سرمایه گذاری #وتوکا در تیر  ۲۱۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.
#دتوزیع فروردین را با فروش و درامد ۱۴۹۹۱ میلیارد ریالی آغاز کرده است و اردیبهشت  ۱۵۲۲۷ و خرداد  ۱۶۶۵۱ میلیارد ریال بود
در تیر این عدد ۱۲۵۰۸ میلیارد ریال شد و ۴ ماهه به ۵۷۵۳۹ میلیارد ریال رسیده است  .
#غمینو در فروردین با فروش ۳۹۶ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۸۲۷ میلیارد ریال  و خرداد ۷۶۳ میلیارد ریال بوده
سهم در تیر به ۶۰۰ میلیارد ریال و۴ ماهه ۲۵۸۸ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل این عدد ۲۱۶۱ میلیارد ریال شد
#وخاور در تیر ۷۰۲۴ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۳۶۹۱ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد
تراز سهم در۴ ماهه ۱۳۵۶۴ میلیارد ریال مثبت است
#سفانو در فروردین با فروش ۷۲۴ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت با رشد خوب ۱۵۱۳ میلیارد ریال شد و خرداد ۱۱۲۶ میلیارد ریال فروش داشت
در تیر به ۹۵۵ میلیارد ریال رسید و ۴ماهه ۴۳۲۰ میلیارد ریال شد و فروش مدت مشابه سال قبل ۲۴۹۸ میلیارد ریال بوده است
#پترول تا تیر ۴,۸۶۷,۰۳۶ میلیون ریال سود محقق کرده است
سرمایه گذاری #ومهان در تیر ۷۶۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا تیر ۲۳,۶۸۲,۲۳۶ میلیون ریال سود محقق کرده است
سرمایه گذاری #سیدکو تا تیر ۱,۶۲۵,۷۰۶ میلیون ریال سود محقق کرده است
#کهمدا در تیر در اولین ماه سال مالی به فروش ۱۵۱۵ میلیارد ریالی رسیده است .
#سکرما
در فروردین این عدد به ۶۹۶ میلیارد ریال و اردیبهشت با رشد ۸۸۸ میلیارد ریال و خرداد با رشدی چشم گیر ۹۸۱ میلیارد ریال و تیر ۹۵۱ میلیارد ریال شد و۷ ماهه ۵۳۷۹ میلیارد ریال فروخت که مدت مشابه قبل ۳۳۱۷ میلیارد ریال بود
تراز #ونوین در خرداد و تیر مثبت بود
در خرداد ۲۵۳۹۵ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۲۰۰۲۳ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد
در تیر ۲۷۹۷۹ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۲۲۳۶۷ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده دارد و ۴ ماهه تراز ۱۸۰۰۰ میلیارد ریال مثبت است .
#اخابر در فروردین ۸۹۸۹ میلیارد ریال و اردیبهشت ۸۶۰۹ و خرداد هم شبیه قبل بود و ۸۶۳۹ میلیارد ریال درامد داشته تیر ۸۵۷۴ میلیارد ریال بود و ۴ ماهه به ۳۴۸۱۳ میلیارد ریال رسیده است. کل سال قبل ۸۷۷۲۷ میلیارد ریال بود
#غاذر کتلت فروش قدیمی بازار در فروردین با فروش ۵۰ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۱۱۱ میلیارد ریال و خرداد ۸۰ میلیارد ریال بوده و تیر به عدد ۱۰۷ میلیارد ریال رسیدو ۴ ماهه ۳۵۰ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل ۲۶۳ میلیارد ریال بود
#تایرا در فروردین ۹۳۹۳ میلیارد ریال فروش داشت و اردیبهشت این عدد ۱۲۴۱۲ میلیارد و خردادبا رشد خوب ۱۸۰۵۰ میلیارد ریال و تیر ۱۶۶۵۳ میلیارد ریال بود و ۴ ماهه ۵۶۵۰۹ میلیارد ریال شد
#وسکاب در تیر ۲۹۰ میلیاردریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشت و تا تیر ۴,۸۶۹,۷۵۷ میلیون ریال سود مجمع داشته است
#وسالت در ۱۲ماهه به سود ۲۳۰۷ ریالی رسیده است
#غدام در تیر با فروش ۲۵۶ میلیارد ریالی به عدد ۱۲۵۶میلیارد ریال رسیده است و مدت مشابه سال قبل ۷۰۴ میلیارد ریال بود
#کرازی تیر خوبی داشت و ۱۱۳۳ میلیارد ریال فروش زد
سهم در فروردین با فروش ۶۸۱ میلیارد ریالی مواجه بوده و اردیبهشت این عدد ۵۵۲ میلیارد ریال شده و خرداد با رشد ۸۵۷ میلیارد ریال بود و ۴ ماهه ۳۲۱۶ میلیارد ریال بود مدت مشابه قبل ۲۲۶۴ میلیارد ریال شد
#بکاب سرمایه را ثبت کرد
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-252 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۱۴۰,۲۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۴۹۰,۷۰۰ میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ ۳۵۰۵۰۰ میلیون ریال و میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
#لسرما در خرداد با فروش ۱۳۱ میلیارد ریالی و تیر ۱۸۷ میلیارد ریال به عدد ۴۷۷ میلیارد ریالی در ۴ماهه رسیده است
#کسرام در تیر با فروش ۱۵۲ میلیارد ریالی به عدد فروش ۱۲۱۱ میلیارد ریال رسیده است .
سرمایه گذاری #گوهران در تیر ۲۴۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و تا تیر ۲,۹۰۲,۵۹۶
میلیون ریال سود محقق کرده است
#ناما در در تیر ۶۰۳ میلیارد ریال فروش داشت و ۳۳۷۲ میلیارد ریال جمع فروش ۷ ماهه شرکت بوده است که مدت مسابه قبل ۱۷۲۰ میلیارد ریال بود
#وساخت تا تیر ۹۲۴,۷۷۷ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است
#ثشرق در تیر با فروش ۲۳۶ میلیارد ریالی به به جمع عدد ۶۲۷ میلیارد ریال رسیده است
#قچار در مجمع ۱۱۷ ریال تقسیم کرد
#لخانه در مجمع ۹۵ ریال تقسیم کرد
#زبینا در فروردین ۴۳۰ میلیارد ریال و اردیبهشت ۵۵۷ میلیارد ریال فروش داشت و خرداد با رشدی خوب ۷۷۱ میلیارد ریال شد و و تیر با اندکی افت ۶۳۱ میلیارد ریال فروش داشت و در میانگین حرکت کرد ۴ماهه ۲۴۳۶ میلیارد ریال شده و تقریبا ۲ برابر مدت مشابه قبل است
#زاگرس به استناد به اطلاع مي‌رساند، با توجه به عدم افشای بموقع اطلاعات با اهمیت موضوع ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان طی نامه شماره مورخ از ناشر درخواست شد علت تاخیر در انتشار اطلاعات با اهمیت را تشریح نماید . لذا به منظور بررسی علت عدم افشای بموقع اطلاعات با اهمیت نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ تعلیق می گردد. به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ تعلیق می گردد.
#میدکو با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-055 مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
#فخوز ۲ ماه خاص داشت در خرداد ۸۴۵۲۵ و اردیبهشت خوب بود و ۸۴۳۳۴ میلیارد ریال فروش زد در تیر ولی با افت به عدد ۴۲۰۷۲ میلیارد ریال رسید
فروردین ۴۶۸۴۰ میلیارد ریال فروش داشت و ۴ ماهه ۲۵۷۷۷۲ میلیارد ریال فروش زد و مدت مشابه این عدد ۱۵۴۷۰۲ میلیارد ریال بود
نرخ بیلت داخلی فروردین ۲۰۲,۹۰۰,۰۲۴ ریال و اردیبهشت ۱۹۷,۹۱۹,۰۰۸ ریال و خرداد ۲۱۴,۳۸۹,۰۳۷ و تیر ۲۱۸,۱۷۲,۲۳۱ ریال بوده است
#زملارد در تیر ۴۴۲ میلیارد ریال فروش داشت و در مجموع ۴ماهه به ۱۷۲۳ میلیارد ریال رسیده است
#درهاور در تیر ۷۲۲ و خرداد ۷۸۹ میلیارد ریال فروش داشت و ۴ ماهه به ۲۴۳۹ میلیارد ریال رسیده است که مدت مشابه قبل ۱۰۷۸ میلیارد ریال بود
#فجر در تیر بسیار خوب عمل کرد و ۶۲۶۷ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۴۶۹,۲۳۶,۰۷۶ ریال بود
خرداد ۵۷۵۹ میلیترد ریال فروش داشت و نرخ ۴۴۲,۷۱۸,۷۴۷ ریال است
اردیبهشت ۷۱۵۴ میلیارد ریال فروش داشته است و نرخ ۴۱۴,۸۲۴,۹۹۵ ریال است
در فروردین با فروش ۳۶۱۸ میلیارد ریالی مواجه بود و نرخ ۴۰۰,۲۹۰,۱۲۲ ریال .
۴ماهه به فروش ۲۲۷۸۶ میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه ۱۶۸۶۴ میلیارد ریال است
#خموتور خرداد و تیر خوبی داشت
سهم در فروردین ۱۴۳۶ میلیارد ریال و اردیبهشت ۲۳۹۶ و خرداد ۲۵۰۰ میلیارد ریال فروش داشت
در تیر این عدد به ۲۴۷۸ میلیارد ریال رسید و ۴ ماهه ۸۸۱۱ میلیارد ریال رسید و ۴ماهه قبل این عدد ۵۷۷۲ میلیارد ریال بود .
#فلامی با فروش ۸۱ میلیارد ریالی در تیر ۱۰ ماهه ۹۱۲ میلیارد ریال فروش داشت و به عدد ۶۵۹ میلیارد ریالی رسیده است
#ساربیل تیر ۹۵۱ و خرداد ۹۶۱ میلیارد ریال فروش داشت و ۷ ماهه به عدد ۵۱۷۷ میلیارد ریال رسیده و۷ ماهه قبل ۳۲۱۸ میلیارد ریال بوده است .
#غپینو در فرورودین ۱۴۹۳ میلیارد ریال و اردیبهشت ۲۲۲۶ میلیارد ریال و خرداد ۲۴۵۴ میلیارد ریال فروش داشته است
در تابستان در تیر به ۲۲۷۵ میلیارد ریال رسید و ۴ ماهه به ۸۴۵۰ میلیارد ریال بود مدت مشابه قبل ۶۳۳۸ میلیارد ریال بود
#فاذر ابلاغ برگ تشخیص مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۴٫۳۹۹٫۸۹۲ ریال که عمدتا مربوط به افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی زمین و ساختمان به مبلغ ۴٫۳۳۰٫۲۷۴ میلیون ریال که مورد قبول این شرکت نمی باشد، لذا حسب ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اعتراض خود را طی لایحه کتبی با ارائه مستندات به سازمان امور مالیاتی ارسال و تقاضای رسیدگی مجدد می نماید.😐
#غشهداب اردیبهشت فروش ۷۱۷ و نرخ سس ۵۰۵,۹۳۲,۵۵۸ ریال است
در خرداد با فروش ۸۲۳ میلیارد ریالی و نرخ ۵۰۷,۹۷۵,۲۶۰ ریالی مواجه بود و تیر ۷۵۲ میلیارد ریال شد و نرخ سس ۴۸۳,۰۹۳,۳۱۷ ریال بود و ۴ ماهه ۲۸۹۵ میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل ۱۸۸۴ میلیارد ریال بود
#کماسه در تیر به فروش ۲۵۲ میلیارد ریالی رسیده و ۴ماهه ۸۷۵ میلیارد ریال فروش داشته که ۲برابر مدت مشابه قبل است
#سقاین و مجوز افزایش سرمایه ۱۵۰۰% صادر شد
۳,۴۸۴,۰۶۷,۷۲۶ ریال از محل سود انباشته،
۳,۷۴۶,۵۱۵,۹۳۲,۲۷۴ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
#بمپنا در تیر ۱۱۳۲ میلیارد ریال فروش داشت و ۴ماهه به عدد ۲۸۷۰ میلیارد ریالی رسیده است
#گکوثر در فروردین ۱۴۰۲ ۲۳۴ میلیارد ریال و اردیبهشت ۲۶۴ میلیارد ریال و خرداد با رشد ۲۹۷ میلیارد ریال بود
در فصل سفر ها در تیر ۳۰۹ میلیارد ریال فروش داشت و ۴ماهه ۱۱۰۶ میلیارد ریال درامد داشت. کل سال قبل ۱۶۵۶ میلیارد ریال بود
#شفارا و حق تقدم ها
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-97A-144 مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۲,۶۳۰,۴۶۳ میلیون ریال به‌مبلغ ۴,۶۵۰,۴۶۳ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۲,۰۲۰,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ لغایت تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
#کساپا فروردین با فروش ۲۰۸ میلیارد ریالی آغاز کرده و اردیبهشت ۴۰۱ و خرداد ۵۱۹ میلیارد ریال بود
در تیر این عدد به ۴۶۵ میلیارد ریال رسید و۴ ماهه ۱۸۲۲ میلیارد ریال شد
#شگویا در فروردین با رشد فروش ۲۶۷۳۹ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۵۷۹,۶۵۷ ریال است .
در اردیبهشت این عدد ۲۷۵۳۸ میلیارد ریال بود و نرخ ۶۲۵,۰۸۰ ریال است
در خرداد به فروش ۲۶۲۴۶ میلیارد ریالی رسیده و نرخ ۵۳۶,۱۷۲ ریال و افت کرده است
در تیر ۲۳۴۴۵ میلیاردریال بوده ۴ ماهه ۱۰۳۹۷۶ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه سال قبل ۷۵۶۹۶ میلیارد ریال بود
مجوز افزایش سرمایه ۱۰۷% #وکغدیر از محل سود انباشته صادر شد
#فاما تیر خوبی داشت و ۲۰۳۹ میلیارد ریال فروش زد و نرخ ۸۶۸,۴۳۴,۶۰۲ ریال شد
در فروردین با فروش ۸۵۸ میلیارد ریالی مواجه بودو نرخ ۸۱۷,۰۳۷,۰۹۲ ریال
در اردیبهشت فروش ۱۸۸۸ میلیارد ریال و نرخ ۹۰۰,۴۲۳,۴۳۱ ریال شده است و خرداد ۱۸۰۲ میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۱,۰۴۰,۰۱۲,۵۶۰ ریال بود. ۴ماهه به فروش ۶۵۸۸ میلیارد ریالی رسیده و مدت مشابه قبل ۳۶۰۸ میلیارد ریال بود
تکمیلی از #فاذر قرارداد نیروگاه بوشهر به مبلغ ۸۹٫۱۳۸٫۶۵۱ یورو با نرخ ۴۲۱٫۶۱۳ ریال معادل ۳۷٫۵۸۲٫۱۰۳ میلیون ریال اعلام می گردد. و این قرارداد به مدت ۶ ماه از زمان انعقاد منوط به ارائه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات و تحویل ضمانتنامه پیش دریافت جهت وصول پیش دریافت به کارفرما می باشد. این شرکت با جدیت پیگیر اخذ ضمانتنامه می باشد،لازم به ذکر است در صورت عدم ارائه ضمانتنامه (حسن انجام تعهدات و پیش پرداخت) امکان لغو قرارداد وحود دارد.
#فاراک در خرداد با فروش و درامد ۱۰۶۳ میلیارد ریالی و تیر به ۷۶۶ میلیارد ریال به عدد ۱۹۵۴۳ میلیارد ریالی رسیده است
#قمرو در تیر به ۲۱۹۳ میلیارد ریالی رسیده است و جمعا به فروش ۱۱۰۷۹ میلیارد ریال رسیده
#سقاین در فروردین با فروش ۳۵۵ میلیارد ریالی و اردیبهشت ۳۷۳ میلیاد ریال و خرداد ۴۷۶ میلیارد ریال مواجه بود تیر به ۴۲۴ میلیارد ریال رسید و ۴ماهه ۱۶۳۰ میلیارد ریال بود تقریبا ۶۰% بیشتر از مشابه قبل بوده است
#غگیلا در تیر با فروش ۱۰۳۶ میلیارد ریالی به عدد ۳۶۷۱ میلیارد ریال رسیده است
#شگل در ۳ماهه به سود ۱۸۲ ریالی رسیده است که ۶۵۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۷۳ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه سود ۳۲۲ ریال شده و ۱۲۸۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۳۶ میلیارد ریال سود خالص دارد .
#زپارس در اسفند با رشد ۸۱۴ و بهمن با فروش ۵۸۸ میلیارد ریالی مواجه بود فروردین به ۵۰۷ میلیارد ریال بود
اما دو ماه اخیر عجیب بود و اردیبهشت با رشد ۱۸۳۸ میلیارد ریال رسید و در خرداد با یک پرش در فروش ۱۹۶۲ میلیارد ریال و تیر ۱۹۰۳ میلیارد ریال فروش داشت و ۷ ماهه ۷۷۷۷ میلیارد ریال فروش داشت .
#چکاپا سال مالی متفاوتی دارد سهم
در اسفند به ۱۱۰۶ میلیارد ریال رسید
فروردین این عدد ۱۰۹۵ اردیبهشت ۱۲۴۲ و خرداد ۱۰۸۷ میلیارد ریال بود و تیر هم به ۱۲۷۱ میلیارد ریال رسید و ۸ ماهه ۹۴۱۶ میلیارد ریال فروش داشت
#خمحرکه خرداد خوبی زد و ۵۲۰۴ میلیارد ریال فروش زد و تیر به ۳۶۶۰ میلیارد ریال رسید
در فروردین با فروش ۱۹۷۳ میلیاردریالی آغاز کرده است و اردیبهشت ۳۲۰۵ میلیارد ریال و۴ ماهه ۱۴۳۲۸ میلیارد ریال فروش داشت که مدت مشابه قبل ۸۰۴۹ میلیارد ریال بود
#حسیر ۳۰۵ ریال تقسیم کرد
#دسبحان ۲ماهی است بهتر می فروشد
سهم در فروردین با فروش ۹۶۵ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت به ۱۵۳۶ میلیارد ریال و خرداد ۱۶۸۶ میلیارد ریال رسید
در تیر این عدد ۱۸۸۳ میلیارد ریال بود که ۴ ماهه ۶۰۷۱ و مدت مشابه قبل این عدد ۲۷۲۰ میلیارد ریال بود

بتا سهم

#کدال_نگر

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *