سخاش

سخاش در فروردین با فروش ۴۳۵ میلیارد ریالی آغاز کرده و اردیبهشت با رشد ۵۷۰ میلیارد ریال و خرداد ۵۹۲ میلیارد ریال و تیر ۴۸۲ میلیارد ریال بود بود که ۴ ماهه این عدد ۲۰۸۱ میلیارد ریال بود و مدت مشابه قبل ۱۴۷۹ میلیارد ریال بود#سخاش

#ثعمرا ۱۰۰ ریال تقسیم کرد
#داوه دریافت مجوز افزایش قیمت ۱۲ قلم از سبد محصولات در تیرماه ۱۴۰۲
#ددام در ۳ماهه به سود ۶۰۴ ریالی رسیده است و ۹۶۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۹۴ میلیارد ریال سود خالص دارد
#سخزر در فروردین با فروش ۳۱۱ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت با رشد ۵۳۷ میلیارد ریال و خرداد ۹۱۲ میلیارد ریال شد و تیر ۹۹۷ میلیارد ریال بود که ۴ ماهه ۲۷۵۸ میلیارد ریال بوده و از سال قبل بیشتر است
#فسوژ پیرو قرارداد به شماره ۲۶۹-۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ فی مابین این شرکت و شرکت پارس هیدرولیک صنعت ترک، این شرکت اقدام به عقد الحاقیه قرارداد به شماره ۷۶۴-۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ با موضوع افزایش حجم عملیات حفاری و مغزه گیری معدن راونج از ۳۰۰۰ متر به ۵۰۰۰ متر بصورت حفاری به ازاء هر متر ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال را نموده است.
#سخاش در فروردین با فروش ۴۳۵ میلیارد ریالی آغاز کرده و اردیبهشت با رشد ۵۷۰ میلیارد ریال و خرداد ۵۹۲ میلیارد ریال و تیر ۴۸۲ میلیارد ریال بود بود که ۴ ماهه این عدد ۲۰۸۱ میلیارد ریال بود و مدت مشابه قبل ۱۴۷۹ میلیارد ریال بود
#کگل در ۳ماهه به سود ۵۴۹۳۸ میلیارد ریالی رسیده است و ۴۸۲۵۷ میلیارد ریال سود خالص دارد . به ازای هرسهم ۱۷۱ ریال سود محقق کرده است
#فاذر و قرارداد دیگر
خرید ۱۸ دستگاه برج فرایندی و ۵ دستگاه مخزن تحت فشار پروژه کیمیا
تاريخ انعقاد قرارداد:۱۴۰۲/۰۴/۲۶
طرف قرارداد:شرکت گازران صنعت
مبلغ قرارداد:۳,۱۰۵,۹۷۱ میلیون ریال
نحوه تسویه:با ساخت و ارسال صورت وضعیت قرارداد فوق تسویه می گردد.
شرح جزئيات قرارداد:توضیح اینکه شروع قرارداد منوط به تحویل ضمانتنامه حسن انجام تعهدات و ضمانتنامه پیش پرداخت به کارفرما و اخذ مبلغ پیش دریافت می باشد.
#وتوشه تا تیر ۸۹۲,۹۶۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#کحافظ رشد ۸۹% را نسبت به مدت مشابه در ۳ماهه داشته و ۲۴۴ ریال سود محقق کرده است سهم ۱۳۰۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۲۵۲ میلیارد ریال سود خالص دارد
#ولکار در ۳ماهه به سود ۸۰ ریالی رسیده است
#لخزر در ۳ماهه به سود ۵۶۲ ریالی رسیده و البته در این مقطه ۳۹۵ میلیارد ریال سود غیرعملیاتی کمک شایانی به سهم کرد . سهم ۶۶۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۹۳۵ میلیارد ریال سود خالص دارد
#سدور فروردین ماه را با فروش ۵۲۷ میلیارد ریالی آغاز کرده است که ۳۵۵ میلیارد ریال آن صادرات بوده است در اردیبهشت این عدد ۷۶۱ میلیارد ریال و خرداد ۹۴۸ میلیارد ریال و تیر ۹۹۶ میلیاردریال بود و ۴ماهه ۳۲۳۳ میلیارد ریال فروش داشت که مدت مشابه قبل ۱۵۷۸ میلیارد ریال بود
#پتایر در ۳ماهه به سود ۶۲ ریالی رسیده است و ۱۱۶۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۰۱ میلیارد ریال سود خالص دارد
#شتران در ۱۲ماهه حسابرسی شده به سود ۱۰۸۸ ریالی رسیده است
#سخوز در گزارش ۳ماهه به سود ۱۱۸۲ ریالی رسیده است و ۱۵۹۸ ریال سود عملیاتی و ۱۶۵۴ میلیارد ریال سود خالص دارد و بخشی از سود سخوز غیرعملیاتی است که در ۱۲ماهه محقق می شود
#شکام خرید شش دانگ یک دستگاه آپارتمان تجاری -اداری پس از اخذ گزارش کارشناس رسمی دادگستری
#لبوتان در فروردین با فروش ۲۹۶۲ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۷۲۲۲ میلیارد ریال و خرداد ۷۰۳۹ میلیارد ریال شد
در ۳ ماهه دوم در تیر ۶۷۱۱ میلیارد ریال فروش داشت و۴ ماهه ۲۳۹۳۶ میلیارد ریال و مدت مشابه قبل ۱۴۱۷۳ میلیارد ریال بوده است
#ثاباد به سمت تجدید رفت
گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۸,۳۴۶,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور بهبود ساختار مالي شرکت که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده
#فافزا در ۳ماهه به سود ۲۴۰۲ ریالی رسیده است و ۲۹۰ میلیارد ریال سود عملیاتی ۲۱۶ میلیارد ریال سود خالص دارد
#ساراب فروردین را با فروش ۵۵۶ میلیارد ریالی آغاز کرده است اردیبهشت این عدد ۶۵۴ میلیارد ریال و خرداد با رشد ۷۵۹ میلیارد ریال و تیر به ۷۱۳ میلیارد ریال رسیده بود و ۴ ماهه به ۲۶۸۴ میلیارد ریال رسیده است که مدت مشابه قبل ۲۰۱۹ میلیارد ریا لبود
#کرماشا با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-054 مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۳,۵۲۹,۲۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱۰,۵۸۷,۶۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۷۰۵۸۴۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#قشهد در تیر به فروش ۱۲۵۵ میلیارد ریالی رسیده است و ۱۰ ماهه به عدد ۱۰۴۸۸ میلیارد ریالی رسیده است
#بکابل در ۳ماهه به سود ۶۹۶ ریالی رسیده است و ۹۵۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۱۲ میلیارد ریال سود خالص دارد
#قزوین در تیر با فروش ۱۷۱۳ میلیارد ریالی مواجه بوده است و ۵ماهه به فروش ۲۳۷۷ میلیارد ریالی رسیده است
#گلدیرا در ۶ماهه به سود ۴۶۹ ریالی سهم ۶ماهه به سود ۶۴۱۰ میلیارد ریالی رسیده است و ۳۹۲۵ میلیارد ریال سود خالص دارد.
#اردستان در فروردین با فروش ۵۸۲ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت به ۷۷۵ میلیارد ریال و خرداد ۹۳۲ میلیارد ریال و تابستان را در تیر با فروش ۸۰۵ میلیارد ریالی رسیده است
۴ ماهه ۳۰۹۵ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه سال قبلش ۲۴۶۵ میلیارد ریال بود
#خکار پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران، ميدان هفتم تير ، ابتداي مفتح جنوبي بين کوچه همراه و تور-پلاک ۱۵۶ – مجتمع فرهنگي هنري عرفان برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
سرمایه گذاری #وبهمن در تیر ۲۷۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا تیر ۵,۲۱۷,۵۱۴ میلیون ریال سود محقق کرده است
#دبالک در فروردین به عدد ۲۶۵ میلیارد ریال رسید و اردیبهشت با رشد۶۱۹ میلیارد ریال بود و خرداد ۵۱۹ میلیارد ریال و تیر ۴۴۸ نیلیارد ریال فروش داشت
۷ ماهه  ۳۳۹۸  میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل ۱۴۰۸ میلیارد ریال بود
#لخزر فروردین را با فروش ۵۳۲ میلیارد ریالی آغاز کرده استو اردیبهشت به ۲۲۳۴میلیارد ریال و خرداد ۲۱۰۲ میلیارد ریال بوده
تیر با کمی افت ۱۸۶۸ میلیارد ریال شد و ۴ماهه ۶۷۳۷ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل ۴۷۸۲ میلیارد ریال است
#سمگا ۶۵۰ ریال در مجمع تقسیم کرد
#فولاژ فروردین ۱۲۰۰۶ میلیارد ریال فروش زد اردیبهشت ۱۴۵۱۷ میلیارد ریال و خرداد ۱۷۱۰۲ میلیاردریال بوده است و نرخ فروش فروردین ۳۶۴,۸۱۶,۵۴۳ ریال و اردیبهشت ۳۷۱,۳۸۲,۵۵۱ ریال و خرداد ۳۶۷,۲۲۷,۰۳۵ ریال بوده است
در تیر به ۱۶۹۷۷ میلیارد ریال رسید و نرخ ۳۸۴,۹۶۵,۸۳۹ ریال است .
۴ ماهه به عدد ۶۰۵۵۳ میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه قبل ۴۳۹۴۹ میلیارد ریال بود
#دیران احتراماً در راستای رعایت مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل افشای اطلاعات به استحضار می رساند نرخ فروش تعدادی از محصولات این شرکت به جهت پوشش هزینه های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و بر اساس مجوزهای سازمان غذا و دارو افزایش یافته است.
#غدانه در تیر با درامد ۱۴۷۳ میلیارد ریالی به عدد ۱۱۰۱۱ میلیارد ریالی در ۷ماهه رسیده است و مدت مشابه سال قبل ۴۳۰۴ میلیارد ریال بود

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

سخاش  سخاش    سخاش    سخاش  سخاش    سخاش  سخاش  سخاش    سخاش    سخاش  سخاش    سخاش 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *