فرآور

#فرآور در فروش منظم نیست و در ابان البته ۸۷ میلیارد ریال فروش داشته است .۱۲۰ تن در داخل فروخته با نرخ ۷۳۱,۲۱۶,۶۶۷ ریال. خبر مهم برای سهم این است که مقدار ۰۰۰ر۲ تن شمش روی به گمرکات کشور جهت صادرات ارسال گردیده، همچنین مقدار ۲۰۰ تن بتاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ در بورس کالا عرضه و بفروش رسیده است. علی ایحال مستندات فروش هر دو موضوع فوق الذکر(خارجی و داخلی) تاکنون جهت انتشار دریافت نگردیده است.

فملی

#فملی در آبان به فروش ۷۴۷۸۴ میلیارد ریالی رسیده است و ۱۵ هزار تن با نرخ ۲,۴۰۹,۲۳۵,۴۶۸ ریال صادر کرده و در مجموع ۸ ماهه به عدد ۴۷۹۰۲۷ میلیارد ریال رسیده
مدت مشابه قبل ۲۳۰۸۵۶ میلیارد ریال بود

دفرا

#دفرا در تیر ۳۷۷ میلیارد ریال بوده و در مرداد ۴۷۲ میلیارد ریال شده در شهریور به ۴۲۳ میلیارد ریال رسیده و مهر هم ۴۰۸ میلیارد ریال بود
آبان ۵۰۳ میلیارد ریال بوده است جمعا ۸ ماهه ۳۲۴۰ میلیارد ریال بوده است.مدت مشابه ۱۷۶۷ میلیارد ریال بود

مداران

#مداران در ابان ۱۴۳ ، مهر ۱۷۶ و شهریور ۵۷۷ میلیارد ریال فروش داشته است
۸ماهه ۴۵۳۵ میلیارد ریالی رسیده است کل سال قبل این عدد ۳۱۹۱ میلیارد ریال بود

دتوزیع

#دتوزیع در مهرو ابان اندکی از شهریور کمتر بود
سهم خرداد ۶۲۳۶ میلیارد ریال بوده است در تیر با رشد به ۷۶۱۲ میلیارد ریال رسیده و مرداد هم با پرش درامد ۱۱۵۴۷ میلیارد ریال بود شهریور به ۹۵۸۴ میلیارد ریال رسیده است و مهر ۸۰۴۷ میلیارد ریال شده است و ابان ۷۶۷۹ میلیارد ریال
۸ ماهه ۶۱۸۶۲ میلیارد ریال فروش داشته است
کل سال ۹۹ شرکت ۵۱۵۰۰ میلیارد ریال است

والبر

#والبر افزایش سرمایه میدهد
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۸,۴۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۳,۵۰۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته ،سایر اندوخته ها به منظور مشارکت در افزايش سرمايه و اصلاح ساختار مالي که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

خرینگ

#خرینگ سهمی که در تمرداد ۱۰۲۸ میلیارد ریال و در بهترین ماه خود شهریور به ۱۷۹۲ میلیارد ریال رسیده است و مهر هم ۱۲۷۶ میلیارد ریال بود و ابان هم ۱۳۷۳ میلیارد ریال
۸ ماه ۱۰۸۶۲ میلیارد ریال و مدت مشابه قبل ۵۳۲۰ میلیارد ریال بود

ارفع

#ارفع تیر و مرداد خوبی داشت ولی مهر و شهریور به واسطه اورهال کمی افت کرد و حالا ابان بهتر شده است
ابان ۷۱۵۰ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۴۰,۳۸۸,۸۹۱ ریال بود
مهر ۳۳۴۹ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۳۱,۵۴۷,۲۷۲ ریال بود
شهریور ۴۹۴۹ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش ۱۴۴,۷۰۶,۰۷۵ ریال
مرداد ۸۳۹۸ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ ۱۴۹,۲۱۲,۱۸۹ ریال
جمعا۸ ماهه ۵۴۶۶۲ میلیارد ریال فروش داشت .
مدت مشابه قبل این عدد ۳۶۹۵۷ میلیارد ریال بود

پسهند

#پسهند در تیر ۲۲۴ میلیارد ریال شد و مرداد ۲۱۶ میلیار ریال و شهریور با رشد ۳۲۲ میلیارد ریال شده است و مهر ۳۰۷ میلیارد ریال شده است و ابان ۲۶۸ میلیارد ریال
۸ماهه ۲۰۴۰ میلیارد ریال است . مدت مشابه قبل ۱۲۶۴ میلیارد بوده است

کپرور

افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی #کپرور از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته مورد تایید حسابرس قرار گرفت.

کساوه

#کساوه مرداد ۶۸۴ میلیارد ریال فروش داشت وشهریور به ۹۲۰ میلیارد ریال رسیده و مهر ۷۱۰ میلیارد ریال و ابان هم ۷۰۱ میلیارد ریال بوده است
۸ ماهه ۵۰۸۹ میلیارد ریال بود
مدت مشابه این عدد ۳۳۷۶ میلیارد ریال است

سفانو

#سفانو درمرداد ۳۶۶ میلیارد ریال فروش داشت و شهریور ۵۹۳ میلیارد ریال شد
مهر ۴۵۴ میلیارد ریال فروش داشته است و ابان با رشد خوب ۵۶۳ میلیارد ریال بود .
۸ ماهه ۳۱۳۸ میلیارد ریال فروش داشته است
مدت مشابه قبل ۲۰۴۳ میلیارد ریال بوده است

پیزد

#پیزد در ۳ ماهه اخیر خوب بوده است
مرداد ۱۷۶۲ میلیارد ریال و شهریور به ۱۷۵۱ میلیارد ریال رسیده است در مهر با افت این عدد ۱۳۵۶ میلیارد ریال شد در ابان این عدد ۱۵۰۶ میلیارد ریال شد
جمعا ۸ ماهه ۱۱۹۸۸ میلیارد ریال شده است و بیش از ۲ برابر مدت مشابه است که ۶۷۲۹ میلیارد ریال بود

کخاک

#کخاک
در مرداد هم ۴۰۵ میلیارد ریال بود و نرخ ۲۶,۴۳۴,۱۶۲ ریال در شهریور این عدد ۵۶۰ میلیارد ریال بود و نرخ ۲۶,۳۶۴,۱۲۲ ریال بود مهر به ۴۰۶ میلیارد ریال رسید و نرخ ۲۷,۱۰۱,۶۹۴ ریال شده و ابان ۴۴۷ میلیارد ریال فروش داشته ۲۵,۷۱۸,۶۰۹ ریال نرخ ابان بوده است .
۸ ماهه ۳۹۴۵ میلیارد ریال بوده است
مدت مشابه قبل ۳۴۹۷ میلیارد ریال بود

وساپا

#وساپا در آبان ۵۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا آبان ۳۹۵,۴۵۴ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

قاسم

#قاسم در آبان ۵۱۲۳ ،مهر ۵۱۰۳ میلیارد ریال ، شهریور ۵۴۸۲ ، مرداد ۵۰۰۵ میلیارد ریال درامد داشته ۸ ماهه به عدد ۳۸۷۹۵ میلیارد ریال رسیده است . ۴۰۶۵۳ میلیارد ریال فروش کل سال قبل است

سنیر

#سنیر در مرداد ۱۴۲ میلیارد ریال و شهریور ۲۰۷ میلیارد ریال بود در مهر این عدد به ۱۴۴ میلیارد ریال رسید در ابان با رشد ۱۶۱ میلیارد ریال شد
۸ ماهه ۱۱۰۸ میلیارد ریال فروش داشته مدت مشابه سال قبل ۵۸۶ میلیارد ریال بود

سشمال

#سشمال در آبان ۴۲۳ میلیارد ریال ، مهر ۴۱۰ و شهریور ۳۵۶ و مرداد ۲۷۳ میلیارد ریال فروش داشت
در مجموع به ۳۰۵۰ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۲۱۶۲ میلیارد ریال بوده است.

دکیمی

#دکیمی بعد از مدت ها چند ماه است بهتر عمل میکند
در حالی که ۳ ماه اول ۶۳۱ میلیارد ریال فروش داشت در تیر به ۴۵۰ میلیارد ریال و مرداد ۳۱۵ میلیارد ریال و شهریور ۴۵۷ میلیارد ریال رسید و مهر ۳۷۲ میلیارد ریال و ابان با رشد ۵۷۵ میلیارد ریال بود
۸ ماهه ۲۹۳۹ میلیارد ریال فروخت و مدت مشابه قبل ۱۵۱۹ میلیارد ریال بود

شدوص

#شدوص به استحضار می رساند در مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ درخصوص افزايش سرمايه بيان گرديد تا زمان برگزاري مجمع ساليانه افزايش سرمايه فوق نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت خواهد رسيد. ليکن با توجه به اينکه اين شرکت از زير مجموعه هاي شرکت سرمايه گذاري نفت، گاز و پتروشيمي تامين (تاپيکو) مي باشد و طبق روال هر سال جهت تهيه صورت هاي مالي تلفيقي هلدينگ اين شرکت مي بايست مجمع عادي ساليانه خود را در ارديبهشت ماه برگزار کند، به اطلاع مي رساند با توجه به محدوديت زماني افزايش سرمايه فوق تا زمان برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به ثبت نخواهد رسيد.

غپینو

#غپینو در فروش مرداد به ۳۶۲ میلیارد ریال رسیده و شهریور ۹۲۴ میلیارد ریال بود در مهر این عدد ۸۳۲ میلیارد ریال شد و ابان با رشد ۹۳۴ میلیارد ریال شد
۸ماهه ۶۱۷۴ میلیارد ریال بوده . مدت مشابه این عدد ۴۲۳۱ میلیارد ریال بوده است .

وبوعلی

#وبوعلی در آبان ۳۴۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا آبان ۱,۰۱۹,۸۱۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

غفارس

#غفارس در ابان ۹۲۱ ،مهر ۸۵۷ ، شهریور ۸۹۴ میلیارد ریال فروش داشت و۸ ماهه ۶۱۸۹ میلیارد ریال فروش زده است . مشابه سال قبل این عدد ۴۱۱۷ میلیارد ریال بود

تکمبا

#تکمبا در ابان متفاوت ظاهر شد و ۳۸۴ میلیارد ریال فروش داشت
مهر ۱۸۷ و شهریور ۲۷۰ میلیارد ریال ، مرداد ۲۳۶ میلیارد ریال
و در مجموع به ۲۲۶۰ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۱۳۵۵ میلیارد ریال بوده است

خلنت

افزایش سرمایه در #خلنت گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اجراي پروژه هاي توسعه که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد

شلعاب

#شلعاب
در شهریور به ۱۳۲ میلیارد ریال رسید و مهر ۱۰۳ میلیارد ریال بوده است و ابان هم ۱۰۳
۸ ماهه به ۷۰۶ میلیارد ریال فروش داشته
۷۰۸ میلیارد ریال مدت مشابه سال قبل بود

سقاین

#سقاین در مرداد ۲۵۶ میلیارد ریال بود و شهریور با رشد ۳۴۹ میلیارد ریال شد و مهر به عدد ۱۷۷ میلیارد ریال و ابان ۲۰۸ میلیارد ریال رسید
۸ ماهه ۱۸۳۴ میلیارد ریال شده و مدت مشابه سال قبل ۱۱۹۵ میلیارد ریال بود.

وهامون

#وهامون در آبان ۱۹۵ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا آبان ۷۱۶,۰۵۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

شدوص

#شدوص
شهریور ۷۲۷ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ ۲۴۷,۳۶۷,۹۰۲ ریال است .
در مهر فروش کمی رشد کرد و ۷۷۳ میلیارد ریال فروش زده و نرخ ۲۶۱,۲۵۰,۹۴۰ ریال بوده و رشد کرده است در ابان کمی افت کرد و ۵۸۱ میلیارد ریال شد و نرخ ۲۶۵,۲۶۷,۷۰۹
ریال
۸ ماهه ۵۱۳۲ میلیارد ریال بود
سال قبل این عدد ۱۹۸۰ میلیارد ریال بود

غشهد

#غشهد در ابان با فروش ۲۴۲ میلیارد ریالی به جمع فروش ۳۶۴ میلیارد ریالی رسیده است

کساپا

#کساپا در شهریور ۱۲۹ میلیارد ریال داشته و مهر به ۱۱۷ میلیارد ریال رسید و ابان ۱۸۴ میلیارد ریال شد
۸ماهه ۱۲۹۲ میلیارد ریال فروش زده است
مدت مشابه سال قبل ۸۶۶ میلیارد ریال بوده است

گوهران

#گوهران در آبان ۱۴۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا آبان ۱,۶۹۵,۶۳۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

غمینو

#غمینو در آبان ۳۹۵ ، مهر ۳۹۷ ، شهریور ۳۲۰ ، مرداد ۳۲۳ میلیارد ریال فروش داشت و جمعا ۸ ماهه به ۲۴۷۰ میلیارد ریال رسیده است .مشابه سال قبل شرکت ۱۱۶۷ میلیارد ریال بود

خریخت

فروش #خریخت در ابان ۳۴۸ میلیارد ریال ، مهر ۳۲۱ ، شهریور ۳۵۸ ، مرداد ۲۳۴ میلیارد ریال و جمع فروش ۸ ماهه ۲۳۵۸ میلیارد ریال بوده است . مدت مشابه قبل این عدد ۸۳۰ میلیارد ریال بود

شسم

#شسم به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند؛ با توجه به نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ تعلیق می گردد.

نطرین

#نطرین ۳ ماهه هست بالای ۱۰۰ میلیارد ریال می فروشد وروند کمی بهتر شده است ابان ۱۵۸ ،مهر ۱۲۶،شهریور ۱۴۰ ، مرادمیلیارد ریال رسیده بود
۸ ماهه ۸۳۴ میلیارد ریال بود
مدت مشابه سال قبل ۶۴۷ میلیارد ریال بود

سپید

#سپید این روزها سهم پرنوسان بازار است ولی در ابان رشد داشت
سهم در ۴ ماهه اول ۹۴۸۳ و در مرداد با عدد خوب ۲۲۰۸ میلیارد ریالی مواجه شده
شهریور این عدد با کمی رشد ۲۳۹۵ میلیارد ریال بود و مهر۲۳۴۷ میلیارد ریال بود در ابان به ۳۱۴۲ میلیارد ریال رسید
به فروش ۱۹۵۷۸ میلیارد ریالی رسیده است.مدت مشابه این عدد ۹۴۲۶ میلیارد ریال بود

غگرجی

#غگرجی سهمی که در تیر ۲۷۲ میلیارد ریال و مرداد ۲۸۳ میلیارد ریال و شهریور هم ۲۹۳ میلیارد ریال شد در مهر با رشد ۳۲۲ میلیارد ریال بود و ابان به ۳۵۵ میلیارد ریال رسیده است .
۸ماهه ۲۲۱۵ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۶۶۵ میلیارد ریال بود

کپارس

#کپارس به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت مفاد ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ( عدم رعایت الزامات ماده ۷دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران اقدام به اعطای فرصت يک ماهه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰)جهت رعایت موارد فوق نموده است

شجم

#شجم در مهر ۱۸۹۵ میلیارد ریال و ابان هم ۲۴۶۵ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ نیز کمی افزایش داشته است جمعا ۲ ماهه ۴۳۶۰ میلیارد ریال شده است مدت مشابه این عدد ۲۶۹۷ میلیارد ریال بود

شراز

#شراز و افزایش سرمایه
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱,۰۲۷,۵۴۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته ،اندوخته طرح و توسعه به منظور اجراي طرحهاي توسعه اي ، اصلاح ساختار مالي و جلوگيري از خروج وجه نقد به منظور تامين سرمايه در گردش مورد نياز شرکت که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

شیران

#شیران در آبان با فروش ۴۷۳۷ میلیارد ریالی عدد خوبی داشت و در مجموع ۱۱ ماهه به عدد فروش ۴۸۴۶۵ میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه این عدد ۲۲۹۷۲ میلیارد ریال بود

شصدف

#شصدف در ابان رشد فروش داشت
سهم تیر به ۷۳۷ میلیارد ریال رسیده
مرداد هم ۸۳۲ میلیارد ریال بود و شهریور ۸۸۸ میلیارد ریال بوده است
در مهر این عدد به ۸۳۹ میلیارد ریال رسیده و ابان با جهش فروش به ۱۰۰۲ میلیارد ریال رسید
۸ ماهه ۶۵۳۲ میلیارد ریال است
مدت مشابه ۲۸۰۴ میلیارد ریال شده است .

 

بتا سهم

کدال_نگر

 

صادرات  صادرات  صادرات  صادرات  صادرات  صادرات  صادرات  صادرات  صادرات  صادرات  صادرات  صادرات  صادرات  صادرات  صادرات  صادرات  صادرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *