۱۷۱۵۰ و نرخ ۱۵۵,۹۸۸,۶۷۵ ریال است .
۶ ماهه ۱۰۳۵۳۹ میلیارد ریال و مدت مشابه ۴۲۸۵۰ میلیارد ریال است

بمپنا

#بمپنا در شهریور ۵۲۸ میلیارد ریال درامد داشت ، مرداد ۶۰۴ و تیر ۶۵۵ و خرداد ۵۰۵ میلیارد ریال فروش داشته است و در مجموع به ۲۹۶۲ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۱۷۵۸ میلیارد ریال بوده است

جم پیلن

#جم_پیلن شهریور بدی نداشت و بهتر از مرداد بود
سهم در تیر فروش به ۸۷۱۶ میلیارد ریال رسیده و نرخ ۲۹۳,۵۸۹,۵۲۰ ریال
در مرداد ۶۰۲۷ میلیارد ریال بوده ونرخ ۳۰۴,۱۵۰,۴۹۸ ریال بوده
شهریور به ۷۷۴۲ میلیارد ریال رسیده و نرخ ۳۳۷,۱۶۴,۷۰۰ ریال
۶ ماهه این عدد ۴۲۵۹۵ میلیارد ریال بوده
سال قبل این عدد ۲۳۴۳۸ میلیارد ریال بود

شفن

#شفن هم فروش خوبی در مرداد و شهریور ثبت کرد
سهم در خرداد به ۷۷۷۵ میلیارد ریال رسید و نرخ ۶۷,۶۳۸,۷۱۱ ریال بود
تیر به ۶۶۴۹ میلیارد ریال رسید و نرخ فروش ۶۷,۷۰۰,۱۷۲ ریال بود
مرداد ۸۴۱۶ و نرخ ۷۲,۵۱۹,۳۳۴ ریال و شهریور هم با فروش ۷۹۱۶ میلیارد ریالی به نرخ جالب ۷۶,۰۸۲,۷۸۳ ریالی رسیده
۶ماهه ۴۱۱۹۶ میلیارد ریل فروش داشته است ۲ ماهه گذشته خوبی داشته
مدت مشابه ۱۶۶۳۹ میلیارد ریال بوده است

سفار

#سفار در شهریور ۳۲۶ ، مرداد ۲۲۰ و تیر ۱۸۶ ،خرداد ۲۶۸ و اردیبهشت با فروش ۲۲۴ میلیارد ریالی به عدد ۱۲۸۱ میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه سال قبل ۶۹۶ میلیارد ریال بوده است

تملت

#تملت تیر ۵۰۷ میلیارد ریال
در مرداد ۴۴۴ میلیارد ریال بود و شهریور ۶۱۳ میلیارد ریال بود
۶ ماهه ۳۰۰۵ میلیارد ریال فروش داشت
کل سال قبل درامد تملت ۵۹۸۱ میلیارد ریال بود

ارفع

#ارفع تیر و مرداد خوبی داشت ولی شهریور کمی افت کرد
شهریور ۴۹۴۹ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش ۱۴۴,۷۰۶,۰۷۵ ریال
مرداد ۸۳۹۸ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ ۱۴۹,۲۱۲,۱۸۹ ریال
خرداد به ۷۷۷۳ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۱۲۷,۳۰۵,۰۷۰ ریال است
تیر با عدد قابل توجه ۱۴۰۸۴ میلیارد ریالی و نرخ فروش ۱۲۱,۸۶۴,۰۲۰ ریالی مواجه بود و عدد خوبی ثبت کرد
جمعا۶ ماهه ۴۴۱۶۳ میلیارد ریال فروش داشت .
مدت مشابه قبل این عدد ۲۵۶۷۴ میلیارد ریال بود

سصفها

#سصفها در شهریور ۳۹۷ و مرداد ۲۷۰ میلیارد ریال مواجه بود ۶ ماهه فروش ۲۱۲۷ میلیارد ریال بوده
مدت مشابه قبل این عدد ۱۱۶۵ میلیارد ریال بود

شخارک

#شخارک تیر و شهریور خوبی داشت ولی مرداد نه
سهم خرداد ۳۸۰۲ میلیارد ریال بودو ۳۴ هزار تن به نرخ ۶۸,۹۵۱,۰۳۱ ریال صادر کرد
در تیر ۱۰۸۲۲ میلیارد ریال فروخته و ۷۵ هزار تن با نرخ ۷۳,۹۷۸,۷۶۷ ریال صادر کرد
در مرداد ۲۷۴۶ میلیارد ریال فروش داشت و ۲۲ هزار تن پنتان با نرخ ۱۲۴,۶۶۸,۰۱۳ ریال صادر کرده است
در شهریور این عدد ۱۰۰۶۶ میلیارد ریال و ۱۱۸,۳۶۲ تن و نرخ فروش ۸۵,۰۴۵,۲۸۵ ریال
۶ ماهه ۴۱۶۲۴ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه ۱۴۱۱۳ میلیارد ریال بود

گوهران

#گوهران در شهریور ۴۰۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا شهریور ۱,۵۷۶,۰۸۷میلیون ریال سود محقق کرده است

سخواف

#سخواف سایش حدود ۱۴۰ هزار تن انواع مواد معدنی پایه آهنی دانه بندی شده شامل سنگ آهن هماتیت و چیپس پلیت ضایعاتی – نرمه گندله

وپاسار

تراز #وپاسار در شهریور مثبت بود
۵۶۷۳۵ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۲۳۲۳۵ میلیارد ریال سود سپرده دارد . تراز کل ۶ ماهه ۴۹۴۱۶ میلیارد و ۵ ماهه با افت ۲۲۶۱۱ میلیارد ریال بود

شصدف

#شصدف در تیر به ۷۳۷ میلیارد ریال رسیده و مرداد هم ۸۳۲ میلیارد ریال بود و شهریور ۸۸۸ میلیارد ریال بوده است
۶ ماهه ۴۶۳۴ میلیارد ریال است
مدت مشابه ۱۸۶۸ میلیارد ریال شده است .

حتاید

#حتاید و تکرار عدد ۳۹۸ برای شهریور مرداد و تیر و خرداد !۶ ماهه ۲۳۸۸ میلیارد ریال درامد داشته کل سال قبل ۵۸۵۷ میلیارد ریال بود.

وسپه

#وسپه در شهریور  ۱۴۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه  گذاری ها داشته است و تا  شهریور  ۹,۰۲۶,۸۴۲  میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

نطرین

پیشرفت های #نطرین کمی بیشتر شده است شهریور ۱۴۰ ، مراد ۹۴ ، تیر ۹۶ ، خرداد ۸۵ میلیارد ریال رسیده بود
۶ ماهه ۵۴۹ میلیارد ریال بود
مدت مشابه سال قبل ۴۵۶ میلیارد ریال بود

کفرا

#کفرا در شهریور ۶۹۵ ، مرداد ۵۳۶ ، تیر ۷۰۸ و خرداد ۷۲۲ میلیارد ریال فروش داشت و ۶ ماهه به عدد ۳۸۱۸ میلیاردریالی رسیده است مدت مشابه قبل ۲۰۷۲ میلیارد ریال بوده و پیشرفت خوبی کرده است

آریا

#آریا گزارش خوب را در تیر داده است و ۲۵۴۹۱ میلیارد ریال فروش داشته
در مرداد این عدد با کمی افت ۱۸۳۵۵ میلیارد ریال بوده است . در شهریور با رشد ۲۳۳۸۸ میلیارد ریال شد
۶ ماهه ۱۱۴۴۵۹ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبلش ۶۰۷۳۲ میلیارد ریال بود

خاور

فروش ۱۷۵ دستگاه اتوبوس درون شهری دیزل به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به مبلغ ۷۱۷ میلیارد تومان
بهای هر دستگاه اتوبوس با احتساب مالیات بر ارزش افزوده مبلغ ۴۱٫۰۰۰ میلیون ریال بوده و بهای کل ۱۷۵ دستگاه معادل ۷٫۱۷۵٫۰۶۱ میلیون ریال خاهد بود که طی سه مرحله توسط خریدار پرداخت می گردد. زمان تحویل محصولات مطابق قرارداد تعداد ۹۰ دستگاه پایان شهریور ماه و تعداد ۸۵ دستگاه در پایان مهر ماه ۱۴۰۰ خواهد بود.(جمعا ۱۷۵ دستگاه)

کحافظ

#کحافظ فروش خوبی در۲ ماهه گذشته داشته است .
سهم در خرداد ۳۴۰ میلیارد ریال
تیر ۳۴۵ میلیارد ریال فروش داشته است و مرداد ۳۸۱ میلیارد ریال شده
در شهریور این عدد با رشد ۳۸۴ میلیارد ریال شده است و ۶ ماهه ۱۹۱۶ میلیارد ریال فروش داشته است
مدت مشابه سال قبل ۸۷۳ میلیارد ریال بوده است

آبادا

#آبادا در شهریور ۲۷۱ و مرداد ۳۲۳ میلیارد فروش داشته است
تیر با رشد مصرف برق ۳۵۷ و خرداد ۲۵۸ میلیارد ریال فروش و درامد داشته و به مجموع ۱۶۷۵ میلیارد ریالی رسیده است .مدت مشابه سال قبل ۱۴۷۳ میلیارد ریا ل بود

بتا سهم

#کدال_نگر

 

کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال کدال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *