زاگرس

#زاگرس آذر خوبی زد و ۹ماهه خوبی میدهد در اذر ۱۳۶۴۴ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۸۷,۹۰۰,۲۴۶ ریال بود و ۱۳۴ هزار تن صادر کرده است
ابان ۹۹۰۶ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ به ۹۷,۶۷۷,۰۶۲ ریال رسیده
مهر خوبی داشت و ۲۰۳۷۱ میلیارد ریال فروش داشته است بیش از ۲۰۲ هزار تن با نرخ ۹۴,۷۱۱,۵۴۳ ریال صادر کرده
به نظر ۹ماهه خوبی بدهد
۹ ماهه ۱۵۴۳۹۴ میلیارد ریال بوده
مدت مشابه سال قبل ۱۰۳۵۹۴ میلیارد ریال بود

کساپا

#کساپا در شهریور ۱۲۹ میلیارد ریال فروش داشته و مهر به ۱۱۷ میلیارد ریال رسید و ابان ۱۸۴ میلیارد ریال شد در اذر این عدد ۱۸۰ میلیارد ریال شده است
۹ ماهه ۱۴۷۴ میلیارد ریال فروش زده است
مدت مشابه سال قبل ۱۰۰۰ میلیارد ریال بوده است

هرمز

#هرمز ۲ ماه گذشته عالی عمل کرده
اذر با فروش ۲۲۱۰۲ میلیارد ریالی مواجه بوده است نرخ ۱۵۷,۷۰۳,۸۵۷ ریال بوده است
ابان با فروشی عجیب ۲۴۰۳۵ میلیارد ریال بود و نرخ ۱۵۷,۱۱۸,۵۲۴ ریال
مهر با فروش ۱۵۱۲۸ میلیارد ریالی به نرخ ۱۶۲,۹۰۸,۱۶۶ ریالی رسیده
۹ ماهه ۱۶۳۸۶۵ میلیارد ریال و مدت مشابه ۷۶۷۴۷ میلیارد ریال است

پیزد

#پیزد مهر با افت ۱۳۵۶ میلیارد ریال شد در ابان این عدد ۱۵۰۶ میلیارد ریال شد و اذر۱۴۵۴ میلیارد ریال بوده است .
جمعا ۹ ماهه ۱۳۴۴۷ میلیارد ریال شده است و بیش از ۲ برابر مدت مشابه است که ۷۹۶۹ میلیارد ریال بود

تلیسه

#تلیسه در آذر ۴۱۲ میلیارد ریال فروش داشته است و ۹ ماهه ۲۶۷۰ میلیارد ریال فروش داشته است و مشابه قبل ۱۴۵۵ میلیارد ریال بوده است

فسپا

#فسپا گزارش خوبی زد سهمی که
در مهر فروش ۲۲۳۵ میلیارد ریال بود و نرخ ۲۴۴,۶۴۱,۲۳۹ ریال
ابان به فروش ۲۸۸۷ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۲۴۹,۷۸۱,۳۲۶ ریال بود در اذر هم ۳۷۱۹ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ ۲۴۰,۱۵۹,۰۴۰ ریال بود
۹ ماهه ۲۰۱۲۵ میلیارد ریال است
سال قبل نیز فروش ۱۱۷۸۶ میلیارد ریال بود

وسکاب

#وسکاب در آذر ۶۶۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا آذر ۳,۱۹۸,۳۳۵ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

تایرا

#تایرا در آذر ۳۶۹۷ میلیارد ریال فروش داشت
در مهر هم خوب بود و ۴۹۰۴ میلیارد ریال شد و ابان ۵۴۲۰ میلیارد ریال بود
جمع ۹ ماهه ۳۷۱۳۵ میلیارد ریال بوده است
مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۵۳۲۲ میلیارد ریال شد

خرینگ

#خرینگ سهمی که شهریور به ۱۷۹۲ میلیارد ریال رسیده است و مهر هم ۱۲۷۶ میلیارد ریال بود و ابان هم ۱۳۷۳ میلیارد ریال
حالا اذر به ۱۵۵۶ میلیارد ریالی رسیده است
۹ ماه ۱۲۴۱۸ میلیارد ریال و مدت مشابه قبل ۶۳۲۰ میلیارد ریال بود

کفرا

#کفرا در آذر ۶۹۲ ، ابان ۶۴۶ ، مهر ۶۹۴ ، میلیارد ریال فروش داشت و ۹ ماهه به عدد ۵۸۵۱ میلیاردریالی رسیده است مدت مشابه قبل ۳۲۸۳ میلیارد ریال بوده و پیشرفت خوبی کرده است

فرآور

کار مهم #فرآور که ۲۱۸۴ میلیارد ریال در آذر فروش داشت و ۲۷۶۵ میلیارد ریال جمع فروش ۹ ماهه است بیش از ۳۲۰۰ تن با نرخ ۶۶۲,۵۶۴,۴۵۳ ریال فروخته است

لابسا

#لابسا در مهر و ابان خوب بود اذر نه خیلی …
مهر ۷۴۵ میلیارد ریال فروش داشت و در ابان این عدد ۷۰۷ میلیارد ریال شد و اذر با کمی افت ۵۶۲ میلیارد ریال بوده
۹ ماهه به ۴۵۸۱ میلیارد ریال رسیده است
این عدد برای سال قبل ۳۱۲۸ میلیارد ریال بود

وسبحان

#وسبحان در آذر۲۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.

شپلی

#شپلی فروشش در ۳ماهه اخیر بهتر شد
در ۳ ماهه سوم در مهر ۱۷۲۱ میلیارد ریال فروش داشته و ابان ۱۷۱۴ میلیارد ریال بود و و اذر هم ۱۷۸۲ میلیارد ریال نرخ ها نیز رشد داشته
کل فروش به ۱۷۷۰ میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه قبل ۹۷۶۱ میلیارد ریال بود

سکرما

#سکرما در آذر ۴۷۳ ، ابان ۴۱۰ میلیارد ریالی شد ، مهر با کمی افت ۳۷۳ میلیارد ریال بود
سهم ۱۲ ماهه ۳۹۴۲ میلیارد ریال بود
۱۲ ماهه قبل ۲۶۲۸ میلیارد ریال بوده است .

غزر

#غزر ۳ ماهه سوم خوبی دارد
سهمی که اذر ۱۸۹۶ ، ابان ۲۰۰۰ ، مهر ۱۵۹۶ میلیارد ریال فروش داشت
در مجموع۹ ماهه به ۱۷۶۲۹ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۱۳۵۶۴ میلیارد ریال بوده است

فایرا

#فایرا ابان و اذر خوبی را داشت و ۹ماهه خوبی میزند
درپاییز در مهر ۸۳۰۷ میلیارد ریال بوده و ابان با جهش فروش به ۱۱۳۵۴ میلیارد ریال رسید و اذر هم ۹۷۱۳ میلیارد ریال بود .رشد نرخ خوبی را نیز داریم
جمعا ۹ ماهه ۷۷۱۳۳ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل ۴۶۶۳۵ میلیارد ریال بوده است

سبجنو

#سبجنو در نظم مشخصی می فروخت ولی شهریور فروشش به ۷۱۱ میلیارد ریال رسید البته در مهر دوباره به ۵۴۴ میلیارد ریال برگشت و ابان هم ۴۹۲ میلیارد ریال شد در اذر این عدد ۵۳۱ میلیارد ریال بود
۹ ماهه به عدد ۴۵۲۴ میلیاردریالی رسیده مدت مشابه ۲۴۸۸ میلیارد ریال بود

دتوزیع

#دتوزیع در شهریور به ۹۵۸۴ میلیارد ریال رسید، و مهر ۸۰۴۷ میلیارد ریال شده .سهم در ابان ۷۶۷۹ میلیارد ریال و آذر ۷۵۱۶ میلیارد ریال بوده است
۹ ماهه ۶۹۳۷۸ میلیارد ریال فروش داشته است
کل سال ۹۹ شرکت ۵۱۵۰۰ میلیارد ریال است

شگویا

#شگویا رشد خوبی در ۲ ماه گذشته داشته است
در آذر ۱۴۰۷ ، ابان ۱۵۶۰ ، مهر ۱۳۱۷ میلیارد تومان مواجه بود
. میانگین فروش ماهانه سال ۹۹ شرکت برابر ۸۳۲ میلیارد تومان بود
۹ ماهه ۱۲۲۴۵ میلیارد تومان فروش داشته و مدت مشابه ۶۳۹۵ میلیارد تومان بود

شاروم

#شاروم در ابان و آذر خوب بود
سهم در آذر ۵۱۰ ، ابان ۳۳۷ ، مهر ۲۸۳ میلیارد ریال فروش داشت
در مجموع به ۳۰۷۲ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۱۳۴۳ میلبارد ریال بوده است

وهامون

#وهامون در آذر ۱۱۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا آذر ۷۱۶,۰۵۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

زشگزا

#زشگزا در آذر ۲۶۷ و آبان با فروش ۲۳۶ ، مهر۲۲۰ میلیارد ریالی مواجه بوده که۹ ماهه ۱۹۲۰ میلیارد ریال بود
مدت مشابه سال قبل ۱۱۴۶ میلیارد ریال بود

پدرخش

#پدرخش در آذر ۱۰۵ ، ابان ۸۳ میلیارد ریال فروش داشت و کل ۹ ماهه به ۷۱۵ میلیارد ریال رسید

گوهران

#گوهران در آذر ۱۴۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا آذر ۱,۶۹۵,۶۳۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

دزهراوی

#دزهراوی در مهر کمی افت کرد ۴۳۲ میلیارد ریال فروش داشت
در ابان به ۵۲۲ میلیارد ریال رسیده و متعادل بود اذر ۷۲۷ میلیارد ریال شد
۹ماهه به عدد ۴۷۵۹ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه این عدد ۳۹۰۱ میلیارد ریال بوده

ارفع

#ارفع آبان و اذر بهتر شده
اذر ۱۰۶۲۷ میلیارد ریال فروش زد و نرخ ۱۳۳,۶۸۷,۲۰۷ ریال بود
ابان ۷۱۵۰ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۴۰,۳۸۸,۸۹۱ ریال
مهر در فروشی کم حجم ۳۳۴۹ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ مهر۱۳۱,۵۴۷,۲۷۲ ریال بود
جمعا۹ ماهه ۶۵۲۹۰ میلیارد ریال فروش داشت .
مدت مشابه قبل این عدد ۴۳۱۰۷ میلیارد ریال بود

شتوکا

#شتوکا در مهر ۱۲۳ میلیارد ریال در ابان این عدد ۱۴۶ میلیارد ریال شد و آذر ۲۰۵ میلیارد ریال بود
۹ ماهه ۱۲۸۲ میلیارد ریال شده مدت مشابه قبل ۷۵۱ میلیارد ریال بوده است

لطیف

#لطیف در اذر با فروش ۴۸۳ میلیارد ریالی به جمع فروش ۳۶۰۸ میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه قبل ۲۱۸۲ میلیارد ریال بود و در توضیح اورده است بسمه تعالی-با توجه به تغییرات اعمال شده در برآوردنرخ ارز ،مبلغ نرخ فروش تغییر یافته و متعاقبا مبلغ کل فروش صادراتی نیز دچار تغییرات به میزان ۱۹۶ میلیون ریال شده است.

غپینو

#غپینو شهریور ۹۲۴ میلیارد ریال بود در مهر این عدد ۸۳۲ میلیارد ریال شد و ابان با رشد ۹۳۴ میلیارد ریال شد در اذر نیز بازهم رشد کرد و ۱۰۸۱ میلیارد ریال بود
۹ماهه ۷۲۵۶ میلیارد ریال بوده . مدت مشابه این عدد ۵۰۴۷ میلیارد ریال بوده است .

غدام

#غدام در اذر با فروش ۹۱ میلیارد ریالی به جمع فروش ۷۱۰ میلیارد ریالی رسیده است و ۱۲ماهه این عدد محقق شد

وبانک

توسعه کشت و صنعت ملي از زیر مجموعه های #وبانک در ۳ ماهه اخیر ۴۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۲۰۲,۹۲۷ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

وآذر

#وآذر فروش ۶ دانگ ملک مسکونی واقع در تبریزخیابان ورزش کوچه گلریز پلاک ثبتی ۲۶۱/۷۹۱۵ بصورت یک ساختمان دو طبقه با مساحت عرصه۲۰۰مترمربع و اعیانی ۲۴۰ متر مربع با قدمت ۲۵ سال با قیمت کارشناسی ۴۱٫۸۰۰ میلیون ریال – ۲ فروش ۲۴ دستگاه کامیون کشنده کاماز مدل ۵۴۹۰ با قیمت پایه هر دستگاه ۵۴٫۸۵۰ میلیون ریال

جم

پتروشیمی #جم به نظر ۳ ماهه سوم خوبی میدهد
در شهریور ۲۱۳۳۸ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۷۳,۵۹۸,۷۴۸ ریال بود
در مهر به ۲۷۸۸۶ میلیارد ریال رسید و نرخ ۱۸۲,۶۰۲,۷۵۷ ریال شد
در ابان ۳۵۴۵۶ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ ۲۰۵,۲۸۵,۱۰۲ ریال شد
در اذر با فروش ۲۲۲۹۰ میلیارد ریالی به نرخ ۱۹۱,۳۴۲,۱۸۷ ریالی رسیده است
۹ماهه به ۲۵۸۰۲۳ میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه ۱۶۲۷۳۷ میلیارد ریال بود

غفارس

#غفارس در اذر ۹۶۴ ، ابان ۹۲۱ ،مهر ۸۵۷ میلیارد ریال فروش داشت و۹ ماهه ۷۱۵۳ میلیارد ریال فروش زده است . مشابه سال قبل این عدد ۴۸۰۴ میلیارد ریال بود

چخزر

#چخزر در اذر ۳۱۷ ، آبان ۳۳۱ میلیارد ریال ،مهر ۳۵۱ میلیارد ریال فروش داشت و۹ ماهه به عدد ۲۶۶۹ میلیارد ریال رسید مدت مشابه این عدد ۱۸۲۳ میلیارد ریال بوده است

وامید

#وامید هم تا آذر ۸۶,۰۲۴,۲۲۰ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

#سیمرغ ۱۲ماهه را تمام کرد

در اذر ۱۵۰۳ ، ابان ۱۷۰۶ و مهر ۱۶۱۸ و شهریور ۱۷۳۶ میلیارد ریال بود کل ۱۲ماهه به ۱۴۴۵۰ میلیارد ریال رسیده است.

سپید

#سپید این روزها سهم پرنوسان بازار است ولی در ابان و اذر بالاب ۳۰۰ بوده است
سهم در ۴ ماهه اول ۹۴۸۳ و در مرداد با عدد خوب ۲۲۰۸ میلیارد ریالی مواجه شده
شهریور این عدد با کمی رشد ۲۳۹۵ میلیارد ریال بود و مهر۲۳۴۷ میلیارد ریال
در ابان به ۳۱۴۲ میلیارد ریال رسید و اذر ۳۱۷۶ میلیارد ریال شد
۹ ماهه به فروش ۲۲۷۵۵ میلیارد ریالی رسیده است.مدت مشابه این عدد ۱۱۰۵۱ میلیارد ریال بود

چافست

#چافست اولین ماه سال مالی را با فروش و درامد ۱۰۷ میلیارد ریالی پیش برد و ابان هم ۳۹ میلیارد ریال بود و اذر ۳۳ میلیارد ریال درامد داشت ۳ ماهه ۱۸۰ میلیارد ریال تحقق فروش داشته است

صبا

#صبا در آذر ۷۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا آذر ۲,۵۶۳,۷۸۰ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

غپاذر

#غپاذر در اذر ۹۷۱ میلیارد ریال بود و رشد داشت
ابان ۶۹۴ و مهر ۶۱۸ هم با فروش میلیارد ریالی مواجه بود و ۹ماهه به عدد ۷۸۵۶ میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه ۴۴۳۷ میلیارد ریال بود

توریل

#توریل در مهر کمی افت کرد و ۱۰۳۶ میلیادر ریال بود و ابان هم ۹۸۳ میلیارد ریال شد و اذر به ۷۷۹ میلیارد ریال رسید
سهم ۹ ماهه ۸۸۴۶ میلیارد ریال درامد داشته است
عدد خوبی است کل سال قبل ۹۳۱۱ میلیارد ریال است

شفن

#شفن آبان و آذر خوبی داشت و ۹ ماهه خوبی میزند
سهمی که در مهر فروش ۷۱۹۴ و نرخ ۱۰۶,۲۸۰,۶۲۵ ریال است
در ابان فروش ۱۱۴۶۵ و نرخ ۸۹,۷۸۱,۶۲۸ ریال شده !! در اذر نیز فروش ۹۷۹۰ میلیارد ریال شده و نرخ ۷۷,۱۹۰,۰۴۷ ریال شده !! افت نرخ داشتیم
۹ ماهه ۶۹۹۴۸ میلیارد ریل فروش داشته است ۲ ماهه گذشته خوبی داشته
مدت مشابه ۳۳۲۰۹ میلیارد ریال بوده است

وسپهر

#وسپهر در آذر ۱۳۳۵ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا آذر ۲,۵۰۸,۲۶۵ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

فلامی

#فلامی مرد ژیلت فروش بازار در اولین ماه سال مالی حدود۴۵ میلیارد ریال فروش داشت .ابان به ۵۴ میلیارد ریال رسید و اذر ۵۹ میلیارد ریال بود . کل ۳ ماهه ۱۵۹ میلیارد ریال بوده و مدت مشبه قبل ۲۰۱ میلیارد ریال

چکارن

#چکارن در اذر ۲۹۹ ، ابان ۲۰۳ ، مهر ۲۷۷ میلیارد ریال فروش داشت
۹ ماهه ۲۴۴۷ میلیارد ریال شده و
مدت مشابه این عدد ۱۰۱۰ میلیارد ریال بود

حفارس

#حفارس در اذر شبیه ماه قبل بود و ۵۸۱ میلیارد ریال فروش داشت
ابان ۵۸۱ و مهر ۶۲۷ میلیارد ریل فروش زد
۹ ماهه به ۵۶۱۹ میلیارد ریال رسیده است . کل سال قبل ۵۱۸۲ میلیارد ریال بود

لخزر

#لخزر در آبان و آذر رشد خوبی در فروش و نرخ فروش داشت
مهر این عدد ۱۰۰۰ میلیارد ریال بود و ابان ۱۲۵۰ میلیارد ریال شد و رشد کرده است و اذر به ۱۲۶۹ میلیارد ریال رسید
۹ماهه ۸۷۶۴ میلیارد ریال و مدت مشابه قبل ۶۳۴۷ میلیارد ریال است

هجرت

فروش #هجرت در مهر ۵۸۸۳ میلیارد ریال بوده است و ابان ۶۰۰۶ میلیارد ریال شده و اذر به ۵۲۴۰ میلیارد ریال رسیده است .
سهم۹ ماهه به ۴۸۲۱۶ میلیاردریال رسیده
کل سال قبل این عدد ۳۶۶۴۳ میلیارد ریال بود

دکپسول

#دکپسول در آذر ۳۳۶ و ابان با فروش ۳۳۸ میلیارد ریالی به عدد ۲۶۰۸ میلیارد ریالی رسیده است . سال قبل این عدد ۱۳۱۸ میلیارد ریال بود

فسبزوار

#فسبزوار در ابان با فروش خوب ۷۰۰۴ میلیارد ریالی مواجه بود در اذر این عدد ۵۵۰۸ میلیارد ریال رسید و کار را در ۱۲ماهه تمام کرد و ۱۲ماهه به عدد ۶۳۹۹۰میلیارد ریالی رسیده است .نرخ فروش در ابان ۸۱,۲۲۳ ریال و اذر ۹۴,۶۵۶ ریال بوده و مدت مشابه سال قبل ۲۷۹۰۵ میلیارد ریال بوده است

رتکو

#رتکو در اذر ۶۳ ، ابان ۵۵، مهر ۴۹ میلیارد ریال فروش داشت و ۹ ماهه به ۶۵۵ میلیارد ریال رسیده است کل سال قبل ۸۴۸ میلیارد ریال بود و به نظر از ان روند عقب است

دکیمی

#دکیمی میانگین قیمت ۷۱ عدد محصول دارویی که ۵۶% سبد محصولات شرکت را شامل می شود از نرخ ۲۲۴,۳۱۴ با رشدی عجیب به ۳۷۸,۹۷۵ ریال رسیده است

ومهان

#ومهان تا اخر آذر ۹,۷۶۶,۹۱۶ میلیون ریال سود مجامع محقق کرده است

زبینا

#زبینا در مهر ۲۴۲ میلیارد ریال فروش داشته است و ابان به ۲۸۷ میلیارد ریال رسیده و اذر ۲۴۴ میلیارد ریال بود
۹ ماهه ۲۰۷۸ میلیارد ریال فروش بوده مدت مشابه قبل ۱۲۲۹ میلیارد ریال است

زگلدشت

#زگلدشت در شهریور با رشد ۲۷۷ میلیارد ریال شد و مهر ۲۶۷ میلیارد ریال بوده است و ابان ۲۹۳ میلیارد ریال اذر با کمی افت ۲۸۴ میلیارد ریال شده است
۹ ماهه ۲۲۷۵ میلیارد ریال بود
مدت مشابه قبل ۸۵۴ میلیارد ریال بود

سمگا

#سمگا به استناد ماده ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.
بدیهی است ناشر موظف به رفع ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده می باشد.

قلرست

#قلرست در اذر ۴۹۸ و آبان با فروش ۳۵۱ میلیارد ریالی به عدد ۱۰۵۵ میلیارد ریل رسیده است

خزامیا

زامیاد در مهر ۷۰۸۹ میلیارد ریال فروش داشته و ابان به ۱۱۵۴۰ میلیارد ریال رسیده و اذر ۹۲۸۱ میلیارد ریال بوده است
کل ۶ ماهه اول این عدد ۱۵۰۹۷ میلیارد ریال بوده است
جمع فروش ۹ ماهه ۴۲۵۴۰ میلیارد ریال بوده و مشابه قبل ۲۱۴۲۸ میلیارد ریال

چفیبر

#چفیبر در گزارش ۹ ماهه به سود ۶۸ ریالی رسیده است . مدت مشابه قبل این عدد ۷۴ ریال بوده است

پارس

#پارس احتراما به استحضار می رساند برنامه تعمیرات واحدهای اتیل بنزن و استایرن منومر شرکت پتروشیمی پارس از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ به مدت یکماه مطابق با برنامه صورت خواهد پذیرفت.

وسپه

#وسپه در آذر با عدد جالب ۲۰۸۲ میلیارد ریالی در سود فروش سرمایه گذاری ها مواجه بوده است و تا آذر ۹,۱۶۱,۹۱۱ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

فولاد

#فولاد ۹ماهه خوبی میدهد .
سهم در آذر با فروش ۱۳۵۲۹۲ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ورق گرم ۲۰۹,۹۶۲ ریال شد
ابان خوبی هم داشت و ۱۲۷۰۶۶ میلیارد ریال فروش داشت نرخ ورق گرم ۲۱۴,۸۴۸ ریال بوده
مهر ۱۲۶۴۸۴ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ورق گرم ۲۰۹,۰۷۵ ریال شده بود
سهم در۹ ماهه ۱۰۴۹۶۹۱ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه این عدد ۴۹۴۵۵۲ میلیارد ریال بوده

پخش

#پخش البرز آذر ۶۹۰۱ میلیارد ریال فروش داشت
ابان ۶۸۰۶ میلیارد ریال بود سهمی که شهریور ۷۴۰۷ میلیارد ریال فروش داشته در مهر با کمی افت به ۶۶۰۶ میلیارد ریال رسیده
جمع کل۹ ماهه ۵۶۱۹۳ میلیارد ریال است
کل سال قبل ۴۳۵۷۰ میلیارد ریال است

ولبهمن

#ولبهمن در آذر ۴۹۹ و ابان ۴۸۴میلیارد ریال فروش داشت
مهر ۲۵۸ و شهریور با عددی جالب ۶۳۸ میلیارد ریال درامد داشت و به مجموع عدد ۳۴۱۵ میلیارد ریالی رسیده است ۲۶۷۰ میلیارد ریال نیز هزینه مالی دارد

پتایر

در مهر ۱۲۲۶ میلیارد ریال شده ست و نرخ ۵۴۵,۹۵۹,۷۰۹ ریال
ابان به ۱۰۳۷ میلیارد ریال رسیده و نرخ ۵۴۸,۵۶۸,۱۲۹ ریال بود
در اذر به فروش ۱۵۷۱ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۵۵۰,۶۲۴,۴۶۶ ریال بود
جمع فروش۹ ماهه ۱۰۶۰۲ میلیارد ریال بوده است
مدت مشابه سال قبل عدد فروش ۷۱۴۸ میلیارد ریال بود.

بسویچ

#بسویچ کمی روال و ثبات در فروش گرفته است سهمی که
مهر ۶۶۸ میلیارد ریال و ابان ۶۸۰ میلیارد ریال فروش داشت در اذر به ۶۵۴ میلیارد ریال رسید
۹ماهه ۵۴۰۶ میلیارد ریال رسید مدت مشابه قبل ۳۵۱۵ میلیارد ریال است

خشرق

#خشرق در اذر ۱۲۶۲ ، ابان ۱۲۳۶ ، مهر ۱۲۵۱ میلیارد ریال فروش داشت
در مجموع جمع ۹ ماهه ۱۰۶۱۱ میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه ۶۶۳۶ میلیاردریال بود

حسینا

#حسینا در اذر خوب عمل کرد و ۱۰۱۲ میلیارد ریال فروش داشت
ابان رشد کردو ۹۱۳ میلیارد ریال درامد داشت در مهر کمی افت کرد و ۷۴۸ میلیارد ریال بود
۹ ماهه ۷۷۹۸ میلیارد ریال فروش داشت
کل سال قبل شرکت ۸۵۰۳ میلیارد ریال بوده است

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *