شکبیر

#شکبیر گزارش خوبی داشت سهمی که ۶ ماهه ۷۲۵۳ ریال سود محقق کرده است . سهم در ۳ ماهه به سود ۲۹۸۶ ریالی به ازای هرسهم رسیده است
۳ ماهه ۱۳۵۸۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۰۷۴۹ میلیارد ریال سود خالص دارد ۶ ماهه سود عملیاتی ۲۷۵۵۷ و سود خالص ۲۶۱۰۹ میلیارد ریال بوده

لسرما

#لسرما در ۳ ماهه ۴۷۳ ریال سود محقق کرده بود ۶ ماهه ۶۶۲ ریال شد سهم ۳ماهه ۱۴۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶ ماهه ۲۰۷ میلیارد ریال بود در ۳ماهه ۱۰۳ میلیارد ریال سود خالص و۶ ماهه ۱۴۴ میلیارد ریال سود دارد .

غپونه

#غپونه در ۳ ماهه ۸۶ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده بود ۶ ماهه به ۲۶۵ میلیارد ریال رسیده و ۶ ماهه ۴۱۴ ریال سود به ازای هر سهم دارد

اپرداز

#اپرداز در ۳ ماهه ۲۸۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۶۹ میلیارد ریال سود خالص داشت
۶ ماهه ۳۹۴ میلیارد ریال عملیاتی و ۳۵۶ میلیارد ریال سود خالص دارد
. سهم ۳ ماهه ۲۷۰ ریال سود محقق کرده بود و ۶ ماهه ۳۵۷ ریال

کشرق

#کشرق ۳ماهه ۵۹۶ ریال سود محقق کرده است و ۵۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و سود خالص داشت
۶ ماهه به عدد ۱۴۴۱ ریالی رسیده و ۱۲۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۲۱ میلیارد ریال سود خالص دارد

فملی

فوری #فملی ۱۲۴۲ ریال سود در ۶ ماهه محقق کرده است

گزارش ۶ ماهه #فملی یکی از گزارش های خوب بود که ۱۲۴۲ ریال سود محقق کرده و ۱۵۶% بیشتر از مشابه قبل بود
سهم ۳ماهه ۴۷۴ ریال سود محقق کرد
فملی ۹۶۶۵۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۷۹۹ میلیارد ریال سود غیرعملیاتی و ۹۴۷۵۵ میلیارد ریال سود خالص دارد .
در ۶ ماهه سود عملیاتی با رشدی چشم گیر ۲۳۵۷۴۰ میلیارد ریال شد و ۲۵۸۲۵ میلیارد ریال سود غیرعملیاتی و ۲۴۸۳۷۷ میلیارد ریال سود خالص محقق کرد

قاسم

#قاسم در ۶ ماهه به سود ۱۶۵ ریالی با سرمایه جدید رسیده است عدد درامد سرمایه گذاری ها محقق نشده است و باید ۱۲ماهه نگاه کرد

وسین

#وسین یا بیمه سینا ۴۲۶ ریال به ازای هرسهم محقق کرده است و ۲۵۰۴ میلیارد ریال سود خالص دارد

فجوش

#فجوش جوش زیادی در سود ساختن نزده و ۶ ماهه ۴۳۸۳ ریال زیان به ازای هر سهم محقق کرده است

ثامید

#ثامید فروش واحدهای مسکونی و تجاری پروژه های طیب اصفهان ، طاهرخانی ، ائل گلی تبریز و اهواز۲۵۰
شرکت توسعه و عمران امید تعداد محدودی از واحدهای مسکونی و تجاری خود را به صورت نقد،اقساط و یا تهاتر از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار می نماید. شایان ذکر است حجم ریالی فروش پیش بینی شده در آگهی به میزان حداقل ۱۳۴ میلیارد تومان برآورد شده است

زشریف

#زشریف در ۹ ماهه ۱۹۹ ریال محقق کرده است که ۴۵۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۷۸ میلیارد ریال سود خالص دارد

فولاژ

#فولاژ در ۳ ماهه بدون درامد غیرعملیاتی ۴۳۰ ریال محقق کرده بود در ۶ ماهه ۹۸۲ ریال محقق کرده و بازهم بدون سود غیرعملیاتی است .
در ۳ ماهه سهم ۶۱۹۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۱۶۵ میلیارد ریال سود خالص دارد .
در ۶ ماهه ۱۴۱۷۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۱۷۸۱ میلیارد ریال سود خالص دارد گزارش خوبی زده است

شاوان

#شاوان در ۶ ماهه به سود ۱۳۸۴۰ ریالی رسیده است سهم در ۳ ماهه ۶۸۳۴ ریال سود محقق کرده بود
شاوان ۳ ماهه ۱۰۳۴۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۸۱۴ میلیارد ریال سود خالص داشت
۶ ماهه به سود عملیاتی ۲۱۸۰۵ و سود خالص ۱۵۸۲۵ میلیارد ریالی رسیده است

پدرخش

افزایش سرمایه ۱۸۰ درصدی #پدرخش از محل سود انباشته مورد تایید حسابرس قرار گرفت.

خبهمن

کيا مهستان از زیر مجموعه های #خبهمن در ۹ ماهه ۳۶۰۹ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است

کسعدی

#کسعدی با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-99A-147 مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ، تعداد ۲۰۳,۵۴۹,۳۴۴ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۴۶,۴۵۰,۶۵۶ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ لغایت تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

خکاوه

#خکاوه در ۶ ماهه ۷۷۸و ۳ ماهه به سود ۵۸۱ ریالی رسیده ولی بخش عمده سود غیرعملیاتی است
سهم ۳ ماهه ۲۰۲ میلیارد ریال زیان عملیاتی داشته از سوی دیگر با درامد متفرقه ۲۱۵۰ میلیارد ریالی و کمی کنترل هزینه های مالی به سود خالص ۱۵۳۱ میلیارد ریالی رسیده است .
۶ ماهه به سود عملیاتی ۶۷۸ و سود خالص ۲۰۵۰ میلیارد ریالی رسیده
پیشرفت عملیاتی شرکت جالب است

کطبس

#کطبس ۶ ماهه ۳۳۱۰ و ۳ ماهه ۱۰۴۰ ریال سود محقق کرد.سهم ۳ ماهه ۲۳۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۹۲ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ ماهه سود عملیاتی ۷۴۸ و سود خالص ۶۱۲ میلیارد ریال بود

ومعادن

#ومعادن را باید ۱۲ماهه دید ولی در ۶ ماهه به سود ۱۸۹ ریالی رسیده است

سهگمت

صنايع سيمان نهاوند از زیر مجموعه های #سهگمت در ۶ ماهه به سود ۴۵۱ میلیارد ریالی رسیده است کل سود سال قبل ۵۱۴ میلیارد ریال بود

دعبید

#دعبید ۹ماهه خوبی داشت
سهم در ۳ماهه به سود ۲۷۸ریال و۶ ماهه ۴۸۹ ریال بود و ۹ماهه ۹۲۳ ریال سود داشت
۳ماهه سهم ۲۰۷۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۲۵۱ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ ماهه ۳۸۹۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۲۰۲ میلیارد ریال سود خالص دارد .
۹ماهه سود عملیاتی با رشد ۷۰۷۲ میلیارد ریال و سود خالص ۴۱۵۲ میلیارد ریال شده است

شتوکا

#شتوکا در ۳ ماهه ۴۶۰ ریال سود داشته است و ۶ ماهه ۹۷۶ ریال سود محقق کرده است
سهم ۳ ماهه ۸۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۸ میلیارد ریال سود خالص دارد و ۶ ماهه ۱۸۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۴۶ میلیارد ریال سود خالص دارد

غپینو

#غپینو و افزایش نرخ ۲۰%
با عنایت به افزایش نرخ مواد اولیه و تاثیر آن بر بهای تمام شده محصولات این شرکت، جدول تغییر قیمت برخی از محصولات که مجوز افزایش قیمت آنها از انجمن شیرینی و شکلات اخذ گردیده است.

شپلی

#شپلی ۹ ماهه ۷۲ ریال سود داشت
سهم ۳ ماهه ۷۰۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۴۹ میلیارد ریال سود خالص داشت
در ۶ ماهه سود عملیاتی به ۱۴۹۱ و سود خالص ۶۰۷ میلیارد ریال بود .
در ۹ماهه هم کمی هزینه های متفرقه فشار روی سود گذاشت
شپلی ۹ ماهه ۱۶۴۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۵۷ میلیارد ریال سود خالص دارد

نوین

بیمه #نوین در ۶ ماهه ۳۷۴ ریال سود محقق کرده است و ۹۸۰ میلیارد ریال سود خالص داشته است

وپارس

گروه مالی پارسیان از زیر مجموعه های #وپارس ۹۸۴۱ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است

کویر

#کویر طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷ مهر ۱۴۰۰، افزایش سرمایه شرکت حمل و نقل کالای سروش کارافرینان کویر (سهامی خاص) / (شرکت تحت کنترل با درصد مالکیت ۹۹٫۹۸ درصد) از مبلغ ۷۵ میلیارد ریال به مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال (معادل ۷۰۰ درصد) از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران، با هدف اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج وجه نقد و بهبود نسبت های مالی و ظرفیت استقراضی شرکت، به تصویب رسید.

ولساپا

افزایش سرمایه ۶۱ درصدی #ولساپا از محل سود انباشته مورد تایید حسابرس قرار گرفت.

غشوکو

#غشوکو با کمک درامد های غیرعملیاتی در ۳ ماهه به عدد ۶۶۱ ریال رسیده است و ۶ ماهه ۸۲۱ ریال سود محقق کرده است .
۳ماهه سهم ۶۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۹۵ میلیارد ریال سود خالص دارد۶ ماهه ۱۱۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۱۹ میلیارد ریال سود خالص دارد

کرازی

#کرازی در ۶ ماهه تلفیقی۸۶ ریال سود محقق کرده است . در سود اصلی این عدد ۸۴ ریال است

فافزا

#فافزا در ۶ ماهه ۸۳۲ ریال سود محقق کرده است

وپویا

#وپویا در ۶ ماهه ۶۴۷ ریال سود محقق کرده است

وغدیر

#وغدیر را باید در ۱۲ماهه دید در ۹ ماهه به سود ۵۰۳ ریالی رسیده است

سامان

بانک #سامان در ۳ ماهه ۲۵۵ و ۶ ماهه ۵۳۲ ریال سود محقق کرده است جمع درامد های عملیاتی ۹۲۲۹ و سود خالص ۶۱۱۹ میلیارد ریال بوده است

آریا

#آریا ۶ ماهه خوبی زد سهم در ۶ ماهه ۷۰۹۴ریال و ۳ ماهه ۲۵۶۱ ریال سود محقق کرده است
سهم در ۳ماهه ۲۱۰۵۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۳۴۷۶ میلیارد ریال سود خالص دارد .
سهم در ۶ ماهه ۵۴۳۲۹ میلیارد ریال و ۶۵۰۳۳ میلیارد ریال سود خالص دارد . گزارش خوبی زده و برای پارس هم موثر است

غسالم

#غسالم ۶ ماهه ۸۷ و گزارش ۳ ماهه ۳۶ ریال سود به ازای هرسهم محقق کرده بود
۳ ماهه ۲۰۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۶۱ میلیارد ریال سود خالص دارد ۶ ماهه ۴۸۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۹۰ میلیارد ریال سود خالص دارد

کپارس

#کپارس گزارش خوبی زد و سهمی که ۳ ماهه ۱۵۴۸ ریال سود محقق کرد و ۶ ماهه به ۵۱۹۱ ریال رسیده است
سهم ۳ ماهه۲۲۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۹۲ میلیارد ریال سود خالص دارد . در ۶ ماهه ۶۹۹ سود عملیاتی و سود خالص ۶۴۶ میلیارد ریال است .

آسیا

بیمه #آسیا در ۶ ماهه ۱۸۷ ریال سود محقق کرده است که سود خالص ۴۴۹۶ میلیارد ریال بوده است

شکبیر شکبیر شکبیر شکبیر شکبیر شکبیر شکبیر شکبیر شکبیر شکبیر شکبیر شکبیر شکبیر

بتا سهم

#کدال_نگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *