خمهر

#خمهر با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-118 مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ و باستناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ، جلسۀ هیئت‌ مدیره به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴,۷۴۷,۷۱۸ میلیون ریال به مبلغ ۶,۶۲۷,۷۱۸

میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۱,۸۸۰,۰۰۰ میلیون ریال ، ) ، در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ برگزار خواهد گردید.

شرانل

#شرانل شرکت نفت ایرانول درشهریور با رشدی خوب ۹۶۱ ،مرداد ۵۷۵میلیارد تومان ، تیر با رشد ۵۴۹ میلیارد تومان و خرداد با کمی افت ۴۴۸
۶ ماهه ۳۷۳۷ میلیارد تومان بوده است

میانگین فروش ماهانه در سال ۹۹ برابر ۴۳۰ میلیارد تومان و فروش دوره مشابه سال گذشته برابر ۱۷۳۰ میلیارد تومان عنوان شده بود.

وبهمن

#وبهمن دادو ستد اریا در شهریور ۶۰۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

دروز

#دروز در شهریور با فروش ۱۹۶ میلیارد ریالی به عدد ۹۵۱ میلیارد ریالی در ۶ ماهه رسیده است .مدت مشابه قبل ۷۳۱ میلیارد ریال بود

اپرداز

#اپرداز در شهریور ۳۰۵ ، مرداد ۲۹۸ و تیر ۳۷۴ میلیارد ریال و خرداد بهتر بود ۴۴۱ میلیارد ریال درامد داشت۶ ماهه ۱۹۸۷ میلیارد ریال شده و کل سال قبل ۲۸۱۷ میلیارد ریال بود

کشرق

#کشرق در شهریور با فروش ۱۰۰ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ فروش هم ۲۵,۴۳۵,۹۳۹ ریال بوده است . ۵۰۲ میلیارد ریال جمع فروش ۶ماهه بوده است و ۶ ماهه قبل ۳۸۰ میلیارد ریال بوده است

چدن

#چدن خرداد این عدد ۴۸۱ میلیارد ریال بود
در تیر هم ۵۰۶ میلیارد ریال و مرداد ۴۶۱ میلیارد ریال شد و شهریور ۶۷۱ میلیارد ریال بوده است
سهم ۶ ماهه ۲۶۹۹ و ۶ ماهه قبل ۱۳۹۹ میلیارد ریال بود

کاذر

#کاذر شهریور خوبی زد
در تیر به ۲۴۷ میلیارد ریال رسیده
در مرداد افت کرد و این عدد ۱۵۸ میلیارد ریال بود و شهریو ۲۸۰ میلیارد ریال شد
و ۶ ماهه ۱۵۳۷ میلیارد ریال فروش داشته است
مدت مشابه این عدد ۱۰۷۴ میلیارد ریال است

وایران

#وایران با درامد ۵۳ میلیارد ریالی مرداد و ۱۳۳ میلیارد ریالی شهریور به جمع ۴۰۱ میلیارد ریالی رسیده است و جمع هزینه مالی ۱۴۲ میلیارد ریال است .

#لبوتان هم افزایش نرخ گرفت

به اطلاع سهامدارن محترم شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) می رساند افزایش نرخ در گروه محصول رادیاتور به میزان ۱۳٫۵ درصد می باشد که از ۷ مهر سال ۱۴۰۰ اعمال گردیده است.

کتوکا

#کتوکا در شهریور ۶۹۵ میلیارد ریال فروش داشت مرداد ۴۳۳ و تیر ۴۶۲ میلیارد ریال بود و کاهش داشت و۶ ماهه ۳۴۵۳ میلیارد ریال بود.مدت مشابه قبل این عدد ۲۱۹۶ میلیارد ریال بوده است

سخواف

#سخواف برنده مزایده گلوله ای فولادی شرکت ایران ذوب می باشد که با مبلغ هر کیلو گرم ۱۴۲،۰۰۰ ریال به شرکت مذکور به فروش رفته است .

غچین

#غچین در اولین ماه سال مالی به فروش ۲۴۴ میلیارد ریالی رسیده است در مرداد این عدد ۴۳۵ میلیارد ریال شد وشهریور ۴۸۲ میلیارد ریال بوده
۳ ماهه ۱۱۶۲ میلیارد ریال بود مدت مشابه قبل ۵۷۴ میلیارد ریال شد

چکارن

#چکارن در شهریور ۳۳۴ میلیارد ریال فروش داشت و مرداد رشد فروش داشت و ۲۸۵ میلیارد ریال بود
سهم خرداد به ۳۲۰ میلیارد ریال رسیده و تیر ۲۵۸ میلیارد ریال بوده است
۶ ماهه ۱۶۶۶ میلیارد ریال شده و
مدت مشابه این عدد ۵۱۷ میلیارد ریال بود

کگل

#کگل در تیر و مرداد کمی افت کرد ولی شهریور رویایی داشت !
تیر به فروش ۳۱۱۹۹ میلیارد ریالی رسیده و نرخ نرخ گندله ۳۴,۷۳۹,۴۸۶ ریال است .
مرداد با افت جدی ۲۱۳۸۱ میلیارد ریال بود و نرخ ۳۵,۳۹۵,۰۳۳ ریال
شهریور به ۴۱۵۷۶ میلیارد ریال رسید و نرخ ۴۱,۲۲۳,۵۱۳ ریال است
۶ ماهه ۲۴۴۴۸۴ میلیارد ریال بود و مدت مشابه این عدد ۱۰۰۷۸۳ میلیارد ریال

افق

#افق در شهریور ۲۰۱۸۴ میلیارد ریال فروش داشته ، مرداد ۱۸۷۲۷ میلیارد ریال بود وتیر ۱۸۳۰۴ و خرداد با عدد جالب ۱۷۳۶۸ میلیارد ریالی مواجه بود
۵۶ ماهه به ۱۰۵۵۴۶ میلیارد ریالی رسیده است
مدت مشابه ۶۲۱۹۸ میلیارد ریال است

وکادو

#وکادو در شهریور ۱۶میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است .

ومهان

#ومهان در شهریور ۱۰۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا شهریور ۸,۷۷۷,۲۰۸ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

وپارس

#وپارس گروه مالي پارسيان ۱۲۲۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری و تا شهریور ۲۵۴۹۶۰۷ میلیون ریال سود شناسایی کرده است

شاراک

#شاراک شهریور رشد فروش داشت
سهم خرداد با افزایش نرخ ها عدد به ۱۵۸۶۴ میلیارد ریالی رسیده و تیر ۱۶۲۰۵ میلیارد ریال بود
تا یک مسیر خوب در فروش طی کند
در مرداد با کمی افت ۱۵۵۳۰ میلیارد ریال شد
شهریور با رشدی خوب ۲۱۱۲۴ میلیارد ریال شد و پرش خوبی داشت
۶ ماهه ۹۵۲۳۲ میلیارد ریال بود

مدت مشابه سال قبل ۳۷۲۶۵ میلیارد ریال بود
گزارش نسبتا خوبی در ۶ماهه میدهد

شیران

#شیران در شهریور ۳۶۱۱ میلیارد ریال بود و نرخ فروش به ۴۰۰,۳۹۷,۱۹۶ ریال رسید
مرداد ۲۸۴۸ میلیارد ریال فروش داشت نرخ فروش ۴۰۲,۰۵۵,۳۰۴ ریال است .
تیر با فروش ۴۰۸۷ میلیارد ریالی مواجه بوده و نرخ ۳۸۱,۷۶۹,۷۱۷ ریال است .
در مجموع ۹ ماهه به عدد فروش ۳۸۷۷۰ میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه این عدد ۱۶۸۴۸ میلیارد ریال بود

سیستم

#سیستم در شهریور جالب بود و ۵۲۶ میلیارد ریال فروش داشته است
مرداد ۲۷۶ میلیارد ریال ، تیر ۲۵۴ و خرداد ۳۰۱ و اردیبهشت ۲۲۵
۶ماهه به ۱۹۰۰ میلیارد ریال رسیده
کل سال قبل عدد ۲۵۵۰ میلیارد ریال بود

کی بی سی

#کی_بی_سی که به تازگی یک قرارداد بسته است در شهریور ۱۱۴۹ ، مرداد ۳۰۹ و تیر ۴۲۵ میلیارد ریال درامد داشت و ۹ ماهه به ۴۳۰۹ میلیارد ریال رسیده است .کل سال قبل شرکت ۴۰۴۹ میلیارد ریال بود

کویر

#کویر خرداد ۱۱۶۴۱ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ به ۱۳۱,۰۴۵ ریال رسیده است
تیر انگار قطعی برق موثر بود و ۷۸۹۳ میلیارد ریال فروش زد و نرخ ۱۷۱,۶۱۷ ریال بود .
مرداد هم ۶۶۴۲ میلیارد ریال و نرخ ۱۸۸,۶۵۳ ریال بود در شهریور این عدد با برگشت اندک ۷۵۰۴ میلیارد ریال شد و نرخ هم ۱۸۳,۸۳۸ ریال است
رشد نرخ داشتیم ولی مقدار فروش کم شد
۶ ماهه به ۵۳۷۱۹ میلیارد ریال رسیده است
مدت مشابه ۲۹۰۵۷ میلیاد ریال است

دجابر

#دجابر در ۴ ماهه گذشته ۱۴۱۰ میلیارد ریال فروش داشت در مرداد به ۶۰۰ و شهریور هم ۶۰۰ میلیارد ریال رسید و۶ ماهه ۲۶۱۱ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه ۱۵۸۸ میلیارد ریال بود

شپلی

#شپلی فروشش در شهریور بهتر شد
سهم در خرداد با رشد ۱۴۵۱ میلیارد ریال شد و تیر ۱۶۲۷ میلیارد ریال بود در مرداد به ۱۲۷۵ میلیارد ریال رسیده و شهریور ۱۶۵۹ میلیارد ریال
نرخ ها نیز رشد داشته کل فروش به ۱۲۴۸۲ میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه قبل ۶۳۷۰ میلیارد ریال بود

اعتلا

مجوز افزایش سرمایه ۷۸% #اعتلا از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شد

سپرده

مجوز افزایش سرمایه ۲۰۰% #سپرده از محل سود انباشته صادر شد

غگل

#غگل در شهریور با فروش خوب ۹۴۱ میلیارد ریالی به اوج برگشت و سال مالی را تمام کرد نرخ هم ۸۵,۲۶۹,۴۹۸ ریل است
مرداد با کمی افت ۶۹۰ میلیارد ریال شد و نرخ ۸۴,۹۳۸,۴۸۳ ریال
تیر با رشد ۹۴۴ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش ۸۴,۶۱۴,۱۰۹ ریال شد

فعلا۱۲ ماهه ۹۴۰۵ میلیارد ریال فروش داشت است.مدت مشابه ۶۱۶۵ میلیارد ریال است

بتا سهم

#کدال_نگر

 

افزایش سرمایه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *