زاگرس در فروردین فروش خوبی را داشت و ۲۳۵۴۰ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش ۱۱۴,۴۰۳,۶۸۲ و ۱۹۴ هزار تن صادر کرده است

در اردیبهشت با عدد خوبی در فروش مواجه بود و ۳۰۷۸۸میلیارد ریال فروش داشت و ۲۶۰ هزار تن با نرخ ۱۱۳,۱۰۱,۷۹۱ ریالی فروخته است
در خرداد با فروش ۱۴۹۲۹ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۹۵,۰۷۵,۲۵۲ ریال و ۱۴۴ هزار تن صادر کرده است
۳ماهه ۶۶۸۵۰ میلیارد ریال فروش داشته است
#تاپکیش در فروردین ۹۰۶ میلیارد ریال و اردیبهشت با کمی افت ۸۱۲ میلیارد ریال و خرداد ۸۴۰ میلیارد ریال فروش داشت و ۶ ماهه ۴۶۰۸ میلیارد ریال رسیده است
#پلاسک در ۲ماهه گذشته ۴۹۲۸ و خرداد ۳۳۹۹ میلیارد ریال و در مجموع ۳ماهه ۸۳۲۸ میلیارد ریال فروش داشت که بیش از ۲ برابر مدت مشابه سال قبل است
#تفارس در خرداد با فروش و درامد ۱۲۱ میلیارد ریالی مواجه بود و به عدد ۳۶۶ میلیارد ریال رسیده است
#کی_بی_سی
افشاي معاملات
طرف معامله: شرکت پخش البرز
مبلغ معامله: ۳۶۴,۶۰۶ میلیون ریال
#فرآور در خرداد با فروش ۷۲۲ میلیارد ریالی مواجه بود و نا منظم می فروشد و ۳ماهه ۳۸۲۵ میلیارد ریال فروش داشت .جالب است بیشتر داخل فروخته و نرخ ۱,۲۲۷,۳۲۶,۰۰۰ ریال است
#حخزر در فروردین با فروش ۱۷۹۳ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت به ۱۷۷۲ میلیارد ریال و خرداد ۱۷۱۸ میلیارد ریال رسید و ۳ ماهه ۵۲۸۴ میلیارد ریال بود .
#شپاس در فروردین ۱۴۵۳۲ میلیارد ریال و اردیبهشت ۱۴۵۶۰ میلیارد ریال و خرداد ۸۴۱۹ میلیاردریال فروش داشت و ۳ ماهه به ۳۷۵۱۲ میلیارد ریال رسید . مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۱۱۹۷ میلیارد ریال بود
#خمهر در فروردین با فروش ۲۷۰۴ میلیاردریالی آغاز کرد و اردیبهشت ۴۹۲۱ میلیارد ریال و خرداد ۴۶۱۶ میلیارد ریال بود و ۳ماهه به ۱۲۲۴۳ میلیارد ریال رسید . مدت مشابه قبل این عدد ۴۵۲۱ میلیاردریال بود
#خپویش خرداد خوبی زد . سهم در فروردین با فروش ۷۱۶ میلیارد ریالی مواجه بوده است اردیبهشت به ۱۵۰۳ میلیارد ریال رسیده و خرداد ۲۳۲۵ میلیارد ریال بود و ۳ ماهه ۴۵۴۴ میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل ۴۱۶۰ میلیارد ریال بود
#شغدیر در فروردین فروش ۲۴۸۷ میلیارد ریالی داشت و نرخ ۳۱۴,۶۰۴,۲۴۴ ریال شده است . در اردیبهشت این عدد ۴۷۱۸ میلیارد ریال شده و نرخ ۳۱۱,۵۶۶,۲۹۴ ریال و خرداد ۴۰۴۶میلیارد ریال و نرخ ۲۹۵,۶۴۸,۴۷۳ ریال بود و ۳ماهه ۱۱۲۵۲ میلیارد ریال است
مدت مشابه سال قبل ۱۱۸۰۹ میلیارد ریال بوده است
#وسپه تا خرداد ۷,۷۳۷,۶۸۷ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#حتاید در فروردین ۵۳۷ میلیارد ریال و اردیبهشت و خرداد ۶۳۷ میلیارد ریال فروش و درامد داشته است ۳ماهه ۱۸۱۱ میلیارد ریال بوده و کل سال قبل ۵۴۷۲ میلیارد ریال
#غزر در فروردین عدد خوبی در فروش داشت و ۴۸۱۱ میلیارد ریال فروش داشت در اردیبهشت هم این عدد به ۶۳۲۳ میلیاردریال و خرداد ۵۷۱۴ میلیارد ریال رسید و ۳ ماهه ۱۶۸۴۸ میلیارد ریال فروش زد و مدت مشابه ۹۸۲۱ میلیاردریال است
#خمحرکه خرداد خوبی زد و ۵۲۰۴ میلیارد ریال فروش زد
در فروردین با فروش ۱۹۷۳ میلیاردریالی آغاز کرده است و اردیبهشت ۳۲۰۵ میلیارد ریال و۳ ماهه ۱۰۴۸۳ میلیارد ریال فروش داشت که مدت مشابه قبل ۵۵۴۹ میلیارد ریال بود
#فاما در فروردین با فروش ۸۵۸ میلیارد ریالی مواجه بودو نرخ ۸۱۷,۰۳۷,۰۹۲ ریال
در اردیبهشت فروش ۱۸۸۸ میلیارد ریال و نرخ ۹۰۰,۴۲۳,۴۳۱ ریال شده است و خرداد ۱۸۰۲ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱,۰۴۰,۰۱۲,۵۶۰ ریال بود. ۳ماهه به فروش ۴۵۴۹ میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه قبل ۲۵۴۲ میلیارد ریال بود
#زگلدشت اولین ماه سال مالی را با فروش ۷۰۵ میلیارد ریالی آغاز کرده بود و اردیبهشت ۷۵۵ میلیارد ریال و خرداد ۹۰۷ میلیارد ریال شد و ۳ماهه به ۲۳۹۴ میلیارد ریال رسیده است .مشابه سال قبل ۱۱۹۲ میلیارد ریال بود
#دتولید
تضامین پرداختی به شرکتهای همگروه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱، مبلغ ۱،۷۳۳،۷۰۰ میلیون ریال جهت دریافت تسهیلات بانکی می باشد که سفته و چک های تحویلی به بانک توسط گروه سرمایه گذاری البرز ، شرکت ایران دارو و شرکت سبحان دارو ظهرنویسی گردیده و شرکت داروسازی تولیددارو چک متقابل به شرکتهای فوق تحویل داده است.
#رتاپ فروردین با فروش ۳۲۵۸ میلیارد ریالی آغاز کرده است اردیبهشت ۳۴۶۴ و خرداد ۳۷۰۹ میلیارد ریال و ۳ماهه ۱۰۴۳۲ میلیارد ریال شد و کل عدد سال قبل ۳۶۱۲۵ میلیارد ریال بود
#وصنا در خرداد ۲۴۸۸ میلیاردریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا خرداد ۴۱۷,۵۲۷ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#ونفت جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر، ابتداي بزرگراه هاشمي رفسنجاني (نيايش)، جنب پرديس سينمايي ملت، درب اورژانس بيمارستان شهيد رجايي، مرکز همايشهاي هتل قلب برگزار میگردد
#ستران در فروردین با فروش ۱۸۰۸ میلیارد ریالی آغاز کرده است واردیبهشت ۲۴۹۱ میلیارد ریال فروش داشت و خرداد ۲۶۹۹ میلیارد ریال بود و۳ ماهه به ۶۹۹۹ میلیارد ریال رسید و ۴۳۵۴ میلیارد ریال فروش مدت مشابه قبل داشت
#داسوه در فروردین با فروش ۴۷۵ میلیارد ریالی مواجه بوده و اردیبهشت ۹۲۹ میلیارد ریال و خرداد ۱۲۱۱ میلیارد ریال شد و ۳ ماهه به ۲۶۱۶ میلیارد ریالی رسیده است
مدت مشابه سال قبل این عدد ۱۲۵۷ میلیارد ریال بود
#سپاها در فروردین با فروش ۱۳۸۶ میلیارد ریالی و اردیبهشت با عدد ۲۲۴۵ و خرداد با افت ۱۶۵۵ میلیارد ریالی مواجه بود و ۹ماهه به عدد ۱۲۰۵۳ میلیارد ریال رسیده است
#ومشان
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص  افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر
درصد افزایش سرمایه: ۱۲۰۰%
محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته
#وکبهمن گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور حفظ رقابت پذيري و اجراي خط مشي شرکت و جلوگيري از خروج وجه نقد که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده،
#آبادا جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس فرمانيه، انتهاي ديباجي شمالي، خيابان حاج محمود نوريان، نبش خيابان آذر مينا پلاک ۶ ، مجتمع آموزشي لاله صدر برگزار میگردد
#گنگین
این شرکت به منظور برقراری شرایط هلدینگ چندرشته ای و همچنین نظام مند نمودن دارایی های دراختیار از طریق واگذاری به مجموعه‌ای سهامی عام، در خصوص تعدادی از شرکت های موجود که شرایط بورسی شدن را دارا و یا در یکی از بازارهای سرمایه، سهام آنان معامله می گردد مطالعه و نهایتا پس از اخذ نتایج کسب شده و نظر به اینکه با انتقال مالکیت بخشی از دارایی های غیربورسی به یک شرکت سهامی عام و تحت نظارت مقام محترم بازار سرمایه به عنوان تخصصی ترین نهاد نظارتی کشور (در دنیای اشخاص حقوقی) موضوع ضرورت ارتقاء کیفیت عملکرد دارایی های در اختیار شرکت، تحت نظارت مجموعه‌ای خودانتظام امری اجتناب ناپذیر تشخیص و بدین منظور مجموعه پیشرو امید هامون که دارای مشخصات لازم جهت تحقق اهداف این هلدینگ می باشد و در پی مطالعات و کارشناسی‌های انجام شده با ظرفیت بیشتری در قیاس با شرکتهای مشابه این امکان را در اختیار داشته، انتخاب و برابر مصوبه هیات مدیره محترم روز جاری نسبت به خرید ۱۰۰درصد سهام شرکت پیشرو امید هامون (سهامی عام) در قبال تسویه بخشی از ثمن معامله با تهاتر مطالبات و مابقی در یک دوره زمانی حداکثر سه ماهه بر اساس ارزشگذاری انجام شده توسط هیأت کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ ۶٫۵۰۰ میلیارد ریال اقدام و مراتب انعقاد قرارداد مربوطه در دستور کار قرار گرفت.
#وسکاب در خرداد ۳۸۸ میلیاردریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشت و تا خرداد ۱,۳۴۰,۲۴۳ میلیون ریال سود مجمع داشته است
#شملی تازه وارد بازار در فروردین با فروش ۴۳۲ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۱۰۸۲ میلیارد ریال و خرداد با افت ۵۲۰ میلیارد ریال بود و به عدد ۴۷۷۵ میلیارد ریال در ۹ماهه رسیده است مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۹۸۱ میلیارد ریال بود
تراز #وبملت در خرداد مثبت بود و ۹۹۹۴۱ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۵۱۹۱۷ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و تراز ماه اول ۴۵۵۱۹ میلیارد ریال مثبت است
۲ ماهه تراز ۱۰۷۲۹۰ میلیارد ریال مثبت بود و ۳ماهه به ۱۵۵۳۱۴ میلیارد ریال رسید .سهم حدود ۳۲۰۰ میلیارد تومان هم سود سرمایه گذاری و … محقق کرده است
#وکغدیر در خرداد ۴۹۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا خرداد ۱۵,۳۶۶,۶۸۹ میلیون ریال سود مجمع داشته است
#کپارس خرداد خوبی داشت سهم در فروردین ۲۵۶ میلیارد ریال فروش داشت و اردیبهشت به ۹۳۹ میلیارد ریال و خرداد ۱۲۴۸ میلیارد ریال رسیدو ۵ ماهه ۴۲۹۵ میلیارد ریال فروش داشته است مشابه قبل ۲۶۸۷ میلیارد ریال شده است
#پتایر در فروردین با فروش ۱۷۶۱ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۲۴۴۴ میلیارد ریال و خرداد ۲۵۷۳ میلیارد ریال شد و ۳ماهه به ۶۷۸۰ میلیارد ریال رسید . مدت مشابه قبل این عدد ۴۰۳۶ میلیارد ریال بوده است و رشد خوبی داشته
#فجام جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس ضلع غربي مجموعه ورزشي آزادي،بلوار دهکده،هتل المپيک،سالن هگمتانه برگزار میگردد
مجمع #فاما جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۸:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران، کيلومتر ۱۷ بزرگراه شهيد لشگري (جاده مخصوص کرج)، خيابان ۶۴ ، پلاک ۲ برگزار میگردد
#سشرق در فروردین با فروش ۸۱۲ میلیارد ریالی و اردیبهشت هم ۸۱۳ میلیارد ریال و خرداد ۷۸۴ میلیارد ریالی مواجه بود .
۹ ماهه ۶۷۷۰ میلیارد ریال بوده است مدت مشابه قبل ۴۳۱۳ میلیارد ریال بوده است
در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ مقدار۱۲۰,۵۰۷ تن سیمان به مبلغ ۶۸۶,۵۱۷ میلیون ریال در بورس کالا فروخته شده است و خارج از بورس شرکت فروشی نداشته است.
#کتوکا در فروردین با فروش ۵۸۸ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۷۹۱ میلیارد ریال و خرداد ۹۳۷ میلیارد ریال مواجه بود و ۳ ماهه به ۲۲۲۷ میلیارد ریال رسیده است که از مدت مشابه سال قبل کمتر است
#پکرمان خرداد خاصی داشت
در فروردین ۴۷۸۶ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ رادیال ۹۶۲,۰۸۲ ریال بوده در اردیبهشت به فروش ۷۵۲۵ میلیارد ریالی رسید و نرخ ۹۸۵,۸۸۲ ریال و خردا با فروش ۱۰۸۵۷ میلیار ریالی مواجه شد و نرخ هم ۱,۰۲۵,۷۴۲ ریال شد و ۳ ماهه به ۲۳۱۷۰ میلیارد ریال رسید و مدت مشابه قبل ۱۴۲۰۳ میلیارد ریال بود
#کگل سال مالی را با فروش ۶۲۲۱۹ میلیارد ریالی آغاز کرده است و اردیبهشت ۴۱۶۴۷ میلیارد ریال و خرداد ۴۲۱۰۴ میلیارد ریال بود و ۳ماهه ۱۴۹۸۲۳ میلیارد ریال بوده و نرخ گندله با رشد ۴۶,۸۴۸,۵۸۰ ریال خورده است . عدد فروش ۱٫۵ برابر مدت مشابه سال قبل است
#حتاید جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۴:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر، نرسيده به پارک ساعي، پلاک ۲۱۴۱،‌ سالن آمفي تئاتر هتل سيمرغ برگزار میگردد
#کطبس در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۱۹۲۹ ریالی رسیده است
#فرود در فروردین با ۲۱۰۵ میلیارد ریال فروش آغاز کرد و نرخ فروش ۲۲۶,۲۹۸,۳۳۴ ریال است در اردیبهشت این عدد ۲۷۵۲ میلیارد ریال بود و نرخ ۲۳۸,۱۲۷,۰۰۱
ریال
در خرداد ۲۴۹۰ میلیارد ریال بود و نرخ ۲۴۰,۵۴۶,۸۵۱ ریال شد
۳ ماهه ۷۲۹۰ میلیارد ریال فروش .
#بفجر خرداد با فروش ۹۰۹۴ میلیارد ریالی مواجه بود و ۳ماهه ۲۸۴۶۲ میلیارد ریال فروش داشت
مهم فوری
#وبملت افزایش سرمایه میدهد …
۱۴۲% از انباشته
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور بهبود ساختار سرمايه و استفاده از مزاياي معافيت مالياتي موضوع بند (هـ)تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
شرکت سرمايه گذاري سعدي از زیر مجموعه های #ثشاهد ۳ ماهه ۱۷۰۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است .
#خریخت گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور جبران بخشي از مخارج سرمايه اي انجام شده ،تامين سرمايه در گردش و اصلاح ساختار مالي شرکت جهت استفاده از حداکثر ظرفيت توليدي مي باشد. که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#کزغال در فروردین با فروش ۳۰۵۹ میلیارد ریالی مواجه بود  و نرخ ۵۳,۴۳۳,۴۴۳ ریال شده بود .اردیبهشت ماه این عدد ۳۵۷۰ میلیاردریال ونرخ .۶۲,۵۵۵,۸۷۵ ریال بوده .
در خرداد به ۳۴۰۵ میلیارد ریال رسید و نرخ ۶۲,۷۷۴,۹۶۴ ریال شد
۳ ماهه ۱۰۰۳۶ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل این عدد  ۶۳۶۴ میلیارد ریال بود
تراز #وبصادر در خرداد ۴۴۰۴۸ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۳۲۹۱۹ میلیارد ریال سود سپرده بوده است. ۲ماهه ۲۳۱۳۵ میلیارد ریال و ۳ماهه ۳۴۲۶۴ سود و تراز مثبت دارد
#شپاکسا در فروردین با فروش ۱۰۴۹ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۲۳۴۵ میلیارد ریال و خرداد هم با رشد ۲۷۷۳ میلیارد ریال بود و ۶ماهه ۱۲۵۲۶ میلیارد ریال بوده که مدت مشابه قبل ۸۹۷۳ میلیارد ریال رسیده است
#حریل در خرداد با درامد ۴۰۱ میلیارد ریالی مواجه بود و ۳ماهه ۱۳۴۴ میلیارد ریال فروش و درامد داشته است
#دارو در فروردین با فروش ۲۵۱۴ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت به عدد ۳۷۱۴ و خرداد ۴۰۰۱ میلیارد ریالی رسیده است و ۳ ماهه ۱۰۲۳۰ میلیارد ریال بود . مدت مشابه قبل این عدد ۶۱۱۷ میلیارد ریال شده است
#سشمال در خرداد با فروش ۶۴۳ میلیارد ریالی به عدد ۲۹۹۲ میلیارد ریال رسید و ۲۰۳۹ میلیارد ریال مدت مشابه سال قبل است
#غدانه در خرداد با فروش ۲۵۴۸ میلیارد ریالی مواجه بود ۶ماهه به فروش ۹۵۳۷ میلیارد ریالی رسیده است و مدت مشابه ۲۱۶۰ میلیارد ریال بود
#کی_بی_سی فروردین به فروش ۲۰۹ میلیارد ریالی رسیده و اردیبهشت ۵۰۰ و خرداد ۵۷۹ میلیارد ریال و ۶ماهه ۲۱۴۷ میلیارد ریال فروش داشت
#فالوم در خرداد ۵۳۹ میلیارد ریال فروش داشت و ۹۵۳ میلیارد ریال فروش شرکت بوده در ۳ماهه و مدت مشابه قبل ۶۴۸ میلیارد ریال است
انرژي گستر جم از زیرمجموعه های #ونیرو در ۱۲ماهه به سود ۲۶۰۰ میلیارد ریالی رسیده است
#لپارس جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۳:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر(عج) بالاتر از صدا و سيما ،خيابان استقلال مجموعه فرهنگي و ورزشي تلاش برگزار میگردد
#ثمسکن در خرداد ۱۱۵۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
#پارسان در خرداد ۸۲۱ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا خرداد ۷,۱۸۱,۹۸۱ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#ددانا در فروردین با فروش ۳۸۰۱ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت این عدد ۳۸۸۲ میلیارد ریال و خرداد ۴۲۳۴ میلیارد ریال شد و ۳ ماهه ۱۱۹۱۸ میلیارد ریال شد و مدت مشابه قبل ۵۳۸۹ میلیارد ریال است
#فمراد در خرداد به فروش ۴۷۷ میلیارد ریالی رسیده است که ۳ماهه به ۱۲۵۵ میلیارد ریالی رسیده و مشابه قبل ۷۰۶ میلیارد ریال است
#پلاسک جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس محل سالن اجتماعات سردار شهيد قاسم سليماني شرکت پارس خودرو واقع در کيلومتر ۹ جاده مخصوص کرج برگزار میگردد
#آپ در خرداد ۷۶۰۲ میلیارد ریال فروش داشت و ۳ماهه به ۲۱۹۶۳ میلیارد ریال فروش داشت .
#شپترو در فروردین با فروش ۸۱۹ میلیارد ریال آغاز کرده و نرخ فروش ۳۴۹,۱۸۵,۹۸۶ ریال است و اردیبهشت با عدد ۱۱۸۰ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۳۴۰,۹۱۴,۱۳۴ ریال است
در خرداد این عدد ۹۴۷ میلیارد ریال بود و نرخ ۳۳۹,۶۰۳,۱۴۵ ریال است و ۳ ماهه به فروش ۲۹۷۸ میلیار ریالی رسیده است که از مدت مشابه قبل کمتر است
#مارون در خرداد تقریبا با تعطیلی و اورهال مواجه بود و ۴۲۳۵ میلیارد ریال فروش داشت
کاهش تولید و فروش شرکت به دلیل تعمیرات اساسی کلیه واحد های عملیاتی با هدف رفع موانع فنی ـ فرآیندی و به روز آوری تجهیزات، جهت افزایش راندمان تولید طی دو ماه گذشته (از۳۱ فروردین ماه) بوده است.
#شگامرن در مجمع ۸۰۰ ریال تقسیم کرد
#پدرخش فروردین امسال در حد سال قبل بود و ۴۸ میلیارد ریال فروش داشت و اردیبهشت ۱۲۰ و خرداد ۱۲۷ میلیارد ریال شد و ۳ ماهه به ۲۹۷ میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه قبل ۲۷۴ میلیارد ریال بود
#لپارس جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۳:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر(عج) بالاتر از صدا و سيما ،خيابان استقلال مجموعه فرهنگي و ورزشي تلاش برگزار میگردد
#شکربن خرداد خوبی زد
در فروردین با فروش ۱۴۴۳ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۳۸۲,۰۰۲,۳۸۲ ریال بوده است در اردیبهشت فروش ۱۶۶۱ میلیارد ریال شد و نرخ ۴۱۸,۲۶۷,۶۸۹ ریال و خرداد به ۲۲۶۰ میلیارد ریال رسید و نرخ ۴۳۰,۲۶۲,۴۱۳ ریال بود و ۳ماهه ۵۳۴۶ میلیارد ریال فروخته و مدت مشابه قبل ۴۰۲۵ میلیارد ریال بود
سرمایه گذاری #وسبحان در خرداد ۳۴۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا خرداد ۲,۵۳۲,۴۳۰ میلیون ریال سود محقق کرده است
#خزر در فروردین با فروش ۲۹۶ میلیارد ریالی مواجه بوده است و اردیبهشت ۶۸۵ میلیارد ریال و خرداد ۵۸۶ میلیارد ریال بوده و ۳ماهه ۱۵۶۸ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل ۹۶۵ میلیارد ریال بوده است
#ددام در فروردین با فروش ۳۲۲ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت با رشد ۵۵۴ میلیارد ریال و خرداد ۱۰۰۲ میلیارد ریال شد و ۳ماهه به ۱۸۷۸ میلیارد ریال رسیده
مدت مشابه قبل این عدد ۱۱۱۲ میلیارد ریال بود
#شفن در ۱۲ماهه حسابرسی شده ۱۰۱۷ و در سود اصلی ۱۰۱۶ ریال سود محقق کرد
#شاروم در فروردین ۳۲۹۹ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ فروش ۴۱۲,۹۳۸,۷۵۹ ریال است در اردیبهشت به ۲۱۱۸ میلیارد ریالی رسید و خرداد ۱۴۸۶ میلیارد ریال بود و ۳ماهه ۶۹۰۴ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل این عدد ۱۳۸۲ میلیارد ریال بوده است
#خموتور با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-007 مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴
#کسرا در فروردین با فروش ۱۸۸ میلیارد ریالی و اردیبهشت با عدد ۲۹۷ میلیارد ریال و خرداد ۵۵۸ میلیارد ریال مواجه بود و ۳ماهه به ۱۰۴۴ میلیارد ریال رسیده است
#کایتا
عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده
موضوع مزایده: فروش چهار قطعه زمین ازشش قطعه زمین مشخص شده با کاربري مسکونی
دلایل عدم حصول نتیجه: مزایده فاقدشرکت کننده بوده است.
#کیمیا در فروردین ۳۲۷ میلیارد ریال و اردیبهشت ۷۰۳ میلیاردریال و خرداد ۸۲۱ میلیارد ریال بود و بازهم نامنظم فروش داشته و ۳ماهه ۱۸۵۲ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه قبل این عدد ۱۴۱۶ میلیارد ریال بود
گروه مالي کار آفرين از زیرمجموعه های #وکار در ۱۲ماهه ۲۰۰۰ میلیارد ریال سود خالص داشت
#ثنوسا در خرداد ۲۴۵ میلیارد ریال فروش دارایی زد و این عدد را ثبت کرده است
#چکارن در خرداد ۴۹۹ میلیارد ریال و ۳ماهه ۱۱۰۱ میلیارد ریال فروش داشته سال قبل ۸۹۷ میلیارد ریال فروش داشته است
#های_وب در خرداد با فروش ۱۹۲۴ میلیارد ریالی مواجه بود و ۳ماهه ۵۲۹۸ میلیادر ریال درامد داشته است
سرمایه گذاری #ونیکی در خرداد ۴۶۵ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا خرداد ۱۵,۹۸۱,۸۱۷ میلیون ریال سود محقق کرده است
سرمايه گذاري کشتيراني جمهوري اسلامي ايران #حکشتی در ۳ماهه اخیر ۱۰۹۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها و ۷۳۹ میلیارد ریال سود محقق شده دارد
#دلر در فروردین ۲۰۹۰ میلیارد ریال و اردیبهشت ۲۹۱۰ و خرداد ۳۴۰۰ میلیارد ریال فروش و درامد داشت و ۳ماهه ۸۴۰۱ میلیارد ریال بود و مدت مشابه قبل ۵۶۲۹ میلیاردریال بود
#ختراک با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-010 مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۱,۸۲۶,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۶,۳۳۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۴,۵۰۴,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴
#وبوعلی ۴۶۲,۵۷۲ میلیون ریال تا خرداد سود شناسایی کرده است
#وکار در خرداد با درامد ۶۷۸۱ میلیارد ریالی در تسهیلات اعطایی و سود پرداختی ۵۴۷۰ میلیارد ریالی مواجه بوده است ۳ ماهه تراز بانک ۴۱۲۹ میلیارد ریال مثبت است
#شسپا در ۱۲ماهه تلفیقی حسابرسی شده به سود ۷۳۵ ریالی و در سود اصلی ۷۴۱ ریال بوده است
#خدیزل خرداد خوبی زد
سهم در فروردین با فروش ۵۴۰ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت با یک پرش در فروش ۱۵۲۸۷ میلیارد ریال و خرداد ۲۰۶۳۹ میلیارد ریال فروش داشت و ۳ماهه به ۳۶۴۶۶ میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه سال قبل ۸۸۱۲ میلیارد ریال شده بود
#شصدف جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس ضلع شمالي ميدان وليعصر(عج)، کوچه شهيد ملائي، پلاک ۲۱ – هتل پارسيان کوثرتهران برگزار میگردد
افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی #ثاصفا از محل آورده نقدی سهامداران ,مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی مورد تائید حسابرس قرار گرفت.
#فاسمین در یک گزارش خوب در فروردین ۴۰۳۱ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ صادراتی شمش ۱,۰۶۰,۲۶۶,۴۷۹ ریال بود در اردیبهشت صادرات نداشت و با نرخ ۱,۲۷۵,۸۹۱,۹۹۶ ریال در داخل فروخت و فروش ۲۳۳۱ میلیارد ریالی را ثبت کرد
خرداد ۴۰۴۰ میلیارد ریال فروش زد و نرخ صادرات ۹۲۸,۴۲۱,۵۳۵ ریال شده
۳ماهه ۱۰۳۹۲ میلیارد ریال فروش داشت . مدت مشابه سال قبل ۱۲۵۳۸ میلیارد ریال بود
#ونفت در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۸۱۳ ریالی رسیده است
#دتماد در فروردین با فروش ۵۷۱ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت این عدد ۱۴۷۶ و خرداد ۱۶۸۸ میلیارد ریال ۳ماهه ۳۷۳۷ میلیارد ریال بود و مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۵۰۰ میلیارد ریال است
#واعتضاد در خرداد به سود فروش سرمایه گذاری های ۷۲۶ میلیارد ریالی رسیده است
#وسینا در خرداد ۶۲۹۷ میلیارد ریال سود تسهیلات و ۴۶۱۹ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و تراز فعلا مثبت است
#ستران در ۱۲ماهه تلفیقی حسابرسی شده به سود ۹۰۵۴ ریالی و در سود اصلی ۵۹۹۵ ریال بوده است
#وامید تا خرداد ۹,۸۹۸,۹۶۰ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#خمحور جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس سالن اجتماعات شرکت محور سازان ايران خودرو واقع در کيلومتر ۱۰ جاده مخصوص جنب شرکت مينو برگزار میگردد
#زشگزا جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ در استان چهارمحال و بختياري ،شهر شهرکرد به آدرس دانشگاه دولتي شهرکرد به آدرس استان چهارمحال و بختياري، شهرکرد، ابتداي بلوار رهبر (دانشگاه دولتي شهرکرد ) برگزار میگردد
#قرن در فروردین با فروش ۲۳۶۴ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت با رشد خوب ۴۲۸۰ میلیارد ریال و خرداد ۴۰۴۹ میلیارد ریال شد و ۳ماهه به ۱۰۶۹۴ میلیارد ریال رسیده است . تقریبا ۲ برابر مدت مشابه سال قبل فروش داشت .
#بکاب در خرداد با فروش ۱۴۵ میلیارد ریالی مواجه بوده و ۹ماهه ۹۵۱ میلیارد ریال بوده است
سرمایه گذاری #وبهمن در خرداد ۶۱۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا خرداد ۲,۵۷۲,۸۹۹ میلیون ریال سود محقق کرده است
#هرمز در فروردین با فروش ۲۳۱۶۹ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ فروش ۲۰۳,۴۶۳,۴۰۴ ریال بوده است
اردیبهشت به ۳۰۶۱۲ میلیارد ریال رسید و ۲ماهه ۵۳۷۸۲ میلیارد ریال فروش داشت
خرداد ۳۲۵۲۶ میلیارد ریال فروش داشت و ۲۰۰,۸۴۷,۳۷۳ ریال نرخ بود ۳ماهه ۸۶۳۰۸ میلیارد ریال فروش داشت
مدت مشابه این عدد ۴۸۷۹۷ میلیارد ریال بوده
کيا مهستان از زیرمجموعه های #خبهمن در ۳ماهه اخیر ۱۴۵۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است
#سهگمت در خرداد با رشد فروش ۱۷۶۹ و اردیبهشت با فروش ۱۲۹۵ میلیارد ریالی مواجه بود و ۶ ماهه به عدد ۶۰۸۴ میلیارد ریالی رسیده است مدت مشابه قبل ۳۲۱۲ میلیارد ریال است
#فزر در خرداد ۶۴۹ میلیارد ریال فروش داشت و ۲ماهه به ۱۳۵۲ میلیارد ریال رسیده . در توضیح اورده است ۱-در خصوص كانسنگ طلا با عيار ۰/۳۷۵۹ گرم بر تن : مقدار فروش رفته فوق از محل دپوي كانسنگ باطله سال هاي قبل و طبق مجوز اخذ شده از سازمان صمت آ.غ ، حمل و به فروش رفته است.۲-فروش طلا اعم از شمش و مصنوعات در شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان(شرکت تابعه) در خرداد ماه ۱۴۰۲ مبلغ ۱،۵۷۶ میلیارد ریال است.
#گکوثر به گزارش آوای آگاه، با تصویب صورت‌های مالی، سود قابل تقسیم هر سهم  ۷۰ ریال تصویب شد.
مجمع
#کچاد
در پایان مجمع عمومی عادی کچاد به ازای هر سهم ۸۹۰ ریال معادل ۷۵ درصد سود تقسیم شد که تا هفته اول مرداد سود سهامداران حقیقی پرداخت خواهد شد.
#بوعلی
شفاف سازی پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر افزايش نرخ گاز خوراک و سوخت پتروشيمي ها
به استحضار می رساند تا کنون موضوع تغيير نرخ گاز خوراک و سوخت پتروشيمي ها به صورت رسمي به اين شرکت اعلام نگرديده است ضمنا عمده هزينه هاي بهاي تمام شده محصولات اين شرکت شامل خوراک نفتا و ميعانات گازي مي باشد(۹۶ درصد بهاي تمام شده) که محاسبه بهاي تمام شده اين شرکت ارتباطي با شايعه مذکور ندارد همچنين لازم به توضيح است در صورت اعلام نرخ هاي قطعي گاز سوخت تاثيرات آن بر روي هزينه هاي يوتيليتي اين شرکت قابل ملاحظه نخواهد بود مراتب جهت اطلاع سهامداران گرامي بحضور ارسال مي گردد.
#قهکمت جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر روبرو پارک ساعي کوچه آبشار پلاک ۲۳ واحد ۲- برگزار میگردد
#ذوب در فروردین با فروش ۴۵۸۰۵ میلیارد ریال آغاز کرده است و نرخ فروش ۲۲۵,۹۶۶,۵۸۵ ریال بوده است . اردیبهشت فروش به ۴۹۶۵۸ میلیارد ریال رسید و نرخ ۲۳۷,۲۵۱,۶۴۴ ریال
و خرداد ۵۵۰۵۷ میلیارد ریال بوده و نرخ ۲۴۹,۶۱۲,۰۵۲ ریال شده و ۳ ماهه ۱۵۰۵۲۲ میلیارد ریال فروش داشت فروش مدت مشابه قبل ۱۰۲۴۷۷ میلیارد ریال بود
مهندسي قائم سپاهان از زیرمجموعه های #واحیا در ۱۲ماهه به سود ۴۵۹۸ میلیارد ریالی رسیده است
#گدنا رشد درامد نسبت به فروردین را داشت و اردیبهشت ۷۳۸ میلیارد ریال خرداد ۷۲۹ میلیارد ریال فروش داشته که ۳ماهه ۱۹۲۳ میلیارد ریال بود و مدت مشابه سال قبل ۶۰۲۴ میلیارد ریال
#دیران در فروردین با فروش ۲۸۵ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت این عدد ۴۸۰ میلیارد ریال و خرداد ۵۰۰ میلیارد ریال شد و به عدد ۶ماهه ۲۳۲۶ میلیارد ریالی رسیده است
#سکرد در فروردین با رشد ۵۹۱ میلیارد ریال و اردیبهشت ۹۹۷ میلیارد ریال و خرداد ۱۲۳۵ میلبارد ریال فروش داشت و۹ ماهه ۴۷۶۳ میلیارد ریال بوده است و مدت مشابه ۳۷۴۱ میلیارد ریال بوده است .
#جم_پیلن در فروردین ۵۶۱۲ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ فروش ۴۰۹,۸۵۴,۶۱۳ ریال است .
در اردیبهشت با فروش ۹۳۴۴ میلیاد ریالی و نرخ ۴۴۳,۳۴۵,۶۹۴ ریال پیش رفت و
خرداد ۱۴۰۰۹ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۴۶۷,۷۳۱,۰۶۶ ریال ۳ماهه ۲۸۹۶۶ میلیارد ریال بود
#خریخت
دريافت مجوز افزایش ۱۷ درصد در نرخ فروش محصولات (میل لنگ)
افزایش نرخ محصولات ارسالی به شرکت مگاموتور ۱۷درصد می باشد که از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ لغایت ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ لازم الجرا بوده . اثرات مالی و سود و زیانی گزارش مذبور شامل افزایش مبلغ فروش به مبلغ ۳۰٫۴۴۳میلیون ریال می باشد. لازم به ذکر است نرخ افزایش مذبور تنها در خصوص میل لنگ تیبا می باشد و شرکت بابت میل لنگ نیسان در سه ماهه اخر فروشی به شرکت مگا موتور نداشته است.
#آریا با فروش ۲۶۰۰۰ میلیارد ریالی در فرودین مواجه بود در اردیبهشت ۳۱۲۱۴ میلیارد ریال و خرداد ۲۸۳۰۲ میلیارد ریال بوده است ۳ماهه ۸۵۶۳۴ میلیارد ریال بوده است و مدت مشابه ۷۶۸۷۰ میلیارد ریال شده است
#کگل در ۱۲ماهه اصلی حسابرسی شده به سود ۸۶۷ ریالی رسیده است
#دفرا
دريافت مجوز افزایش ۲۸ در نرخ فروش محصولات (انواع سرمهای ۱۰۰۰میلی لیتر)
باتوجه به اعلام قیمتهای جدید از سوی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،فروش شرکت نسبت به آخرین پیش بینی معادل ۴درصد افزایش نشان میدهد.
#غشان در خرداد با فروش ۱۳۲۷ میلیارد ریالی به عدد ۴۵۸۷ میلیارد ریالی رسیده است و ۲۹۳۹ میلیارد ریال فروش مشابه سال قبل بوده است
#بکابل در خرداد با فروش جالب توجه ۵۲۸۹ میلیارد ریالی مواجه بود و ۹۴۲۷ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه ۳ماهه قبل ۵۷۶۱ میلیارد ریال بود
#خاذین جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس سالن سردار شهيد سليماني شرکت پارس خودرو به ادرس کيلومتر ۹ جاده مخصوص کرج برگزار میگردد
#غگلپا افزایش سرمایه میدهد
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰۲,۴۴۶,۲۱۲,۴۱۶ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالي و انجام تکاليف مجمع عمومي عادي سالانه که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#خاور در خرداد با فروش خاص ۵۰۰۰۳ میلیارد ریالی مواجه بود در حالی که ۲ ماهه قبل کل فروش به ۴۲۲۹۴ میلیارد ریال رسیده بود ۳ماهه ۹۲۲۹۷ میلیارد ریال فروش داشت
#شیراز در فروردین با فروش ۱۴۶۹۸ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۱۹۰۴۹ میلیارد ریال و خرداد ۱۵۰۶۴ میلیارد ریال بود . اوره را با نرخ ۱۰۵,۰۱۴,۹۵۹ ریالی صادر کرده است. ۳ماهه ۴۸۸۱۲ میلیارد ریال بوده است که شبیه مدت مشابه سال قبل است
#کسرام
شروع مجدد فعاليت تعليق شده قبلي
باهدف افزایش تولید محصولات نسبت به فعال‌سازی یک دستگاه کوره تونلی با ظرفیت حدود ۱۱۵ تن در ماه اقدام نموده است که پس از راه‌اندازی و تولید آزمایشی از تاریخ ۰۷/۰۴/۱۴۰۲ به بهره‌برداری کامل رسیده است.
#کاذر در اولین ماه سال مالی به فروش ۴۴۴ میلیارد ریالی رسیده است و نرخ فروش ۱۷۶,۸۷۲,۰۷۷ ریال است
در اردیبهشت این عدد ۴۵۹ میلیارد ریال و خرداد ۴۹۷ میلیارد ریال بود و نرخ اردیبهشت ۲۲۲,۸۱۰,۶۶۲ ریال و خرداد ۱۹۲,۲۱۶,۹۳۵ ریال شد . ۳ماهه ۱۴۱۱ میلیارد ریال بود و مدت مشابه قبل ۱۱۲۲ میلیارد ریال
#ساراب جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۵:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران اتوبان حقاني نرسيده به همت غرب هتل بزرگ ارم سالن همايش بين المللي سپهر (هتل ارم ) برگزار میگردد
#اپال
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت فرآوري معدني اپال کاني پارس
درصد افزایش سرمایه: ۸۰%
محل تامین افزایش سرمایه: سایر اندوخته ها
دلایل اصلاح:مبلغ پيشنهاد هيئت مديره بابت افزايش سرمايه از مبلغ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ربال به ۱۵،۹۰۰،۰۰۰ ريال از محل اندوخته سرمايه اي تغيير يافته است.

 

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

 

 

زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس  زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *