مفاخر

مفاخر در فروردین با درامد ۱۰۸ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۴۹۶ میلیارد ریالی رسیده است

غمارگ

#غمارگ !!
پیرو تعلیق ورقه بهادار شرکت طی اطلاعیه شفاف سازی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی نامه شماره ۹۳۹۰۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ به ناشر تذکر کتبی ارسال و درخواست ارایه برنامه جهت رفع دلایل لغو پذیرش نمود . ناشر در تاریخ۱۴۰۱/۰۷/۲۷برنامه خود را جهت رفع دلایل لغو پذیرش به هیئت پذیرش ارایه نمود با عنایت به تصمیم هیئت پذیرش، پذیرش اوراق بهادار ناشر از فهرست اوراق بهادار پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران لغو گردید.

خودرو

#خودرو در فروردین با فروش ۴۰۷۸۹ میلیارد ریالی مواجه بود و مدت مشابه قبل این عدد ۶۲۷۶۰ میلیارد ریال بوده است

زگلدشت

#زگلدشت اولین ماه سال مالی را با فروش ۷۰۵ میلیارد ریالی آغاز کرده است و ۲ برابر مدت مشابه سال قبل است

بسویچ

#بسویچ با عنایت به اتمام مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه شماره DPM-IOP-01A-239 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ و موافقت سازمان بورس واوراق بهادار مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه این شرکت به مدت ۳۰ روز و تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ تمدید گردید

ارفع

#ارفع سال مالی را در فروردین با فروش ۷۹۵۷ میلیارد ریالی آغاز کرده و نرخ فروش ۱۹۱,۲۵۳,۱۳۰ ریال بوده است

رنیک

#رنیک در ۱۲ماهه حسابرسی نشده به سود ۱۹۶۰ ریالی رسیده است که البته این عدد با سرمایه قدیم بوده و ۳۸۹۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۸۵۷ میلیارد ریال سود خالص دارد
در۹ماهه سود عملیاتی ۲۶۱۳ و سود خالص ۲۶۳۱ میلیارد ریال بوده است

پلاسک

#پلاسک در فروردین ۱۵۴۸ میلیارد ریال سود محقق کرده است و مدت مشابه قبل این عدد ۶۶۶ میلیارد ریال بود

غپینو

#غپینو در ۱۲ماهه تلفیقی ۵۱۷ ریال سود محقق کرده است در سود اصلی این عدد ۴۷۰ ریال است
در ۳ ماهه ۱۰۴ ریال سود محقق کرده و ۶ماهه ۲۳۴ ریال و ۹ماهه ۳۷۸ ریال بوده است

فاسمین

#فاسمین در یک گزارش خوب در فروردین ۴۰۳۱ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ صادراتی شمش ۱,۰۶۰,۲۶۶,۴۷۹ ریال بوده است . مدت مشابه سال قبل ۱۱۲۰ میلیارد ریال بود

فروسیل

#فروسیل ۱- قیمت فوق جهت هر کیلو تعیین شده است. ۲- بر اساس مجوز انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژ ، در صورت فروش محصول به صورت بسته بندی ، مبلغ ۲٫۰۰۰ ریال به مبالغ فوق اضافه می گردد.
فروسیلیسیم ۶۰-۱۰ ( محصول اصلی )
نرخ قبلي ۵۸۳,۵۰۰ ريال
نرخ جديد ۶۴۳,۸۰۰ ريال

خپارس

#خپارس در فروردین با فروش ۸۷۳۴ میلیارد ریالی آغاز کرده است و ۵۳۴۰ دستگاه فروش داشته است مدت مشابه سال قبل این عدد ۵۳۱۶ میلیارد ریال بود

کاما

#کاما در فروردین با فروش ۶۲۹ میلیارد ریالی مواجه بود و البته صادرات در این ماه نداشته است

وخاور

#وخاور در فروردین با فروش و درامد ۶۷۰۰ میلیارد ریالی مواجه بود و۳۴۰۷ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد

کزغال

#کزغال در فروردین با فروش ۳۰۵۹ میلیارد ریالی مواجه بوده و نرخ ۵۳,۴۳۳,۴۴۳ ریال بوده است . مدت مشابه قبل ۱۷۲۹ میلیارد ریال بوده است

ورنا

#ورنا در فروردین ۲۳۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا فروردین ۵۱,۹۸۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

بوعلی

#بوعلی در فروردین ۳۱۱۹۷ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۳۲۱,۹۱۱,۹۷۴ ریال بود . تقریبا ۲ برابر مدت مشابه قبل

فجهان

#فجهان سال مالی را با فروش ۹۶۴۳ میلیارد ریالی آغاز کرده است و نرخ شمش ۱۹۰,۹۱۷,۸۵۵ ریال بوده

غگرجی

#غگرجی فروردین با فروش ۳۵ میلیارد ریالی آغاز کرده است که البته مدت مشابه سال قبل ۱۶۹ میلیارد ریال بود

کاذر

#کاذر در ۱۲ماهه تلفیقی ۵۱۷ و در سود اصلی نیز به همین عدد رسیده است

داسوه

#داسوه در فروردین با فروش ۴۷۵ میلیارد ریالی مواجه بوده و مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۷۶ میلیارد ریال بود

رتاپ

#رتاپ فروردین با فروش ۳۲۵۸ میلیارد ریالی آغاز کرده است

گلدیرا

#گلدیرا در ۳ماهه با سرمایه جدید ۲۳۴ ریال سود محقق کرده است رشد ۷۵% را نسبت به مدت مشابه قبل دارد که ۳۲۹۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۹۵۹ میلیارد ریال سود خالص دارد

تکیمیا

#تکیمیا و قرارداد با فملی
۱- ۸۰درصد مبلغ کارمزد ثابت به عنوان قسط اول هم زمان با امضاء قرارداد ۲- ۲۰درصد مبلغ کارمزد ثابت پس از ارائه اظهارنظر در خصوص گزارش امکان سنجی (شامل تایید گزارش و ارسال به کمیته سرمایه گذاری طرف اول یا رد گزارش و ارسال به صاحب طرح) ۳- کارمزد موفقیت مبتنی بر هزینه های پروژه ظرف ده روز پس از ارسال هر صورت وضعیت پیمانکار/پیمانکاران پروژه محاسبه و از سوی طرف اول پرداخت می شود.

شرح جزئيات قرارداد موضوع قرارداد عبارتست از انجام بررسی های لازم و ارزیابی مقتضی / موشکافانه (Due Diligence) گزارش امکان سنجی پروژه. ارزیابی مقتضی از جمله شامل موارد ذیل می شود: ۱- مطالعه سوابق اجراکنندگان پروژه ۲- ارزیابی مدل کسب و کار ۳- راستی آزمایی قانونی ۴- شناسایی ریسک های کلیدی ۵- تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ۶- ارزیابی ساختار مالی مدت قرارداد از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ لغایت ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ می باشد.

کمرجان

#کمرجان در فروردین ۷۰ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد ۲۶۷ میلیارد ریالی رسیده است .

پکویر

#پکویر در اولین ماه سال مالی به فروش ۲۰۴۷ میلیاردریالی رسیده و در بهمن با رشد ۲۷۷۱ میلیارد ریال و اسفند ۱۸۷۰ میلیارد ریال شد و فروردین ۳۲۶۶ میلیارد ریال بود و ۴ ماهه ۱۱۰۷۰ میلیارد ریال بود در حالی که مشابه قبل ۶۵۰۱ میلیارد ریال بود

ستران

#ستران در فروردین با فروش ۱۸۰۸ میلیارد ریالی آغاز کرده است و ۱۰۹۱ میلیارد ریال فروش مدت مشابه قبل داشت

وامید

#وامید گزارش توجيهي افزايش سرمايه بر مبناي صورتهاي مالي شش ماهه در تاريخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ در سامانه کدال انتشار گرديده که پس از بروز رساني بر مبناي اطلاعات صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ و دريافت گزارش حسابرس ، اطلاعيه مربوطه در سامانه کدال انتشار خواهد يافت .

پترول

#پترول بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل اندوخته مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

فنورد

#فنورد در فروردین ۱۲۱۸ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۲۶۴,۷۶۱,۷۴۹ ریال بوده است

فروژ

#فروژ

📌دريافت مجوز افزایش ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات( فروسیلیسیم ۶۰-۱۰ /محصول اصلی)

نرخ جدید: ۶۴۳,۸۰۰ ريال

۱-قیمت فوق جهت هر کیلو گرم فروش محصول در بازار داخلی تعیین شده است. ۲- بر اساس مجوز انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژ ،در صورت فروش محصول بصورت بسته بندی ،مبلغ ۲،۰۰۰ ریال به مبالغ اضافه می گردد.

وتوکا

غلطک ها و لاستيک هاي صنعتي مبارکه از زیرمجموعه های #وتوکا در ۱۲ماهه به سود ۳۱۵ میلیارد ریالی رسیده است

وصنا

#وصنا به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت مفاد ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ( عدم رعایت الزامات ماده ۷دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران اقدام به اعطای فرصت ۷ روزه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳)جهت رعایت موارد فوق نموده است.

خمحور

#خمحور
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام

به اطلاع می رساند از تاریخ گزارشگری قبلی (صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی ۱۲/۹/۶/۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ) تا مقطع فعلی تغییر با اهمیتی در وضعیت مالی یا عملکرد شرکت رخ نداده است.

فرآور

#فرآور در فروردین با فروش ۱۲۹ میلیارد ریالی مواجه بود و در داخل به نرخ ۱,۲۹۸,۲۲۰,۰۰۰ ریال شمش روی فروخته است

فارس

#فارس پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر صدور راي دادسرا پرونده گچساران به استحضار می رساند در خصوص پرونده مطروحه نزد شعبه ۵ دادسراي جرايم اقتصادي، قرار نهايي صادر گرديد که مشتمل بر عدم صلاحيت و منع تعقيب و جلب به دادسرا مي‌باشد و نسبت به اتهامات وارده به اعضاي هيات مديره وقت شرکت پتروشيمي خليج فارس قرار منع تعقيب صادر و ابلاغ گرديده است.

فوکا

#فوکا در اسفند با فروش ۶۹۶۶ میلیارد ریالی مواجه بوده است و جمعا ۱۲ماهه ۵۶۳۷۶ میلیارد ریال فروش داشته است

#فوکا در فروردین ۳۰۵۸ میلیارد ریال فروش داشته است که مدت مشابه قبل ۲۲۷۵ میلیارد ریال بوده است

فروس

افزایش نرخ #فروس
۱- قیمت فوق جهت هر کیلو تعیین شده است. ۲- بر اساس مجوز انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژ ، در صورت فروش محصول بصورت بسته بندی ، مبلغ ۲٫۰۰۰ ریال به مبالغ فوق اضافه می گردد.
نوع محصول/خدمت
فروسیلیسیم ۶۰-۱۰ (محصول اصلی)
نرخ قبلي ۵۸۳,۵۰۰ ريال
نرخ جديد ۶۴۳,۸۰۰ ريال

آبین

#آبین
نتيجه دادگاه بدوي دعوي له شرکت

پیرو کاهش مجوز و پروانه بهره برداری چاههای مذکور از ۷۲۰۰ ساعت به ۳۰۰۰ ساعت ، شرکت نسبت به این کاهش اعتراض و شکایتی را در دادگاه طرح نمود و پس از پیگیری منجر به افزایش مجوز و پروانه بهره برداری به ۶۰۰۰ ساعت رسید.

غشان

#غشان در فروردین با فروش ۱۴۶۰ میلیارد ریالی مواجه بود و مدت مشابه این عدد ۷۹۱ میلیارد ریال شده بود

وامید

#وامید به مجمع می رود
جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۸:۳۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر (عج )، بالاتراز جام جم ،مجتمع فرهنگي ورزشي تلاش برگزار میگردد

بگیلان

#بگیلان در فروردین با فروش ۶۷۸ میلیارد ریالی به عدد ۴۰۹۷ میلیارد ریال در ۷ ماهه رسیده است

کترام

#کترام در فروردین با فروش ۹۵ میلیارد ریالی مواجه بود و نسبت به مدت مشابه قبل کاهشی بوده است

شزنگ

#شزنگ عدم تخصیص سهمیه روغن پایه جهت خرید از بورس کالا به استحضار می رساند شرکت تجهیز نیروی زنگان از ابتدای سال ۱۴۰۲ با پیگیری های مکرر و همچنین مساعدت های لازم اداره کل صمت استان زنجان تا کنون به دلایل نامعلوم موفق به دریافت مجوز خرید مواد اولیه (روغن های پایه) جهت ادامه فعالیت محصولات روغن صنعتی و خودرویی نشده است . به همین جهت این شرکت تا اطلاع ثانوی و رفع این مشکل کلیه قراردادها و مذاکرات خود را جهت تحویل سفارشات به صورت یکطرفه و مجبوری به حالت تعلیق در آورده و فعالیت این بخش از کارخانه به طور موقت متوقف میگردد.

خفناور

#خفناور در فروردین با فروش ۳۶ میلیارد ریالی مواجه بود که مدت مشابه سال قبل ۲۱ میلیارد ریال بود

سصوفی

#سصوفی در فروردین با فروش ۱۱۶۲ میلیارد ریالی مواجه بوده است که مدت مشابه این عدد ۷۹۶ میلیارد ریال بود

پکرمان

#پکرمان در فروردین ۴۷۸۶ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ رادیال ۹۶۲,۰۸۲ ریال بوده است و مدت مشابه قبل ۲۴۸۱ میلیارد ریال بود

 

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.

کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

مفاخر مفاخر مفاخر مفاخر مفاخر مفاخر مفاخر مفاخر مفاخر مفاخر مفاخر مفاخر مفاخر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *