زکشت

#زکشت رشد فروش داشته و در تیر ۳۲۳ میلیارد ریال فروش داشت و ۴ ماهه به فروش ۱۰۲۵ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل ۴۷۹ میلیارد ریال بود

زاگرس

#زاگرس در حد ماه های قبل بود
در فروردین با فروش ۱۹۹۶۸ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ فروش نیز ۹۵,۲۲۹,۷۷۶ ریال
در اردیبهشت به ۲۳۹۱۰ میلیارد ریال رسید و نرخ ۹۳,۶۵۱,۰۴۱ ریال
خرداد به فروش ۲۷۱۵۹ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۸۶,۷۳۰,۸۹۷ ریال است
در تیر فروش ۲۵۵۴۰ میلیارد ریال شده و نرخ با ۲۸۹ هزار تن صادرات به ۸۳,۹۶۷,۲۱۲ ریال رسیده است و افت کرده است
سهم ۴ماهه ۹۴۶۵۶ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه این عدد ۷۱۳۸۶ میلیارد ریال بود .

لابسا

#لابسا افزایش قیمت بخاری بر اساس تصویب هیات مدیره و به صورت خود اظهاری روی کالاها اعمال شده است.

لبوتان

#لبوتان افزایش سرمایه را ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-013 مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۷۰۱,۴۵۲ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱۷۹۸۵۴۸ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

ساراب

#ساراب تیر خوبی داشت
سهم در فروردین ۳۰۵ میلیارد ریال و اردیبهشت ۶۲۹ میلیارد ریال فروش داشته است و خرداد به ۴۳۲ میلیارد ریال و تیر ۶۵۰ میلیارد ریال شده و رشد خوبی رسیده است
۴ ماهه ۲۰۱۹ میلیارد ریال بود و مدت مشابه سال قبل ۹۸۱ میلیارد ریال بوده است

وپارس

#وپارس در تیر با درامد تسهیلات اعطایی ۱۱۸۶۱ میلیاردریال و سود پرداختی سپرده نیز ۱۸۰۲۶ میلیارد بوده است تراز فعلا منفی است

غمینو

#غمینو در فروردین با فروش ۳۴۰ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت این عدد ۴۸۰ میلیارد ریال شد و خرداد ۶۱۴ میلیارد ریال و تیر ۷۲۵ میلیارد ریال بود
۴ ماهه۲۱۶۱ میلیارد ریال بود و مشابه سال قبل این عدد ۱۰۳۳ میلیارد ریال بوده است

سصفها

#سصفها در فروردین ۲۴۹ میلیارد ریال فروش داشته است و اردیبهشت با رشد خوب این عدد ۴۵۰ میلیارد ریال شد و خرداد ۴۰۰ میلیارد ریال بوده است در تیر به ۴۴۳ میلیارد ریال رسیده و ۴ ماهه ۱۵۴۳ میلیارد ریال فروش زد مدت مشابه قبل ۱۴۵۸ میلیارد ریال بوده است

سابیک

#سابیک در فروردین ۱۰۵۲ میلیارد ریال و اردیبهشت ۱۳۳۳ میلیارد ریال و خرداد ۱۴۳۰ میلیارد ریال و تیر ۱۸۳۴ میلیارد ریال فروش داشته ۴ ماهه این عدد ۵۶۵۱ میلیارد ریال بود این عدد مدت مشابه ۳۶۸۸ میلیاردریال بود

دیران

#دیران با توجه به گزارش کارشناسان رسمی دادگستری و همچنین گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی زمین شرکت ، ارزش زمین شرکت از مبلغ ۹ میلیون ریال به مبلغ ۲٫۷۰۰ میلیارد ریال و نیز مبلغ سرمایه شرکت از مبلغ ۸۸۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳٫۵۷۹ میلیارد ریال افزایش می یابد که این موضوع در جلسه هیات مدیره طرح و مورد بررسی قرار گرفت.

فلوله

#فلوله در فروردین با فروش ۳۵۰ میلیارد ریالی مواجه بوده و اردیبهشت به ۸۴۳ میلیارد ریال و خرداد ۱۶۹۳ میلیارد ریال بوده
در ۳ماهه دوم در تیر ۱۳۵۱ میلیارد ریال بود و۴ ماهه ۴۲۳۸ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه سال قبل این عدد ۹۰۹ میلیارد ریال بود

خشرق

#خشرق در فروردین با فروش ۷۰۰ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۱۲۹۹ و خرداد ۲۰۲۱ میلیارد ریال و تیر ۱۶۷۴ میلیارد ریال شد ۴ ماهه ۵۶۵۹ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل این عدد ۴۶۰۰ میلیارد ریال شد

آسیاتک

#آسیاتک به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ تعلیق می گردد.

کسرا

#کسرا به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت مفاد ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ( عدم رعایت الزامات ماده ۹دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران اقدام به اعطای فرصت ۷ روزه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹)جهت رعایت موارد فوق نموده است.

اخابر

#اخابر به استناد ماده ۱۶ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع مي‌رساند با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.

کلوند

#کلوند در فروردین با فروش ۳۴۹ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت هم ۸۰۰ میلیارد ریال و خرداد ۷۵۸ میلیارد ریال بود و تیر ماه به عدد ۷۳۱ میلیارد ریالی رسید . ۴ ماهه ۲۶۴۰ میلیارد ریال فروش داشته است . سهم در مدت مشابه به فروش ۱۶۱۷ میلیارد ریالی رسیده است

واعتبار

#واعتبار در تیر ۱۱۶,۴۰۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۶۴,۴۹۱ میلیون ریال تا پایان تیر سود مجامع داشته است

غگلپا

#غگلپا در فروردین با فروش ۷۸۷ میلیارد ریالی مواجه بوده است که اردیبهشت ۷۳۲ میلیارد ریال و خرداد ۱۲۶۴ میلیارد ریال و تیر ۱۲۵۱ میلیارد ریال بوده و۴ ماهه ۴۰۳۵ میلیارد ریال فروش داشته است.

سصوفی

#سصوفی فروش خوبی در خرداد و تیر داشت
سهم در فروردین به فروش ۷۹۶ میلیارد ریالی رسیده بود و اردیبهشت ۱۰۳۰ میلیارد ریال شده و خرداد ۱۲۵۷ میلیارد ریال بود و تیر باکمی افت نسبت به خرداد ۱۰۹۹ میلیارد ریال بوده است
۴ ماهه ۴۱۸۴ میلیارد ریال شد و مدت مشابه قبل ۲۳۳۶ میلیارد ریال بود
در دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ در محصول سیمان داخلی مقدار ۱۴۶.۹۶۸تن به مبلغ ۱.۰۸۴.۷۵۱ میلیون ریال در بورس کالا به فروش رفته است.

باران

#باران مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، به استناد بند ۷ ماده ۱۳ مكرر ۲ دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ايران، نماد معاملاتي (باران۱) بنا به تشخيص شركت فرابورس ايران حداكثر تا تاريخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ تعليق شد

قصفها

#قصفها در تیر با فروش ۹۴۰ میلیارد ریالی در ۴ماهه به عدد ۲۲۶۹ میلیارد ریالی رسیده که مدت مشابه قبل ۲۰۲۱ میلیارد ریال بود

بکهنوج

#بکهنوج خرداد ۳۲۳ میلیارد ریال بود و تیر ۳۷۹ میلیارد ریال بود و ۶ ماهه ۱۵۴۰ میلیارد ریال فروش داشته است .مدت مشابه سال قبل ۱۲۰۲ میلیارد ریال بود

زپارس

#زپارس ردر تیر ۳۱۴ میلیارد ریال فروش داشت و ۷ ماهه ۲۴۷۰ میلیارد ریال فروش داشته است.مدت مشابه ۱۷۰۸ میلیارد ریال بود

اعتلا

#اعتلا در تیر ۲۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و میلیون ریا۶۵۱,۲۴۸ ریال تا پایان تیر سود مجامع داشته است

ومهان

#ومهان در تیر ۳۷۴۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و۱۴,۲۷۰,۴۰۴ میلیون ریال تا پایان تیر سود مجامع داشته است

سباقر

#سباقر !!! خرداد ۲۲۴ میلیارد ریال فروش داشته و تیر ۳۷۴ میلیارد ریال جمع ۴ ماهه ۱۱۸۰ میلیارد ریال بود و
مشابه سال قبل فروش ۷۶۹ میلیارد ریال

خاور

#خاور پیرو تعلیق نماد معاملاتی، موضوع بند ۷ ماده ۱۳مکرر۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران به اطلاع مي‌رساند؛ با توجه به عدم رفع ابهام، تعلیق نماد معاملاتی به استناد تبصره ۱ماده مذکور حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ادامه می یابد.

دپارس

#دپارس در فروردین ۳۲۳ میلیارد ریال فروش داشته و اردیبهشت ۵۰۸ میلیارد ریال و خرداد ۶۹۹ میلیارد ریال شده است
در نیمه دوم در تیر ۶۴۳ میلیارد ریال بود و۴ ماهه ۲۱۷۴ میلیارد ریال فروش زدو مدت مشابه قبل این عدد ۱۵۱۲ میلیارد ریال بود

زشگزا

#زشگزا سال مالی را با فروش ۲۳۲ میلیارد ریالی آغاز کرد و اردیبهشت ۲۹۳ میلیارد ریال و خرداد ۴۶۱ میلیارد ریال و تیر ۴۴۰ میلیارد رال بود .۴ ماهه۱۴۲۷ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه ۸۱۹ میلیارد ریال بوده است

کگهر

شفاف سازی #کگهر
انعقاد قرارداد مهم

موضوع قرارداد: اجرای عملیات باطله برداری و استخراج معدن سنگ آهن گهرزمین
مبلغ قرارداد: ۵۶,۴۳۳,۹۰۷ میلیون ریال

دابور

شفاف سازی #دابور

دريافت مجوز تغيير در نرخ فروش محصولات

با توجه به افزایش هزینه هاي عوامل تولید شامل هزینه هاي مواد، دسـتمزد وسـربار و نیز افزایش سـطح عمومی قیمت ها که منجر به افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی گردیده است، لذا با افزایش نرخ اخذشده، تحقق فروش و سود بودجه شده متصور می باشد. ضمنا بـا توجه به اعلام قیمت هاي جدید از سوي سازمان غذا و دارو قیمت محصولات به طور متوسط ۷۵درصد افزایش یافته است.

فولاژ

#فولاژ در فروردین با فروش ۱۰۷۶۷ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۱۰۷۹۳ میلیارد ریال مواجه بوده وخردا دبه ۱۱۴۵۶ میلیارد ریال و تیر ۱۰۹۴۰ میلیارد ریال رسیده است و ۴ ماهه ۴۳۹۴۹ میلیارد ریال بوده و نسبت به مدت مشابه قبل ۲۹۶۱۳ میلیارد ریال بوده است .

فغدیر

#فغدیر در اردیبهشت با فروش ۳۹۳۲ و خرداد با عدد ۳۲۳۳ میلیارد ریالی و تیر به عدد ۴۱۴۰ میلیارد ریال بوده و در ۴ ماهه۱۶۳۸۳ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل این عدد ۲۴۶۳۸ میلیارد ریال بود
به دلیل قطعی برق، میزان تولید تیرماه نسبت به ماه گذشته، کاهش حدودا ۵۰ درصدی داشته است.

سنیر

#سنیر در فروردین با فروش ۱۲۵ میلیارد ریالی مواجه بوده است اردیبهشت این عدد ۹۲ میلیارد ریال شد و خرداد ۲۱۸ میلیارد ریال و تیر ۲۱۸ میلیارد ریال بوده و ۴ ماهه ۶۵۴ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه قبل ۴۵۳ میلیارد ریال بود

وسکاب

#وسکاب در تیر ۵۳۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۳,۵۷۲,۱۹۴ میلیون ریال تا پایان تیر سود مجامع داشته است

شپدیس

#شپدیس اردیبهشت به عدد ۳۹۱۲۱ میلیارد ریالی رسیده و نرخ فروش ۱۸۸,۶۴۷,۷۸۴ ریال است
در خرداد دوباره فروش خوبی زد و ۴۵۸۹۴ میلیارد ریال فروش داشه و ۱۸۹ هزار تن با نرخ ۱۴۱,۵۱۷,۱۷۶ ریالی صادر کرده است
در تیر این عدد ۲۵۲۵۸ میلیارد ریال بوده و ۶۶ هزار تن با نرخ ۱۲۷,۷۳۳,۷۶۲ ریال صادر کرده و البته این بار امونیاک هم صادر کرده است
در۱۰ ماهه فروش به ۳۱۴۶۹۲ میلیارد ریال رسیده !!
مدت مشابه قبل ۱۴۷۱۳۶ میلیارد ریال بوده است

تجلی

#تجلی تا تیر ۱,۶۳۶,۲۱۶ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

خکاوه

#خکاوه فروردین با فروش ۲۲۷۹ میلیارد ریالی آغاز کرده است و اردیبهشت ۲۵۲۴ میلیارد ریال و خرداد با کمی افت ۱۰۱۵ میلیارد ریال فروش داشت
در تیر این عدد ۱۳۹۵ میلیارد ریال فروش داشته و ۴ ماهه ۷۲۱۴ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه این عدد ۲۳۸۵ میلیارد ریال بود

بجهرم

#بجهرم در مجمع ۸۳ ریال سود تقسیم کرد

برکت

#برکت در تیر ۱۶۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است .

تاپیکو

#تاپیکو با عنایت به اتمام مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه شماره DPM-IOP-01A-024 مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ و موافقت سازمان بورس واوراق بهادار مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه این شرکت به مدت ۳۰ روز و تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ تمدید گردید

جم پیلن

#جم_پیلن در فروردین با فروش ۶۷۱۶ میلیارد ریالی مواجه بوده و اردیبهشت ۹۱۲۱ میلیارد ریال و خرداد ۸۹۱۷ میلیارد ریال فروش داشت
در تیر این عدد ۷۲۸۲ میلیارد ریال بوده و ۴ ماهه ۳۲۰۳۷ میلیارد ریال فروش داشته و نسبت به مدت مشابه قبل که۲۸۶۸۸ میلیارد ریال بود رشد داشت

بتا سهم

#کدال_نگر

زکشت زکشت زکشت زکشت زکشت زکشت زکشت زکشت زکشت زکشت زکشت زکشت زکشت زکشت زکشت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *