دسبحان

#دسبحان
در مرداد ۱۰۵۲ میلیارد ریال بوده است
این سهم درشهریور با رشد خوب ۱۲۴۵ میلیارد ریال شده و مهر ۱۲۶۰ میلیارد ریال بود ابان هم ۱۲۳۸ میلیارد ریال بود
۸ ماهه ۷۴۱۵ میلیارد ریال بوده است و در مدت مشابه قبل ۵۰۲۹ میلیارد ریال فروش داشته است .

غگلستا

#غگلستا در آبان ۱۱۵۹ و مهر ۱۰۲۵ و شهریور با فروش ۸۰۶ میلیارد ریالی به عدد ۷۱۶۴ میلیارد ریالی رسیده است که از مدت مشابه سال قبل که ۴۱۵۵ میلیارد ریال بود بیشتر است

غدام

#غدام در شهریور ۸۴ و مهر ۱۱۱ و ابان ۱۶۸ میلیارد ریال میلیارد ریال فروش داشته و۱۱ ماهه به فروش ۱۱۷۱ میلیارد ریالی رسیده است

حپترو

#حپترو در ابان با درامد ۱۳۷ میلیارد ریالی به جمع فروش ۱۰۱۸ میلیارد ریالی در ۸ ماهه رسیده و برابر تقریبا کل عدد سال قبل است

کنور

فروش #کنور
شهریور با رشد ۲۳۰۵ میلیارد ریال و مهر هم ۱۸۲۹ میلیارد ریال شده و نرخ کنسانتره ۲۳,۷۴۳,۲۴۶ ریال بوده
در ابان ۲۶۶۹ میلیارد ریال شده و نرخ ۲۲,۶۰۰,۲۳۰ ریال است
۸ ماهه ۱۳۰۳۶ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه ۱۷۷۶۶ میلیارد ریال

ومدیر

#ومدیر تا ابان ۵,۳۷۴,۳۵۷ میلیون ریال سود مجمع شناسایی کرده است

خاهن

#خاهن در ۳ ماهه اول ۴۲۰۰ میلیارد ریال فروش زد
در تیر به عدد ۱۲۰۶ میلیارد ریالی رسیده و مرداد ۷۵۷ میلیارد ریال و شهریوربا رشد دوباره ۲۱۴۰ میلیارد ریال بود
مهر به ۱۵۰۱ میلیارد ریال رسید و ابان ۲۰۳۰ میلیارد ریال شد
جمع فروش ۱۲۰۵۶ میلیارد ریال بود . مدت مشابه سال قبل این عدد ۸۱۸۹ میلیارد ریال بود

ارفع

#ارفع آبان خوبی داشت
در شهریور فروش با رشد ۱۳۶۵۰ میلیارد ریال شد و نرخ داخلی ۱۲۹,۸۴۰,۶۹۵ ریال بود
در مهر با فروش ۱۰۵۵۵ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۱۳۵,۴۲۷,۶۱۳ ریال بود
در ابان این عدد ۱۶۶۶۱ میلیارد ریال بوده و نرخ ۱۳۸,۲۹۷,۵۶۱ ریال است
۸ماهه ۹۰۱۷۸ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل ۵۴۶۶۲ میلیارد ریال بود

فروسیل

#فروسیل شهریور به ۲۴۸ میلیارد ریال رسید و مهر ۲۳۹ میلیارد ریال بود و آبان ۳۵۸ میلیارد ریال بوده است
کل ۸ ماهه ۲۵۳۲ میلیارد ریال است .کل سال قبل این عدد ۲۲۲۲ میلیارد ریال بود

شگل

#شگل در شهریور ۱۱۱۶ میلیارد ریال بود
در مهر ۱۶۳۹ و ابان ۱۳۱۹ میلیارد ریال فروش داشت
۱۱ ماهه به عدد ۹۶۴۹ میلیارد ریال رسیده است .هرچند هنوز از مدت مشابه سال قبل که ۱۰۱۶۴ میلیارد ریال بوده کمتر است

چکاپا

#چکاپا در مهر ۱۰۶۱ میلیارد ریال و ابان ۱۰۶۷ میلیارد ریال شده و جمع فروش۱۲ ماهه به ۱۳۳۴۳ میلیارد ریال رسیده است

دلقما

فروش #دلقما در شهریور با رشد خوب ۷۱۱ میلیارد ریال شده
در ۳ماهه سوم در مهر ۷۰۲ میلیارد ریال و ابان با رشد ۸۵۵ میلیارد ریال بود و ۸ ماهه ۴۱۴۵ میلیارد ریال فروش داشت و رشد خوبی کرده چرا که ۱۴۹۲ میلیارد ریال فروش مشابه قبل است

شگویا

#شگویا
سهم در شهریور ۱۶۱۶ میلیارد تومان فروش داشته است و مهر با رشد ۱۷۹۹ میلیارد تومان بود و ابان ۱۵۳۶ میلیارد تومان شد
۸ ماهه ۱۴۴۶۴ میلیارد بوده است .۸ ماهه قبل ۱۰۸۳۸ میلیارد تومان بوده است

تماوند

مدیر عامل سابق #تماوند به عنوان مدیر عامل گروه خدمات بازار سرمایه آرمان اتی شروع به فعالیت کرد.
امروز انصاری مدیر عامل سابق شرکت تامین سرمایه دماوند به عنوان مدیر عامل گروه خدمات بازار سرمایه آرمان اتی منصوب شد.

دلر

#دلر در ابان کمی بهتر بود
سهم در مهر به ۲۱۸۷ میلیارد ریال و ابان ۲۴۳۲ میلیارد ریال رسید و ۸ ماهه ۱۶۴۷۳ میلیارد ریال بوده است . مدت مشابه سال قبل ۱۶۱۲۱ میلیارد ریال بود

وساپا

#وساپا تا آبان ۲,۴۳۶,۰۱۶ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

آ_س_پ

#آ_س_پ ساخت و تکمیل عملیات باقیمانده ساختمان افق سینا (مریم ) مشهد
طبق ماده ۳ قرارداد مقرر گردید که با حدود ۴۰۰۰ متر مربع از مساحت مفید واحدهای سهم کارفرما در همان پروژه ، بر مبنای قیمت کارشناسی هیأت ۳ نفره کارشناسان رسمی دادگستری به شرح پیوست ۳ موافقتنامه ، تهاتر می شود.

کاسپین

#کاسپین رشد نرمالی در فروش داشت ولی ابان کمی افت کرد
سهم در تیر با رشد ۱۰۷۵ میلیارد ریال فروش داشته و مرداد ۱۰۸۳ میلیارد ریال و شهریور ۱۰۹۳ میلیارد ریال بود
در مهر به عدد ۱۱۲۱ میلیارد ریالی رسید و ابان ۹۵۱ میلیارد ریال بود
۸ ماهه ۷۹۴۶ میلیارد ریال بود
سال قبل ۸ ماهه ۵۶۸۱ میلیارد ریال فروش داشت

خرینگ

#خرینگ در شهریور با رشد ۲۰۵۲ میلیارد ریال شده است و مهر به ۲۴۶۳ میلیارد ریال و ابان هم ۲۹۴۳ میلیارد ریال رسیده است و رشد داشته
۸ ماهه به ۱۶۶۱۸ میلیارد ریال بوده است
مشابه قبل این عدد ۱۰۸۶۲ میلیارد ریال بوده است

دسینا

#دسینا آبان و مهر خاصی داشت
سهمی که در تیر در فروش ۵۹۷ میلیارد ریال بوده و مرداد ۶۱۱ میلیارد ریال و شهریور ۹۶۲ میلیارد ریال بوده است
در مهر به ۱۰۴۳ میلیارد ریال و آبان ۱۳۰۱ میلیارد ریال رسید و ۸ ماهه ۵۸۹۳ میلیارد ریال بود مدت مشابه قبل این عدد ۷۹۱ میلیارد ریال بوده است

تملت

#تملت ابان ۴۵۷ میلیارد ریال درامد داشت ۸ماهه ۳۲۳۰ میلیارد ریال درامد داشته است

غمهرا

مجوز افزایش سرمایه ۹۰ درصدی #غمهرا از محل سود انباشته صادر شد.

فروسیل

مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی #فروسیل از محل سود انباشته صادر شد.

رمپنا

مجوز افزایش سرمایه ۵۰ درصدی #رمپنا از محل سود انباشته صادر شد.

دماوند

#دماوند در فروش آبان با درامد ۱۱۵۸ میلیارد ریالی رسید و ۸ ماهه به عدد ۱۰۲۵۸ میلیارد ریالی رسیده است

فباهنر

#فباهنر تابستان خوبی داشت و مهر هم برهمان روند است
فروش در تیر این عدد ۵۹۲۳ میلیارد ریال شد و مرداد ۴۹۴۹ میلیارد ریال و شهریور۵۲۳۰ میلیارد ریال بوده
در مهر به ۴۹۹۴ میلیارد ریال رسید و آبان با رشد ۵۶۳۵ میلیارد ریال شد و ۸ ماهه ۴۲۱۳۳ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه سال قبل ۳۳۴۷۸ میلیارد ریال بود

شبهرن

#شبهرن آبان بهتری داشت
فروش سهم در تیر به ۱۶۴۷۹ میلیارد ریال رسید و مرداد ۱۶۱۹۹ میلیارد ریال و شهریور ۱۵۵۶۷ میلیارد ریال بود
در مهر به ۱۳۰۱۰ میلیارد و ابان ۱۷۰۴۴ میلیارد ریالی رسیده و کمی رشد کرده است
۸ ماهه ۱۱۱۱۷۸ میلیارد ریال بود و رشد خوبی داشته و مدت مشابه۶۷۵۶۳ میلیارد ریال بود

ساروم

#ساروم در آبان با فروش ۸۷۹ میلیارد ریالی به عدد ۷۲۶۴ میلیارد ریالی رسیده و ۸ ماهه ۵۹۸۸ میلیارد ریال رسیده است .

کپشیر

#کپشیر آبان خوبی داشت
در ۳ماهه دوم در تیر به فروش ۳۰۳ میلیارد ریالی رسیده و مرداد ۳۶۲ میلیارد ریال و شهریور ۳۸۰ میلیارد ریال
در ۳ماهه سوم در مهر ۴۶۰میلیارد ریال و ابان ۵۳۸ میلیارد ریال بود و۸ ماهه ۳۰۵۶ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه قبل این عدد ۱۵۵۹ میلیارد ریال شده بود

سیمرغ

#سیمرغ فروشش در ۲ ماه اخیر کمی بهتر شد و گزارش ۹ماهه خوبی داشت
در تیر با اندک رشد ۱۷۳۵ میلیارد ریال فروش داشت و مرداد ۱۸۹۴ میلیارد ریال و شهریور ۲۰۷۹ میلیارد ریال بوده است
مهر ۲۱۶۰ میلیارد ریال و ابان ۲۳۱۵ میلیارد ریال بود و رشد کرد
۱۱ ماهه ۱۸۵۶۸ میلیارد ریال فروش داشت .

امید

#امید در ابان ۵۴۷ و مهر ۵۵۲ و شهریور ۱۷۴ میلیاردریالی رسیده است و ۱۱ ماهه ۶۳۴۱ میلیارد ریال درآمد ناخالص داشته و ۱۱ ماهه سال قبل عدد نا خالص درآمد ۵۳۸۳ میلیارد ریال بود

حفارس

شفاف_سازی
#حفارس

📌 افزایش نرخ حمل آرد کرمانشاه

به استناد نامه ۱۲۴۴۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ مدیریت شعبه کرمانشاه شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس، مصوبه کارگروه آرد و نان استان، مقرر گردید کرایه حمل آرد از ۴۰،۰۰۰ ریال به ۷۰،۰۰۰ ریال افزایش یابد. میزان حمل شرکت در ماه از این محل، حدود ۲۰۱،۰۰۰کیسه می‌باشد. با در نظر گرفتن افزایش نرخ حمل، برآورد درآمد ناخالص ماهانه شرکت با نرخ جدید به رقم ۱۴،۰۷۰ میلیون ریال و در سال ۱۴۰۱ حداقل به میزان ۵۶،۲۸۰ میلیون ریال بر عملکرد شرکت تاثیرگذار بوده، که اثرات مالی آن به صورت کامل در صورت‌های مالی دوره های آتی ارائه خواهد شد. لازم به ذکر است تاریخ اعمال نرخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ می‌باشد.

کمنگنز

#کمنگنز در ابان رشد فروش داشت
سهم در شهریور با فروش ۱۹۶ میلیارد ریالی و نرخ کاهش یافته ۲۵,۸۲۲,۶۲۳ ریالی مواجه بود
در مهر به عدد ۱۹۳ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۳۰,۳۳۵,۷۳۹ ریال بود در ابان این عدد ۳۴۴ میلیارد ریال شد و نرخ ۳۵,۶۸۱,۰۲۴ ریال رسیده است
۸ ماهه ۲۱۶۱ میلیارد ریال فروش زد . مشابه سال قبل ۱۹۹۷ میلیارد ریال بود

غپینو

#غپینو در تابستان خوب بود و شهریور ۲۳۸۶ میلیارد ریال فروش داشت در مهر با افت ۱۶۶۵ میلیارد ریال فروش زد و ابان با کمی رشد جبران کرد و به ۲۳۹۴ میلیارد ریال رسیده است
۸ ماهه ۱۴۰۲۷ میلیارد ریال فروش داشته است . مشابه سال قبل ۶۱۷۴ میلیارد ریال بود

ختراک

#ختراک مهر و ابان خوبی داشت
در ۳ماهه دوم در تیر ۱۶۹۱ میلیارد ریال و مرداد ۱۸۹۳ میلیارد ریال و شهریور تداوم روند صعودی را حفظ کرد و ۲۱۶۲ میلیارد ریال فروش داشته است.
در مهر به عدد ۲۰۶۰ میلیارد ریال رسید و آبان ۲۲۸۲ میلیارد ریال بود
۸ ماهه ۱۴۸۷۲ میلیارد ریال شد مدت مشابه سال قبل ۸۲۷۲ میلیارد ریال است

درازک

#درازک در تابستان رشد خوبی داشت
تیر ۱۱۹۶ میلیارد ریال شده و مرداد هم به ۱۵۷۱ میلیارد ریال رسید در شهریور این عدد ۱۳۶۴ میلیارد ریال بود
در مهر به ۱۴۲۳ میلیارد ریال رسیده است و ابان ۱۳۰۰ میلیارد ریال بود
۸ ماهه ۹۱۷۴ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل ۷۱۰۲ میلیارد ریال بود

سدشت

#سدشت در اولین ماه سال مالی به فروش ۳۳۱ میلیارد ریالی رسیده و ابان با رشد ۵۱۹ میلیارد ریال بوده ۲ ماهه ۸۵۱ میلیارد ریال است که از مدت مشابه سال قبل که ۷۹۵ میلیارد ریال بود کمتر است

تکنو

#تکنو تار
احتراماً ” به اطلاع سهامداران محترم این شرکت می رساند افزایش سرمایه از مبلغ ۲۴۵,۵۴۹ میلیون ریال به مبلغ ۸۴۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به جهت تکمیل مدارک از دستور رسیدگی سازمان بورس خارج شده است شایان ذکر است پس از رفع نواقص و تکمیل مدارک اطلاع رسانی و افشای لازم صورت می پذیرد.

شپارس

#شپارس سال مالی را با فروش ۹۴۱ میلیارد ریالی آغاز کرده و ابان با رشد با ۱۲۱۵ میلیارد است و ۲ماهه ۲۱۵۷ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل ۱۱۱۲ میلیارد ریال بود

غدشت

#غدشت سال مالی متفاونی را دارد و آبان ۷۹۵ میلیارد ریال فروش داشت و ۵ ماهه ۳۲۷۴ میلیارد ریال بوده و نسبت به مدت مشابه رشد خوبی دارد که ۱۳۶۹ میلیارد ریال بود رشد داشته است

سرود

#سرود خرید ۲۰ دستگاه کامیون و ۶ عدد بیل زنجیری و ۵ عدد لودر و ۱عدد بلدوزر و موتور های الکتریکی فشار قوی

سیلام

#سیلام در مرداد به ۵۲۸ میلیارد ریالی رسیده و شهریور ۳۷۶ میلیارد ریال و مهر به ۵۴۶ میلیارد ریال و ابان ۶۳۵ میلیارد ریال رسیده است که ۵۱۳۳ میلیارد ریال در ۱۰ ماهه فروش داشته و مدت مشابه ۲۷۵۷ میلیارد ریال بوده است.

کپارس

#کپارس تابستان خوبی داشت
در تیر این عدد ۵۴۷ میلیارد ریال بوده است و مرداد این عدد با رشد ۶۳۶ میلیارد ربال و شهریور ۶۰۳ میلیاد ریال شده است
در مهر ۶۱۴ میلیارد ریال بود و ابان ۶۲۸ میلیارد ریال بود تا همچنان بالای ۶۰ باشد
۸ ماهه ۴۵۳۳ میلیارد ریال فروش داشت و در مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۷۳۶ میلیارد ریال بود

آبادا

#آبادا در ابان به فروش ۱۹۸ میلیارد ریالی رسیده و ۸ ماهه به ۱۷۲۶ میلیارد ریال رسیده است .

خراسان

#خراسان ابان ۷۰۱۱ و مهر ۷۴۷۶ و شهریور ۷۰۱۰ میلیارد ریال فروش زد البته تابستان خراسان اعداد خوبی ثبت شده است ولی در پاییز نه خیلی
در تیر به ۸۵۳۱ میلیارد ریال رسید و نرخ ۱۳۹,۱۱۴,۷۷۹ ریال بوده است در مرداد ۱۱۹۲۸میلیارد ریال فروش داشته و نرخ ۱۳۱,۷۴۵,۲۹۲ ریال بوده و نرخ شهریور هم ۱۴۳,۳۰۸,۸۶۸ ریال بود
در ۳ماهه سوم نرخ مهر ۱۵۷,۵۱۱,۲۳۸ ریال و و ابان ۱۶۰,۷۲۱,۷۰۳ ریال بوده
۸ماهه ۶۰۶۸۳ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۳۱۲۹۲ میلیارد ریال بود

وپارس

#وپارس در آبان تسهیلات اعطایی ۱۲۰۶۰ میلیاردریال و سود پرداختی سپرده نیز ۱۹۹۳۱ میلیارد بوده است تراز فعلا منفی است

پتایر

#پتایر ابان افزایشی بود
فروشش در ۳ ماهه دوم در تیر ۱۷۴۵ میلیارد ریال ومرداد ۱۵۶۱ میلیارد ریال و شهریور با کمی رشد ۱۷۴۳ میلیارد ریال بوده است .
در مهر به ۱۷۵۱ میلیارد ریال و ابان۱۸۷۹ میلیارد ریال رسیده
۸ ماهه ۱۲۷۱۷ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه ۹۰۳۱ میلیارد ریال بود

پارتا

#پارتا در آبان رشد فروش داشت
سهمی که در تیر فروشش ۱۷۲۸ میلیارد ریال شده و ۱۵۰۸ میلیارد ریال فروش مرداد بوده است
شهریور به ۱۸۰۲ میلیارد ریال و مهر ۱۹۴۵ میلیارد ریال رسیده و حالا ابان ۲۰۱۷ میلیارد ریالی شده است
۸ ماهه به ۱۳۹۵۷ میلیارد ریال رسید و مدت مشابه قبل این عدد ۹۱۱۳ میلیارد ریال بود

غشان

#غشان تابستان بد نبود و پاییزهم خوب آغاز کرد
سهم در تیر ۱۰۲۳ میلیارد ریال و مرداد ۱۲۸۸ میلیارد ریال فروش داشت
در شهریور با رشد ۱۳۰۴ میلیارد ریال و مهر هم ۱۴۸۰ میلیارد ریال بوده و ابان به ۱۵۳۷ میلیارد ریال رسید
۸ماهه به عدد ۹۴۷۸ میلیاردریالی رسیده است

ثجنوب

#ثجنوب در آبان ۷۴ میلیارد ریال فروش دارایی و ساختمان داشته و جمعا ۲ ماهه به ۱۰۲ میلیارد ریال رسیده است

خمحور

#خمحور فروشش در آبان ۲۹۵۷ میلیارد ریال ، مهر ۲۰۵۲ میلیارد ریال بود و شهریور۲۴۷۳ میلیارد ریال شده که۸ ماهه ۱۵۱۸۸ میلیارد ریال شده که نزدیک به ۳ برابر مدت مشابه قبل است

ودنا

#ودنا تا آبان ۵۳۵۸۶۵۹ میلیون ریال سود مجمع داشت و ۳۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

شکام

#شکام ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-090 مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۳۱۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

نوری

شفاف_سازی
#نوری

📌عدم حصول نتیجه از شرکت در مزایده

موضوع مزايده مزایده بلوک ۲۰ درصدی سهام شرکت پتروشیمی اروند

دلایل عدم حصول نتیجه: عطف به نامه شماره ۱۰۰۵۰۶/ ۰۱- ۷۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ گروه پتروشیمی تابان فردا (دریافتی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶) با موضوع لغو مزایده فروش بلوک ۲۰ درصدی سهام پتروشیمی اروند از سوی آن گروه، بدینوسیله مراتب لغو مزایده مذکور، اعلام می گردد.

تکنو

#تکنو تار در ابان با فروش ۸۰ میلیارد ریالی رسیده است و ۸ ماهه به ۳۶۹ میلیارد ریال رسیده است

پسهند

#پسهند در آبان به فروش ۵۰۶ میلیارد ریالی رسیده است و جمع فروش به ۳۰۰۵ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه سال قبل ۲۰۴۰ میلیارد ریال بوده است

قچار

افزایش سرمایه ۴۳ درصدی #قچار از محل سود انباشته مورد تائید حسابرس قرار گرفت.

خگستر

گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو #خگستر تا آبان ۷۲۷ میلیارد ریال سود مجمع داشته است

پکویر

#پکویر
در شهریور با کمی افت به ۲۱۰۰ میلیارد ریالی رسیده است و مهر ۲۲۶۲ میلیارد ریال بوده است و ابان به ۲۷۳۰ میلیارد ریال رسیده و رشد داشته است
۱۱ماهه ۲۳۶۰۵ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه قبل ۱۷۴۹۴ میلیارد ریال بود

زقیام

#زقیام در مهر به ۸۴۷ میلیارد ریال رسیده است و ابان ۸۱۶ میلیارد ریال بود و ۸ ماهه ۶۰۴۱ میلیارد ریال بوده است
قیمت فروش گوساله نر متولد شده بر اساس عرضه و تقاضا در بازار و همچنین بر اساس نرخ پایه دام های شیرخوار یا قطع شیر (سن دام) می باشد، همچنین قیمت فروش کود حیوانی مربوط به فروش نوع کود حیوانی (کود شیری و کود تلیسه) و منطقه فروش می باشد.

همراه

#همراه اول همچنان بروز نشانه های افت سرعت نت و فعالیت ها را نشان داد
در آبان ۲۶۱۳۲ و مهر ۲۹۰۲۴ میلیارد ریال و به طور کلی درامد افت داشته
دقت کنید سهم در شهریور با فروش و درامد ۳۵۰۶۰ میلیارد ریالی مواجه بوده است. ۸ ماهه به ۲۴۵۰۸۳ میلیارد ریال رسید .کل عدد سال قبل ۲۹۸۱۳۷ میلیارد ریال است

کسرام

#کسرام اولین ماه سال مالی را با فروش ۸۴ میلیارد ریالی آغاز کرده است و ابان به ۱۱۰ میلیارد ریال رسید .

رتاپ

#رتاپ شهریور حوالی ۳۱۷۲ میلیارد ریال فروش داشته و مهر ۲۶۲۴ میلیارد ریال و آبان ۲۶۶۶ میلیارد ریال است جمعا ۸ ماهه ۲۳۷۵۷ میلیارد ریال بود
کل سال قبل عدد فروش ۳۱۴۲۵ میلیارد ریال است

کترام

#کترام در مهر ۲۵۹ میلیارد ریال و آبان ۳۰۶ میلیارد ریال فروش داشت و ۸ماهه به ۲۱۵۶ میلیارد ریال رسید

وبهمن

#وبهمن فروش ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰سهم با نام تماما پرداخت شده (معادل ۱۰۰درصد سهام، اصالتا و وکالتا ) شرکت سرمایه گذاری گروه مالی ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۱۴۷۲۳نزد اداره ثبت شرکتهای تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به ارزش پایه ۲،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

دسانکو

#دسانکو
در تیر کمی متفاوت ظاهر شد و۴۷۹ میلیارد ریال بوده است و مرداد ۶۰۳ میلیارد ریال و شهریور ۵۰۱ میلیارد ریال بود .
در مهر به ۴۵۱ میلیارد ریال رسید و و ابان ۴۰۴ میلیارد ریال شده
۱۱ ماهه به ۴۱۲۳ میلیارد ریال رسیده است.

فاسمین

#فاسمین در مهر با فروش ۲۶۵۰ میلیارد ریالی و ابان به ۲۴۷۹ میلیارد ریال رسیده ۸ ماهه ۲۷۸۶۱ میلیارد ریال فروش داشته است.

خاور

گزارش ماهانه در #خاور در ابان و مهر خوب بود
سهم در ابان ۴۰۶۳۷ ، مهر ۳۵۷۴۴ و شهریور ۴۷۸۱۷ میلیارد ریال فروش داشته است و جمع فروش ۸ ماهه ۱۹۰۴۸۰ میلیارد ریال شده است .مدت مشابه قبل ۴۵۴۱۰ میلیارد ریال بود .

ساینا

#ساینا ابان خوبی داشت و ۶۳۱ میلیارد ریال فروش زد
سهم در شهریور ۳۴۲ میلیارد ریال و مهر ۲۷۱ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۱ ماهه به عدد ۲۷۷۷ میلیارد ریالی رسیده است که کمتر از مدت مشابه سال قبل است

ددانا

#ددانا مهر متحول شده بود و فروش ۳۴۴۰ میلیارد ریالی شده و حالا ابان به ۳۶۸۳ میلیارد ریال رسیده است
در فصل دوم در تیر ۱۵۷۸ و مرداد ۱۹۲۱ میلیارد ریال وشهریور ۲۴۰۳ میلیارد ریال بوده و ۸ ماهه ۱۸۴۱۷ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل ۱۲۶۳۰ میلیارد ریال بود

فالوم

#فالوم در آبان ۷۶۷ میلیارد ریال فروش داشت و ۸ ماهه به ۳۱۶۶ میلیارد ریال رسیده است

کتوکا

افزایش سرمایه در #کتوکا گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالي و جبران مخارج سرمايه گذاري هاي انجام شده، تامين سرمايه در گردش و جبران کمبود نقدينگي و استفاده از معافيت مالياتي طبق بند ف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

خکار

#خکار فروش خوبی داشت
در تیر این عدد ۳۰۱ میلیارد ریال و مرداد ۲۳۳ میلیارد ریال و شهریور با رشد ۳۴۳ میلیارد ریال بوده
در مهر ۳۴۲ میلیارد ریال فروش داشته و ابان ۳۷۰ میلیارد ریال بود و۸ماهه ۲۱۸۸ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه این عدد ۱۱۹۴ میلیارد ریال بوده

ولساپا

#ولساپا در ابان با رشد خوب ۶۵۹ میلیارد ریال درامد داشت
مهر ۵۸۵ ، شهریور ۵۶۹ ، مرداد ۶۵۲ و تیر ۷۲۹ میلیارد ریال درامد داشته
در مهر ۴۴۶ و ابان ۴۳۶ میلیارد ریال میلیارد ریال بوده است .

کفپارس

#کفپارس
در ۳ماهه سوم با کمی افت ۲۴۶ میلیارد ریال بود و ابان به ۳۰۹ میلیارد ریال رسیده است .
۱۱ ماهه ۲۸۳۳ میلیارد ریال فروش داشته است که مدت مشابه ۲۲۰۶ میلیارد ریال بود

دامین

#دامین در آبان خوب بود و ۱۱۸۰ میلیارد ریال فروش داشت و ۵۹۷۹ میلیارد ریال فروش را ثبت کرده و عدد خوبی در فروش ۲ ماهه اخیر داشت

خزامیا

#خزامیا آبان خوبی داشت
در مرداد ۱۷۶۲۰ میلیارد ریال فروش داشته است و شهریور ۱۱۷۱۳ میلیارد ریال بوده و تابستان خوبی بوده است .
در ۳ ماهه سوم ۱۱۶۶۶ میلیارد ریال مهر فروش داشت و در آبان با فروش ۲۳۲۱۴ میلیارد ریالی رسیده است
۸ ماهه ۱۰۰۱۹۱ میلیاردریال فروش داشته است که در مدت مشابه سال قبل این عدد ۳۲۲۴۹ میلیارد ریال بوده است
بیش از ۶۸۰۰ دستگاه خودرو فروش داشته است

کلوند

#کلوند
تابستان خوبی داشت در تیر ماه به عدد ۷۳۱ میلیارد ریالی رسید و مرداد ۷۵۵ میلیارد ریال و شهریور ۷۴۶ میلیارد ریال بوده است
در مهر فروشش ۷۳۴ میلیارد ریال بود و آبان ۶۴۵ میلیارد ریال فروش داشته است
۸ ماهه ۵۵۷۲ میلیارد ریال فروش داشته است . سهم در مدت مشابه به فروش ۳۷۳۸ میلیارد ریالی رسیده است

خدیزل

#خدیزل تابستان خوبی ثبت کرد
در تیرماه به فروش ۲۶۶۷ میلیارد ریالی رسیده و مرداد و شهریور با پرش فروش مواجه بود در مرداد ۵۳۸۵ میلیارد ریال فروش داشته است و شهریور ۱۱۹۵۶ میلیارد ریال بود
در مهر به ۷۱۹۴ میلیارد ریال رسید و آبان ۶۴۷۷ میلیارد ریال بود که ۸ماهه ۴۲۴۹۴ میلیارد ریال فروش زد .مدت مشابه قبل ۱۳۲۶۳ میلیارد ریال بود و رشد خاصی داشته

دالبر

#دالبر آبان خوبی داشت
شهریور ۲۱۰۷ میلیارد ریال بوده است
در مهر به ۱۸۲۰ میلیارد ریال ا و آبان ۲۳۳۰ میلیارد ریال فزایش یافت و ۸ ماهه ۱۴۶۹۸میلیارد ریال فرو ش داشته است و مدت مشابه قبل ۸۸۴۳ میلیارد ریال بود

کاوه

#کاوه تابستان خوبی داشت مهر را هم صعودی پیش برد
سهمی که فروشش در تیر ۱۸۱۳۹ میلیارد ریال بود و نرخ صادراتی ۱۳۷,۸۷۲,۶۷۵ ریال بود
در مرداد ۱۶۸۳۵ میلیارد ریال بوده و نرخ ۱۴۴,۵۳۸,۹۱۴ ریال بود
در شهریور به ۱۸۳۹۸ میلیارد ریال رسید و نرخ فروش ۱۲۸,۳۷۷,۷۱۶ ریال و ۹۷هزار تن صادر کرده است
در ۳ماهه سوم
در مهر با فروش ۲۱۸۹۲ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ با ۱۲۱ هزار تن صادرات ۱۲۷,۱۸۰,۷۲۶ ریال بود
در ابان با فروش ۱۶۱۳۹ میلیارد ریالی و نرخ ۱۳۲,۳۱۴,۷۴۴ ریالی در صادرات کمی رشد نرخ داشت
۸ ماهه ۱۵۴۵۰۵ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه سال قبل عدد فروش ۱۱۵۸۲۵میلیارد ریال بود

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *