بوعلی

#بوعلی در تیرو مرداد خوب عمل کرده است و شهریور هم خوب بود … ولی مهر کمی افت داشت
تیر ۴۶۷۵۶ میلیارد ریال آغاز کرد در مرداد هم ۴۴۶۹۲ میلیارد ریال و شهریور ۴۸۸۶۴ میلیارد ریال بوده و به نظر روی خط خوبی حرکت کرده است
در مهر با فروش ۳۶۱۱۷ میلیارد ریالی کمی کاهشی پاییز را پیش برد
۷ ماهه ۲۷۷۶۵۲ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه قبل ۱۲۵۴۶۶ میلیارد ریال بود

شخارک

#شخارک مهر خوبی داشت
در مرداد به فروش ۶۹۸۹میلیارد ریالی رسید و نرخ ۶۹,۶۳۲,۰۰۰ ریال بود
در شهریور با فروش ۶۷۸۳ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ ۷۳,۷۹۰,۰۹۶ ریال بود
در مهر به ۱۲۵۶۰ میلیارد ریالی رسیده است و نرخ ۸۶,۰۵۰,۴۸۷ ریال شد
۷ماهه ۶۱۰۰۹ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل ۵۰۱۳۸ میلیارد ریال بود.
در مهر ماه سال ۱۴۰۱، یک محموله پروپان/ بوتان و سه محموله متانول و یک محموله گوگرد بارگیری شده است.

کاوه

#کاوه تابستان خوبی داشت مهر را هم صعودی پیش برد
سهمی که فروشش در تیر ۱۸۱۳۹ میلیارد ریال بود و نرخ صادراتی ۱۳۷,۸۷۲,۶۷۵ ریال بود
در مرداد ۱۶۸۳۵ میلیارد ریال بوده و نرخ ۱۴۴,۵۳۸,۹۱۴ ریال بود
در شهریور به ۱۸۳۹۸ میلیارد ریال رسید و نرخ فروش ۱۲۸,۳۷۷,۷۱۶ ریال و ۹۷هزار تن صادر کرده است
در مهر با فروش ۲۱۸۹۲ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ با ۱۲۱ هزار تن صادرات ۱۲۷,۱۸۰,۷۲۶ ریال بود
۷ ماهه ۱۳۸۳۷۵ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه سال قبل عدد فروش ۹۷۹۸۷ میلیارد ریال بود

کرماشا

#کرماشا هم در ۲ماه اخیر خوب بود سهم در مرداد با فروش ۶۰۳۷ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ صادرات ۱۳۸,۸۰۸,۹۲۸ ریال بود
در شهریور این عدد ۹۴۲۰ میلیارد ریال بوده نرخ ۱۳۵,۳۷۲,۸۲۱ ریال ۴۹ هزار تن صادر شده است
مهر با فروش ۷۸۷۷ میلیارد ریالی مواجه بود و صادرات با نرخ ۱۴۳,۷۴۶,۸۳۹ ریالی صورت گرفته است . ۷ماهه ۴۴۴۸۲ میلیارد ریال فروش داشته مدت مشابه قبل ۲۴۱۱۰ میلیاردریال بود

فسازان

فروش #فسازان
تیر به ۲۰۷۱ میلیارد ریال رسید و نرخ ۱۳۹,۱۷۶,۵۱۰ ریال شده است
مرداد ۲۳۰۱ میلیارد ریال بود و نرخ ۱۲۹,۵۰۴,۳۴۸ ریال شده
در شهریور ۲۴۴۰ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ صادرات ۱۳۴,۳۳۰,۳۲۶ ریال بود
در مهر به ۲۴۸۱ میلیارد ریال رسید و نرخ ۱۴۱,۸۳۸,۸۸۵ ریال بود
۷ ماهه ۱۵۸۳۹ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه ۱۲۹۱۷ میلیارد ریال است

دروز

#دروز در تابستان در تیر با فروش ۴۱۶ میلیارد ریالی و مرداد ۳۱۳ میلیارد ریالی مواجه بود . در شهریور به ۴۲۴ میلیارد ریال و مهر ۴۱۶ میلیارد ریال رسیدو ۷ماهه فروش ۲۱۸۳ میلیارد ریالی رسیده است

حپارسا

#حپارسا اولین ماه سال مالی را با فروش ۴۵۲ میلیارد ریالی آغاز کرده است کل عدد سال قبل شرکت ۵۳۷۶ میلیارد ریال بود

بفجر

#بفجر کمی افت کرد و مهر ۹۸۹۳ میلیارد ریال فروش داشت
۷ ماهه ۷۴۲۵۳ میلیارد ریال فروش داشته است
مدت مشابه سال قبل ۷۳۱۰۲ میلیارد ریال بود

کپرور

#کپرور در تیر ۷۳۱ میلیارد ریال بود و نرخ ۳۹,۵۸۸,۷۹۴ ریال
در مرداد ۸۴۷ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۴۰,۰۸۵,۳۱۳ ریال شد
در شهریور ۶۸۶ میلیارد ریال بوده است
در مهر به عدد ۸۰۰ میلیارد ریالی رسیده است
۷ ماهه ۵۵۲۸ میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه قبل ۵۵۴۹ میلیارد ریال بود

قثابت

#قثابت در مهر با فروش ۱۵۱ میلیارد ریالی ۳ماهه به عدد ۲۷۶ میلیارد ریالی رسیده است

هرمز

#هرمز مهر خوبی داشت
در ۳ماهه دوم در تیر با ۲۴۰۵۵ میلیارد ریال آغاز کرده است و مرداد ۸۳۷۵ میلیارد ریال بوده و و شهریور ۹۰۱۲ میلیارد ریال بود
در مهر با رشد فروش ۱۹۹۵۵ میلیارد ریال فرو داشت و ۴۵ هزار تن اسلب با نرخ ۱۷۴,۷۴۶,۷۶۱ ریال صادر کرده است و به جمع فروش ۱۰۹۹۱۹ میلیارد ریالی رسید
مبلغ فروش مشابه سال مالی قبل ۱۱۷۷۲۷ میلیارد ریال بود.

ذوب

#ذوب که همیشه فروش خوبی داشت در مهر کمی درجا زد …
فروش سهم در تیر ۳۰۹۲۵ میلیارد ریالی مواجه بود
در مرداد با کمی رشد ۳۳۰۶۸ میلیارد ریال شده و شهریور با پرش فروش ۴۹۳۳۳ میلیارد ریال فروش داشت
در مهر این عدد ۳۰۲۹۹ میلیارد ریال شده و کمی افت کرد
جمعا ۷ماهه به عدد ۲۴۵۳۷۵ میلیارد ریالی رسیده است
مدت مشابه قبل ۱۹۲۲۰۹ میلیارد ریال بود

آسیاتک

#آسیاتک در مرداد و شهریور بالای ۱۰۰ بود ولی مهر ۹۵۹ میلیارد ریال درامد داشت
سهم تیر ۱۰۶۰ میلیارد ریال و مرداد با کمی رشد ۱۰۸۷ میلیارد ریال شد
در شهریور به ۱۱۵۲ میلیارد ریالی رسیده ورشد داشت
۷ ماهه ۷۰۸۶ میلیارد ریال فروش داشته است
کل سال قبل شرکت ۸۳۴۶ میلیارد ریال بود

دتماد

#دتماد مثل ماه های قبل بود و مهر ۱۰۰۰ میلیارد ریال فروش داشت
سهم در تیر ۱۰۰۰ میلیارد ریال
در مرداد هم با رشد ۱۰۴۴ میلیارد ریالی و شهریور ۱۴۰۰ میلیارد ریالی شد و۷ ماهه ۶۹۴۸ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه ۵۷۳۰ میلیارد ریال بود

شاروم

#شاروم شهریور و مهر خوبی داشت
سهم در مهر ۱۱۵۸ و شهریور ۱۱۱۲ میلیارد ریال فروش داشت
درمرداد ۶۰۱ و تیر ۹۷۵ میلیارد ریال فروش زد و جمعا به ۵۲۲۸ میلیارد ریالی رسیده است و۷ ماهه قبل ۲۱۹۸ میلیارد ریال بود

نوری

#نوری در مهر هم بد نبود …
سهم در فروش مرداد افت کرد و ۵۷۵۱۳ میلیارد ریال فروش داشت در شهریور با یم پرش در فروش ۱۲۱۸۳۸ میلیارد ریال فروش داشت و عدد خوبی را ثبت کرد
در مهر با کمی افت ۶۴۶۰۰ میلیارد ریال فروش داشت
۷ ماهه ۵۵۳۵۵۱ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه ۳۹۱۲۳۸ میلیارد ریال بود

دفارا

#دفارا بعد از کمی افزایش نرخ مهر ۱۳۳۵ و شهریور ۱۰۱۰ و مرداد ۷۹۴ ، تیر ۷۳۰ میلیارد ریال بود
۷ ماهه ۵۷۹۱ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه ۳۴۸۴ میلیارد ریال شد

شبصیر

فروش تیر#شبصیر ۲۷۱۲ میلیارد ریال و مرداد ۲۶۱۰ میلیارد ریال و شهریور ۲۵۰۲ میلیارد ریال بود

در ۳ماهه سوم نیز در مهر ۲۵۴۰ میلیارد ریال فروش داشت و ۷ ماهه به ۱۷۳۱۸ میلیارد ریال رسید . مدت مشابه قبل ۱۴۰۸۳ میلیارد ریال بود

خساپا

#خساپا ۲ماهی بهتر است …
سهم در تیر به ۵۳۳۲۲ میلیارد ریال رسید و مرداد ۴۱۰۰۸ مییارد ریال بود و شهریور به ۵۴۷۸۳ میلیارد ریال رسیده است
در مهر به ۵۲۵۴۸ میلیارد ریال رسیده و ۳۲ هزار دستگاه فروش داشته است
جمعا۷ ماهه ۳۲۰۱۴۸ میلیارد ریال شده است
در اردیبهشت ۲۹هزار دستگاه و خرداد ۳۹ هزار و تیر همان ۳۹ هزار است در مرداد هم ۲۸ هزار و ۳۵ هزار دستگاه فروخت .
مدت مشابه قبل ۱۸۵۹۷۳ میلیارد ریال بود

شرانل

#شرانل تابستان قوی داشت ولی مهر کمی افت کرد و با فروش ۹۲۶۴ میلیارد ریالی مواجه بود .
شهریور به ۱۱۰۵۹ میلیارد ریال رسیده
۷ ماهه به عدد فروش ۷۵۹۵۲ میلیارد ریالی رسیده است . مشابه سال قبل نیز ۴۳۵۸۵ میلیارد ریال فروش زده است

داسوه

#داسوه در مهر ۵۷۱ و شهریور ۶۰۸ و مرداد با رشد ۷۴۷ میلیارد ریال فروش داشت
در تیر این عدد ۵۷۷ میلیارد ریال بوده است
۷ ماهه ۳۷۶۰ میلیارد ریال بوده است
۲۷۸۹ میلیارد ریال مدت فروش مشابه سال قبل است

پارس

#پارس در مهر افت کرده و در توضیح نوشته است ۱-کاهش تعداد تولید عمدتا مربوط به تعمیرات اساسی شرکت می باشد. ۲-کاهش مبلغ فروش ناشی از کاهش مقداری فروش و همچنین کاهش نرخ فروش محصولات می باشد.
سهم در مهر ۲۸۹۷۳ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۲۶۱,۸۱۸,۲۵۲ ریال بود
شهریور با فروش ۳۲۸۹۶ میلیارد ریالی مواجه بود و جمعا ۷ ماهه ۳۳۴۶۸۸ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۲۶۰,۸۷۷,۵۴۷ ریال بود
در تیر به فروش ۵۴۶۲۲ میلیاد ریالی رسیده و نرخ ۳۱۳,۵۱۴,۲۰۷ ریال بود
در مرداد هم با کمی افت ۵۳۱۴۸ میلیارد بوده و نرخ با کمی افت ۲۷۹,۱۱۶,۸۶۶ ریال شده است
مدت مشابه قبل ۲۴۲۶۴۳ میلیارد ریال بوده است

خمحرکه

#خمحرکه در ۲ماه گذشته خوب ظاهر شده
سهم در مهر ۳۲۰۲ و شهریور ۲۴۸۲ و در مرداد ۲۱۹۷ میلیارد ریال فروش داشت و۷ ماهه ۱۷۹۰۲ میلیارد ریال بود. مدت مشابه سال قبل ۱۰۷۰۱ میلیارد ریال بود

بسوئیچ

#بسویچ فروش سینوسی دارد و کم و زیاد می شود
در تیر این عدد ۵۵۳ میلیارد ریال مرداد ۹۸۴ میلیارد ریال و شهریور ۹۱۹ میلیارد ریال شده است
در مهر با رشد ۱۰۴۱ میلیارد ریال بود و ۷ ماهه ۵۸۴۵ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه سال قبل ۴۰۷۰ میلیارد ریال بوده است

غمارگ

#غمارگ در مهر با کمی افت ۱۱۳۸ میلیارد ریال فروش داشت و ۹ ماهه به فروش ۱۴۶۷۵ میلیارد ریالی رسیده است.

شسپا

#شسپا تابستان خوبی داشت ولی مهر افت کرد
در ۳ماهه دوم در تیر این عدد ۱۸۶۰۱ میلیارد ریال و مرداد ۱۶۴۱۰ میلیارد ریال و شهریور ۱۵۴۲۹ میلیارد ریال بوده است
در مهر با افت ۱۱۷۷۴ میلیارد ریال شد
۷ ماهه به ۱۰۷۲۹۱ میلیارد ریال رسیده است و مدت مشابه این عدد ۷۷۰۲۱ میلیارد ریال بود

کچاد

#کچاد در مرداد از ماه های قبل کمی کمتر بود ولی شهریور و مهر بهتر شد .
سهم در تیر این عدد ۳۴۷۷۱ میلیارد ریال شد و مرداد ۲۵۳۳۴ میلیارد ریال و شهریور ۳۱۴۳۰ میلیارد ریال بوده است
در مهر به ۳۱۲۹۸ میلیارد ریال رسید و در خد ماه قبل بود
۷ ماهه ۲۳۸۴۷۹ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۲۵۴۴۶۲ میلیارد ریال بود

جم

#جم در تیر کمی افت کرد وولی مرداد بهتر بود و ۳۲۴۵۹ میلیارد ریال فروش داشت
تیر به عدد ۲۸۹۷۰ میلیارد ریالی رسید و شهریور ۳۲۹۸۱ میلیارد ریال بوده است
در مهر فروش به ۳۱۵۴۸ میلیارد ریال رسیده است
۷ ماهه ۲۲۷۶۲۹ میلیارد ریال فروش داشت ومدت مشابه ۲۰۰۰۰۶ میلیارد ریال بود .

ونیکی

#ونیکی مديريت سرمايه گذاري ملي ايران تامهر ۸۳۲۵۸۷ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

وبملت

#وبملت در مهر ماه ۷۵۶۰۲ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۳۹۷۴۵ میلیارد ریال سود سپرده دارد و تراز مثبت است .
۶ ماهه ۱۶۶۷۲۷ میلیارد ریال تراز مثبت است.
۳ ماهه ۷۳۵۹۳ میلیارد ریال تراز مثبت بود .

شاراک

#شاراک در ماه های تابستان شبیه هم بود مهر هم مثل ماه های قبل آغاز کرد و پیش رفت
در تیر فروش ۱۹۳۷۳ میلیارد ریال شده و مرداد ۱۹۸۴۰ میلیارد ریال و شهریور ۱۸۴۹۴ میلیارد ریال بود
در مهر به ۱۸۳۷۱ میلیارد ریال رسید و ۷ماهه ۱۳۷۵۴۲ میلیارد ریال بوده است مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۱۱۰۸۸ میلیارد ریال بود

سامان

مجوز افزایش سرمایه ۴۱ درصدی #سامان از محل آورده نقدی سهامداران و سود انباشته صادر شد.

غبشهر

#غبشهر شهریور و مهر خوبی زد
در تیر فروشش ۲۷۰۸۱ میلیارد ریال شده و نرخ خیلی تغییر نکرده است
در مرداد با فروش ۱۲۷۰۵ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۶۸۶,۴۹۷,۹۱۲ ریال شده است
شهریور با فروش ۱۶۷۲۴میلیارد ریالی بهتر شد و نرخ ۶۵۵,۷۹۶,۶۸۵ ریال بود
مهر با فروش ۱۵۵۲۲ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۶۵۷,۴۲۷,۴۸۷ ریال
۱۰ ماهه ۱۲۰۱۸۴ میلیارد ریال بوده است .مشابه سال قبل ۴۸۴۸۷ میلیارد ریال بوده

آریا

#آریا در مهر کمی افت کرد و ۱۸۱۳۷ میلیارد ریال فروش داشت . ۲۱۶۱۰ میلیارد ریال فروش مرداد بود و شهریور ۲۲۹۲۳ میلیارد ریال بوده است
۷ ماهه ۱۶۵۹۸۶ میلیارد ریال بود و مشابه قبل ۱۳۸۵۳۹ میلیارد ریال شده است

سپید

#سپید در ۳ ماهه گذشته بهبود داشته است و شهریور و مهر عالی بود
فروش سهم در تیر به ۵۰۰۹ میلیارد ریال رسیده است در مرداد با اندک افت ۴۶۹۴ میلیارد ریال شده است و شهریور با رشد خوب ۶۳۵۷ میلیارد ریال بود
در مهر ۶۲۹۸ میلیارد ریال بود و ۷ ماهه ۳۳۵۲۷ میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه قبل ۱۶۴۳۶ میلیارد ریال بود

فباهنر

#فباهنر تابستان خوبی داشت و مهر هم برهمان روند است
فروش در تیر این عدد ۵۹۲۳ میلیارد ریال شد و مرداد ۴۹۴۹ میلیارد ریال و شهریور۵۲۳۰ میلیارد ریال بوده
در مهر به ۴۹۹۴ میلیارد ریال رسید و ۷ ماهه ۳۶۵۲۴ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه سال قبل ۲۷۸۶۰ میلیارد ریال بود

کگل

#کگل همچنان در فروش کمی لنگ میزند
فروش در تیر ۲۶۳۳۶ میلیارد ریال بود و نرخ ۳۵,۸۶۵,۳۸۲ ریال
در مرداد با کمی رشد ۲۸۰۸۳ میلیارد ریال شد و نرخ ۳۱,۳۸۳,۱۳۷ ریال است
در شهریور ۳۹۱۸۴ میلیارد ریال فروش داشته و نرخ ۲۸,۷۱۵,۳۲۵ ریال بوده
مهر به ۳۰۱۵۲ میلیارد ریال رسید و نرخ ۲۷,۲۷۶,۴۵۱ ریال
۷ ماهه ۲۱۰۰۳۲ میلیارد ریال فروش زد .
مدت مشابه ۲۷۹۱۳۱ سال قبل هم میلیارد ریال بود که کمتر است و جز معدود شرکت هایی است که فروش کمتر از مشابه قبل است

شپلی

#شپلی با ترخیص مواد کمکی مربوط به تولید نوار اکریلیک تولید این محصول در دستور کار قرار گرفت .

شپارس

#شپارس سال مالی را با فروش ۹۴۱ میلیارد ریالی آغاز کرده است

تماوند

#تماوند اولین ماه سال مالی را با فروش و درامد ۱۹۲ میلیادر ریالی آغاز کرده است

خصدرا

#خصدرا در ۶ماهه به سود ۲۴ ریالی رسیده است و ۶۱۷ میلیارد ریال سود خالص دارد

غزر

#غزر در مهر کمی افت کرد و ۲۸۹۷ میلیارد ریال فروش داشت سهم در شهریور ۳۶۹۴ ، مرداد ۲۹۳۴ و در تیر این عدد ۳۴۸۳ میلیارد ریال شد
۷ ماهه ۲۲۸۳۰ میلیارد ریال بود . مدت مشابه سال قبل ۱۳۷۳۲ میلیارد ریال بوده است

شاراک

#شاراک به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت مفاد ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ( عدم رعایت الزامات ماده ۷دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران اقدام به اعطای فرصت ۱ ماهه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰)جهت رعایت موارد فوق نموده است.

مارون

#مارون افت شهریور را در مهر با فروش ۲۴۳۹۸ میلیارد ریالی جبران کرد سهم در ۳ماهه دوم در تابستان تیر به ۲۶۴۶۳ میلیارد ریال رسید و مرداد ۲۵۲۵۶ میلیارد ریال و شهریور ۱۹۵۹۰ میلیارد ریال بوده و جمع فروش ۷ ماهه ۱۸۲۴۹۰ میلیارد ربال بود که نسبت به مدت مشابه قبل اندکی افزایشی شده است

پاسا

#پاسا در تیر با کمی افت نسبت به خرداد ۱۴۳۲ میلیارد ریال و مرداد ۱۵۳۳ فروش داشت در شهریور به ۱۲۶۸ میلیارد ریالی رسیده بود
در مهر ۱۵۴۳ میلیارد ریال بود
۷ ماهه ۹۶۸۹ میلیارد ریال فروش داشت و ۶۵۳۷ میلیارد ریال مدت مشابه قبل بود

چدن

فروش #چدن را با هم مرور کنیم
در تیر با رشد ۷۴۴میلیارد ریال شد و مرداد ۷۵۰ میلیارد ریال و شهریور ۷۵۴ میلیارد ریال بوده است
در مهر هم با کمی رشد ۷۹۷ میلیارد ریال بود
۷ ماهه ۴۸۰۵ میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه قبل ۳۱۸۹ میلیارد ریال بوده است

بکاب

#بکاب در مهر با فروش ۷۷ میلیارد ریالی مواجه بود و مدت مشابه قبل ۴۳ میلیارد ریال بود

کیمیاتک

#کیمیاتک در شهریور خاص بود و با فروش ۲۴۸۸ میلیارد ریالی مواجه بود در مهر به ۱۷۹۰ میلیارد ریال رسید و ۷ماهه به عدد ۱۴۰۵۴ میلیارد ریالی رسیده است

فمراد

#فمراد در مهر ۳۵۹ و شهریور با فروش ۴۵۵ میلیارد ریالی مواجه بود و به جمع ۷ ماهه ۱۹۶۰ میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه قبل۲۸۶ میلیارد ریال بود

پدرخش

#پدرخش در مرداد ۱۲۰ میلیارد ریال فروش و درامد داشت و شهریور ۱۶۹ میلیارد ریال شده و مهر به ۶۷ میلیارد ریال رسید ۱۰ ماهه به ۷۰۸ میلیارد ریال رسیده است

شکلر

#شکلر در مهر ۷۳۸ ، شهریور ۷۴۴ و مرداد ۶۷۱ میلیارد ریال فروش داشته ۱۱ ماهه به ۷۲۰۰ میلیارد ریال رسیده است

کباده

#کباده باتوجه به افزایش هزینه های تولیدوباطله برداری وحقوق ودستمزد کارکنان ،هیئت مدیره تصمیم به افزایش نرخ فروش محصولات نمود.

دسانکو

#دسانکو احتراما به استحضار می رساند شرکت داروسازی سبحان انکولوژی ( وابسته به گروه دارویی برکت) موفق به دریافت پروانه ثبت ساخت ۵ دوز داروی جدید از سازمان غذا و دارو

وثنو

#وثنو با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-01A-003 مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ، تعداد ۴۳۷,۶۵۸,۵۷۳ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۱۵۱,۸۴۱,۴۲۷ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸

فرود

#فرود در شهریور با فروش ۱۶۷۸ میلیارد ریالی و مهر با عدد ۱۴۲۳ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۱۰۴۰۶ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه سال قبل این عدد ۷۵۶۴ میلیارد ریال بود

حتوکا

#حتوکا گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۹۹۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳,۵۴۰,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران به منظور اجراي طرح توسعه ناوگان حمل و نقل شرکت که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

سامان

#سامان در شهریور ۱۴۹۵۳ میلیارد ریال درامد داشته است و سود پرداختی به سپرده ۱۳۸۴۵ میلیارد ریال بوده است وتراز این ماه کمی افزایش داشته است

بتاسهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *