ونیکی

#ونیکی با توجه به موضوع مزایده برگزار شده توسط شرکت فیبر ایران در خصوص فروش یک باب ملک مسکونی به ارزش ۵۵۰،۰۰۰ میلیون ریال ، نظر به اینکه شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ( سهامی عام) برنده مزایده مزبور شده است ، از آنجایی که این مبلغ نسبت به ارزش کل دارایی های این شرکت با اهمیت نمی باشد لذا افشا صورت گرفته از نوع الف به نوع ب می بایست تغییر یابد. سایر شرایط و مفاد مندرج در مزایده مزبور به قوت خود باقی و بدون تغییر است

خمحور

#خمحور احتراما با عنایت به دستوالعمل افشاء ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس به استحضار می رساند ،با توجه به افزایش قیمت نهادهای تولیدی از جمله مواد اولیه و افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر بهای تمام شده ،مقرر شد نرخ فروش محصولات گروه محور وانت و پیکاب ،افرود از مبلغ ۱،۷۸۹،۳۸۱میلیون ریال به مبلغ ۲،۱۹۰،۶۳۳میلیون ریال (معادل ۴۰۱،۲۵۲میلیون ریال به میزان ۲۳%افزایش یافته )

#خمحور فروشش در اسفند ۲۸۰۰ ، بهمن ۲۸۲۳ و دی ۲۸۴۲ و آذر ۲۴۳۶ میلیارد ریال بود ۱۲ماهه ۲۶۰۹۱ میلیارد ریال شده که نزدیک به ۳ برابر مدت مشابه قبل است

حسینا

#حسینا را با هم مرور کنیم و اسفند خوبی داشت
در ۳ماهه سوم در مهر به عدد ۱۲۱۳ میلیارد ریال و آبان با رشد ۱۴۷۹ میلیارد ریال و آذر ۱۱۵۴ میلیارد ریال رسید
در زمستان در دی ۱۲۹۹ و بهمن ۱۳۴۳ میلیارد ریال و اسفند ۱۶۸۳ میلیارد ریال فروش داشت
مجموعا ۱۲ ماهه ۱۵۰۴۳ میلیارد ریال فروش داشت و کل سال قبل ۱۰۷۰۵ میلیارد ریال بود

شجم

#شجم اذر۲۲۰۸ میلیارد ریال بود و دی ۳۷۴۵ میلیارد ریال بود و بهمن ۲۹۵۵ میلیارد ریال فروش داشت
در اسفند این عدد ۲۸۶۸ میلیارد ریال بود و ۶ ماهه ۱۷۱۱۳ میلیارد ریال فروش داشته که مدت مشابه قبل ۱۲۶۰۱ میلیارد ریال بود .

اردستان

#اردستان مرد تازه وارد بازار در بهمن با فروش ۵۵۵ میلیارد ریالی و اسفند با عدد۸۹۹ میلیارد ریالی به عدد ۸۵۷۶ میلیارد ریال فروش رسیده است که ۲ برابر مدت مشابه سال قبل است

چکاوه

#چکاوه در اسفند ۳۹۳ ، بهمن ۳۶۰ ، دی ۳۲۴ و آذر ۳۵۲ میلیارد ریال فروش داشت
۱۲ ماهه ۴۱۲۰ میلیارد ریال بوده و که در مدت مشابه سال قبل این عدد ۳۳۵۰ میلیارد ربال بوده

کمنگنز

#کمنگنز در دی فقط ۵۹ میلیارد ریال فروش داشت و بهمن با رشد ۱۵۱ میلیارد ریال و اسفند ۷۷۳ میلیارد ریال شد و ۱۲ ماهه به ۳۳۵۲ میلیارد ریال رسید

شپترو

#شپترو اسفند خوبی داشت
در دی به ۶۷۵ میلیارد ریال رسیده و نرخ ۳۰۴,۸۲۱,۳۱۱ ریال شده است
در بهمن به ۵۷۴ میلیارد ریال رسیده است و نرخ ۳۳۱,۴۷۵,۸۸۲ ریال رسیده است
در اسفند ۱۳۱۰ میلیارد ریال فروش زد و نرخ خوبی داشت
۱۲ ماهه ۱۰۸۱۹ میلیارد ریال فروش داشته مدت مشابه قبل ۳۴۲۲ میلیارد ریال بوده است

قشیر

#قشیر در اسفند با فروش ۳۴۳ میلیارد ریالی به عدد ۸۱۲۱ میلیارد ریالی رسیده است

کسرا

#کسرا را چند باردیدیم عدد درست باشد و با فروش موجودی خوب به فروش جالب ۱۶۸۲ میلیارد ریالی رسیده است که عملکرد بسیار خوبی در اسفند بوده است
در آذر ۲۹۷ میلیاردریال و دی ۲۹۰ و بهمن ۲۷۳ میلیاردریال فروش داشت و ۱۲ماهه به ۵۴۷۲ میلیارد ریال رسید
مدت مشابه قبل این عدد۳۳۹۲ میلیارد ریال بوده است

ارفع

#ارفع در اسفند ۱۷۵۶۰ میلیارد ریال فروش داشت و عدد خوی را ثبت کرد و ۴۵ هزار تن با نرخ ۲۳۶,۸۵۳,۷۶۳ ریال فروخته است
در بهمن با فروش ۷۳۰۳ میلیارد ریال مواجه بود و نرخ ۱۶۳,۸۴۰,۲۳۲ ریال شد
دی افت کرد و ۶۸۲۲ میلیارد ریال فروش داشت و دی ۱۴۵,۷۰۹,۴۵۰ ریال نرخ فروش داشت
۱۲ماهه ۱۳۵۶۴۵ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل ۹۶۱۰۴ میلیارد ریال بود

ومهان

#ومهان در اسفند با عدد خوبی ۶۸۸۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا اسفند ۱۹,۲۷۲,۲۹۰ میلیون ریال سود مجمع داشته است

وپارس

گروه مالي پارسيان از زیرمجموعه های #وپارس تا اسفند ۲۰۲۰۵۸۴۵ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است در اسفند ۵۷,۴۵۵ میلیون ریال سود مجمع داشت

حتاید

#حتاید در اسفند هم ۳۱۶ میلیارد ریال بود . بهمن هم ۳۱۶ بود و دی آذر هم مثل ابان بود و ۳۱۶ میلیارد ریال فروش داشت . ۱۲ ماهه ۵۴۷۲ میلیارد ریال بوده است کل سال قبل ۵۳۴۰ میلیارد ریال بوده است

کدما

#کدما در اسفند با فروش ۸۱ میلیارد ریالی به عدد ۱۵۰ میلیارد ریالی در ۲ ماهه اخیر رسیده است

اخابر

#اخابر در اسفند ۹۱۵۸ و بهمن ۹۱۷۱ میلیارد ریال فروش داشت
دی خوب بود و ۹۱۷۷ میلیارد ریال فروش داشت در آذر به ۷۹۸۱ میلیارد ریال رسیده است

۱۲ ماهه ۸۷۷۲۷ میلیارد ریال بود کل عدد سال قبل ۶۹۵۰۴ میلیارد ریال است

سکرما

#سکرما در دی در اولین ماه سال مالی با کمی افت ۴۴۲ میلیارد ریال فروش داشت در بهمن ۵۸۳ میلیارد ریال و اسفند با رشد ۸۳۷ میلیارد ریال شد و ۳ ماهه ۱۸۶۲ میلیارد ریال فروخت

غچین

#غچین در گزارش آذر به فروش ۵۷۶ میلیارد ریالی رسیده و دی ۴۰۳ میلیارد ریال و بهمن ۳۳۲ میلیارد ریال بود
در اسفند به ۲۹۴ میلیارد ریال رسیدو ۹ ماهه به فروش ۴۱۱۲ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل ۳۱۳۶ میلیارد ریال بود

شدوص

#شدوص ابان با رشد به ۹۰۱ میلیارد ریال رسید و اذر به ۱۰۲۳ میلیارد ریال و دی با افت ۶۵۸ میلیارد ریال شد . در بهمن ۷۱۱ و اسفند با رشد ۱۰۱۷ میلیارد ریال بود
۱۲ ماهه ۱۰۹۸۸ میلیارد ریال فروش زد و مدت مشابه سال قبل این عدد ۸۳۱۰ میلیارد ریال بود

مدیریت

#مدیریت در اسفند ۲۱۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا اسفند ۶۷,۵۴۲ میلیون ریال سود مجمع داشته است

وسپه

#وسپه در اسفند ۱۰۰۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا اسفند ۳,۷۶۶,۲۸۲ میلیون ریال سود مجمع داشته است

ثفارس

#ثفارس در اسفند با فروش ۳۵۹۹ میلیارد ریالی به عدد ۴۰۳۱ میلیارد ریالی در ۶ماهه رسیده است .

فروسیل

#فروسیل بهمن با رشد ۵۷۵ میلیارد ریال و اسفند هم ۴۱۷ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۲ ماهه ۴۲۶۷ میلیارد ریال فروش زده است
کل ۱۲ماهه ۴۲۶۷ میلیارد ریال است .مشابه سال قبل این عدد ۴۲۴۰ میلیارد ریال بود

آبادا

#آبادا در اسفند ۲۱۱ میلیارد ریال فروش داشته و ۱۲ماهه درامد سهم ۲۵۹۶ میلیارد ریال بود

ولشرق

#ولشرق در اسفند با درامد ۶۷ میلیارد ریالی به عدد ۱۷۸ میلیارد ریالی رسیده است و ۱۲۳ میلیارد ریال هزینه مالی دارد

کرازی

#کرازی اسفند خوبی داشت
در آذر با افت ۶۰۲ میلیارد ریال بوده است
در دی با کمی بهبود ۸۵۷ میلیارد ریال فروش داشته و بهمن ۸۷۴ میلیارد ریال و اسفند ۱۲۹۲ میلیارد ریال فروش ز د و ۲ماهه اخیر بهتر شده است
۱۲ماهه ۹۹۱۹ میلیارد ریال شد
مدت مشابه سال قبل ۶۵۶۰ میلیارد ریال بود

وهامون

#وهامون در اسفند ۵۱۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا اسفند ۱,۱۱۹,۱۲۶ میلیون ریال سود مجمع داشته است

سفار

#سفار دی با عدد ۳۲۸ میلیارد ریالی مواجه بود و بهمن ۴۱۲ میلیارد ریال و اسفند با رشد خوب ۷۱۳ میلیارد ریال شد
۱۲ ماهه به عدد ۴۸۴۷ میلیارد ریالی رسیده است
مدت مشابه قبل ۲۸۳۱ میلیارد ریال بود

دسانکو

#دسانکو در اسفند ۶۰۰ ، بهمن ۶۳۰ و دی با فروش ۸۰۳ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۲۰۳۴ میلیارد ریالی در ۳ ماهه رسیده است

سمازن

#سمازن اولین ماه سال مالی را با فروش ۱۰۵۵ میلیارد ریالی آغاز کرده است و بهمن ۱۰۵۴ میلیارد ریال و اسفند ۱۰۲۹ میلیارد ریال فروش داشته است و ۳ ماهه ۳۱۳۹ میلیارد ریال بوده است

لابسا

#لابسا  در آذر کمی افت کرد ولی دی بهتر شد و ۹۰۱ میلیارد ریال  فروش داشت  در بهمن دوباره کم شد و به ۵۱۴ میلیارد ریال رسیده است  و اسفند با رشد۱۰۵۷ میلیارد ریال بوده
۱۲ ماهه ۹۰۴۶ میلیارد ریال فروش داشته است . مدت مشابه  سال قبل این عدد ۶۳۹۸    میلیارد ریال  بود

فروس

#فروس در بهمن ۷۵۴ و اسفند ۱۰۷۴ میلیارد ریال فروش داشت و
۱۲ ماهه ۹۸۶۰ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل ۱۰۳۹۵ میلیارد ریال بود

سفانو

#سفانو ۳ ماهه اخیر بسیار خوبی داشت
آبان ۱۲۲۵ میلیارد ریال و اذر ۱۲۶۷ میلیارد ریال فروش زد
در دی این عدد ۱۲۵۸میلیارد ریال و بهمن ۹۵۳ میلیارد ریال اسفند ۱۵۲۱ میلیارد ریال بوده است
در۱۲ماهه ۱۰۸۵۶ میلیارد ریال شده و مدت مشابه قبل ۵۳۷۵ میلیارد ریال بود

سباقر

رسیدیم به اقای #سباقر !
در اسفند ۴۱۴ و بهمن با فروش ۳۴۷ میلیارد ریالی به عدد ۴۲۸۵ میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه قبل ۲۹۹۳ میلیارد ریال بوده است

قپیرا

#قپیرا در بهمن با فروش ۱۳۲۵ میلیارد ریالی مواجه بود و اسفند ۲۵۰۱ میلیارد ریال بود و به عدد ۹۰۹۷ میلیارد ریالی رسیده است

رنیک

#رنیک ۳ماهه چهارم خوبی داشت
در دی ۲۱۹۵ میلیارد ریال و بهمن ۳۴۶۰ میلیارد ریال و اسفند ۳۴۱۲ میلیارد ریال بود
۱۲ ماهه ۳۱۵۷۰ میلیارد ریال درامد بوده و کل عدد درامد سال قبل ۲۴۵۴۷ میلیارد ریال است.

اخابر

#اخابر انتشار اوراق اجاره ی صکوک شرکت توسعه اعتماد مبین مبتنی بر سهام اخابر توسط شرکت واسط مالی شهریور پنجم به مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵ میلیون ریال(۱۷۹ر۰۹۷ر۳۵۱ر۲ سهم شرکت مخابرات ایران) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ جهت اطلاع رسانی به سهامداران شرکت ایفاد میگردد.

مرقام

#مرقام ۱۲ میلیارد ریال فروش اسفند بود و ۶ماهه ۲۷۴ میلیارد ریال درامد داشته است

بالبر

فروش #بالبر در اسفند کم شد
سهم در آبان ۴۹۹ و آذر ۱۱۳۲ میلیارد ریال بود و دی به ۳۷۳ میلیارد ریال رسید در بهمن این عدد ۱۵۸۶ میلیارد ریال شد و رشد کرد و اسفند ۳۷۹ میلیارد ریال بود
در۶ ماهه ۵۶۱۹ میلیارد ریال فروش داشته است
مدت مشابه سال قبل این عدد ۵۷۴۵ میلیارد ریال بود

پارتا

#پارتا فروش اسفند ۱۸۹۴ میلیارد ریال بود
در آذر این عدد ۲۰۱۱ میلیارد ریال بود و دی به ۱۷۶۵ میلیارد ریال و بهمن ۱۹۶۲ میلیارد ریال رسیده است
۱۲ ماهه به ۲۱۵۵۵ میلیارد ریال رسید و مدت مشابه قبل این عدد ۱۶۲۱۰ میلیارد ریال بود

سنیر

#سنیر در زمستان در دی ۲۳۸ میلیارد ریال فروش داشت و بهمن به ۲۵۳ میلیارد ریال و اسفند ۲۴۵ میلیارد ریال رسیده است . ۱۲ماهه ۲۴۲۰ میلیارد ریال فروش داشته است و مدت مشابه قبل ۱۷۳۱ میلیارد ریال بود

وامیر

#وامیر تا پایان اسفند ۳۷۰,۲۵۹ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

کهمدا

#کهمدا ۳ ماهه سوم خوبی داشت و ۲ماه اخیر خوب بوده
در آذر به ۶۹۷ میلیارد ریال بوده است و دی به ۶۶۷ میلیارد ریال رسید و بهمن ۱۳۴۷ و اسفند به ۱۷۴۰ میلیارد ریال رسیده است
۱۰ ماهه ۸۲۱۱ میلیارد ریال فروش داشت ومدت مشابه قبل ۵۲۵۴ میلیارد ریال بوده است

ورنا

سرمایه گذاری #ورنا در اسفند ماه ۲۷۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا اسفند ماه ۳۶,۲۴۳ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

دماوند

#دماوند در اسفند با فروش ۷۶۷ میلیارد ریالی به عدد ۱۳۵۴۷ میلیارد ریالی رسیده است

وآوا

سرمایه گذاری #وآوا در اسفند ماه ۵۵ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا اسفند ماه ۲۴۹,۰۷۹ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

بزاگرس

📌تصويب نامه هيئت وزيران در خصوص تهاتر ماليات

هيات وزيران به استناد بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور -مصوب ۱۳۹۴ با مطالبات شركت توليد ومديريت نيروگاه زاگرش كوثر #بزاگرس از شركت مديريت شبكه برق ايران با بدهي شركت توليد ومديريت نيروگاه زاگرس كوثر به ادراه کل امورمالیاتی شمال تهران به مبلغ ۱۷۰،۷۵۸ ميليون ريال موافقت نمودند .

پخش

#پخش البرز ۳ماهه چهارم خوبی داشت
در ۳ماهه سوم در مهر به ۱۱۲۷۵ میلیارد ریال و ابان ۱۶۹۶۹ میلیارد ریال و آذر ۱۷۴۳۵ میلیارد ریال رسید
در زمستان در دی ۱۵۷۱۶ و بهمن ۱۵۱۶۱ میلیارد ریال و اسفند ۱۵۳۹۲ میلیارد ریال رسیده و ۱۲ ماهه ۱۴۷۳۹۲ میلیارد ریال شد. کل سال قبل شرکت ۷۷۹۳۹ میلیارد ریال بوده است

ثامید

#ثامید در اولین ماه سال مالی به فروش و درامد ۱۵۹۵ میلیارد ریالی رسیده بود و بهمن به ۶۶۸ میلیارد ریال و اسفند به نظر اگر گزارش ایراد نداشته باشد به ۷۲۳۴ میلیارد ریال رسید . در ۳ماهه ۹۴۹۸ میلیارد ریال فروش داشته است

ومدیر

#ومدیر تا اسفند ۲,۱۶۳,۰۵۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

وپارس

#وپارس در اسفند با رشد ۲۵۵۹۷ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۲۴۹۹۷ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده ها دارد . همچنان تراز منفی است ولی اسفند کمی بهبود بخشید

شلعاب

#شلعاب در اسفند ۱۶۰ ، بهمن ۲۲۱ ، دی ۲۱۳ ، آذر با فروش ۲۲۸ میلیارد ریالی مواجه شد و۱۲ ماهه به ۲۴۷۶ میلیارد ریال فروش رسیده است مدت مشابه قبل ۱۳۵۳ میلیارد ریال بود

غشصفا

#غشصفا
سهم اذر ۲۷۳۴ ، ابان ۳۱۳۹ و مهر ۳۵۶۱ میلیارد ریال فروش داشت
در دی این عدد ۲۲۰۷ میلیارد ریال و بهمن ۲۹۳۵ میلیارد ریال و اسفند ۲۷۵۲ میلیارد ریال بود و ۱۲ ماهه به عدد ۳۲۳۴۳ میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه قبل ۱۸۶۵۱ میلیارد ریال بود

شکلر

#شکلر بهمن و اسفند خوبی داشت و اسفند ۱۰۲۴ و بهمن ۹۴۹ میلیادر ریال فروش زد در دی با فروش ۶۲۱ میلیارد ریالی ۴ ماهه به عدد ۳۲۶۶ میلیارد ریالی رسیده است

غدانه

#غدانه در اسفند با فروش ۸۸۵ میلیارد ریالی مواجه بود . عدد خوبی را ثبت کرد و به فروش ۳۲۱۱ میلیارد ریالی رسیده است

قرن

#قرن

📌انتشار اوراق بدهی

بدین منظور شرکت واسط مالی آذر پنجم (با مسئولیت محدود) با مجوز شماره ۱۲۲/۱۲۳۸۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال اوراق اجاره از طریق بورس اوراق بهادار تهران به منظور خرید و تامین مواد اولیه منتشر می نماید.

وسکاب

#وسکاب در اسفند ۵۶۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و تا اسفند ۸۰,۴۴۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

داوه

#داوه در اسفند ۱۴۶ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد ۱۳۶۴ میلیارد ریالی رسیده است

ونیکی ونیکی ونیکی ونیکی ونیکی ونیکی ونیکی ونیکی ونیکی ونیکی ونیکی ونیکی ونیکی ونیکی ونیکی ونیکی ونیکی ونیکی ونیکی ونیکی ونیکی

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *