زمگسا

زمگسا در اذر ۲۴۶ ، ابان ۲۳۶ ، مهر ۲۷۴ ، شهریور ۲۲۳ میلیارد ریال فروش داشته و جمعا ۹ ماهه به ۲۰۴۷ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه سال قبل ۱۱۵۰ میلیارد ریال بود

وبوعلی

#وبوعلی در اذر ۱۸۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا آذر ۱۰۱۹۸۱۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

بکهنوج

#بکهنوج در شهریور ۳۰۹ میلیارد ریال و مهر ۲۱۹ میلیارد ریال فروش داشته است و آبان ۲۰۵ میلیارد ریال و اذر ۱۸۴ میلیارد ریال بوده است .
۹ ماهه به عدد ۲۵۰۲ میلیارد ریال رسیده است .مشابه سال قبل ۲۴۲۳ میلیارد ریال بود

 

فملی

#فملی در ۳ ماهه اخیر شرایط بسیار خوبی را در فروش داشته و در اذر نیز با فروش خوب ۷۲۸۵۱ میلیارد ریالی مواجه بوده و ۱۴ هزار تن با نرخ ۲,۳۶۱,۰۰۵,۷۱۸ ربالی در داخل فروخته و ۱۳هزار تن با نرخ ۲,۴۰۶,۱۹۹,۳۷۴ ریالی صادر کرده است
۹ماهه به فروش ۵۵۱۸۷۸ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشبه قبل ۲۷۹۷۲۲ میلیارد ریال بود

افزایش نرخ در #فروس

۱- قیمت فوق جهت هر کیلو تعیین شده است. ۲- بر اساس مجوز انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژ ، در صورت فروش محصول بصورت بسته بندی ، مبلغ ۲٫۰۰۰ ریال به مبالغ فوق اضافه می گردد.

شلیا

#شلیا جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران ابتداي خيابان مطهري(از سمت وليعصر)نرسيده به خيابان لارستان پلاک ۴۳۶ساخنمان ادبا برگزار میگردد

ساربیل

#ساربیل در ار ۴۰۴ ، آبان ۳۷۵ ، مهر ۴۲۴ میلیارد ریال و شهریور ۴۵۸ میلیارد ریال فروش داشته و جمعا ۳۷۴۶ میلیارد ریال بوده مدت مشابه قبل ۲۳۹۴ میلیارد ریال بوده است

فنورد

مهر به ۱۸۵۸ میلیار ریال رسیده و نرخ ۱۹۱,۹۸۹,۱۰۵ ریال بود
در ابان با رشدی خوب به ۲۳۱۵ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۱۸۶,۱۹۲,۴۴۱ ریال شد
در اذر این عدد ۲۳۱۹میلیارد ریال بود و نرخ ۱۸۷,۱۴۴,۶۴۳ ریال بود
۹ ماهه عدد فروش به ۱۶۵۹۰ میلیارد ریا ل رسیده و مدت مشابه قبل ۹۳۸۴ میلیارد ریال بوده است

سصفها

#سصفها در اذر ۳۲۰ و آبان با کمی افت ۲۶۹ میلیارد ریال فروش داشت. در مهر ۴۴۲، شهریور ۳۹۷ میلیارد ریال مواجه بود ۹ ماهه فروش ۳۱۶۰ میلیارد ریال بوده
مدت مشابه قبل این عدد ۱۹۲۶ میلیارد ریال بود

کسعدی

#کسعدی در شهریور ۲۰۷ میلیارد ریال شد در مهر این عدد با افت ۱۷۶ میلیارد ریال شده است و ابان ۱۷۰ میلیارد ریال بود و اذر ۲۱۳ میلیارد ریال بود و رشد کرد
۹ ماهه ۱۵۵۲ میلیارد ریال بود و از ۹۸۵ میلیارد ریال فروش مشابه سال قبل بهتر بود

خکمک

#خکمک در اذر ۴۸۷ میلیارد ریال فروش دشت
ابان ۵۱۸ ، مهر ۴۸۱ و شهریور رشد کرد و ۵۶۱ میلیارد ریال فروخت
جمعا ۹ ماهه ۴۴۴۳ میلیارد ریال بوده است مدت مشایه قبل این عدد ۳۹۱۳ میلیارد ریال بوده است

قصفها

#قصفها در اذر ۱۷۸۳ و ابان ۱۴۸۰ میلیارد ریال فروش داشت و به جمع ۸۰۹۸ میلیارد ریالی رسیده است. مدت مشابه این عدد ۳۹۵۰ میلیارد ریال بود

دلقما

#دلقما هم رشد فروش داشت سهم شهریور به ۲۷۱ میلیارد ریال رسید و مهر هم ۲۶۳ میلیارد ریال بود در ابان به ۲۰۴ میلیارد ریال رسید و ابان ۲۶۴ میلیارد ریال بود
۹ ماهه ۱۷۵۶ میلیارد ریال فروش داشته است
مدت مشابه سال قبل عدد فروش ۱۲۹۳ میلیارد ریال بود

سرود

#سرود مهر این عدد با کمی افت ۵۲۴ میلیارد ریال شده
و ابان ۵۳۴ میلیارد ریال بود و اذر به ۷۲۹ میلیارد ریال رسیده بود
۹ ماهه به عدد ۵۳۲۷ میلیارد ریال رسیده و دوبرابر مدت مشابه سال قبل است که ۲۹۴۸ میلیارد ریال فروش داشت

ساراب

#ساراب مهر با کمی افت به ۲۲۲ میلیارد ریالی رسید در ابان این عدد ۴۵۰ میلیارد ریال شده و خوش درخشید و اذر هم ۴۲۱ میلیارد ریال بود
۹ ماهه ۲۸۱۳ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبل ۲۲۵۵ میلیارد ریال بود

غگرجی

#غگرجی سهمی که شهریور هم ۲۹۳ میلیارد ریال فروش داشت در مهر با رشد ۳۲۲ میلیارد ریال بود و ابان به ۳۵۵ میلیارد ریال رسیده است و اذر ۳۶۹ میلیارد ریال بود .
۹ماهه ۲۵۸۵ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۰۰۴ میلیارد ریال بود

سفانو

#سفانو شهریور ۵۹۳ میلیارد ریال فروش داشت
مهر ۴۵۴ میلیارد ریال فروش داشته است و ابان با رشد خوب ۵۶۳ میلیارد ریال بود . در اذر این عدد ۴۹۷ میلیارد ریال بود
۹ ماهه ۳۶۳۶ میلیارد ریال فروش داشته است
مدت مشابه قبل ۲۴۳۵ میلیارد ریال بوده است

خموتور

#خموتور مهر ۸۶۸ میلیارد ریال فروش داشت و ابان با کمی افت ۶۵۰ میلیارد ریال شد اذر با رشد به ۸۸۷ میلیارد ریال رسیده است
۹ ماهه ۶۶۱۸ میلیارد ریال فروش زد
مدت مشابه این عدد ۴۴۹۴ میلیارد ریال است

شدوص

#شدوص در مهر فروش کمی رشد کرد و ۷۷۳ میلیارد ریال فروش زده و نرخ ۲۶۱,۲۵۰,۹۴۰ ریال بوده و رشد کرده است در ابان کمی افت کرد و ۵۸۱ میلیارد ریال شد و نرخ ۲۶۵,۲۶۷,۷۰۹ ریال
در اذر این عدد ۹۴۰ میلیارد ریال بود و نرخ ۲۶۵,۰۱۱,۹۵۸ ریال است
۹ ماهه ۶۰۷۳ میلیارد ریال بود
سال قبل این عدد ۲۳۸۹ میلیارد ریال بود

فخوز

#فخوز مهر و ابان و اذر خوبی ثبت کرد و به نظر ۹ ماهه خوبی بدهد
سهمی که در اذر ۵۴۰۷۸ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ داخل ۱۳۴,۹۹۱,۶۱۳ و صادرات ۱۴۹,۶۰۵,۸۴۵ ریال بود
ابان ۴۲۵۸۴ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ صادراتی ۱۶۲,۶۲۸,۷۳۶ و نرخ داخلی ۱۵۳,۲۰۸,۱۷۱ ریال است
در مهر ۳۲۰۴۲ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ صادراتی ۱۵۶,۹۶۶,۹۴۱ و نرخ داخلی ۱۶۲,۶۹۴,۰۳۷ ریال است
۹ ماهه ۳۳۰۵۹۰ میلیارد ریال بود
سال قبل در مدت مشابه این عدد ۲۰۸۷۹۶ میلیارد ریال بود

اخابر

درامد #اخابر در اذر ۶۰۶۳ میلیارد ریال بود و کمی کم شد این عدد در ابان ۷۰۲۷ میلیارد ریال ، مهر ۶۲۶۷ میلیارد ریال بوده است .
۹ ماهه به ۵۱۶۱۸ میلیارد ریالی رسیده و کل سال قبل ۵۶۰۳۸ میلیارد ریال بود

ساوه

#ساوه در ابان و اذر رشد فروش داشت
فروش شهریور با رشد خوب ۱۱۸۳ میلیارد ریال شده است و مهر با کمی افت ۹۳۷ میلیارد ریال و ابان با رشد ۱۰۲۷ میلیارد ریال بود و اذر هم با رشدی دیگر ۱۱۲۶ میلیارد ریال شد
۹ ماهه ۸۳۳۷ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه قبل این عدد ۳۹۷۴ میلیارد ریال بود

ختور

افزایش سرمایه ۲۱۰ درصدی #ختور از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها مورد تایید حسابرس قرار گرفت.

وکبهمن

#وکبهمن در اذر ۹۳۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا آذر ۲,۸۳۰,۹۷۳ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

فخاس

#فخاس ۳ ماهه اخیر خوب بوده
سهمی که شهریور ۵۹۰۲ میلیارد ریال و مهر ۷۷۰۷ میلیارد ریال فروش داشته است .در ابان این عدد ۹۱۱۵ میلیارد ریال بوده است نرخ نیز ۱۴۲,۷۲۵,۵۱۲ ریال و اذر به ۷۵۴۸ میلیارد ریال رسید و نرخ ۱۴۵,۷۳۴,۷۶۲ ریال است
۹ ماهه ۷۶۶۸۵ میلیارد ریال بوده است.مشابه سال قبل ۴۹۳۰۹ میلیارد ریال بود

شفارا

#شفارا در ابان عجیب بود و ۱۱۸۳ میلیارد ریال فروش داشت و اذر به ۶۵۶ میلیارد ریال بوده است .
مهر ۵۰۱ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ماه اخیر عدد خوبی زده
در۹ ماهه ۵۷۴۶ میلیارد ریال فروش داشت کل عدد سال قبل ۲۰۳۸ میلیارد ریال است

فولاژ

#فولاژ آبان و اذر خوبی داشت و به نظر ۹ ماهه خوبی بدهد
در شهریور فروش ۷۱۸۷ میلیارد ریال بوده و نرخ ۲۶۲,۱۴۹,۶۱۳ ریال
مهر ۷۲۱۷ میلیارد ریال فروش داشته و ۲۶۵,۵۸۴,۴۰۴ ریال نرخ بوده است
آبان هم به فروش ۹۱۹۸ میلیارد ریالی رسیده است و نرخ ۲۳۹,۶۷۷,۰۴۶ریال شد در اذر این عدد ۹۸۱۰ میلیارد ریل بود و نرخ فروش ۲۳۹,۸۶۳,۹۱۶ ریال شده
جمعا ۹ ماهه به ۶۸۱۱۳ میلیارد ریال رسیده مدت مشابه ۴۲۶۷۸ میلیارد ریال بود.

وغدیر

یکی دیگر از زیر مجموعه های #وغدیر در مسیر بازار است
#وکغدیر گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته به منظور جهت اصلاح و بهبود ساختار مالي و بهبود نسبت مالکانه و نسبت بدهي به حقوق صاحبان سرمايه و رقابت پذيري شرکت در صنعت و بازار سرمايه، بهبود و افزايش شفافيت صورتهاي مالي، جلوگيري از خروج نقدينگي و حفظ پتانسيل لازم براي تداوم فعاليت که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

خودرو

مهم برای #خودرو شرکت تام ايران خودرو از زیر مجموعه های ایران خودرو در ۶ ماهه به سود ۲۲۹۸ میلیارد ریالی رسیده است مشابه سال قبل ۲۷۸ میلیارد ریال بود

پلوله

#پلوله مبلغ بخشودگی ۱۸۰ میلیارد ریالی ناشی از تسویه تسهیلات سررسید گذشته دریافتی از بانک پارسیان به عنوان سایر درآمدهای غیرعملیاتی در دفاتر شناسایی گردید

کگهر

#کگهر گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور تامين مالي براي طرح هاي توسعه اي شرکت و برگشت مجدد منابع مالي شرکت که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

#کگهر طی اصلاحیه ای درصد افزایش سرمایه را به ۱۶۰ درصد کاهش داد.

رنیک

#رنیک سهمی که مهر پر مهری داشت ولی ابان افت کرد
رنیک در شهریور این عدد ۱۹۱۵ میلیارد ریال رسیده و مهر ۳۱۷۸ میلیارد ریال شد و رشد خوبی داشت و ابان ۱۰۴۸ میلیارد ریال بود و اذر ۱۶۴۰ میلیارد ریال بوده است و هنوز به سطح قبل نرسیده
۹ ماهه ۱۵۸۱۱ میلیارد ریال بوده
کل سال قبل شرکت ۱۷۲۷۱ میلیارد ریال است

سخاش

#سخاش مهر و ابان شبیه هم بود
در شهریور این عدد ۴۵۸ میلیارد ریال شد و مهر ۳۶۲ میلیارد ریال بود و ابان ۳۵۷ میلیارد ریال و ۳۷۵ میلیارد ریال فروش اذر داشته است .
۹ ماهه ۲۷۵۳ میلیارد ریال فروش داشته.مدت سال قبل این عدد ۲۰۴۳ میلیارد ریال بود.

سدشت

#سدشت اولین ماه سال مالی با فروش ۵۹۳ میلیارد ریالی مواجه بوده که ابان با کمی افت به ۲۰۱ میلیارد ریال رسید و اذر ۵۶۹ میلیارد ریال شد و رشد کرد .۳ماهه ۱۳۶۴ میلیارد ریال شده است . مدت مشابه این عدد ۴۶۱ میلیارد ریال بود.

بتا سهم

#کدال_نگر

زمگسا زمگسا زمگسا زمگسا زمگسا زمگسا زمگسا زمگسا زمگسا زمگسا زمگسا زمگسا زمگسا زمگسا

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *