ورازی

#ورازی مطابق با پاراگراف زیر بند ۶ از قسمت ه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۴۰۰ مبنی بر تعدیل بند ۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی با عنوان “حذف مطالبات از کارگزاری سایپا (گروه سایپا) به مبلغ ۱۵۳۸ میلیارد ریال” با عنایت به اینکه منشاء این مطالبات مربوط به جریمه دیرکرد مطالبات ناشی از صدور بیمه نامه بوده و در سنوات قبل بدون پذیرش شرکت کارگزاری سایپا در حسابها لحاظ گردیده بود، مبلغ فوق با عنایت به ماهیت سنواتی بودن آن در حساب تعدیلات سنواتی (بدهکار سود انباشته) اعمال گردید.

ومهان

#ومهان در مهر ۷۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا مهر ۸,۸۰۰,۹۴۱ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

فخاس

#فخاس مهرخوبی داشته است
مرداد ۵۷۲۱ میلیارد ریال و شهریور ۵۹۰۲ میلیارد ریال و مهر ۷۷۰۷ میلیارد ریال است .
نرخ نیز در مرداد ۱۴۸,۶۸۸,۰۲۴ ریال بوده و شهریور ۱۵۴,۹۶۵,۰۲۶ ریال و نرخ نیز ۱۴۵,۰۶۷,۶۲۵ ریال رشد کرده
۷ ماهه ۶۰۰۲۱ میلیارد ریال بوده است.مشابه سال قبل ۳۷۵۵۴ میلیارد ریال بود

فرآور

#فرآور این ماه مهر نیز خیلی فروش نداشت و ۲۶ میلیارد ریال با فروش ۴۰ تن به نرخ ۶۶۷,۲۷۵,۰۰۰ ریال در داخل مواجه بوده است

مدار

#مدار تا مهر ۹۰۳,۷۷۴ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

قشکر

#قشکر در مهر ۱۰۹ میلیارد ریال فروش داشته است

خریخت

فروش #خریخت در مهر ۳۲۱ ، شهریور ۳۵۸ ، مرداد ۲۳۴ میلیارد ریال و تیر ۲۸۱ میلیارد ریال بود و در مجموع ۱۸۷۳ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل این عدد ۵۶۹ میلیارد ریال بود

خلنت

#خلنت در مرداد ۱۳۸ میلیارد ریال و شهریور ۱۶۱ میلیارد ریال مواجه بود و مهر به ۱۴۳ میلیارد ریال رسید
۷ماهه به عدد ۸۰۷ میلیارد ریال رسید و مدت مشابه قبل ۵۰۵ میلیارد ریال بود

جم

پتروشیمی #جم مهر خوبی را آغاز کرد
جم در تیر ۲۷۱۵۳ و نرخ اتیلن با کمی افت ۱۶۸,۵۶۲,۵۲۷ ریال بود
در مرداد فروش ۲۰۷۷۵ میلیارد ریال شده و نرخ ۱۶۲,۶۰۲,۷۴۲ ریال است
در شهریور ۲۱۳۳۸ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۷۳,۵۹۸,۷۴۸ ریال بود
در مهر به ۲۷۸۸۶ میلیارد ریال رسید و نرخ ۱۸۲,۶۰۲,۷۵۷ ریال شد
۷ماهه به ۲۰۰۵۴۹ میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه ۱۰۴۰۲۹ میلیارد ریال بود

فنوال

#فنوال مهر و شهریور خوبی داشت
سهمی که در تیر با کمی افت ۴۸۲ میلیادر ریال بوده و مرداد ۵۸۱ میلیارد ریال
شهریور ۸۹۱ میلیارد ریال شد و رشد خوبی کرد و مهر هم ۸۶۴ میلیارد ریال
جمعا ۷ ماهه ۴۳۲۰ میلیارد ریال بوده است
مدت مشایه سال قبل ۲۸۳۵ میلیارد ریال بود .

سکرما

#سکرما در مهر با کمی افت ۳۷۳ میلیارد ریال بود و شهریور خوب بود و ۴۴۷ میلیارد ریال فروش داشت
سهمی که تیر به عدد فروش ۳۴۴ میلیارد ریالی رسیده و مرداد ۳۰۷ میلیارد ریال شد
سهم ۱۰ ماهه ۳۰۵۸ میلیارد ریال بود
۱۰ ماهه قبل ۲۰۶۸ میلیارد ریال بوده است .

حفارس

#حفارس در مهر کمی افت کرد و ۶۲۷ میلیارد ریل فروش داشت شهریور خوب بودو ۷۴۷ میلیارد ریال فروش زد
مرداد ۵۶۷ ، تیر ۶۳۵ و خرداد ۴۹۲ میلیارد ریال درامد داشته و۷ ماهه به ۴۴۵۱ میلیارد ریال رسیده است . کل سال قبل ۵۱۸۲ میلیارد ریال بود.

فسبزوار

#فسبزوار در شهریور با فروش ۸۸۸۷ میلیارد ریالی به عدد جمع فروش ۵۱۴۴۷ میلیارد ریال رسیده است و مدت مشابه قبل این عدد ۲۰۱۳۰میلیارد ریال بود
نرخ فروش اهن اسفنجی ۸۰,۹۹۵ ریال است

کزغال

#کزغال در مهر ۲۹۲ میلیارد ریال فروش داشت و جمع فروش به ۷۵۰۳ میلیارد ریال رسیده … هنوز در اورهال است

حسیر

#حسیر با درامد ۹۰ میلیارد ریالیدر مهر ، ۸۸ میلیارد ریالی در شهریور و ۵۶ میلیارد ریالی در مرداد به عدد ۴۶۱ میلیار ریالی رسیده و کل عدد سال قبل ۲۴۵ میلیارد ریال بود

افزایش سرمایه در همکاران #سیستم

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-147 مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ و باستناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ، جلسۀ هیئت‌ مدیره به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ
۸,۵۴۳,۶۰۴ میلیون ریال به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱,۴۵۶,۳۹۶ میلیون ریال ، ) ، در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ برگزار خواهد گردید.

ولصنم

#ولصنم در مهر ۶۴ میلیارد ریال درامد داشت و جمعا به عدد ۶۹۸ میلیارد ریالی رسیده است

غگیلا

#غگیلا در مهر ۳۶۴ شهریور ۴۰۱ و مرداد ۳۴۳ میلیارد ریال فروش داشت و۷ ماهه به ۲۳۵۰ میلیارد ریال رسید و ۱۴۵۲ میلیارد ریال فروش سال قبل شرکت بوده است

کماسه

#کماسه به فروش ۷۹میلیارد ریالی در مرداد رسیده وشهریور هم ۹۶ میلیارد ریال بود و مهر ۱۰۰ میلیارد ریال شد
۵۹۹ میلیارد ریال فروش ۷ ماهه داشته است مدت مشابه قبل ۲۶۴ میلیارد ریال بود

#شرنگی سرمایه را ثبت کرد

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-100 مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۴۷,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۵۳۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

پخش

جناب آقای جعفری ریاست محترم اداره نظارت بر گروه شیمیایی و غذایی سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع : تهاتر مالیاتی با سلام احتراما در راستای اجرای ماده ۱۳ دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ،به استحضار می رساند میلغ ۸۹۰ میلیارد ریال تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۰ از مطالبات این شرکت از دانشگاه های علوم پزشکی کشور از طریق انجام تهاتر مالیاتی تسویه گردیده است که عمده تهاتر مالیاتی، بابت تسویه مطالبات تامین کنندگان استفاده شده است.

برکت

#برکت با عنایت به اتمام مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه شماره DPM-IOP-00A-089 مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ و موافقت سازمان بورس واوراق بهادار مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه این شرکت به مدت ۳۰ روز و تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ تمدید گردید

ثامید

#ثامید در مهر ۸۰۷ میلیارد ریال فروش داشته است و ۱۰ ماهه ۵۳۷۸ میلیارد ریال فروش داشته است .

خکار

#خکار در مهر ۱۴۹ ، شهریور ۱۵۵ ،مرداد ۱۲۸ و تیر ۱۵۳ میلیارد ریال فروش داشته است۷ ماهه ۱۰۳۹ میلیارد ریال فروش داشته مدت مشابه قبل ۴۶۸ میلیارد ریال بود

غشصفها

#غشصفها در شهریور با فروش ۱۳۳۹ میلیارد ریالی به عدد ۹۹۹۶ میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه قبل ۶۷۴۴ میلیارد ریال بود

دسینا

فروش #دسینا در تیر ۵۱۴ میلیارد ریال بوده و مرداد ۴۵۶ میلیارد ریال و شهریور ۷۱۱ میلیارد ریال و مهر ۶۴۶ میلیارد ریال بوده است
۷ ماهه ۳۵۰۱ میلیارد ریال فروش داشته مشابه سال قبل ۲۸۵۴ میلیارد ریال بود

چکارن

#چکارن در مهر ۲۷۷ و شهریور ۳۳۴ میلیارد ریال فروش داشت
۷ ماهه ۱۹۴۴ میلیارد ریال شده و
مدت مشابه این عدد ۶۴۴ میلیارد ریال بود

ولشرق

#ولشرق در مهر ۵۲ میلیارد ریال فروش و درامد داشته و به جمع عدد ۴۹۰ میلیارد ریالی رسیده و ۲۶۶ میلیارد ریال نیز هزینه مالی دارد

وصنا

#وصنا در مهر ۲۲۵ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا مهر ۵۶۶,۸۷۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

هرمز

#هرمز ۲ ماه گذشته عالی عمل کرده
مهر با فروش ۱۵۱۲۸ میلیارد ریالی به نرخ ۱۶۲,۹۰۸,۱۶۶ ریالی رسیده
شهریور با ۱۸۳۲۶ میلیارد ریال فروش و نرخ ۱۶۴,۱۹۸,۱۴۸ ریالی مواجه بود
مرداد با وجود افت تولید فروش بدی نداشته و ۱۴۹۱۵ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ مرداد ۱۶۲,۹۷۷,۴۳۴ ریال شده
۷ ماهه ۱۱۷۷۲۷ میلیارد ریال و مدت مشابه ۵۳۷۵۶ میلیارد ریال است

کفپارس

#کفپارس در تیر ۲۷۰ میلیارد ریال و مرداد ۲۵۵ میلیارد ریال بوده است وشهریور هم شبیه مرداد ۲۵۶ میلیارد ریال و مهر با افت ۱۲۵ میلیارد ریال فروش داشت
عدد فروش ۱۰ ماهه ۱۹۹۳ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه سال قبل ۸۱۳ میلیارد ریال

تراز #وپاسار در مهر مثبت بود

۳۷۴۰۲ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۲۰۳۴۳ میلیارد ریال سود سپرده دارد . تراز کل ۶ ماهه ۴۹۴۱۶ میلیارد و ۷ ماهه ۶۶۴۷۶ میلیارد ریال بود .

ارفع

#ارفع تیر و مرداد خوبی داشت ولی مهر و شهریور به واسطه اورهال کمی افت کرد
مهر ۳۳۴۹ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۳۱,۵۴۷,۲۷۲ ریال بود
شهریور ۴۹۴۹ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش ۱۴۴,۷۰۶,۰۷۵ ریال
مرداد ۸۳۹۸ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ ۱۴۹,۲۱۲,۱۸۹ ریال
تیر با عدد قابل توجه ۱۴۰۸۴ میلیارد ریالی و نرخ فروش ۱۲۱,۸۶۴,۰۲۰ ریالی مواجه بود و عدد خوبی ثبت کرد
جمعا۷ ماهه ۴۷۵۱۲ میلیارد ریال فروش داشت .
مدت مشابه قبل این عدد ۳۰۶۳۶ میلیارد ریال بود

داوه

#داوه در مهر ۱۳۰ و شهریور ۷۰ و مرداد ۱۱۰ میلیارد ریال بود و جمعا ۷ ماهه ۵۶۸ میلیارد ریال شده است . سال قبل این عدد ۴۳۲ میلیارد ریال بود

شپدیس

#شپدیس در مهر با فروش ۲۰۵۹۶ میلیارد ریالی مواجه بوده و نرخ صادراتی ۸۶,۳۹۹,۸۰۷ ریال است

فولاژ

#فولاژ شهریور و مهر خوبی داشت
مرداد کمی افت کرد و ۵۰۸۶ میلیارد ریال فروش و نرخ ۲۵۶,۹۲۸,۲۶۲ ریال که رشد نرخ داشتیم
در شهریور دوباره رشد کرد و به ۷۱۸۷ میلیارد ریال بوده و نرخ ۲۶۲,۱۴۹,۶۱۳ ریال است
مهر ۷۲۱۷ میلیارد ریال فروش داشته و ۲۶۵,۵۸۴,۴۰۴ ریال نرخ بوده است
جمعا ۷ ماهه به ۴۹۱۰۹ میلیارد ریال رسیده مدت مشابه ۲۹۹۷۵ میلیارد ریال بود

خراسان

در #خراسان در مهر ۵۳۴۲ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ فروش صادراتی ۹۴,۶۹۰,۲۲۴ ریال شده است
در شهریور ۶۱۶۵ میلیارد ریال فروش داشته است ۴۳ هزار تن با نرخ ۸۵,۷۴۷,۲۷۸ ریال صادر کرده است
تیر ۳۴۶۰ میلیارد ریال بود و نرخ ۶۲,۱۶۰,۱۹۵ ریال
مرداد هم ۲۶۴۱ میلیارد ریال بوده و ۷۶,۳۱۶,۷۷۹ ریال نرخ صادرات بوده
۷ ماهه ۲۵۹۹۸ میلیارد ریال فروش زد
مدت مشابه قبل ۹۳۲۰ میلیارد ریال بود

دابور

#دابور در ماه های اخیر برمدار ۸۰ بود و شهریور و مهر ۱۰۰ را فتح کرد !
سهم در تیر به ۸۰۵ میلیارد ریال رسید و مرداد ۸۰۶ وشهریور ۱۰۳۱ میلیارد ریال بود و مهر هم ۱۰۴۱ میلیارد ریال
۷ ماهه ۵۸۳۴ میلیارد ریال بود
در مدت مشابه قبل این عدد ۳۷۴۱ میلیارد ریال شده بود

غنوش

#غنوش پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ که به حد نصاب نرسید و با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-00A-123 مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر -پائين تر از پارک ساعي نبش کوچه دلبسته هتل سيمرغ برگزار میگردد
ب– دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

غمینو

#غمینو در مهر ۳۹۷ ، شهریور ۳۲۰ ، مرداد ۳۲۳ میلیارد ریال فروش داشت و جمعا ۷ ماهه به ۲۰۷۵ میلیارد ریال رسیده است .مشابه سال قبل شرکت ۱۰۱۲ میلیارد ریال بود

فاما

#فاما در مرداد ۶۶۰ میلیارد ریال و شهریور ۶۸۳ میلیارد ریال شد و مهر با فروش ۶۵۸ میلیارد ریالی مواجه بود که نشان میدهد که ۳ ماهه اخیر بد نبوده
جمعا ۴۴۱۹ میلیارد ریال شد
مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۷۸۳ میلیارد ریال بود

خنصیر

#خنصیر در مهر ۹۷ و شهریور بهتر بود و با درامد ۱۴۶ میلیارد ریالی مواجه بود
سهم مرداد ۹۶ و تیر با فروش ۱۱۹ میلیارد ریالی به جمع ۷ ماهه ۷۴۵ میلیارد ریال رسید و مدت مشابه قبل این عدد ۴۱۴ میلیارد ریال بود

اعتلا

#اعتلا در مهر ۲۲میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا مهر ۵۹۲,۴۸۸ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

دکیمی

#دکیمی بعد از مدت ها ۳ ماه است بهتر عمل میکند
در حالی که ۳ ماه اول ۶۳۱ میلیارد ریال فروش داشت در تیر به ۴۵۰ میلیارد ریال و مرداد ۳۱۵ میلیارد ریال و شهریور ۴۵۷ میلیارد ریال رسید و مهر ۳۷۲ میلیارد ریال
۷ ماهه ۲۲۲۸ میلیارد ریال فروخت و مدت مشابه قبل ۱۲۳۵ میلیارد ریال بود

کوثر

#کوثر با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-00A-140 مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۸:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر (عج) بالاتر از خيابان شهيد بهشتي جنب کوچه دلبسته هتل سيمرغ برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

والبر

#والبر در مهر ۹۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

ختوقا

#ختوقا تا مهر ۷۹۸,۴۲۹ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

فجر

#فجر شهریور و مهر خوب بود
در مهر ۴۴۳۹ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۲۸۲,۲۵۸,۸۹۸ ریال شده
در شهریور ۳۹۶۰ میلیارد ریال فروش زد و نرخ فروش ۲۹۱,۶۲۲,۸۷۷ ریال بود
در مرداد کمی از تیر بیشتر بود و ۳۶۴۷ میلیارد ریا فروش داشت نرخ هم ۲۷۹,۵۲۰,۴۵۲ ریال بود
تیر به ۳۰۹۰ میلیارد ریال رسیده و ۷ ماهه ۲۶۶۱۴ میلیارد ریال شده است .مدت مشابه ۱۳۰۴۹ میلیارد ریال بوده است

سغرب

#سغرب در مهر با کمی افت ۱۳۴ میلیارد ریال فروش داشت ، شهریور خوب بود و ۳۶۱ میلیارد ریال فروش زد مرداد با فروش ۲۵۷ میلیارد ریالی در ۷ ماهه به عدد ۱۸۲۱ میلیارد ریال رسیده است

وغدیر

#وغدیر بدون مجمع پارسان تا مهر ۳۲,۸۴۲,۸۸۵ میلیون ریال سود مجامع محقق کرده است .

فروس

#فروس مهر جالبی زد
در تیرماه با فروش ۴۷۲ میلیارد ریالی و مرداد با کمی افت مقداری تولید ۳۹۲ میلیارد ریال فروش مواجه بوده
شهریور ۶۷۷ میلیارد ریال فروش داشته و و مهر با یک پرش خوب ۱۱۷۵ میلیارد ریال فروش زد
از دلایل اصلی افزایش مبلغ فروش ( داخلی و صادراتی ) در مهر ماه سال جاری نسبت به ماه های اخیر عمدتاً بعلت افزایش نرخ فروش های داخلی و صادراتی و همچنین رسیدن به ظرفیت حداکثری تولید پس از گذر از محدودیت های دستوری کاهش دیماند برق می باشد.

جمعا ۴۷۴۱ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه قبل ۲۲۷۷ میلیارد ریال بود .

شلعاب

#شلعاب شهریور و مهر خوبی زد
خرداد ۶۲ میلیارد ریال و تیر ۱۰۶ میلیارد ریال بود و مرداد ۸۳ میلیارد ریال شد این عدد در شهریور به ۱۳۲ میلیارد ریال رسید و مهر ۱۰۳ میلیارد ریال بوده است
۷ ماهه به ۶۰۲ میلیارد ریال فروش داشته
۲۹۸ میلیارد ریال مدت مشابه سال قبل بود

سمازن

#سمازن در مهر ۷۶۷ و شهریور ۱۰۸۵ میلیارد ریال فروش داشته است
جمعا۱۰ ماهه به ۷۰۹۳ میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه قبل ۳۷۱۵ میلیارد ریال بوده است .

زبینا

#زبینا در مهر ۲۴۲ میلیارد ریال فروش داشته است
۶ ماهه ۱۵۴۶ میلیارد ریال بوده مدت مشابه قبل ۹۰۶ میلیارد ریال است

سنیر

#سنیر با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-00A-125 مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان استاد مطهري – بعد از چهارراه قائم مقام فراهاني شماره ۳۳۴ سالن آمفي تئاتر شرکت بين المللي بازرسي کالاي تجاري IGI برگزار میگردد

ب– دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

زپارس

#زپارس در مهر با رشدی خوب ۲۲۹ میلیارد ریال فروش داشت و شهریور ۶۴ و مرداد ۱۲۶ و تیر ۷۶۴ میلیارد ریال فروش داشته و ۱۰ ماهه ۲۱۲۹ میلیارد ریال شد .مشابه سال قبل این عدد ۱۲۹۹ میلیارد ریال بود

بتا سهم

#کدال_نگر

 

مجمع عمومی عادی  مجمع عمومی عادی  مجمع عمومی عادی  مجمع عمومی عادی  مجمع عمومی عادی  مجمع عمومی عادی  مجمع عمومی عادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *