حفارس

#حفارس در تیر دوباره رشد کرد
در فروردین با فروش ۱۲۱۰ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۱۷۹۸ میلیارد ریالی عدد خوبی را ثبت کرد در خرداد کمی افت کرد و ۱۲۱۱ میلیارد ریال فروش داشته است
تیر به ۱۸۲۹ میلیارد ریال رسید و۴ ماهه ۶۳۳۵ میلیارد ریال فروش و درامد داشته است کل سال قبل این عدد ۷۴۹۵ میلیارد ریال بود

وکار

تراز #وکار مثبت است در تیر ۵۴۷۵ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی۴۳۴۱ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد

شتوکا

#شتوکا در فروردین با فروش ۱۲۷ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۱۵۳ میلیارد ریال و خرداد ۱۱۷ میلیارد ریالی و تیر ۱۰۶ میلیارد ریال است و ۴ ماهه ۵۰۵ میلیارد ریال شد و مدت مشابه ۵۱۱ میلیارد ریال بود

غفارس

#غفارس در تیر ۱۶۷۸ و خرداد با درامد ۱۳۲۰ میلیارد ریالی به عدد ۵۲۳۰ میلیارد ریالی رسیده است و۴ ماهه قبل این عدد ۲۷۸۸ میلیارد ریال بود

کزغال

#کزغال در اردیبهشت با ۵۹ هزار تن و نرخ ۴۱,۹۷۹,۹۵۷ ریالی به فروش ۲۴۶۷ میلیارد ریالی رسیده و خرداد هم با فروش ۵۳ هزار تن با نرخ ۴۱,۰۵۰,۰۶۸ ریالی به عدد ۲۱۸۴ میلیارد ریال رسید
در تیر به ۲۱۰۲ میلیاردریال رسید و ۵۴هزار تن با نرخ ۳۸,۷۰۲,۶۹۷ ریال رسیده است
۴ماهه ۸۴۶۶ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل ۴۹۸۰ میلیارد ریال بود

فالوم

#فالوم در تیر ۳۸۲ و خرداد ۳۹۴ میلیارد ریال فروش داشت و ۴ ماهه به ۱۰۳۰ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل کمی بیشتر بود و ۱۰۰۸ میلیارد ریال فروش زد

ثعمرا

#ثعمرا مزایده از نوع برگزاری مزایده گروه ب بوده است که نتیجه آن در نتایج مزایده گروه الف منتشر شده بود.

دقاضی

#دقاضی در فروردین با فروش ۷۷۱ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۹۷۸ میلیارد ریال و خرداد ۸۱۱ میلیارد ریال بوده
در تیر این عدد ۷۸۷ میلیارد ریال بوده ۴ ماهه ۳۳۴۹ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه سال قبل این عدد ۷۸۹ میلیارد ریال شده بود

دروز

#دروز در تیر با فروش ۴۱۶ میلیارد ریالی به عدد ۱۰۶۵ میلیارد ریالی رسیده است

مرقام

#مرقام در تیر به عدد ۱۴۰ میلیارد ریالی رسیده و۱۰ ماهه ۱۵۰۶ میلیارد ریال درامد داشته است

شبصیر

#شبصیر در فروردین با فروش ۱۶۲۴ میلیارد ریال آغاز کرده است و اردیبهشت ۲۳۴۸ میلیارد ریال و خرداد۲۹۳۷ میلیارد ریال بود
فروش تیر ۲۷۱۲ میلیارد ریال بود و ۴ ماهه به ۹۶۶۴ میلیارد ریال رسید . مدت مشابه قبل ۷۱۳۰ میلیارد ریال بود

غبشهر

#غبشهر خرداد و تیر متفاوتی داشت
فروش فروردین ۳۲۷۳ میلیارد ریال بوده است در اردیبهشت با رشدی چشم گیر ۸۲۱۴ و نرخ با رشدی جالب ۴۴۵,۱۷۴,۳۷۶ ریال شده است
در خرداد فروش به ۱۹۴۰۳ میلیارد ریالی رسید و نرخ ۷۴۷,۸۴۵,۱۲۹ ریال
در تیر این عد ۲۷۰۸۱ میلیارد ریال شده و نرخ خیلی تغییر نکرده است
۷ ماهه ۷۵۲۳۱ میلیارد ریال بوده است .مشابه سال قبل ۳۲۴۰۱ میلیارد ریال بوده

غپینو

#غپینو در فروردین با فروش ۸۴۷ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۱۱۸۵ میلیارد ریال و حرداد ۲۰۹۱ میلیارد ریالی مواجه بود و رونق خوبی داشت و تیر به ۲۲۱۴ میلیارد ریال رسید
۴ ماهه اول را خوب آغاز کرده است و ۶۳۳۸ میلیارد ریال فروش داشته است . مشابه سال قبل ۳۱۲۱ میلیارد ریال بود

فجر

#فجر اردیبهشت این عدد ۵۰۵۲ میلیارد ریال بوده و نرخ به ۲۶۱,۵۴۴,۷۶۶ ریال
خرداد ۴۴۶۷ میلیارد ریال بود و نرخ ۲۶۹,۱۰۹,۴۹۶ ریال شد
در تیر این عدد ۳۵۷۲ میلیارد ریال شد و نرخ ۲۶۲,۴۵۶,۳۱۰ ریال بود
۴ ماهه ۱۶۸۶۴ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۱۴۷۶۶ میلیارد ریال بود

قمرو

#قمرو در تیر ۹۶۹ میلیارد ریال فروش داشته است و ۱۲ماهه به فروش ۵۲۳۳ میلیارد ریالی رسیده است .

غگل

#غگل اردیبهشت ۱۲۱۷ میلیارد و خرداد ۱۲۶۳ میلیارد ریال و تیر ۱۱۴۳ میلیارد ریال بوده است
۱۰ ماهه ۱۰۴۹۹ میلیارد ریال بود . مشابه قبل ۷۷۷۲ میلیارد ریال بوده است

دکوثر

#دکوثر که در فروردین فروش نداشت اردیبهشت به عدد ۴۵۶ میلیارد ریالی رسیده و خرداد به ۲۷۵ میلیاردریالی رسیده و تیر ۲۷۲ میلیارد ریال بود و۴ ماهه ۹۳۶ میلیارد ریال بود که از مدت مشابه قبل که ۵۲۰ میلیارد ریال بود بیشتر است

تاپکیش

#تاپکیش خرداد ۳۲۸ میلیارد ریال و تیر ۲۱۵ میلیارد ریال بوده است جمعا به ۲۳۴۰ میلیارد ریال رسیده است .کل عدد سال قبل ۸۴۳۴ میلیارد ریال بوده است.

دماوند

#دماوند تیر ۱۵۳۲ میلیارد ریال بوده و به عدد ۴۹۹۳ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه سال قبل ۴۰۱۸ میلیارد ریال بود

چافست

#چافست در اردیبهشت ۷۰۱ میلیارد ریال و خرداد ۵۹۴ میلیارد ریال بوده و تیر ۶۰۴ میلیارد ریال بوده و به عدد ۳۲۲۳ میلیارد ریالی رسیده است .

بوعلی

#بوعلی در تیرو خرداد خوب عمل کرده است
در فروردین به عدد ۱۶۱۱۵ میلیارد ریالی رسیده است و نرخ فروش صادراتی ۲۲۱,۱۱۶,۰۶۹ ریال بود
در اردیبهشت به ۴۷۴۰۶ میلیارد ریال رسیده و خرداد ۴۳۲۳۸ میلیارد ریال بود و تیر را هم با عدد ۴۶۷۵۶ میلیارد ریال آغاز کرده است
۴ماهه ۱۵۴۲۵۹ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه قبل ۶۲۷۷۵ میلیارد ریال بود

سکرد

#سکرد در فروردین ۵۲۰ میلیارد ریال بوده و اردیبهشت ۴۷۷ میلیارد ریال شد در خرداد این عدد برخلاف بسیاری از سیمانی ها به ۴۲۰ میلیارد ریال کاهش یافت و تیر کمی بهتر بود و ۴۴۱ میلیارد ریال فروش داشت
مقدار ۴۱،۸۹۱ تن به مبلغ ۲۶۰،۱۶۹ میلیون ریال سیمان در بورس کالا به فروش رفته است.

۱۰ماهه ۴۱۸۲ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل ۲۱۲۱ میلیارد ریال

آبادا

#آبادا در فروردین با درامد ۲۵۶ میلیارد ریالی مواجه شده بود اردیبهشت ۲۳۳ و خرداد ۱۵۰ میلیارد ریال فروش زد
در تیر ۲۲۵ میلیارد ریال فروش داشته است
۴ ماهه به ۸۷۷ میلیارد ریالی رسیده است . مشابه سال قبل ۱۰۲۳ میلیارد ریال بود

سمازن

#سمازن در تیر ۱۴۳۶ ، خرداد ۱۲۰۸ و اردیبهشت ۱۰۴۸ میلیارد ریال فروش داشته است و ۷ ماهه ۷۰۸۲ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل این عدد ۴۵۳۰ میلیارد ریال بوده است

غشصفا

#غشصفا در تیربافروش ۲۵۴۰ میلیارد ریالی به عدد ۹۵۱۴ میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه قبل ۵۷۲۵ میلیارد ریال بود

امید

#امید در تیر ۲۷۹ ، خرداد ۱۶۴ ،اردیبهشت ۲۳۸ و فروردین ۵۵۸ میلیاردریالی رسیده است و۷ ماهه ۱۵۹۱ میلیارد ریال فروش داشته و کل سال قبل عدد فروش ۶۰۰۵ میلیارد ریال بود

خودرو

#خودرو ممنوع متوقف
آگهي فراخوان عمومي شماره ۲ – دعوت از سرمايه گذاران محترم داخلي و خارجي جهت خريد سهام شركت هاي گروه صنعتي ايران خودرو

وپاسار

تراز #وپاسار در تیر ۳۴۷۶۰ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۳۲۰۹۹ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد تراز۴ ماهه ۳۴۵۱۹ میلیارد ریال مثبت است

سپید

#سپید در خرداد رشد خوبی کرد
سهم در فروردین ۳۰۳۶ میلیارد ریال فروش داشته است و اردیبهشت به ۳۳۳۰ میلیارد ریال و خرداد ۴۷۹۹ میلیارد ریال بود و تیر به ۵۰۰۹ میلیارد ریال رسیده است
۴ ماهه ۱۶۱۷۶ میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه قبل ۹۴۸۳ میلیارد ریال بود

کگل

#کگل همچنان در فروش کمی لنگ میزند
سهم سال مالی را با فروش ۲۱۳۹۳ میلیارد ریالی آغاز کرده و نرخ گندله نیز ۳۹,۶۰۸,۹۳۳ ریال بوده است در اردیبهشت با کمی رشد ۲۷۴۱۲ میلیارد ریال شد و نرخ گندله ۳۸,۴۷۰,۸۱۶ ریال
در خرداد فروش ۳۵۴۸۲ میلیارد ریال بود و نرخ ۳۹,۸۲۳,۸۲۳ ریال
در تیر دوباره افت کرد و ۲۶۳۳۶ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۳۵,۸۶۵,۳۸۲ ریال
۴ ماهه ۱۲۲۲۹۳ میلیارد ریال فروش زد
مدت مشابه ۱۷۳۲۸۴ سال قبل هم میلیارد ریال بود که کمتر است

خراسان

#خراسان فروردین با فروش ۴۸۶۹ میلیارد ریالی و نرخ صادرات ۱۳۳,۷۳۲,۹۱۳ ریالی مواجه بوده
اردیبهشت این عدد ۵۸۳۹ میلیارد ریال بود و نرخ ۱۷۳,۷۱۸,۶۶۳ ریال
خرداد با رشد ۹۷۰۲ میلیارد ریال شده و نرخ فروش ۱۴۷,۷۰۹,۸۳۴ ریال است
در تیر به ۸۵۳۱ میلیارد ریال رسید و نرخ ۱۳۹,۱۱۴,۷۷۹ ریال بوده است
۴ ماهه ۲۸۰۶۴ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۱۱۸۴۸ میلیارد ریال بود

فافزا

شفاف_سازی #فافزا

دریافت نرخ تعدیل

دریافت تعدیل نرخ بیش از ۵۰ درصد قرارداد راهبری از مبلغ ۱۵۵۲ ریال به ۲۳۲۸ ریال از ۱۴۰۱/۰۱/۰۱لغایت ۱۴۰۱/۰۴/۲۲

خساپا

#خساپا فروشش در تیرو خرداد خوب بود
سهم فروردین به فروش۲۴۰۰۹ میلیارد ریالی رسیده و اردیبهشت ۳۸۹۸۱ میلیارد ریال و خرداد ۵۳۶۰۲ میلیارد ریال بود
در تیر به ۵۳۳۲۲ میلیارد ریال رسید و جمعا ۴ ماهه ۱۶۹۹۱۶ میلیارد ریال شده است
در اسفند ۱۷ هزار دستگاه فروخته است و فروردین به فروش ۱۸۵۰۰ دستگاه رسیده است و اردیبهشت ۲۹هزار دستگاه و خرداد ۳۹ هزار و تیر همان ۳۹ هزار است
مدت مشابه قبل ۱۰۹۳۹۲ میلیارد ریال بود

ثپردیس

#ثپردیس برگزاری مناقصه عمومی تهیه مصالح و اجرای سفت کاری دو بلوک از بلوک های پروژه مسکونی باران ۱ واقع در فاز ۳ شهر جدید پردیس با زیر بنای حدود ۳٫۹۰۰ متر مربع بصورت نقدی

اخابر

#اخابر به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ تعلیق می گردد.

فنورد

#فنورد فروردین را با فروش ۱۷۱۵ میلیارد ریالی آغاز کرده است و اردیبهشت ۳۰۳۲ میلیارد ریال فروش داشته و خرداد ۲۲۵۴ میلیارد ریال بوده و تیر به ۱۷۱۰ میلیارد ریال رسیده
۴ ماهه ۸۷۱۳ میلیارد ریال بوده است مدت مشابه قبل ۷۴۵۶ میلیارد ریال بود

زفکا

#زفکا در فروردین ۴۶۹ میلیارد ریال و اردیبهشت ۵۲۰ میلیارد ریال فروش داشته است و خرداد به ۸۹۲ میلیارد ریالی رسیده است
سهم در تیر به عدد ۸۹۱ میلیارد ریالی رسیده و ۴ ماهه ۲۸۲۴ میلیارد ریال بود و مدت مشابه قبل ۱۴۴۳ میلیارد ریال بوده است

بهپاک

#بهپاک فروش خوبی در اردیبهشت و خرداد داشته
در فروردین این عدد ۶۵۷ میلیارد ریال بود و اردیبهشت ۸۱۰ میلیارد ریال و خرداد ۸۸۲ میلیارد ریال و تیر ۱۱۳۹ میلیارد ریال بوده
۷ ماهه ۵۹۲۹ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه ۳۵۵۶ میلیارد ریال بوده است

شیران

#شیران در ۳ ماهه دوم فروردین ۵۱۰۲ میلیارد ریال و اردیبهشت ۷۳۴۸ میلیارد و خرداد ۴۵۵۱ میلیارد ریال بوده است و تیر ۶۷۱۱ میلیارد ریال بوده و۷ ماهه ۳۵۳۰۰ میلیارد ریال فروش داشته است .

ساوه

#ساوه در تیر ۱۴۶۲ میلیارد ریال و خرداد با فروش ۱۴۸۳ میلیارد ریالی اعداد خوبی را ثبت کرد.
۴ ماهه ۴۸۷۸ میلیارد ریال فروش داشته است

کسرا

#کسرا در تیر عملکرد خوبی داشته و ۵۰۱ میلیارد ریال و ۴ماهه ۱۶۴۳ میلیار ریال بوده مدت مشابه قبل ۹۲۶ میلیارد ریال است

حفارس

#حفارس مدیریت شعبه قزوین شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس، مصوبه کارگروه تنظیم بازار و قرارگاه امنیت غذایی استان قزوین نامه شماره ۹۸/۱۸/۳۰۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱، مقرر گردید از شهریورماه سال جاری حمل آرد یارانه ای استان توسط شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس در مناطق شهری با قیمت ۸۹۵۰۰ ریال و در مناطق روستایی با قیمت ۱۱۹۵۰۰ ریال صورت پذیرد که به طور متوسط میانگین قیمت حمل برابر ۱۰۴۵۰۰ ریال می باشد. میزان حمل شرکت برآوردی در ماه از این محل در قزوین حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار کیسه می‌باشد. با در نظر گرفتن نرخ حمل، برآورد درآمد ناخالص ماهانه شرکت با میانگین نرخ به رقم ۱۲/۵۴۰ میلیون ریال و در سال ۱۴۰۱ به میزان ۸۷/۷۸۰ میلیون ریال بر عملکرد شرکت تاثیرگذار بوده، که اثرات مالی آن به صورت کامل در صورت‌های مالی دوره های آتی ارائه خواهد شد. مراتب جهت اطلاع سهامداران ارسال می‌گردد.

غشان

#غشان دراردیبهشت با فروش ۱۱۵۷ میلیارد ریالی و خرداد ۹۹۰ میلیارد ریالی مواجه بود و تیر هم ۱۰۲۳ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد ۳۹۶۲ میلیاردریالی رسیده است

پیزد

#پیزد در فروردین ۱۱۰۵ میلیارد ریال و اردیبهشت ۱۸۰۳ میلیارد ریال و خرداد به عدد ۲۱۸۸ میلیارد ریال و ۲۰۸۱ میلیارد ریال فروش تیر شرکت بوده است ۴ ماهه ۷۱۷۸ میلیارد ریال فروش زد مدت مشابه ۵۶۱۱ میلیارد ریال بوده است

کساوه

#کساوه در فروردین با فروش ۱۹۸ میلیارد ریالی مواجه بوده است اردیبهشت به عدد ۱۰۳۲ میلیارد ریالی رسیده و خرداد با ۹۴۳ میلیارد ریال و تیر به ۸۷۷ میلیارد ریال رسیدو به عدد۴ ماهه ۳۰۵۲ میلیارد ریال فروش داشت ۴ ماهه قبل ۲۰۷۶ میلیارد ریال بود

سپاها

#سپاها در اردیبهشت فروشش ۱۲۳۳ میلیارد ریال شد و خرداد به ۱۲۶۳ میلیارد ریال بود و در تیر این عدد ۱۸۰۸ میلیارد ریال بود
۱۰ماهه ۱۲۱۶۰ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه قبل ۷۳۳۰ میلیارد ریال بوده است

خدیزل

#خدیزل با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-037 مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۸۹۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

شیراز

#شیراز در اردیبهشت فروش با کمی افت ۱۶۷۴۴ میلیارد ریال بود و ۴۲ هزار تن با نرخ ۱۴۰,۴۳۹,۷۵۲ ریالی صادر کرده
در خرداد با فروش ۱۳۳۷۵ میلیارد ریال و نرخ صادرات ۱۳۴,۱۶۲,۳۸۷ ریالی مواجه بوده و ۳۷ هزار تن صادر کرده است
در تیر به فروش ۱۶۶۳۴ میلیارد ریالی رسیده است و نرخ ۱۲۹,۶۷۹,۵۶۷ ریالی و ۸۰ هزار تنی را داشته است
۴ ماهه ۶۵۶۱۶ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه سال قبل ۲۷۳۸۶ میلیارد ریال بود

ساروم

#ساروم در فروردین ۹۷۹ و اردیبهشت ۸۴۶ میلیارد ریال و خرداد ۱۰۹۶ میلیارد ریال فروش داشته است و تیر به ۸۳۸ میلیارد ریال رسیده است ۴ ماهه ۳۷۶۱ میلیارد ریال فروش داشت و مشابه سال قبل ۲۶۴۵ میلیارد ریال بود

وتوسم

#وتوسم در تیر ۴۷۵ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۳,۴۱۴,۰۰۵ میلیون ریال تا پایان خرداد سود مجمع محقق کرده است

دشیمی

#دشیمی در فروردین با فروش ۳۵۹ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۴۰۰ میلیارد ریالی و خرداد ۴۵۰ میلیارد ریالی مواجه بود و تیر به ۴۵۲ میلیارد ریال رسیده است
۴ ماهه ۱۶۶۲ میلیارد ریال بود و مدت مشابه سال قبل ۱۳۳۷ میلیارد ریال بود

سهرمز

#سهرمز در فروردین ۵۵۴ میلیارد ریال فروش داشته و کمی نسبت به ماه قبل کاهشی بوده
در اردیبهشت با رشد ۷۷۶ میلیارد ریال شد و خرداد ۷۶۷ میلیارد ریال فروش داشت و تیر به ۱۶۵۴ میلیارد ریال رسیده است
جمع فروش به ۷۵۳۳ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۳۸۰۵ میلیارد ریال بوده است

نطرین

#نطرین ۲ماهه قبل ۳۳۹و خرداد ۲۵۱ میلیارد ریال و تیر ۲۵۵ میلیارد ریال فروش داشت ۴ ماهه به عدد ۸۴۶ میلیارد ریالی رسیده است
مدت مشابه قبل این عدد ۳۱۳ میلیارد ریال بود

بتاسهم

#کدال_نگر

حفارس حفارس حفارس حفارس حفارس حفارس حفارس حفارس حفارس حفارس حفارس حفارس حفارس حفارس حفارس حفارس حفارس حفارس حفارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *