ساربیل

#ساربیل در اولین ماه سال مالی به فروش ۴۰۰ میلیارد ریالی رسیده است و بهمن به ۴۰۵ میلیارد ریال و اسفند با رشد فروش ۷۳۱ میلیارد ریال شده بود ۳مماهه ۱۵۳۷ میلیارد ریال بوده است .

سیمرغ

#سیمرغ در دی ۲۰۹۸ و بهمن ۲۳۴۵ و اسفند ۲۶۵۶ میلیارد ریال فروش و درامد داشت و۳ ماهه به ۷۰۹۹ میلیارد ریالی رسیده است

پیزد

#پیزد در اسفند ۲۱۸۱ ، بهمن ۲۰۶۰ و دی ۲۰۱۶ میلیارد ریال فروش داشت ۱۲ ماهه ۲۴۷۱۴ میلیارد ریال فروش زد مدت مشابه ۱۸۶۴۷ میلیارد ریال بوده است

دکیمی

#دکیمی دی و بهمن افت کرد و اسفند هم نزولی بود
سهم در اسفند ۵۵۱ ، بهمن ۷۸۳ و دی با افت ۷۴۵ میلیارد ریال فروش داشت سهمی که حالا ۱۲ ماهه ۹۰۰۴ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه سال قبل این عدد ۴۶۸۷ میلیاردریال بود

جم

#جم ۳ ماهه اخر خوب بود
سهم در آذر با فروش ۲۹۱۵۳ میلیارد ریالی و دی ۳۷۴۰۳ میلیارد ریال و بهمن ۳۷۲۱۷ میلیارد ریال فروش داشت
در اسفند این عدد به ۳۹۷۶۳ میلیارد ریال رسیدو ۱۲ماهه به عدد ۴۰۲۳۱۸ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل این عدد ۳۵۹۳۱۶ میلیارد ریال بوده است .

زشگزا

#زشگزا در اسفند ۴۱۰ و بهمن هم ۳۷۲ میلیارد ریال بود و ۱۲ ماهه ۴۵۱۱ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه ۲۵۳۷ میلیارد ریال بوده است

پسهند

#پسهند در اسفند با رشد ۶۸۴ میلیارد ریال بود و بهمن ۵۳۶ میلیارد ریال شد و دی با کمی کاهش ۴۰۱ میلیارد ریالی رسید
جمع فروش به ۵۲۳۰ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه سال قبل ۳۴۰۵ میلیارد ریال بوده است

تملت

#تملت پذيرش تعهدات جديد

شرکت تامين سرمايه بانک ملت اقدام به پذيرش تعهد پذيره‌نويسی و بازارگردانی مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ميليون ريال اوراق مرابحه شرکت زامیاد (سهامی‌عام) نموده است. درآمد تعهد پذيره‌نويسی این اوراق معادل ۱درصد کل مبلغ اسمی اوراق به میزان ۱۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال که در زمان ایفای تعهد (تکمیل پذیره‌نویسی) شناسایی می‌شود و درآمد بازارگردانی نیز برای ۴ سال عمر اوراق جمعا مبلغ ۲٫۵۲۰٫۰۰۰ میلیون ریال است که طي عمر اوراق شناسایی خواهد شد.

شفارا

#شفارا در اسفند با فروش ۱۶۹۷ میلیارد ریالی به عدد ۹۹۶۶ میلیارد ریال رسیده است و ۱۲ماهه سال قبل این عدد ۷۶۰۶ میلیارد ریال بود

دابور

#دابور در زمستان در دی به فروش ۱۲۳۳ میلیارد ریالی رسیده است و بهمن ۱۵۹۲ و اسفند ۱۴۹۷ میلیاردریال بود
۱۲ ماهه ۱۵۰۳۰ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل ۱۰۷۴۹ میلیارد ریال بوده است

زاگرس

#زاگرس در دی ۱۲۶۳۳ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ با افزایش ۸۹,۸۲۱,۶۸۰ ریال شده
در بهمن با فروش ۱۲۴۵۵ میلیارد ریالی مواجه بود و حدود ۱۰۰ هزار تن با نرخ ۱۲۰,۴۰۱.۶۹ ریال فروخته است
اسفند با فروش ۱۲۲۹۳ میلیارد ریالی و حدود ۱۰۰ هزار تن صادرات با نرخ ۱۱۴,۹۳۴,۷۴۲ ریالی مواجه بود
سهم ۱۲ ماهه ۲۱۳۸۲۱ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه این عدد ۱۹۲۶۲۸ میلیارد ریال بود .

ساوه

#ساوه در اسفند ۲۲۳۵ میلیارد ریال ، بهمن ۲۱۴۱ ، دی ۲۳۱۳ و در آذر ۲۱۷۵ میلیارد ریال فروش زد
۱۲ ماهه ۲۱۱۵۷ میلیارد ریال فروش داشته است

شخارک

#شخارک دردی سرد بود و بهمن و اسفند خوب بود .
در بهمن ۱۶۸۰۲ میلیارد ریال فروش داشت و اسفند به ۱۱۲۶۴ میلیارد ریال رسید
۱۲ ماهه ۱۱۱۸۷۲ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل ۹۳۰۱۲ میلیارد ریال بود.
در اسفند ماه سال ۱۴۰۱، یک محموله پروپان، یک محموله بوتان، دو محموله متانول و یک محموله پنتان پلاس بارگیری شده است.

شغدیر

#شغدیر اسفند خوبی داشت
در دی ۴۱۰۵ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۳۵۶,۴۳۳,۱۹۷ ریال بوده است
در بهمن به فروش ۳۸۱۵ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۲۷۸,۵۵۲,۰۱۱ ریال بود و افت کرد
در اسفند با فروش ۴۶۰۲ میلیارد ریالی به نرخ ۳۳۳,۱۱۶,۴۲۰ ریالی رسیده
۱۲ ماهه ۴۲۵۸۲ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه قبل ۳۹۰۹۴ میلیارد ریال بود

فولاد

مهم #فولاد در یک گزارش خاص در اسفند ۱۸۸۷۴۴ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ورق گرم ۲۳۵,۴۸۳,۶۹۲ ریال بود
در گزارش ماهانه بهمن به فروش ۱۲۲۳۳۴ میلیارد ریالی رسیده است و نرخ ورق گرم ۱۸۹,۴۷۲,۲۰۸,۰۷۵ ریال بود
در زمستان در دی ۱۱۴۳۸۴ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۷۲,۶۳۳ ریال بود
۱۲ ماهه ۱۵۸۱۸۳۶ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل ۱۴۵۶۲۶۶ میلیارد ریال بود

شگویا

#شگویا دی ۱۶۵۴ میلیارد تومان شد و بهمن به ۱۹۶۴ میلیارد تومان رسید در اسفند این عدد ۱۹۳۷ میلیارد تومان شد
۱۲ ماهه ۲۱۷۶۴ میلیارد بوده است ۱۲ ماهه قبل ۱۷۰۴۶ میلیارد تومان بوده است

خزامیا

#خزامیا زمستان خوبی داشت
در ۳ ماهه سوم ۱۱۶۶۶ میلیارد ریال مهر فروش داشت و در آبان با فروش ۲۳۲۱۴ میلیارد ریالی رسیده است در اذر این عدد ۱۶۳۸۲ میلیارد ریال بود
دی ۲۱۰۰۱ میلیارد ریال و بهمن ۱۹۰۰۹ میلیارد ریال و اسفند ۱۷۳۱۵ میلیارد ریال فروش داشته
۱۲ ماهه ۱۷۳۹۰۱ میلیاردریال فروش داشته است که در مدت مشابه سال قبل این عدد ۸۴۸۷۴ میلیارد ریال بوده است
بیش از ۳۸۰۰ دستگاه خودرو فروش داشته است

وتجارت

#وتجارت در دی ۴۴۲۵۱ و بهمن ۵۰۶۳۹ میلیارد ریال و اسفند ۸۲۸۹۷ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی داشت از آن سو دی ۳۴۲۲۳ میلیارد ریال و بهمن ۳۲۵۷۰ میلیارد ریال و اسفند ۳۲۲۰۲ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد .
تراز بانک بهبود خوبی داشته است

پلاسک

#پلاسک در اسفند ۲۰۰۱ ،بهمن ۲۳۶۸ و دی ۲۲۲۸ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۲ ماهه ۲۲۴۱۵ میلیارد ریال درامد داشت فروش سهم در مدت مشابه قبل ۱۴۰۱۷ میلیارد ریال است

کلر

#کلر پارس در دی و اغاز زمستان ۷۴۵ میلیارد ریال و بهمن ۷۷۵ میلیارد ریال و اسفند هم ۷۷۴ میلیارد ریال فروش بود و۱۲ ماهه به عدد ۷۹۹۰ میلیارد ریالی رسید و مدت مشابه سال قبل ۴۶۸۳ میلیارد ریال بود

بکابل

#بکابل یک فروش خوب در اسفند داشت و ۴۶۶۹ میلیارد ریال فروش را ثبت کرد و به عدد ۲۸۳۲۱ میلیارد ریالی رسیده است

زفکا

#زفکا این عدد در دی ۹۲۷ میلیارد ریال و بهمن ۹۵۹ میلیارد ریال و اسفند ۹۴۶ میلیارد ریال بوده و جمعا ۱۲ ماهه به فروش ۱۰۳۶۰ میلیارد ریالی رسیده است

کماسه

#کماسه دی ۱۷۶ میلیارد ریال و بهمن ۱۷۵ میلیارد ریال و اسفند ۱۸۴ میلیارد ریال فروش داشت به جمع فروش ۱۸۰۸ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه قبل ۱۱۷۸ میلیارد ریال بود

غشان

#غشان در اسفند ۱۶۶۱ ، بهمن ۱۱۲۹ ، دی ۱۲۷۸ میلیارد ریال بود
در مهر هم ۱۴۸۰ میلیارد ریال و اذر ۱۴۳۴ میلیارد ریال بود ۱۲ ماهه به عدد ۱۴۹۸۲ میلیاردریالی رسیده است

وبهمن

#وبهمن تا اسفند ۲,۱۲۶,۶۲۸ میلیون ریال سود مجمع داشته است

شصدف

#شصدف در اسفند ۱۹۲۸ ، بهمن ۲۱۴۷ میلیارد ریال بود و ۱۲ ماهه ۲۰۳۹۵ میلیارد ریال فروش زد
مدت مشابه قبل این عدد ۱۰۵۹۳ میلیارد ریال بوده است

گدنا

#گدنا در اسفند ۶۰۰ ، بهمن ۴۹۶ و دی ۵۴۵ میلیارد ریال بود و ۱۲ ماهه ۵۹۰۵ میلیارد ریال درامد داشت . کل عدد سال قبل ۲۰۱۲ میلیارد ریال بود

آپ

#آپ در اسفند با رشد ۶۸۲۷ میلیارد ریال فروش و درامد داشت ۱۲ ماهه ۷۳۹۴۳ میلیارد ریال شد کل عدد سال قبل ۶۵۰۳۵ میلیارد ریال بود

کبافق

#کبافق در اسفند با فروش ۱۸۶ میلیارد ریالی مواجه بود و به کار خود پایان داد

سصوفی

#سصوفی در مهر ۱۱۶۲ میلیارد ریال و ابان ۱۲۱۰ میلیارد ریال بوده است . در آذر با کمی افت ۹۴۵ میلیارد ریال بوده است
زمستان با افت اغاز شد ولی اسفند خوب بود سهم در دی ۶۰۳ میلیارد ریال و بهمن ۶۲۳ و اسفند ۱۲۰۸ میلیارد ریال فروش داشت
۱۲ ماهه ۱۲۱۴۶ میلیارد ریال شد

اعتلا

#اعتلا در اسفند ۷۷۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا اسفند ۲۷,۷۰۴ میلیون ریال سود مجمع داشته است

ستران

#ستران اسفند۲۳۱۴ و بهمن ۱۴۶۰ میلیارد ریال فروش داشت
۱۲ ماه ۲۱۶۸۷ میلیارد ریال بود و مدت مشابه این عدد ۱۲۰۵۵ میلیارد ریال بوده است

دارو

#دارو پاییز خوبی زد در دی ۳۶۷۰ میلیارد ریال و بهمن ۳۳۳۴ میلیارد ریال و اسفند ۱۶۶۵ میلیارد ریال فروش داشته است
در۱۲ ماهه این سهم ۳۲۶۸۴ میلیارد ریال فروش داشت .
مدت مشابه سال قبل ۲۵۲۲۷ میلیارد ریال بود

غگل

#غگل در دی این عدد ۱۲۵۵ میلیارد ریال شد و کمی رشد داشت در بهمن با رشد ۱۶۱۹ میلیارد ریال بود و اسفند به ۱۷۷۳ میلیارد ریالی رسید
۶ ماهه ۸۱۵۹ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل غگل ۶۱۷۵ میلیارد ریال بوده است .

ونوین

#ونوین تراز جالبی داشت
سهم در دی ۱۹۲۶۸ و بهمن ۱۹۷۱۹ و اسفند ۲۵۱۹۰ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی داشت
در دی ۱۶۲۲۹ و بهمن ۱۵۹۴۶ و اسفند ۱۸۳۰۲ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد۱۲ ماهه تراز ۲۹۲۷۶ میلیارد ریال شده است

کطبس

#کطبس در دی با کمی رشد ۳۹۰ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۵,۶۱۹,۸۹۹ ریال بود
بهمن ۴۶۴ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱۷,۰۲۳,۰۳۵ ریال
اسفند این عدد ۴۰۳ میلیارد ریال شد و نرخ با رش ۲۰,۱۶۶,۰۶۸ ریال شده است
در ۱۲ ماهه ۳۹۴۷ میلیارد ریال بود . مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۹۰۱ میلیارد ریال شده بود

غمینو

#غمینو در اسفند با فروش خوب ۹۸۵ میلیارد ریالی مواجه بود در بهمن ۸۳۰ میلیارد ریال فروش داشت .
در آغاز زمستان در دی ۶۱۷ میلیارد ریال شده
۱۲ ماهه ۸۱۵۷ میلیارد ریال بود و مشابه سال قبل این عدد ۳۹۹۶ میلیارد ریال بوده است

والبر

#والبر در اسفند ۱۱۸۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

سیلام

#سیلام اولین ماه سال مالی را با فروش ۶۴۹ میلیارد ریالی آغاز کرده است اسفند به ۵۴۲ میلیارد ریال رسید و ۲ ماهه ۱۱۹۲ میلیارد ریال فروش داشت

فارس

#فارس پیرو آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام میگردد موکول گردید

ونیکی

#ونیکی در اسفند ۳۴۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا اسفند ۴,۵۶۴,۸۳۸ میلیون ریال سود مجمع داشته است

دسانکو

#دسانکو احتراما به استحضار می رساند شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (وابسته به گروه دارویی برکت) با برخورداری از تجهیزات، امکانات و تکنولوژی پیشرفته تولید داروهای خاص و با بهره گیری از دانش فنی متخصصین داخلی موفق به اخذ گواهی GMP خط تولید مواد اولیه دارویی گردیده است که امید است این امر موجب صرفه جویی ارزی، تقویت زنجیره تامین و کاهش هزینه های تولید گردد.

پخس

#پخش البرز با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-262 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ و باستناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ، جلسۀ هیئت‌ مدیره به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ، ) ، در روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ برگزار خواهد گردید.

فجر

#فجر بهمن و اسفند متفاوتی زد
در ابان این عدد با رشد ۴۳۰۶ میلیارد ریال شده و نرخ ۲۶۵,۰۷۰,۶۱۸ ریال بود
در اذر ۳۸۱۴ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ با رشد ۲۸۲,۲۰۸,۲۴۶ ریال است
در دی با یک فروش ۴۵۵۶ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۳۰۰,۶۶۶,۶۶۷ ریال بود
در بهمن ۷۱۱۱ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۳۳۳,۰۸۹,۲۰۰ ریال بود
در اسفند این عدد ۷۲۰۷ میلیارد ریال بود و نرخ به ۴۰۶,۸۷۰,۳۷۰ ریال رسیده
۱۲ ماهه ۵۳۵۷۹ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۵۲۵۵۶ میلیارد ریال بود

چدن

فروش #چدن در زمستان بهبود داشت
در مهر این عدد ۷۹۷ میلیارد ریال بود و آبان ۸۵۰ میلیارد ریال شد و آذر ۸۴۱ میلیارد ریال شده بود
در دی به ۹۳۵ میلیارد ریال رسید و بهمن ۱۰۲۰ میلیارد ریال و اسفند ۱۰۲۶ میلیارد ریال افزایش داشته است
۱۲ ماهه ۹۴۸۰ میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه قبل ۵۸۸۵ میلیارد ریال بوده است

شپدیس

#شپدیس ۳ماهه اول خوبی داشت
در دومین ماه ابان به فروش ۴۹۷۷۶ میلیارد ریالی رسیده و نرخ فروش ۱۳۴,۵۲۲,۱۴۷ ریال و ۲۵۰ هزار تن صادر کرده است
در آذر با فروش ۳۳۲۴۳ میلیارد ریالی ۱۶۰ هزار تن با نرخ ۱۲۶,۵۹۲,۸۵۷ ریالی فروخته است
در دی به ۲۱۰۹۲ میلیارد ریالی رسیده و نرخ به ۱۰۵,۸۵۰,۹۹۱ ریال رسیده است
در بهمن به فروش ۲۱۵۸۹ میلیارد ریال رسید و نرخ ۹۵,۱۶۶,۱۶۲ ریال است
در اسفند ۲۷۴۷۲ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش ۱۲۲,۸۷۹,۹۹۹ ریال بوده است
۶ ماهه ۱۸۱۱۱۳ میلیارد ریال فروش داشته

غگلپا

#غگلپا ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-226 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱۶۹,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۶۹,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۲۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

حپارسا

#حپارسا اولین ماه سال مالی را با فروش ۴۵۲ میلیارد ریالی آغاز کرده است . ابان۴۸۶ میلیارد ریال و اذر ۶۳۰ میلیارد ریال شد
در دی این عدد ۶۳۲ میلیاردریال و بهمن ۶۶۹ میلیارد ریال بود و اسفند به ۵۴۴ میلیارد ریال رسید
۶ ماهه ۳۴۷۸ میلیارد ریال فروش و درامد داشت کل عدد سال قبل شرکت ۵۴۷۲ میلیارد ریال بود

حتوکا

#حتوکا در دی با درامد ۶۲۴ میلیارد ریالی و بهمن به ۷۱۰ میلیارد ریال و اسفند ۵۹۱ میلیارد ریال رسیده و به عدد ۶۴۶۳ میلیارد ریالی رسید در حالی که کل عدد سال قبل ۴۱۷۱ میلیارد ریال بود

وپست

تراز #وپست در دی ۵۱۰۶ میلیارد ریال و بهمن ۵۵۰۴ میلیارد ریال و اسفند ۶۶۰۵ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی بود
در دی ۱۷۹۶ و بهمن ۱۴۷۶ و اسفند ۱۳۸۰ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و تراز ۱۲ ماهه ۳۲۸۶۵ میلیارد ریال مثبت است

ساروج

#ساروج اولین ماه سال مالی را با فروش ۸۶۳ میلیارد ریالی آغاز کرده است در بهمن این عدد ۱۲۲۱ میلیارد ریال و اسفند ۱۰۷۶ میلیارد ریال بوده است۳ماهه ۳۱۶۱ میلیارد ریال فروش داشته است

خودرو

#خودرو اسفند عدد بالایی را در فروش زد و ۲۹۵ هزار میلیارد ریال فروش داشت و در یک عدد خاص نزدیک به ۶۰ هزار دستگاه فروش داشته و به عدد فروش ۱۸۵۸هزار میلیارد ریال رسیده است

خودرو

#خودرو در بهمن خوب ظاهر شد و ۱۵۳۵۷۴ میلیارد ریال فروش داشت و بیشتر از دی بود ۶۰ هزار دستگاه فروخت
در گزارش ماهانه دی به فروش ۱۲۵۷۵۹ میلیاردریالی رسیده است و ۵۲ هزار دستگاه فروش داشته است .
در اسفند با ۵۶ هزار دستگاه فروش و البته فروش ۱۴۲ هزار میلیارد ریال قطعات به عدد ۲۹۵ هزار میلیارد ریالی رسیده است
حدود ۸۰% بیشتر از مدت مشابه در ۱۲ماهه فروش داشت

غگلپا

#غگلپا در اسفند با کمی افت ۱۰۶۴ میلیارد ریال شد بهمن هم شبیه دی بود و ۱۲۵۸ میلیارد ریال فروش داشت در دی با فروش ۱۲۶۹ میلیارد ریالی مواجه بود
۱۲ ماهه ۱۳۶۹۹ میلیارد ریال فروش داشته است.

غمهرا

#غمهرا بهمن و اسفند دست به کار بزرگی زد
در زمستان دی با رشد خوب ۲۱۶۳ میلیارد ریال شد و بهمن ۴۲۷۵ میلیارد ریال و اسفند ۳۱۴۲ میلیارد ریال فروش داشت
۱۲ ماهه ۲۲۲۷۷ میلیارد ریال فروش داشته است
مدت مشابه سال قبل ۱۱۴۷۲ میلیارد ریال بوده

وسرمد

به اطلاع مي‌رساند؛ با توجه به وجود ابهام در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی #وسرمد حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ تعلیق می گردد.

وپاسار

تراز #وپاسار دردی به ۴۵۹۸۲ میلیارد ریال و بهمن ۴۷۹۱۹ میلیارد ریال و اسفند ۱۰۳۴۵۰ میلیارد ریال بود
سهم در دی ۳۷۶۶۰ میلیارد ریال و بهمن ۴۰۱۰۶ میلیارد ریال و اسفند ۴۳۸۷۹ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد . تراز فعلا مثبت است و ۱۲ ماهه عدد خوبی را ثبت کرده است

سغرب

#سغرب در دی این عدد ۵۸۹ میلیارد ریال و بهمن ۵۵۹ میلیارد ریال و اسفند با رشد خوب ۱۰۴۰ میلیارد ریال بود و ۱۲ماهه به ۷۱۶۹ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه قبل این عدد ۴۴۱۳ میلیارد ریال بود .

کویر

#کویر در دی کمی افت کرد و ۸۱۹۸ میلیارد ریال فروش داشت در بهمن با رشدی خوب ۱۰۰۷۵ میلیارد ریال شد و اسفند به ۱۳۹۲۳ میلیارد ریال رسید
۱۲ ماهه ۱۲۱۳۸۰ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه ۱۲۲۹۴۲ میلیارد ریال بوده است

سابیک

#سابیک دی و بهمن کمی نزولی بود ولی اسفند جهش داشت
در دی به عدد ۱۰۶۳ میلیارد ریالی رسید و بهمن ۹۸۸ میلیار ریال بود و اسفند ۲۰۵۰ میلیارد ریال فروش داشت و
۱۲ ماهه این عدد ۱۸۲۰۱ میلیارد ریال بود این عدد مدت مشابه ۱۲۱۵۶میلیاردریال بود

شسینا

#شسینا در اسفند ۳۱۵ ،بهمن ۲۳۹ ، دی ۲۱۳و آذر ۲۷۲ میلیارد ریال فروش داشت و ۱۲ ماهه ۳۱۱۵ میلیار ریال مدت مشابه این عدد ۲۳۸۸ میلیارد ریال بود.

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

ساربیل ساربیل ساربیل ساربیل ساربیل ساربیل ساربیل ساربیل ساربیل ساربیل ساربیل ساربیل ساربیل ساربیل ساربیل ساربیل ساربیل ساربیل ساربیل ساربیل ساربیل ساربیل ساربیل ساربیل ساربیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *