**مطلب حاضر جهت افزایش سطح اطلاعاتی بازار نسبت به وضعیت نمادهای مختلف بازار است. نمادهایی که بررسی می شوند لزوما وضعیت بنیادی مناسبی ندارند بلکه بر اساس یک مدل معاملاتی انتخاب و نکاتی در خصوص آن عرض می شود لذا یک واچ لیست جهت تحلیل بیشتر است اما همانطور که گفته شد، لزوما سهم بنیادی محسوب نمی شوند.

بازار سه شنبه، کار خود را با ۶۰درصد نمادهای مثبت آغاز کرده بود و در پایان نیز ۵۵درصد نمادها مثبت بودند. همچنین ۱۶-۱۷درصد نمادهای بازار صف خرید و ۱۰-۱۱ درصد نمادهای بازار صف فروش بودند که ازین حیث بسیار شبیه به روز دوشنبه بود.

ارزش معاملات به ۳٫۴همت کاهش یافت که کمترین رقم این هفته بود. ارزش معاملات سه روز گذشته ۳٫۹-۴٫۸ همت در نوسان بوده است. طی روز جاری حقیقی ها به صورت خالص فروشنده بودند و ۱۳۸میلیارد تومان خروج پول ثبت شد.

نمادهای در کانون توجه بازار به خکار، خکمک، خگستر، خودرو، بوعلی، ثپردیس، ثشرق، ثنور، دامین، اپرداز، بسویچ، بنیرو، غپینو، بپیوند، بجرهم، وهور، رتکو، قپیرا، قلرست، کطبس، کسرا، گدنا، تکمبا، لسرما، شکام و غشوکو بودند.

خکار

#خکار از قطعاتی هاست که p.e 5 واحدی روی تابلو دارد. حجم معاملات آن در سطح میانگین یک ماهه بود اما سرانه خرید حقیقی ۲۵میلیون تومان و سرانه فروش ۱۲میلیون تومان بود. در پاییز سال ۹۹ به سود ۲۱ريالی به ازای هر سهم رسیده بود و انتظار می رود که ۵۰-۶۰ريال در پاییز سال جاری سود ساخته باشد با این حال بخش اصلی سودآوری خکار وابسته به تقسیم سود زیرمجموعه این شرکت در زمستان است لذا فعلا P.e سهم روی تابلو در همین محدوده باقی می ماند تا گزارش ۱۲ماهه که تقسیم سود شرکت زیرمجموعه صورت پذیرد.

بخشی از سود شرکت زیرمجموعه در سال قبل قابل تکرار نبوده با این وجود p.e خکار به عنوان یک قطعه ساز در این صنعت، منطقی است ضمن اینکه به صورت تعدیل شده، قیمت سهم از ۱۴۰۰تومان در تابستان ۹۹ به زیر ۳۰۰تومان رسیده بود که مشابه بهار ۹۹ است.

خگستر

#خگستر دیگر نمادی از این صنعت بود که ۳۳میلیون تومان سرانه خرید حقیقی و ۲۶میلیون تومان سرانه فروش حقیقی داشت ضمن اینکه حجم معاملات در روز جاری دوبرابر میانگین یک ماه اخیر بود. خگستر مالکیت تو در تو با ایران خودرو و مجموعه بانک پارسیان دارد و به لحاظ NAV در محدوده مناسبی است اما طبعا مانند شرکت های سرمایه پذیر خود DPS محور محسوب نمی شود. این سهم به صورت تعدیل شده، به ۱۲۷۰تومان در تابستان قبل رسید و همکنون ۲۰۰ – ۲۴۰ در نوسان است.

خودرو

#خودرو در بازار امروز اندکی بیش از میانگین ماهانه، حجم معاملات داشت. سرانه خرید حقیقی ۲۴میلیون تومان در مقابل سرانه فروش ۲۱میلیون تومانی بود. نوسانات ایران خودرو را اهالی بازار حفظ هستند اما سقف آن ۸۰۰، کف آن ۱۵۵ و همکنون در محدوده ۲۰۰تومان است. در رالی اخیر ایران خودرو تا مرز ۲۳۰ تومان هم پیشروی کرده بود که از رشد بیشتر ناکام ماند.

بوعلی

#بوعلی از خوب های صنعت پتروشیمی و از مفاخر کشور با p.e ttm 8 گزارش ماهانه خود را ارسال کرده است. این سهم یک سال قبل عرضه شد و مشارکت کنندگان در عرضه اولیه تقریبا ۱۰۰درصد در سود هستند. سقف تاریخی تعدیل شده ۸۳۰۰تومان و قیمت امروز ۷۶۶۱تومان است. علت توجه بازار به این سهم به گزارش ماهانه آذرماه بر میگردد که ۳٫۹همت درآمد خلق کرده و ازین زاویه P.e ttm 7.8 واحدی را می تواند به محدوده ۶ یا کمتر ازان برساند. بوعلی مصرف کننده نفتا و تولیدکننده برش های سبک و سنگین نفتی به همراه ريفرميت است.

ثپردیس

#ثپردیس از گروه ساختمانی حجم معاملاتی در سطح میانگین ماهانه داشت و سرانه خرید و فروش آن به ترتیب ۱۱میلیون تومان و ۱۰ میلیون تومان بود. این سهم به صورت تعدیل شده در تابستان به ۱۸۰۰تومان رسیده بود اما پس از ریزشی سنگین در محدوده ۳۱۵تومان حمایت شد که مشابه پاییز ۹۸ است.

ثشرق

#ثشرق دیگر ساختمانی بود که بیش از متوسط حجم معاملات ماهانه خود، حجم خورد. سرانه خرید ۱۵میلیون تومانی در مقابل سرانه فروش ۷میلیون تومانی به چشم آمد. ثشرق هم مانند ثپردیس ۱۱۵۰تومان بوده، تا مرز ۳۰۰تومان سقوط کرده که مشابه پاییز ۹۸ است. به نظر می رسد اقبال بازار به این سهم تا حدی متاثر از ریزش سنگین ماه های اخیر باشد.

دامین

#دامین از میان داروسازها یک سهم P.e محور دهه ۹۰ محسوب می شده است. این شرکت در تابستان ۹۸ قیمتی مشابه قیمت های امروز داشته است. به صورت تعدیل شده تا ۹۰۰تومان رشد کرده و در محدوده ۲۳۰-۲۴۰ تومان توانسته ترمز ریزش را بگیرد. این سهم خانه خراب کن، سرانه خرید ۱۶میلیون تومانی در مقابل سرانه فروش ۱۲میلیون تومانی را به نمایش گذاشته اما در بازار امروز ۱۲میلیون سهم معامله شد در مقابل میانگین حجم معاملات ۲٫۸۸میلیون سهمی. p.e سهم روی تابلو ۹٫۶ واحد است و با گزارش پاییز تغییر چندانی نمی کند. برخی تحلیلگران معتقدند حذف ارز ترجیحی و عبور از کرونا بر دامین تاثیر مثبت دارد. در هر حال پر ریسک دارویی ها محسوب می شود.

قپیرا

#قپیرا ۸۱۲هزار سهم معامله شد در حالی که متوسط حجم ماهانه سهم ۱۶۴هزار برگ است. قپیرا به طور کلی کم معامله است اما امروز ۳۷میلیون تومان سرانه خرید حقیقی در مقابل ۱۳میلیون تومان سرانه فروش نشسته بود. گزارش ماهانه چند شرکت قندی نشان داد که P.e صنعت قند و شکر با شیب تندی در حال بهبود است و حتی در این گروه می توان P.e 5-6 تحلیلی هم پیدا کرد. #قصفها #قشکر #قشهد #قلرست #قچار #قمرو #قهکمت دیگر نمادهایی بودند که به صف خرید رسیدند. به طور کلی، پاییز ۱۴۰۰ قندی ها بسیار بهتر از پاییز ۹۹ بوده و همین باعث ایجاد یک پالس مثبت شده است. p.e قپیرا روی تابلو ۱۹٫۵ واحد است.

شکام

#شکام تازه وارد بازار است که دو مرتبه تا ۳۷۰۰ تومان رفته اما ناکام مانده و حالا از محدوده ۳۰۰۰تومان یکبار دیگر به سمت بالا برگشته است. این سهم امروز صف خرید بود و به همین خاطر سرانه خرید حقیقی ۸۷میلیون تومان در مقابل سرانه فروش ۳۷میلیون تومانی نشست. به عنوان یک سهم تازه عرضه شده، سرانه فروش ۳۷میلیون تومانی اندکی بالا نیست؟! شکام روی تابلو p.e 13.8 دارد اما گزارش ماهانه خوبی داده و حالا برخی تحلیلگران امیدوار شده اند که با گزارش پاییز p.e به زیر ۱۰ برود. محصولات این شرکت متنوع و از جنس شیمیایی با مصارف بسیار مختلف است.

اتيلن گلايکول و اتيلن اکسايد هم خوراک مصرفی است که از پتروشیمی ها خریداری می کند لذا به نوعی پایین دست صنعت پتروشیمی است که از پروپيلن گلايکول تا استامينوفن و مترونيدازول را تولید می کند. در گزارش تفسیری شکام عدد سود بالایی پیشبینی شده که انتظار تحقق آن را نداشتند اما در آبان و آذر نشان داد که اعداد پیشبینی شده توسط شرکت تا حد زیادی قابلیت تحقق دارد.

**همراه گرامی، در کانون توجه بودن به معنای ارزنده بودن نیست! با توجه به تعدد نمادها، در چنین پست هایی قصد داریم که شما را با نمادهای بیشتری آشنا کنیم لذا می توانید با روش های مختلف تحلیلی به بررسی این نمادها بپردازید.

ولید هلالات

#تحلیل_بنیادی

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *