رمپنا

#رمپنا در شهریور ۲۰۲۹ میلیارد ریال فروش داشته است ولی مهر با یک پرش بزرگ ۳۱۳۴۶میلیارد ریال درامد دشت و ۶ ماهه ۴۴۸۲۲ میلیارد ریال فروش و درامد داشته است . ۱۲۷۶۳۴ کل سال قبل درامد داشته است .

کگل

#کگل در تیر و مرداد کمی افت کرد ولی شهریور ومهر رویایی داشت !
تیر به فروش ۳۱۱۹۹ میلیارد ریالی رسیده و نرخ نرخ گندله ۳۴,۷۳۹,۴۸۶ ریال است .
مرداد با افت جدی ۲۱۳۸۱ میلیارد ریال بود و نرخ ۳۵,۳۹۵,۰۳۳ ریال
شهریور به ۴۱۵۷۶ میلیارد ریال رسید و نرخ ۴۱,۲۲۳,۵۱۳ ریال است
در مهر فروش ۴۰۰۴۱ میلیارد ریال بوده و نرخ گندله ۴۱,۷۱۵,۷۵۱ریال است.
۷ ماهه ۲۷۷۸۱۶ میلیارد ریال بود و مدت مشابه این عدد ۱۲۲۲۶۳ میلیارد ریال

خودرو

#خودرو در مهر خوب بود و ۵۴۳۲۰ میلیارد ریال فروش داشت
شهریور ۴۳۳۳۸ میلیارد ریال فروش داشت و نزدیک ۳۰ هزار دستگاه فروخته است
تیر با فروش بسیار خوب ۶۰۹۱۴ میلیارد ریالی مواجه شده و کل ۳ ماهه اول ۱۱۳۹۶۳ میلیارد ریال بود
مرداد به عدد ۴۵۱۱۶ میلیارد ریال رسیده
جمعا ۷ ماهه ۳۱۷۶۵۳میلیارد ریال شده و مشابه قبل این عدد ۱۶۸۶۶۴میلیارد ریال است

شغدیر

#شغدیر در مرداد عدد بالایی را ثبت کرده و ۴۱۴۸ میلیارد ریال فروش زد در شهریور به ۳۸۴۰ میلیارد ریال رسید و مهر ۲۴۹۹ میلیارد ریال بود ولی ۲ ماهه قبل بهتر بوده
۷ماهه ۱۹۸۰۴ میلیارد ریال بود و مدت مشابه سال قبل ۹۷۲۴ میلیارد ریال
نرخ پی وی سی و تیر ۳۱۶,۲۴۸,۵۵۵ بوده و مرداد ۳۳۳,۳۰۸,۴۱۹ ریال و شهریور ۳۳۲,۰۵۴,۱۸۷ ریال و مهر ۳۶۵,۹۰۴,۲۸۴ ریال بود

شیراز

فروش #شیراز در مهر بدنبود
مهر ۱۰۳۵۸ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۸۹,۳۳۰,۵۳۱ ریال شده است
در شهریور ۱۱۹۷۸ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۰۵ هزار تن با نرخ ۷۷,۹۸۰,۳۹۹ ریال صادر کرده است
مرداد ۱۳۵۶۴ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۲۶ هزار تن با نرخ ۸۴,۰۶۳,۲۷۹ ریال صادر کرده است جمع فروش ۶۳۲۷۲ میلیارد ریال است و مدت مشابه ۲۹۳۷۴ میلیارد ریال

فلوله

#فلوله در مهر ۲۶۴ میلیارد ریال
شهریور ۶۱۹ میلیارد ریال درامد داشته است
مرداد ۴۷۳ میلیارد ریال فروش داشت
۷ ماهه ۲۲۸۱ میلیارد ریال بود
مدت مشابه قبل ۱۸۰۱میلیارد ریال است

شخارک

#شخارک مهر متعادل بود
در تیر ۱۰۸۲۲ میلیارد ریال فروخته و ۷۵ هزار تن با نرخ ۷۳,۹۷۸,۷۶۷ ریال صادر کرد
در مرداد ۲۷۴۶ میلیارد ریال فروش داشت و ۲۲ هزار تن پنتان با نرخ ۱۲۴,۶۶۸,۰۱۳ ریال صادر کرده است
در شهریور این عدد ۱۰۰۶۶ میلیارد ریال و ۱۱۸,۳۶۲ تن و نرخ فروش ۸۵,۰۴۵,۲۸۵ ریال
در مهر با فروش ۷۹۲۳ میلیارد ریال مواحه بود و صادرات متانول نداشته
۷ ماهه ۴۹۹۰۳ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه ۲۰۰۷۴ میلیارد ریال بود

پلاسک

#پلاسک در مهر با فروش ۱۴۸۸ میلیارد ریالی به عدد ۸۶۵۸ میلیارد ریالی رسیده است

حسینا

#حسینا پیرو مذاکرات و پیگیری های به عمل آمده با اداره کل استان هرمزگان مبلغ بدهی به ۱٫۲۲۱ میلیادر ریال کاهش یافت و همچنین مقرر گردید کلیه اقدامات جهت حصول مبلغ ۱٫۲۲۱ میلیارد ریال تا اعلام نتیجه کمیته مزبور متوقف شود.

دشیمی

#دشیمی درتیر ۳۷۹ میلیارد ریال فروش داشته است و مرداد ۴۰۵ میلیارد ریال بوده است و شهریور به ۴۴۴ میلیارد ریال رسیدو مهر ۴۴۹ میلیارد ریال شد
۷ ماهه ۲۶۳۶ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه سال قبل ۱۵۱۵ میلیارد ریال است

وآتی

#وآتی در مهر ۵۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا مهر ۷۶۷,۰۱۴میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

کسرا

#کسرا در مهر ۲۸۰، شهریور ۲۷۶ ، مرداد ۲۷۵ و تیر ۲۷۰ میلیارد ریال فروش داشت
۷ ماهه این عدد ۱۷۵۸ میلیارد ریال است
مدت مشابه قبل ۱۰۳۷ میلیارد ریال است

غگل

#غگل در اولین ماه سال مالی به فروش ۸۶۲ میلیارد ریالی رسیده است و نرخ گلوکوز ۹۱,۴۸۲,۰۵۵ ریال است

خگستر

#خگستر تا مهر ۴۲۷۰ میلیارد ریال سود مجمع محقق کرده است

مهم برای #وهور

احداث یک نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت اسمی ۴۵۰ مگاوات به صورت قرارداد BOO در محمود آباد مازندران به مبلغ ۴۵۰ میلیون یورو با مشارکت شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور به میزان ۶۵ درصد و شرکت تانا انرژی ۳۵ درصد .

فجهان

#فجهان هم مهر و شهریور خوبی داشته سهمی که در ۵ ماهه اول سال فروشش ۳۸۲۷۸ میلیارد ریال بود در شهریور به فروش ۱۲۱۸۳ میلیار ریالی رسیده و شمش را با نرخ ۱۴۳,۰۶۲,۸۵۴ ریال صادر کرده است
در مهر با فروش ۱۰۱۸۳ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۱۴۴,۵۴۱,۲۹۱ ریال
۷ماهه ۶۰۶۴۴ میلیارد ریال فروش داشت بیش از ۲ برابر سال قبل

فولاد

#فولاد مهر ۱۲۶۴۸۴ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ورق گرم ۲۰۹,۰۷۵ ریال شده است
شهریور خوبی هم داشت و ۱۲۰۵۷۸ میلیارد ریال فروش زد سهم
در تیر با اندکی افت ۱۱۴۲۱۲ میلیارد ریال و مرداد ۸۹۴۰۲ میلیارد ریال شد
سهم در۷ ماهه ۷۸۷۳۳۲ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه این عدد ۳۴۰۹۶۶ میلیارد ریال بوده
نرخ ورق گرم نیز تیر ۱۸۲,۵۲۵ ریال و مرداد ۱۹۶,۶۲۲ ریال و شهریور ۲۰۶۰۴۷ ریال رسیده

میدکو

فروسيليس غرب پارس از زیر مجموعه های #میدکو در ۶ ماهه به سود ۶۲۱ میلیارد ریالی رسیده است .کل سود سال قبل این عدد ۵۴۲میلیار ریال بود

#ذوب مهر پر مهری داشت

سهمی که مرداد ۲۸۷۱۸ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ ۱۴۵,۲۰۹,۰۳۰ ریال بود
در شهریور ۲۹۴۶۶ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۴۸,۵۴۴,۲۴۹ ریال
در مهر خوب بود ۳۱۸۰۷ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۴۵,۵۴۵,۵۸۷ ریال بوده است
۷ ماهه ۱۹۲۱۸۶ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل عدد ۹۴۲۰۳ میلیارد ریال

کشرق

#کشرق در مهر ۱۱۲ و نرخ فروش ۲۴,۴۴۷,۶۶۱ ریال بوده ، شهریور فروش ۱۰۰ میلیارد ریال بوده و نرخ فروش هم ۲۵,۴۳۵,۹۳۹ ریال بوده است . ۶۱۴ میلیارد ریال جمع فروش ۷ ماهه بوده است و ۷ ماهه قبل ۴۶۱ میلیارد ریال بوده است

کسرام

#کسرام در مهر ۳۶ میلیارد ریال فروش داشته و اولین ماه سال مالی را آغاز کرد که ۲ برابر مدت مشابه قبل است

کتوکا

#کتوکا در مهر با رشد ۷۱۲ میلیارد ریال شد ، شهریور ۶۹۵ میلیارد ریال فروش داشت مرداد ۴۳۳ و تیر ۴۶۲ میلیارد ریال بود و کاهش داشت و۷ ماهه ۴۳۶۶ میلیارد ریال بود.مدت مشابه قبل این عدد ۲۵۶۳ میلیارد ریال بوده است

کاما

#کاما در مهر خیلی فروش نداشت و ۳۳ میلیارد ریال ثبت کرد فعلا ۷ ماهه ۵۶۹۹ میلیارد ریال شده است

#کاما در ۶ ماهه تلفیقی ۳۲۸ ریال سود محقق کرده است. در ۶ ماهه ۲۸۸ ریال سود اصلی محقق شده

آبادا

#آبادا در مهر ۲۱۲ ، شهریور ۲۷۱ و مرداد ۳۲۳ میلیارد فروش داشته است
تیر با رشد مصرف برق ۳۵۷ و خرداد ۲۵۸ میلیارد ریال فروش و درامد داشته و به مجموع ۱۹۴۰ میلیارد ریالی رسیده است .مدت مشابه سال قبل ۱۶۶۱ میلیارد ریال بود

دی

بانک #دي در ۳ ماهه به زیان ۷۴ ریالی به ازای هر سهم رسیده است و در درامد های عملیاتی ۷,۸۳۳,۲۸۴ میلیون ریال منفی است

سپرده

#سپرده در مهر ۲۷۶ میلیارد ریال درامد داشته و ۱۹۹۷ میلیارد ریال فروش و درامد ۷ ماهه است

ثپردیس

#ثپردیس در اولین ماه سال مالی به درامد ۸۷ میلیارد ریالی رسیده است از محل فروش پروژه باران ۱ بوده است

ودنا

#ودنا یا سرمایه گذاری نوردنا که به نظر در مسیر عرضه در بازار است در ۶ماهه به سود ۶۰۹ ریالی رسیده و ۶۰۸۷ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است

ونیکی

در مهر ۲۷۹۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا مهر ۱۵,۵۳۹,۳۰۸ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

جم پیلن

#جم_پیلن شهریور و مهر خوبی داشت
سهم در تیر فروش به ۸۷۱۶ میلیارد ریال رسیده و نرخ ۲۹۳,۵۸۹,۵۲۰ ریال
در مرداد ۶۰۲۷ میلیارد ریال بوده ونرخ ۳۰۴,۱۵۰,۴۹۸ ریال بوده
شهریور به ۷۷۴۲ میلیارد ریال رسیده و نرخ ۳۳۷,۱۶۴,۷۰۰ ریال
و حالا مهر به ۸۱۴۰ میلیارد ریال رسیدع و نرخ با رشد ۳۷۷,۸۰۸,۳۸۹ ریال شده
۷ ماهه این عدد ۵۰۷۳۷ میلیارد ریال بوده
سال قبل این عدد ۲۸۸۳۴ میلیارد ریال بود

شپارس

#شپارس در مجمع به فروش ۴۶۴ میلیارد ریالی رسید و مدت مشابه سال قبل این عدد ۵۴۳ میلیارد ریال بود

بوعلی

#بوعلی شهریور و مهر خوبی داشت
تیر ۱۸۹۷۳ میلیارد ریال بود و مرداد با کمی افت ۱۴۰۶۳ میلیارد ریال شد در شهریور این عدد با رشدی چشم گیر ۲۳۸۰۰ میلیارد ریال شده و مهر هم ۲۳۵۰۶ میلیارد ریال و بتواند روی همین روال بماند سود خوبی دارد
مجموع ۱۲۵۴۶۶ میلیارد ریال فروش داشته است . مدت مشابه ۴۶۹۰۳ میلیارد ریال بوده است

#فارس افزایش سرمایه میدهد

پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در جلسه ٣٣٨ هیات مدیره این شرکت مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ مطرح و مقرر گردید اقدامات لازم جهت تهیه گزارش توجیهی و فراهم نمودن امکان انجام الزامات قانونی به منظور افزایش سرمایه از مبلغ ٢٨٧،٠٠٠ میلیارد ریال تا مبلغ ٥٠٠،٠٠٠ میلیارد ریال از محل سود انباشته و سایر اندوخته‌های سرمایه‌ای با رعایت مفاد لایحه اصلاحی قانون تجارت و ضوابط و مقررات حاکم بر بازار سرمایه به عمل آید.

پسهند

#پسهند در تیر ۲۲۴ میلیارد ریال شد و مرداد ۲۱۶ میلیار ریال و شهریور با رشد ۳۲۲ میلیارد ریال شده است و مهر ۳۰۷ میلیارد ریال شده است
۷ماهه ۱۷۷۲ میلیارد ریال است . مدت مشابه قبل ۱۰۷۱ میلیارد بوده است

غپاک

#غپاک درتابستان تیر ۱۷۱۱ میلیارد ریال فروش داشت و مرداد به ۱۸۵۸ میلیارد ریال رسید و شهریور با رشد ۲۰۹۳ میلیارد ریال بود و مهر ۱۹۵۷ میلیارد ریال شد
کل فروش ۷ ماهه ۱۳۱۸۱ میلیارد ریال بوده مدت مشابه ۷۰۰۷ میلیارد ریال

تملت

#تملت تیر ۵۰۷ میلیارد ریال در مرداد ۴۴۴ میلیارد ریال بود و شهریور ۶۱۳ میلیارد ریال مهر این عدد ۴۰۵ میلیارد ریال شده و ۷ ماهه ۳۴۱۰ میلیارد ریال فروش داشت
کل سال قبل درامد تملت ۵۹۸۱ میلیارد ریال بود

تامین سرمایه #امین

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-99A-227 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ، تعداد ۳,۹۸۲,۴۴۵,۲۸۱ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۱۷,۵۵۴,۷۱۹ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ لغایت تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲

مارون

#مارون مهر و شهریور خوبی داشت
سهمی که تیر ۲۲۳۲۰ میبیارد ریال شده و عدد خوبی است
مرداد اندکی افت کرد و ۱۹۰۹۴ میلیارد ریال فروش داشت و شهریور ۲۸۱۶۶ میلیارد ریال شد در مهر این عدد ۲۷۷۱۲ میلیارد ریال بوده است
۷ ماهه به ۱۷۳۸۸۸ میلیار ریال رسیده است
مدت مشابه سال گذشته ۸۷۲۳۱ میلیارد ریال را نشان می دهد و رشد خوبی کرده است.

غکورش

#غکوروش تازه وارد بازار در شهریور با رشدی خوب ۸۸۹۳ میلیارد ریال فروش داشت مهر به ۵۱۴۵ میلیارد ریال رسید
مرداد ۵۲۴۸ و تیر ۵۳۳۱ و۷ ماهه به ۳۹۲۴۷ میلیارد ریال رسیده است
مدت مشابه ۲۱۸۷۴ ملیارد ریال بوده است

کفرا

#کفرا در مهر ۶۹۴ ، شهریور ۶۹۵ ، مرداد ۵۳۶ ، تیر ۷۰۸ میلیارد ریال فروش داشت و ۷ ماهه به عدد ۴۵۱۳ میلیاردریالی رسیده است مدت مشابه قبل ۲۴۰۶ میلیارد ریال بوده و پیشرفت خوبی کرده است

کترام

#کترام تیر ۱۸۲ میلیارد ریال بود و مرداد ۲۰۰ میلیارد ریال بوده است در شهریور این عدد ۲۵۲ میلیارد ریال شده است و مهر این عدد ۲۵۱ میلیارد ریال بوده است
۷ ماهه ۱۳۳۸ میلیارد ریال شد
مدت مشابه ۹۳۹ میلیارد ریال بود

کاذر

#کاذر شهریور خوبی زد ولی مهر عقب نشینی کرد
سهم در تیر به ۲۴۷ میلیارد ریال رسیده
در مرداد افت کرد و این عدد ۱۵۸ میلیارد ریال بود و شهریو ۲۸۰ میلیارد ریال شد و مهر ۱۵۸ میلیارد ریال
و ۷ ماهه ۱۶۹۵ میلیارد ریال فروش داشته است
مدت مشابه این عدد ۱۲۶۴ میلیارد ریال است

بتا سهم

#گزارش_بازار  #کدال_نگر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *